Hotărârea nr. 180/2020

HOTĂRÂREA nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 180/06.11.2020
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare


 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 06.11.2020,
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 48637/05.11.2020 precum şi referatul de aprobare nr. 48638/05.11.2020
În conformitate cu prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 13 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art.1 Se organizează comisia de specialitate nr. I - Studii, prognoze economico- sociale, buget, administrarea bunurilor, având următoarea componență:

Preşedinte: - György Ildikó Adél, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Secretar: - Ghiarfaș Adelin Cristian, consilier local ales pe listele P.N.L.
Membri - Német Szabolcs, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Molnar - Creț Diana - Maria, consilier local ales pe listele Alianţei U.S.R. PLUS
- _____________consilier local ales pe listele U.D.M.R.

Art.2 Se organizează comisia de specialitate nr. II - Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură, având următoarea componență:

Preşedinte: - Dohi-Trepszker Lilla-Etelka, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Secretar: - Panait Radu, consilier local ales pe listele Alianţei U.S.R. PLUS
Membri: - Szőcs Péter Levente, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Gáti Ștefan, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Coica Costel Dorel, consilier local ales pe listele P.S.D.

Art.3 Se organizează comisia de specialitate nr. III - Servicii publice şi comerţ, având următoarea componență:

Preşedinte: - Stan Gheorghe, consilier local ales pe listele P.N.L.
Secretar: - Maurer Róbert Csaba, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Membri: - Bertici Ștefan, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Crăciun Ciprian Dumitru, consilier local ales pe listele P.S.D.
-_______________ consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Art.4 Se organizează comisia de specialitate nr. IV - Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret, având următoarea componență:

Preşedinte: - Sinai Annamária, consilier local ales pe listele Alianţei U.S.R. PLUS
Secretar: - Német Szabolcs, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Membri: - Bertici Ștefan, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Nicoară Radu Lucian, consilier local ales pe listele P.N.L.
- Crăciun Ciprian Dumitru, consilier local ales pe listele P.S.D.

Art.5 Se organizează comisia de specialitate Comisia nr. V - Juridică, având următoarea componenţă:

Preşedinte: - Ressler Ștefan, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Secretar: - Cernea Victor Ioan, consilier local ales pe listele P.N.L.
Membri: - Maurer Róbert Csaba, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- György Ildikó Adél, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Molnar -Creţ Diana -Maria consilier local ales pe listele Alianţei U.S.R. PLUS

Art.6 Se organizează comisia de specialitate nr.VI - Învăţământ, activităţi științifice, cultură, culte, având următoarea componenţă:

Preşedinte: - Durla-Pașca Mihai- Călin, consilier local ales pe listele P.S.D.
Secretar: - Costea Sebastian Robert, consilier local ales pe listele Alianţei U.S.R. PLUS
Membri: - Szejke Ottilia, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Kiss Iosif, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Stan Gheorghe, consilier local ales pe listele P.N.L.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general Primarului municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

  

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 21
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale