Hotărârea nr. 18/2020

HOTĂRÂREA nr. 18/13.02.2020 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 



HOTĂRÂREA nr. 18/13.02.2020

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
pentru anul 2020

 

 



Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7640/7.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr.7641/7.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr.1061/06.02.2020, raportul directorului executiv al Direcției economice înregistrat sub nr.7652/7.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile: art. 112 alin. 3 lit. b) și art.118 alin. 1-3 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1.086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale art. 3 alin. 2 lit. b) și art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, respectiv ale art. 15 alin. 2 lit. b) din Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistență Socială Satu Mare şi Primarul Municipiului Satu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                         Contrasemnează
         Albu Adrian                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

Anexă

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 18/13.02.2020

 

Aviz Consultativ nr.2759/05.02.2020

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020

   

           Având în vedere:

1.     Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare

în perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului al Municipiului Satu Mare nr. 112/26.05.2016, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:

                    a) Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii care să răspundă nevoilor fiecărui membru al comunităţii;

                    b) Profesionalizarea sistemului de asistenţă socială sătmărean;

                   c) Implicarea comunităţii şi mobilizarea resurselor comunitare.

          2. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005, direcţia de acţiune/obiectivul operaţional;

          3. Programul de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020;

          4. Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizori publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor din data de 21 ianuarie 2020.

             Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020, cuprinde:

          1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;

          2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II;

          3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.

 

 

 

 

 

 

    CAP. I

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

A.   Serviciile sociale existente la nivel local   

 

Nr.

Crt

Cod serviciu social,conform

Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capa-citate

Grad de ocu-pare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Buget local

-lei-

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

 

-lei-

1

8790 CR-PFA-II

Centrul Social de Urgență pentru Adulți – Adăpost de Noapte

60

70%

533.166

-

-

-

-

2

8891 CZ-C-II

Centrul Multifuncțional ,, Alter Egoˮ

40

90%

622.495

-

-

-

-

3

8810CZ-V-II

 

Centru de zi persoane vârstnice

Jiului nr.64

40

-

32.959,73

 

 

 

2.786.616,39

Proiect POCU 2014-2020

4

8899CZ-PFA-I

Centru de zi pentru  persoa-ne fără  adăpost

40

90%

288.040

 

 

 

 

5

8899SIS- I

Echipă mobilă

-

-

-

-

-

-

-

6

8891 CZ-C-II

Centrul social ,,Prichindelˮ

40

90%

469.412

-

-

-

-

 

  B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Denu-mire serviciu social propus

Cod ser-viciu social

Catego-rie benefi-ciari

Capacitate necesară

Capaci-tate

clădire/ spațiu necesar

-mp-

Resurse umane necesare (personal de specialita-te,de îngrijire, de asistență, gospodări-re, întreține-re și reparații, deservire)

 

 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Jus-tifi-care

Buget local

Buget jude-țean

Bu-get de stat

Contri-buții per-

soane be-nefi-ciare

Alte surse

 

 

 

Nr.

Be-nef

/zi

Nr.

Locuri

( în pa-turi)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor <LLNK 12011   292 12 231   0 37>Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în Planul strategic de dezvoltare a domeniului social în municipiul Satu Mare în perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului al Municipiului Satu Mare nr. 112/26.05.2016:

            1. Serviciile sociale eligibile a fi contractate de la bugetul local (codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin <LLNK 12015   867 22 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare iar estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului):

           a) Cod CPV 98513310 – 8 Servicii de asistență la domiciliu - Cod serviciu social 8810 ID-I;

 b) Cod CPV 85311000 - 2 - Servicii de asistență socială cu cazare - Cod serviciu social 8730 CR-V- I;

c) Cod CPV 85311000 - 3 - Servicii sociale pentru persoane în vârstă - Cod serviciu social 8810 CZ-V-I;

d) Cod CPV 853111200 - 4 - Servicii sociale pentru persoane cu handicap - Cod serviciu social 8899 CZ-D-I;

e) Cod CPV 85311300 - 5 - Servicii sociale pentru copii și tineri - Cod serviciu social 8891 CZ-C-II;

f) Cod CPV 85312000 - 9 - Servicii de asistența socială fără cazare – Cod serviciu social 8891 CZ-C-II/8891 CZ-F-1;

g) Cod CPV 85312100 - 0 - Servicii de centre de zi – Cod serviciu social 8891 CZ-C-II;

h) Cod CPV 85312110 - 3 - Servicii prestate de centre de zi pentru copii - Cod serviciu social 8891 CZ-C-II;

i) Cod CPV 85312120 - 6  - Servicii prestate de centre de zi pentru copii și tineri cu handicap – Cod serviciu social 8891 CZ-C-III;

j) Cod CPV 85312500 - 4 - Servicii de reabilitare - Cod serviciu social 8891 CZ-C-III;

k) Cod CPV 85320000 - 8  - Servicii sociale - Cod serviciu social 8790 CR-II;

l)  Cod CPV 85310000 - 5 - Servicii de asistență socială -  Cod serviciu social 8891 CZ-C-II;

m) Cod CPV 85310000 – 3 - Servicii sociale neprestate de instituții rezidențiale -  Cod serviciu social 8891 CZ-C-II;

n) Cod CPV 98000000 – 3 - Alte servicii sociale, comunitare și personale -  Cod serviciu social 8899 CPDH-I;

o) Cod CPV 85312300-2 - Servicii de orientare și consultanță profesională

p) Cod CPV 85300000-2 - Servicii de asistență socială și servicii conexe

           2. Bugetul estimat al programului de contractare: 1.850.000 lei.

  

CAP. II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile <LLNK 12017   797 20 302   6 44>art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

    1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet/se afişează la sediul direcției de asistenţă socială:

    a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;

    b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local;

    c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;

    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale acordate de furnizori publici ori privaţi:

    (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează semestrial;

    (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea direcției de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează anual;

     2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;

    3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de direcția de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

    4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale direcției de asistenţă socială;

    5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;

    6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin direcția de asistenţă socială, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;

    7. Mesaje de interes public transmise prin presă.

    CAP. III

    Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

    1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:

    a) cursuri de perfecţionare

Personal de specialitate

Nr.persoane

Buget estimat

-

-

-

    b) cursuri de calificare

Nr.persoane

Buget estimat

-

-

    c) sesiuni de instruire pentru:

    c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;

    Nr.persoane

Buget estimat

-

-

    c.2. asistenţi personali;

    Nr.persoane

Buget estimat

-

-

 d) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național: -

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

                              Balaj Adrian Ioan

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Albu Adrian                                                         Mihaela Maria Racolţa