Hotărârea nr. 178/2020

HOTĂRÂREA nr. 178/23.10.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 178/23.10.2020
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 46731/22.10.2020, raportului Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 46722/22.10.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 46734/22.10.2020, Nota justificativă a Transurban SA Satu Mare nr. 2748/22.08.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare și rezultatul auditului tehnico economic realizat de auditor independent Pop Radu, înregistrat la Transurban SA Satu Mare cu nr. 2679/15.10.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și adresa Transurban SA Satu Mare nr. 2749/22.10.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 46729/22.10.2020,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) și prevederile art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Capitolul 9 "Compensația" a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei 17 "Estimarea anuală a compensației" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, primarul municipiului prin Compartimentul Autorizare Servicii de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public, Privat al Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Maurer Róbert Csaba                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 178/23.10.2020

 

 

CAPITOLUL 9. COMPENSAȚIA

9.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după urmãtoarea formulã:

 

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public

 

C = CE + Pr– V

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km),  unde

 

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1;  costul unitar este calculat  cu includerea amortizării  investiţiilor operatorului şi a cheltuielilor financiare  aferente investiţiilor (dobânzi şi alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiţii). Amortizarea investitiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C unitar /2020 = 13,14 lei / km

 

Km reprezintă numãrul de km efectivi realizaţi de  mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensaţia, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13,

Astfel

CE =  c unitar  x Km.

 

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând un procent cel mult egal cu rata SWAP la 6 ani publicată pe site-ul oficial al Consiliul Concurenţei, plus 100 de puncte procentuale aplicat la total cheltuieli eligibile. Nivelul profitului rezonabil va fi  stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balanţei la 31 decembrie a anului precedent şi va fi  raportat la total cheltuieli eligibile CE. Pentru anul 2020, rata profitului stabilită de Părți este între 2% şi nivelul ratei SWAP relevante la 6 ani plus 100 puncte procentuale (1%) aplicat la total cheltuieli eligibile generate de prestarea Serviciului de transport public local de călători, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare. Rata SWAP se găseşte pe siteul www.consiliulconcurentei.ro.  

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

·               venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptăţit,

·               venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local

·               orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local;.

9.2. Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

9.3. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare  sunt contestate de către Părți, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată în termenul prevăzut la art. 8.5, urmând ca pentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit Capitolului 23.

9.4. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 10 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă.

9.5. Compensația nu poate depăși Efectul financiar net. Compensaţia va fi compusă din următoarele componente:

a)   compensaţia propriu-zisă la care este îndreptăţit Operatorul;

b) diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract.

9.6. În vederea evitării supracompensării, în termen de 30 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

  • valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv; și
  • valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 9.1 de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efectiv, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale auditate.  

9.6.1. Pentru a nu fi supracompensat, la sfârșitul fiecărui trimestru, Operatorul va întocmi decontul pentru regularizarea  Compensației,  respectând aceleași reguli ca în cazul decontului anual al Compensației.

9.7. În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul/trimestrul anterior este mai mare decât Compensația calculată potrivit art. 9.6. de mai sus, Operatorul va vira în contul Autorității Contractante menţionat la art. 6.4 diferenţa rezultată, în termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale/trimestriale.

9.8. Părțile vor datora penalităţi de întârziere în procent egal cu dobânda penalizatoare legală valabilă la data stabilirii penalităţilor din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

9.9. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km. în cursul anului, în condiţiile prevăzute în Anexele 10.1. si 10.2.

9.10. Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut în Anexa 10.2.

9.11. Autoritatea Contractantă poate solicita Operatorului reducerea/renegocierea costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea si recepţionarea unor lucrări de investiţii sau achiziţia de vehicule/echipamente care au ca efect o influenţă sensibilă asupra costurilor Operatorului.

9.12. Fondurile acordate cu titlu de Diferenţe de tarif şi de Compensare vor fi aprobate de Consiliului Local în funcţie de estimările iniţiale şi vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârşitul anului.

9.13. Valoarea estimată anuală a Compensaţiei cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentată în Anexa 17.

Primar                                                                                   Director general

Kereskényi Gábor                                                               Bujor Ionuț-Antonio

Director executiv                                                                   Director tehnic

Ursu Lucica                                                                            Molnar Csaba

Serviciu Juridic                                                                  Director economic

Mustea Bianca                                                                    Fabian Dana Ioana

                                                                                              Oficiul juridic

                                                                                                 Moiș Rucsan

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                 Secretar general,

 

 

                                                        ANEXA 2 la HCL nr. 178/23.10.2020

 

 

Anexa 17 – Estimarea anuală a compensaţiei

 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor

de transport public în perioada 01.09.2020-30.06.2024

 

INDICATORUL

ANUL

01.01.-31.08.2020

01.09.-31.12.2020

2021

1

Total kilometri

953.897

568.103

1.516.000

2

Cost unitar per kilometru 

10,05

13,14

14,50

3

Cost Total (Km ef. x c unitar pe Km)

9.586.664,85

7.464.873,42

21.982.000

4

Profit rezonabil

58.506,78

500.000

550.000

5

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

2.218.465.39

1.800.000

5.400.000

6

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează PSO 

350.523,42

150,000

350.000

7

TOTAL VENITURI PLANIFICATE

2.568.988,72

1.950.000

5.850.000

8

TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATĂ  (rd3+rd4-rd7) din care:

7.797.930,24

6.602.059,76

16.682.000

a)

Compensaţie anuală propriu-zisă planificată

5.064.872,26

4.935.627,74

10.000.000

b)

Diferenţe de tarif cuvenite operatorului

2.733.057,98

1.666.942,72

6.6820.000

 

INDICATORUL

ANUL

2022

2023

2024

1

Total kilometri

1.517.000

1.514.000

742.000

2

Cost unitar lei/ kilometru 

16,00

16,50

17,00

3

Cost Total (Km ef. x c unitar pe Km)

24.272.000

24.981.000

12.614.000

4

Profit rezonabil

600.000

600.000

300.000

5

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

5.600.000

5.800.000

3.000.000

6

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează PSO 

300.000

300.000

160.000

7

TOTAL VENITURI PLANIFICATE

5.900.000

6.100.000

3.160.000

8

TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATĂ  (rd3+rd4-rd7) din care:

18.972.000

18.881.000

9.454.000

a)

Compensaţie anuală propriu-zisă planificată

11.000.000

11.000.000

6.000.000

b)

Diferenţe de tarif cuvenite operatorului

7.972.000

7.881.000

3.454.000

 

 

 

TOTAL GENERAL PENTRU TOATĂ PERIOADA DE CONTRACTARE RĂMASĂ

1

Total kilometri

6.811.000

2

Cost Total

100.900.538

3

Profit rezonabil

2.608.507

4

Venituri din vânzări de titluri de călătorie

23.818.463

5

Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează PSO 

1.610.523

6

TOTAL VENITURI PLANIFICATE

25.429.000

7

TOTAL COMPENSAŢIE PLANIFICATĂ (rd2+rd3-rd6) din care:

78.080.045

a)

Total compensaţie propriu-zisă planificată

45.360.055

b)

Diferenţe de tarif cuvenite operatorului

32.719.990

 

1. Estimarea numărului total de kilometri s-a făcut avându-se în vedere programul actual de transport, numărul anual al zilelor lucrătoare, al zilelor de sâmbătă şi duminică, precum şi al zilelor de sărbători legale.

2. Costul unitar per kilometru a fost estimat ţinând cont de realizările anului 2019 şi a primelor 8 luni din 2020, adică costuri eligibile totale raportat la numărul de kilometri efectivi realizaţi conform programului de transport şi de asemenea de influenţele generate de creşterea  cheltuielilor de natură salarială începând cu anul 2020, a creșterilor semnificative a nivelului redevenței datorate Autorității Contractante ca urmare a achiziției și punerii la dispoziție a celor 11 autobuze noi, a creşterii costurilor cu asigurările de răspundere civilă auto.

Celelalte cheltuieli eligibile rămân nemodificate sau modificarea acestora nu ar aduce influenţe semnificative în calcul.

3. Formula de calcul a Kilometrilor s-a păstrat pe toată perioada de contractare rămasă

4. S-a prevăzut o creştere anuală cu aproximativ 2% a veniturilor Operatorului din vânzarea de titluri, diferenţe de tarif şi din alte activităţi în legătură cu prestarea serviciului.

5. Estimarea preţului unitar per kilometru pentru anul 2020 a fost obiectul unui audit tehnico economic extern, din care a rezultat prețul de 13,14 lei/km. Acest audit se va face şi pe perioada de derulare rămasă, ori de câte ori apar  elemente de natură a influenţa semnificativ costul contractat.

 

 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

                  OPERATOR,

Primar                                                                                Director general

Kereskényi Gábor                                                               Bujor Ionuț-Antonio

Director executiv                                                                   Director tehnic

Ursu Lucica                                                                            Molnar Csaba

Serviciu Juridic                                                                  Director economic

Mustea Bianca                                                                    Fabian Dana Ioana

                                                                                              Oficiul juridic

                                                                                                 Moiș Rucsan

 

 

 

Președinte de ședință,                                                  Secretar general,