Hotărârea nr. 177/2020

HOTĂRÂREA nr. 177/23.10.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 177/23.10.2020
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2020


 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 45627/16.10.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 45631/16.10.2020, în calitate de inițiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 45632/16.10.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea

 


HOTĂRÂRE

 

 


Art.1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. III 2020, în valoare totală de 188.880.634 lei, din care:
• 165.435.341 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 23.445.293 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. III 2020, în valoare totală de 178.430.445 lei, din care:
• 143.554.557 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 34.875.888 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 3.324.784 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.324.784 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 369.267 lei,
* cheltuieli materiale 2.960.050 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare,

Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 6.956.504 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 6.956.504 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 6.189.256 lei,
* cheltuieli materiale 524.033 lei,
* cheltuieli de capital 243.215 lei,

Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a DAS
din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 34.818.370 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 34.818.370 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 16.997.605 lei,
* cheltuieli materiale 2.378.517 lei,
* ajutoare sociale 14.100.524 lei
* alte cheltuieli 1.080.562 lei,
* proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 237.644 lei,
* cheltuieli de capital 69.961 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-46.443 lei secţiunea de funcţionare,

Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 6.341.926 lei venituri,
• 5.921.065 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.921.065 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 3.620.814 lei,
* cheltuieli materiale 2.122.140 lei,
* alte cheltuieli 88.528 lei,
* cheltuieli de capital 104.957 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare,
Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 755.000 lei la venituri,
• 651.388 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 651.388 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 595.736 lei,
* cheltuieli materiale 55.652 lei;
Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 1.181.167 lei la venituri,
• 1.128.261 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.128.261 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 273.937 lei ,
* cheltuieli materiale 854.324 lei,
Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 10.557.377 lei la venituri,
• 9.135.221 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 9.135.221 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.959.095 lei,
* cheltuieli materiale 1.107.726 lei,
* alte cheltuieli 68.400 lei.
Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 2.284.402 lei la venituri,
• 1.732.114 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.732.114 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 307.562 lei,
* cheltuieli materiale 1.424.552 lei.
Art.11. Anexele 1, 2-2.1, 3, 4, 5, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Buget, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, DAS Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Maurer Róbert Csaba                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

ANEXA NR.1
CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30 SEPTEMBRIE 2020
LEI
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicator"PREVEDERI
ANUALE"PREVEDERI TRIMESTRIALEINCASARI REALIZATE"% Incasari realizate/
prevederi anuale"
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)00.01"316,112,965""264,305,919""188,880,634"59.75%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"206,414,220""174,146,268""141,568,968"68.58%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"240,363,167""197,056,630""162,724,912"67.70%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"219,556,291""180,143,892""152,296,375"69.37%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"134,649,228""117,032,892""85,075,845"63.18%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"600,000""600,000""496,019"82.67%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"600,000""600,000""496,019"82.67%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"600,000""600,000""496,019"82.67%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,917,000""114,732,892""82,877,962"62.83%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"180,000""180,000""135,671"75.37%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"180,000""180,000""135,671"75.37%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""114,552,892""82,742,291"62.81%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""114,052,892""82,396,203"62.78%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"500,000""500,000""346,088"69.22%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,132,228""1,700,000""1,701,864"79.82%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,132,228""1,700,000""1,701,864"79.82%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,132,228""1,700,000""1,701,864"79.82%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"38,663,624""29,900,000""35,928,813"92.93%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"38,663,624""29,900,000""35,928,813"92.93%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"31,104,777""24,000,000""29,737,194"95.60%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""9,000,000""9,832,016"85.75%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"19,639,176""15,000,000""19,905,178"101.35%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""4,600,000""5,080,354"86.44%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""2,400,000""2,685,263"90.64%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""1,500,000""1,589,434"81.53%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""700,000""805,657"83.49%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""1,300,000""1,111,265"66.07%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"46,242,939""33,210,500""31,290,701"67.67%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)11.02"34,382,500""23,210,500""21,633,723"62.92%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"28,436,500""20,004,500""18,484,723"65.00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05"5,700,000""3,000,000""3,000,000"52.63%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"246,000""206,000""149,000"60.57%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"62,000""50,000""59,484"95.94%
Impozit pe spectacole15.02.01"62,000""50,000""59,484"95.94%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""9,950,000""9,597,494"81.35%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""9,500,000""9,110,166"81.03%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""6,000,000""5,807,175"81.04%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""3,500,000""3,302,991"81.02%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""450,000""487,328"87.64%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11500500"1,016"203.20%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02500500"1,016"203.20%
Alte impozite si taxe18.02.50500500"1,016"203.20%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"20,806,876""16,912,738""10,428,537"50.12%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"10,360,118""8,000,544""3,716,551"35.87%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,808,891""7,600,544""3,716,551"37.89%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""2,200,000""2,148,262"78.05%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"7,056,000""5,400,000""1,568,289"22.23%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"7,056,000""5,400,000""1,568,289"22.23%
Alte venituri din proprietate30.02.505445440
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"551,227""400,000"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"551,227""400,000"00.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"10,446,758""8,912,194""6,711,986"64.25%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"202,262""162,262""86,735"42.88%
Venituri din prestari de servicii33.02.08000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""135,000""63,161"36.09%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.2400
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.2700
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""16,476"90.22%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"9,000""9,000""7,098"78.87%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"117,397""117,397""82,542"70.31%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"5,779""5,779""1,449"25.07%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""111,618""81,093"72.65%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,101,416""3,506,138""2,717,331"66.25%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"4,095,278""3,500,000""2,715,130"66.30%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.0200
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"6,138""6,138""2,201"35.86%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)36.02"6,025,683""5,126,397""3,825,378"63.48%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.0100
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.0500
Taxe speciale36.02.06"456,619""456,619""248,806"54.49%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.0700
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.1100
Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari)36.02.23"54,955""54,955"00.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"175,823""114,823""114,393"65.06%
Alte venituri36.02.50"5,338,286""4,500,000""3,462,179"64.86%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02000
Donatii si sponsorizari37.02.01000
"Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(cu semnul minus)"37.02.03"-24,124,620""-19,376,418""-2,345,053"9.72%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"24,124,620""19,376,418""2,345,053"9.72%
Alte transferuri voluntare37.02.50000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"433,553""300,138""477,779"110.20%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"433,553""300,138""477,779"110.20%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"12,067""11,949""12,067"100.00%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03000
Venituri din privatizare39.02.0400
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"421,486""288,189""465,712"110.49%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.0700#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)40.02.1000#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de functionare"40.02.1100#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de dezvoltare"40.02.1300
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.1400
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.5000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"44,637,452""39,509,818""8,398,380"18.81%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"44,637,452""39,509,818""8,398,380"18.81%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)42.02"44,576,016""39,458,382""8,376,944"18.79%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"38,262,327""34,249,693""3,228,505"8.44%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.0100
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.0300#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.0400#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.0500#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.0600#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.0700#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.0100#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.0200#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.0300#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.1000#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.1400#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.1500#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.0100#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.0200#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.0300#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.1700#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.0100#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.0200#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.0300#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.1900#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.20"6,001,827""3,949,693""3,228,505"53.79%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)00.20"6,313,689""5,208,689""5,148,439"81.54%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.2100
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.2800
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2900
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.3200
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.3300
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34232232232100.00%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""3,401,000""3,347,000"74.28%
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti42.02.3600
Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina42.02.80"1,340,740""1,340,740""1,334,490"99.53%
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva42.02.81"308,717""308,717""308,717"100.00%
Sume alocate ptr stimulent ( cabinete medicale)42.02.82"158,000""158,000""158,000"100.00%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.4200
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.4400
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45000#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.4600#DIV/0!
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"32,260,500""30,300,000"00.00%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"61,436""51,436""21,436"34.89%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.0100#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.0400#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.0700#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""30,000"00.00%
Sume alocate 43.02.41"21,436""21,436""21,436"100.00%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03000#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.030#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.03#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.03.03#REF!0#REF!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.04#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.04.03#REF!0#REF!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.05#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.05.03#REF!0#REF!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.07#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.07.03#REF!0#REF!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03000#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.15#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.15.03#REF!0#REF!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.16#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.16.03#REF!0#REF!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.17#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.17.03#REF!0#REF!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.18#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.18.03#REF!0#REF!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"30,678,793""27,439,333""17,279,563"56.32%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01"28,838,008""26,048,548""16,572,743"57.47%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"25,213,008""25,023,548""12,999,507"51.56%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"3,625,000""1,025,000""3,572,239"98.54%
Prefinanţare48.02.01.0300997#DIV/0!
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,840,785""1,390,785""706,820"38.40%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,465,000""1,015,000""430,596"29.39%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02000
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""375,785""276,224"73.51%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.03000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
"VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
- TOTAL"00.01"222,382,894""182,770,559""165,435,341"74.39%
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)48.02"205,749,889""173,676,352""140,976,796"68.52%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"216,007,769""177,510,434""160,265,466"74.19%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"219,556,291""180,143,892""152,296,375"69.37%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"134,649,228""117,032,892""85,075,845"63.18%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"600,000""600,000""496,019"82.67%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"600,000""600,000""496,019"82.67%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"600,000""600,000""496,019"82.67%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,917,000""114,732,892""82,877,962"62.83%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"180,000""180,000""135,671"75.37%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18"180,000""180,000""135,671"75.37%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""114,552,892""82,742,291"62.81%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""114,052,892""82,396,203"62.78%
Sume repartizate de la CJ04.02.05"500,000""500,000""346,088"69.22%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,132,228""1,700,000""1,701,864"79.82%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,132,228""1,700,000""1,701,864"79.82%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,132,228""1,700,000""1,701,864"79.82%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"38,663,624""29,900,000""35,928,813"92.93%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"38,663,624""29,900,000""35,928,813"92.93%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"31,104,777""24,000,000""29,737,194"95.60%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""9,000,000""9,832,016"85.75%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"19,639,176""15,000,000""19,905,178"101.35%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""4,600,000""5,080,354"86.44%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""2,400,000""2,685,263"90.64%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""1,500,000""1,589,434"81.53%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""700,000""805,657"83.49%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""1,300,000""1,111,265"66.07%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.500
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"46,242,939""33,210,500""31,290,701"67.67%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"34,382,500""23,210,500""21,633,723"62.92%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"28,436,500""20,004,500""18,484,723"65.00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare11.02.06"5,700,000""3,000,000""3,000,000"52.63%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat11.02.09"246,000""206,000""149,000"60.57%
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"62,000""50,000""59,484"95.94%
Impozit pe spectacole15.02.01"62,000""50,000""59,484"95.94%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""9,950,000""9,597,494"81.35%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""9,500,000""9,110,166"81.03%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""6,000,000""5,807,175"81.04%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""3,500,000""3,302,991"81.02%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""450,000""487,328"87.64%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11500500"1,016"203.20%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02500500"1,016"203.20%
Alte impozite si taxe18.02.50500500"1,016"203.20%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"-3,548,522""-2,633,458""7,969,091"-224.57%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"10,360,118""8,000,544""3,716,551"35.87%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,808,891""7,600,544""3,716,551"37.89%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""2,200,000""2,148,262"78.05%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"7,056,000""5,400,000""1,568,289"22.23%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"7,056,000""5,400,000""1,568,289"22.23%
Alte venituri din proprietate30.02.50544544
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"551,227""400,000"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"551,227""400,000"0.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"-13,908,640""-10,634,002""4,252,540"-30.57%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"202,262""162,262""86,735"42.88%
Venituri din prestari de servicii33.02.08
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""135,000""63,161"36.09%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.24
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""16,476"90.22%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"9,000""9,000""7,098"78.87%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"117,397""117,397""82,542"70.31%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"5,779""5,779""1,449"25.07%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""111,618""81,093"72.65%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,101,416""3,506,138""2,717,331"66.25%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"4,095,278""3,500,000""2,715,130"66.30%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.02
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"6,138""6,138""2,201"35.86%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)36.02"5,794,905""4,956,619""3,710,985"64.04%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.01
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05
Taxe speciale36.02.06"456,619""456,619""248,806"54.49%
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11#DIV/0!
36.02.32
Alte venituri36.02.50"5,338,286""4,500,000""3,462,179"64.86%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02"-24,124,620""-19,376,418""-2,345,053"9.72%
Donatii si sponsorizari37.02.01
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-24,124,620""-19,376,418""-2,345,053"9.72%
Alte transferuri voluntare37.02.50000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)40.02.10#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) 40.02.11#DIV/0!
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.50#DIV/0!
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"6,375,125""5,260,125""5,169,875"81.09%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"6,375,125""5,260,125""5,169,875"81.09%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)42.02"6,313,689""5,208,689""5,148,439"81.54%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)00.20"6,313,689""5,208,689""5,148,439"81.54%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21#DIV/0!
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.28#DIV/0!
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29#DIV/0!
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32#DIV/0!
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33#DIV/0!
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34232232232100.00%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""3,401,000""3,347,000"74.28%
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi42.02.36
Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina42.02.80"1,340,740""1,340,740""1,334,490"99.53%
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva42.02.81"308,717""308,717""308,717"100.00%
Sume alocate ptr stimulent (cabinete medicale)42.02.82"158,000""158,000""158,000"100.00%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.44
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"61,436""51,436""21,436"34.89%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.04#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07#DIV/0!
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **)43.02.08#DIV/0!
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""30,000"0.00%
Sume alocate pentru cheltuieli aferente izolarii la locul de munca 43.02.41"21,436""21,436""21,436"100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE- TOTAL00.01 SD"93,730,071""81,535,360""23,445,293"25.01%
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15+00.16)48.02"24,788,951""19,846,334""2,937,225"11.85%
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)00.02"24,355,398""19,546,196""2,459,446"10.10%
VENITURI FISCALE( 00.10)00.03000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)00.10000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)11.02000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)00.12"24,355,398""19,546,196""2,459,446"10.10%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)00.14"24,355,398""19,546,196""2,459,446"10.10%
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02"230,778""169,778""114,393"49.57%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"54,955""54,955"0.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"175,823""114,823""114,393"65.06%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)"37.02"24,124,620""19,376,418""2,345,053"9.72%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"24,124,620""19,376,418""2,345,053"9.72%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"433,553""300,138""477,779"110.20%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"433,553""300,138""477,779"110.20%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"12,067""11,949""12,067"100.00%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03
Venituri din privatizare39.02.04
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"421,486""288,189""465,712"110.49%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod.40.02)00.16000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14)40.02000
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare"40.02.130
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.14
Sume decontare cereri de plata
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"38,262,327""34,249,693""3,228,505"8.44%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)00.18"38,262,327""34,249,693""3,228,505"8.44%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)42.02"38,262,327""34,249,693""3,228,505"8.44%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"38,262,327""34,249,693""3,228,505"8.44%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01#DIV/0!
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.03#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.04#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.05#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.01#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.17#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.69"6,001,827""3,949,693""3,228,505"53.79%
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"32,260,500""30,300,000"0.00%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.03#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.0300#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.03.03#DIV/0!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.0400#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.04.03#DIV/0!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.0500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.05.03#DIV/0!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.0700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.07.03#DIV/0!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.1500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.15.03#DIV/0!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.1600#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.16.03#DIV/0!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.1700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.010#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.020#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.17.030#DIV/0!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.1800#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.18.03#DIV/0!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"30,678,793""27,439,333""17,279,563"56.32%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01"28,838,008""26,048,548""16,572,743"57.47%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"25,213,008""25,023,548""12,999,507"51.56%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"3,625,000""1,025,000""3,572,239"98.54%
Prefinanţare48.02.01.03997
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,840,785""1,390,785""706,820"38.40%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,465,000""1,015,000""430,596"29.39%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""375,785""276,224"73.51%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.030#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
*Prevederile si incasările secțiunii de dezvoltare nu includ sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
"la 30 septembrie 2020, din totatul de 15.359.380 lei s-au utilizat 15.029.119 lei, adică 97,85%"
ORDONATOR DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU
Kereskényi Gábor ec.Lucia Ursu ec.Terezia Borbei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA NR.2
SERVICIUL BUGET
CONTUL DE EXECUTIE AL SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 SEPTEMBRIE 2020
LEI
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% prevederi
/prevederi anuale"
123456=3-5
CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICETOTAL"29,300,000""24,759,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""28,434,947""28,434,947""20,698,047""7,736,900"70.64%
Cheltuieli de personal (10)51.02.01.03"25,830,000""21,314,000""25,830,000""25,830,000""18,776,306""7,053,694"72.69%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"3,300,000""3,300,000""2,566,571""2,566,571""1,984,171""582,400"60.13%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Transferuri curente intre unitati (51)000#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"170,000""145,000""170,000""170,000""69,194""100,806"40.70%
Imprumuturi (80)00#DIV/0!
Rambursari (81)00#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-131,624""-131,624""-131,624"
Din total capitol:ECONOMIC"29,130,000"
Autoritati executive 51.02.01.03"29,300,000""24,759,000"00000"28,566,571""28,566,571""20,829,671""7,736,900"71.09%
Plati anii precedenti (84)00000"-131,624""-131,624""-131,624"
CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALETOTAL"2,112,000""1,827,000"00000"2,002,177""2,002,177""1,469,529""532,648"69.58%
Cheltuieli de personal"2,010,000""1,728,000"00000"1,955,000""1,955,000""1,431,506""523,494"71.22%
54.02.10"1,960,000""1,678,000""1,955,000""1,955,000""1,431,506"73.04%
54.02.50"50,000""50,000"
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)54.02.10"70,000""70,000""25,177""25,177""21,561""3,616"30.80%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000""10,000"0
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)54.02.10"22,000""19,000""22,000""22,000""16,462""5,538"74.83%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"2,080,000"
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000""10,000"000000000
Servicii publice comunitare de evidenta a pers.54.02.10"2,052,000""1,767,000"00000"2,002,177""2,002,177""1,469,529""9,154"71.61%
Alte servicii publice generale54.02.50"50,000""50,000"0000000000.00%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICATOTAL"3,309,000""2,888,000""2,760,700""630,700""1,408,100"#VALUE!"3,309,000""3,309,000""3,309,000""1,831,806""1,477,194"55.36%
Dobanzi (30)"3,238,000""2,888,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 55"3,238,000""3,238,000""1,831,806""1,406,194"56.57%
Comisioane (20)"71,000"0"30,700""10,700""98,100"ECONOMIC"3,309,000""71,000""71,000"0"71,000"
Plati anii precedenti (84)
CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALATOTAL"9,523,000""8,899,000""1,510,000""1,510,000""1,227,700""800,000""800,000""8,632,209""8,632,209""6,713,820""1,918,389"70.50%
Cheltuieli de personal (10)61.02.03.04"8,700,000""8,100,000""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""8,100,000""8,100,000""6,189,256""1,910,744"71.14%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""823,000""799,000""710,000""710,000""427,700"00"565,436""565,436""557,791""7,645"67.78%
Politia Comunitara61.02.03.04"760,000""744,000""700,000""700,000""427,700""524,033""524,033""524,033"068.95%
ISU61.02.05"63,000""55,000""10,000""10,000""41,403""41,403""33,758""7,645"53.58%
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
Din total capitol:
Poliția Comunitara61.02.03.04"9,460,000""8,844,000""1,500,000""1,500,000""1,227,700"TOTAL 61"8,624,033""8,624,033""6,713,289""1,910,744"70.97%
Protectie civila61.02.05"63,000""55,000""10,000""10,000"000"41,403""41,403""33,758""7,645"53.58%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.500FUNCTIONAL"9,523,000"0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
CAP.65.02 INVATAMANTTOTAL"21,520,582""18,558,259"00000"14,122,126""14,122,126""13,630,122""492,004"63.34%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"19,128,082""16,353,339""12,472,746""12,472,746""11,980,742""492,004"62.63%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)"246,000""206,000""206,000""206,000""206,000"083.74%
Asistenta sociala (57)"646,500""629,000""349,166""349,166""349,166"054.01%
Alte cheltuieli (59) - burse"1,500,000""1,369,920""1,094,214""1,094,214""1,094,214"072.95%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)000
Din total capitol:
Prescolar65.02.03.01"3,172,392""2,763,717""2,108,371""2,108,371""2,021,975""86,396"63.74%
Primar65.02.03.02"511,271""429,684""392,463""392,463""392,463"076.76%
Secundar inferior65.02.04.01"4,931,719""4,167,596""3,135,849""3,135,849""3,124,603""11,246"63.36%
Secundar superior65.02.04.02"12,887,700""11,187,262""8,478,943""8,478,943""8,084,581""394,362"62.73%
Profesional65.02.04.030
Postliceal65.02.050#DIV/0!
Internate si cantine65.02.11.030#DIV/0!
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"17,500""10,000""6,500""6,500""6,500"037.14%
Plati anii precedenti (84)0
CAP.66.02 SANATATETOTAL"6,004,740""4,899,740""2,000""2,000"0#VALUE!0"4,886,526""4,886,526""4,767,777""118,749"79.40%
Cheltuieli de personal (10)"4,574,000""3,474,000""3,474,000""3,474,000""3,355,251""118,749"73.35%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""1,405,740""1,405,740""2,000""2,000"0#VALUE!0"1,396,630""1,396,630""1,396,630"099.35%
cabinete"65,000""65,000""62,140""62,140""62,140"095.60%
cheltuieli cu carantina"1,340,740""1,340,740""2,000""2,000"TOTAL 66"1,334,490""1,334,490""1,334,490"099.53%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"25,000""20,000""15,896""15,896""15,896"063.58%
Imprumuturi (80)00
Rambursari (81)00
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"5,979,740"
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"4,664,000""3,559,000"00000"3,552,036""3,552,036""3,433,287""118,749"73.61%
Servicii de sănătate publică66.02.08"1,340,740""1,340,740""2,000""2,000"0TOTAL 660"1,334,490""1,334,490""1,334,490"099.53%
Plati anii precedenti (84)000
"CAP.67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGE"TOTAL"27,722,000""24,098,460""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""25,933,552""25,933,552""19,955,302""5,978,250"71.98%
Cheltuieli de personal (10)"555,000""419,160"00000"369,267""369,267""369,267"066.53%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"555,000""419,160""369,267""369,267""369,267"066.53%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare(Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""12,420,000""9,760,550"00000"10,824,403""10,824,403""8,302,393""2,522,010"66.85%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"4,350,000""3,645,550""3,055,991""3,055,991""2,960,050""95,941"68.05%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare (Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
zone verzi67.02.05.03"7,920,000""6,000,000""7,765,145""7,765,145""5,339,076""2,426,069"67.41%
actiuni primarie (alte)67.02.03.30"150,000""115,000""3,267""3,267""3,267"02.18%
actiuni primarie (sport)67.02.05.01000000
Dobanzi (30)00
Subventii (40)00
cheltuieli materiale ptr proiecte67.02.500
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care""14,567,000""13,748,750"00000"14,567,000""14,567,000""11,120,760""3,446,240"76.34%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.04"12,398,000""12,243,750""12,398,000""12,398,000""9,947,760""2,450,240"80.24%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.06"2,169,000""1,505,000""2,169,000""2,169,000""1,173,000""996,000"54.08%
0
0
0
0
Asistenta sociala (57)000
Alte cheltuieli (59)"180,000""170,000""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""180,000""180,000""170,000""10,000"94.44%
Alte servicii culturale67.02.03.30"180,000""170,000""180,000""180,000""170,000""10,000"94.44%
67.02.05.01"300,000""300,000""300,000""300,000""300,000"0
67.02.03.040
67.02.03.060
Plati anii precedenti (84)"-7,118""-7,118""-7,118"0
Din total capitol:
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.0200
Muzee67.02.03.0300
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"12,398,000""12,243,750"00000"12,398,000""12,398,000""9,947,760""2,450,240"80.24%
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.0500
Case de cultura67.02.03.06"2,169,000""1,505,000"00000"2,169,000""2,169,000""1,173,000""996,000"54.08%
Camine culturale67.02.03.0700
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.0800
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.1200
Alte servicii culturale67.02.03.30"330,000""285,000"00000"183,267""183,267""173,267""10,000"52.51%
Sport67.02.05.01"4,905,000""4,064,710""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""3,425,258""3,425,258""3,329,317""95,941"67.88%
Tineret67.02.05.0200
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"7,920,000""6,000,000"000TOTAL 67"7,765,145""7,765,145""5,339,076""2,426,069"67.41%
Servicii religioase67.02.060ECONOMIC"27,167,000"0
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.5000000000000
Plati anii precedenti (84)"-7,118""-7,118""-7,118"
CAP.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALATOTAL"42,988,500""35,698,900"00000"31,005,634""31,005,634""29,756,725""1,248,909"69.22%
"Cheltuieli de personal (10), din care""18,982,500""14,872,500"00000"14,868,000""14,868,000""13,642,354""1,225,646"71.87%
DAS68.02.50.50"4,582,500""4,082,500""4,078,000""4,078,000""3,698,024""379,976"80.70%
Crese68.02.11"3,461,000""2,690,000""2,690,000""2,690,000""2,141,187""548,813"61.87%
Asistenti handic.68.02.05.02"10,939,000""8,100,000""8,100,000""8,100,000""7,803,143""296,857"71.33%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care""1,655,000""1,505,000"00000"981,887""981,887""981,887"059.33%
DAS68.02.50.50"1,035,000""955,000""719,698""719,698""719,698"069.54%
Crese68.02.11"620,000""550,000""262,189""262,189""262,189"042.29%
primarie -cheltuieli inhumare68.02.500
Dobanzi (30)
Subventii (40)
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care"00000000000
Directia pentru Protectia Copilului68.02.0600
Alte transferuri (55)
"Asistenta sociala (57), din care""19,899,000""17,391,000"00000"14,137,524""14,137,524""14,114,261""23,263"70.93%
transport donatori sange68.02.15.01"30,000""30,000""30,000""30,000""13,737""16,263"45.79%
"lemne subventii, lemne VMG, ajutor inmormantare"68.02.15.01"20,000""12,000""7,232""7,232"232"7,000"1.16%
ajutor urgenta cf HCL 167 si Lg.272/200468.02.50.50"80,000""80,000""19,291""19,291""19,291"024.11%
indemnizatii handic68.02.05.02"19,769,000""17,269,000""14,081,001""14,081,001""14,081,001"071.23%
Alte cheltuieli (59)"2,452,000""1,930,400"00000"1,064,666""1,064,666""1,064,666"043.42%
DAS(ONG)68.02.50.50"1,800,000""1,400,000""745,485""745,485""745,485"041.42%
DAS (4%)68.02.50.50"98,000""86,000""26,383""26,383""26,383"026.92%
crese68.02.11"95,400""75,400""35,813""35,813""35,813"037.54%
Asistenti handic.68.02.05.02"458,600""369,000""256,985""256,985""256,985"056.04%
Imprumuturi (80)#DIV/0!
Rambursari (81)#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-46,443""-46,443""-46,443"
Din total capitol:
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02"31,166,600""25,738,000"00000"22,437,986""22,437,986""22,141,129""296,857"71.04%
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.0600000000000
Creşe68.02.11"4,176,400""3,315,400"000TOTAL 68"2,988,002""2,988,002""2,439,189""548,813"58.40%
Ajutor social68.02.15.01"50,000""42,000"00000"37,232""37,232""13,969""23,263"27.94%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"7,595,500""6,603,500"00000"5,588,857""5,588,857""5,208,881""379,976"68.58%
Plati anii precedenti (84)"-46,443""-46,443""-46,443"
CAP.70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICATOTAL"20,643,775""16,279,000"00000"17,763,825""17,763,825""12,063,525""5,700,300"58.44%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"17,845,775""14,511,000"00000"14,984,785""14,984,785""10,794,498""4,190,287"60.49%
Iluminat public70.02.06"7,200,000""6,000,000""6,851,649""6,851,649""5,657,897""1,193,752"78.58%
Alte cheltuieli materiale curente70.02.50"10,645,775""8,511,000""8,133,136""8,133,136""5,136,601""2,996,535"48.25%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Transferuri catre institutii publice (Serviciul Siguranta Traficului)70.02.500#DIV/0!
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit70.02.03.300#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59) Casa satmareana70.02.500#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81) - ISPA70.02.05.01"2,798,000""1,768,000""2,798,000""2,798,000""1,287,987""1,510,013"46.03%
Plati anii precedenti (84)"-18,960""-18,960""-18,960"
Din total capitol:
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.3000000000000
Alimentare cu apa70.02.05.01"2,798,000""1,768,000"000TOTAL 70"2,798,000""2,798,000""1,287,987""1,510,013"46.03%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"7,200,000""6,000,000"00000"6,851,649""6,851,649""5,657,897""1,193,752"78.58%
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"10,645,775""8,511,000"00000"8,133,136""8,133,136""5,136,601""2,996,535"48.25%
Plati anii precedenti (84)000000"-18,960""-18,960""-18,960"
CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUITOTAL"7,545,000""6,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"#VALUE!0"6,745,000""6,745,000""5,119,375""1,625,625"67.85%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)74.02.05.01"7,545,000""6,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 74"6,745,000""6,745,000""5,119,375""1,625,625"67.85%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"13,443,775"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"7,545,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"7,545,000"
Salubritate74.02.05.01"7,545,000""6,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 740"6,745,000""6,745,000""5,119,375""1,625,625"67.85%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.83.02 AGRICULTURATOTAL"1,123,000""1,023,000""200,000""200,000"0#VALUE!0"742,198""742,198""561,239""180,959"49.98%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)83.02.03.30"1,123,000""1,023,000""200,000""200,000"TOTAL 83"742,198""742,198""561,239""180,959"49.98%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"7,545,000"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"1,123,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"1,123,000"
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30"1,123,000""1,023,000""200,000""200,000"0TOTAL 830"742,198""742,198""561,239""180,959"49.98%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.84.02 TRANSPORTURITOTAL"50,591,297""37,140,200"00000"48,933,695""48,933,695""26,987,290""21,946,405"53.34%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)84.02.03.03"23,550,000""17,190,000""21,892,398""21,892,398""10,807,753""11,084,645"45.89%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)84.02.03.02"17,139,297""10,900,000""17,139,297""17,139,297""9,279,537""7,859,760"54.14%
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)0#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81)84.02.03.03"9,902,000""9,050,200""9,902,000""9,902,000""6,900,000""3,002,000"69.68%
Plati anii precedenti (84)00
Din total capitol:
Transport în comun84.02.03.02"17,139,297""10,900,000"000TOTAL 84"17,139,297""17,139,297""9,279,537""7,859,760"54.14%
Strazi 84.02.03.03"33,452,000""26,240,200"00000"31,794,398""31,794,398""17,707,753""14,086,645"52.93%
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500FUNCTIONAL"50,591,297"
Plati anii precedenti (84)000
CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICETOTAL00"6,300""6,300""20,600"#VALUE!00000
Cheltuieli de personal (10)0ECONOMIC"17,139,297"
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)0FUNCTIONAL0
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)"6,300""6,300""20,600"TOTAL 870
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC0
Alte actiuni economice87.02.500"6,300""6,300""20,600"TOTAL 8700000
Plati anii precedenti (84)000
"TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% realizari/
prevederi anuale"
Cheltuieli de personal (10)"60,651,500""49,907,660""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""54,596,267""54,596,267""43,763,940""10,832,327"72.16%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"88,936,597""72,617,629""4,942,700""4,922,700""3,493,800"#VALUE!"3,309,000""73,268,231""73,268,231""52,508,040""20,760,191"59.04%
Dobanzi (30)"3,238,000""2,888,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 550"3,238,000""3,238,000""1,831,806""1,406,194"56.57%
Subventii (40)"17,139,297""10,900,000"00000"17,139,297""17,139,297""9,279,537""7,859,760"54.14%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)"10,000""10,000"000000000
Tranferuri curente intre unitati (51)"14,567,000""13,748,750"00000"14,567,000""14,567,000""11,120,760""3,446,240"76.34%
Alte transferuri (55)"246,000""206,000"00000"206,000""206,000""206,000"083.74%
Asistenta sociala (57)"20,545,500""18,020,000"00000"14,486,690""14,486,690""14,463,427""23,263"70.40%
Alte cheltuieli (59)"4,349,000""3,654,320""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""2,546,776""2,546,776""2,430,432""116,344"55.88%
Imprumuturi (80)
Rambursari (81)"12,700,000""10,818,200"00000"12,700,000""12,700,000""8,187,987""4,512,013"64.47%
Plati anii precedenti (84)0000000"-237,372""-237,372""-237,372"0
TOTAL GENERAL"222,382,894""182,770,559""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""192,510,889""192,510,889""143,554,557""48,956,332"64.55%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"corelatie
functional""220,964,654""181,359,819""8,770,700""6,640,700""5,903,800"#VALUE!"3,609,000""191,098,899""191,098,899""142,213,567""48,361,838"
diferente"1,418,240""1,410,740"00000"1,411,990""1,411,990""1,340,990""594,494"
TOTAL FUNCTIONARE"63,423,297"
TOTAL GENERAL"63,423,297"
TITLUANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
Cheltuieli de personal (10)"51,888,500""49,488,500""800,000""800,000""800,000"
Cheltuieli cu bunuri si servicii (20)"85,976,829""72,617,629""4,942,700""4,922,700""3,493,800"
Dobanzi (30)"7,548,000""2,888,000""2,730,000""620,000""1,310,000"
Subventii (40)"10,900,000""10,900,000"000
Tranferuri curente intre unitati (51)"13,748,750""13,748,750"000
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)"18,020,000""18,020,000"000
Alte cheltuieli (59)"4,403,520""3,470,320""306,300""306,300""320,600"
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)"10,818,200""10,818,200"000
Plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE FUNCTIONARE"203,303,799""181,951,399""8,779,000""6,649,000""5,924,400"

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL BUGETANEXA NR.2.1
CONTUL DE EXECUTIE AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 septembrie 2020
leilei
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
123456=3-55/1
Cap.51.02 Autoritati publiceTOTAL"2,736,800""2,032,850""700,000""436,322""160,000""1,621,774""1,621,774""758,200""863,574"27.70%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)"2,246,800""1,542,850""1,477,884""1,477,884""673,810""804,074"29.99%
*cheltuieli de capital (70)51.02.01.03"490,000""490,000""700,000""436,322""160,000""143,890""143,890""84,390""59,500"17.22%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Autoritati executive51.02.01.03"2,736,800""2,032,850""700,000""436,322""160,000""1,621,774""1,621,774""758,200""863,574"27.70%
Cap.54.02 Alte servicii publiceTOTAL00"6,000"000000
*transferuri de capital (51)54.02.1000
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN (56)00
*cheltuieli de capital (70)00"6,000"0000
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Servicii publice de evidenta a persoanei 54.02.1000"6,000"000000
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationalaTOTAL"523,900""451,550"000"269,369""269,369""261,452""7,917"49.90%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)61.02.50"252,300""179,950""9,025""9,025""1,108""7,917"0.44%
*cheltuieli de capital (70)"271,600""271,600"000"260,344""260,344""260,344"095.86%
61.02.03.04"251,600""251,600""243,215""243,215""243,215"096.67%
61.02.05"20,000""20,000""17,129""17,129""17,129"085.65%
61.02.500
0
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
TOTAL
Politia Comunitara61.02.03.04"251,600""251,600"000"243,215""243,215""243,215"096.67%
Protectie civila61.02.05"20,000""20,000"000"17,129""17,129""17,129"085.65%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.50"252,300""179,950"000"9,025""9,025""1,108""7,917"0.44%
Cap.65.02 InvatamantTOTAL"9,073,548""8,752,873"000"6,954,777""6,954,777""3,007,771""3,947,006"33.15%
*transferuri de capital (51)000
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN - cadru financiar 2014-2020 (58)TOTAL"3,731,200""3,429,525"000"3,447,714""3,447,714""635,734""2,811,980"17.04%
65.02.03.01"3,506,400""3,204,725"00.00%
65.02.03.02"63,000""63,000"0.00%
65.02.04.02"161,800""161,800"0.00%
*cheltuieli de capital (70)"5,342,348""5,323,348"000"3,507,063""3,507,063""2,372,037""1,135,026"44.40%
65.02.03.01"380,957""380,957"00.00%
65.02.03.020
65.02.04.01"878,200""878,200"000.00%
65.02.04.02"952,729""952,729"0.00%
65.02.50"3,130,462""3,111,462"000.00%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Invatamant prescolar65.02.03.01"3,887,357""3,585,682"000"3,692,198""3,692,198""880,218""2,811,980"22.64%
Invatamant primar65.02.03.02"63,000""63,000"00000.00%
Invatamant gimnazial65.02.04.01"191,200""128,200"000"134,197""134,197""134,197"070.19%
Invatamant liceal65.02.04.02"1,114,529""1,114,529"000"305,475""305,475""305,475"027.41%
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"3,130,462""3,111,462"000"2,822,907""2,822,907""1,687,881""1,135,026"53.92%
Cap.66.02 SanatateTOTAL"300,000""300,000""400,000"00"300,000""300,000""187,842""112,158"62.61%
*transferuri de capital (51)66.02.50.50"300,000""300,000""400,000""300,000""300,000""187,842""112,158"62.61%
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN (56)000
*cheltuieli de capital (70)00
*plati anii precedenti (84)00
Din total capitol
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"300,000""300,000""400,000"00"300,000""300,000""187,842""112,158"62.61%
"Cap.67.02 Cultura, recreere, religie"TOTAL"7,030,670""7,002,670""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,559,166""4,559,166""849,283""3,709,883"12.08%
*transferuri de capital (51)67.02.03.040
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"6,440,670""6,412,670""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,559,066""4,559,066""849,183""3,709,883"13.18%
67.02.03.04"335,070""335,070""9,397""9,397""3,592""5,805"1.07%
67.02.50"6,105,600""6,077,600""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,549,669""4,549,669""845,591""3,704,078"13.85%
*cheltuieli de capital (70)"590,000""590,000"00010010010000.02%
67.02.05.0100
67.02.03.0400
67.02.50"590,000""590,000"10010010000.02%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"335,070""335,070"000"9,397""9,397""3,592""5,805"1.07%
Sport67.02.05.010000000000.00%
"Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50"6,695,600""6,667,600""1,437,004""1,437,005""1,437,004""4,549,769""4,549,769""845,691""3,704,078"0.02%
Cap.68.02 Asigurari si asistenta socialaTOTAL"1,744,704""1,084,204"000"1,646,084""1,646,084""308,094""1,575,633"17.66%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"2,136,500""1,476,000"000"2,083,923""2,083,923""238,133""1,845,790"11.15%
68.02.50.50"1,628,700""968,200""1,576,123""1,576,123"490"1,575,633"0.03%
68.02.04"507,800""507,800""507,800""507,800""237,643""270,157"46.80%
*cheltuieli de capital (70)68.02.50.50"116,004""116,004""69,961""69,961""69,961"060.31%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"507,800""507,800"000"507,800""507,800""237,643""270,157"46.80%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"1,744,704""1,084,204"000"1,646,084""1,646,084""70,451""1,575,633"60.34%
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica"TOTAL"14,916,549""12,371,022""500,000""600,000""306,000""8,098,609""8,098,609""4,480,398""3,618,211"30.04%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)0
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)total"2,449,300""2,046,300"000"2,289,388""2,289,388""317,356""1,972,032"12.96%
70.02.05.010#DIV/0!
70.02.03.30"28,500""28,500""7,354""7,354""7,354"0.00%
70.02.50"2,420,800""2,017,800""2,282,034""2,282,034""317,356""1,964,678"13.11%
*cheltuieli de capital (70) din care:total"12,467,249""10,324,722""500,000""600,000""306,000""5,809,221""5,809,221""4,163,042""1,646,179"33.39%
70.02.05.01"3,022,341""3,000,000""2,064,308""2,064,308""2,064,308"068.30%
70.02.03.30000
70.02.06"2,238,823""2,177,823""2,168,673""2,168,673""1,535,712""632,961"68.59%
70.02.50"7,206,085""5,146,899""500,000""600,000""306,000""1,576,240""1,576,240""563,022""1,013,218"7.81%
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
Alimentare cu apa70.02.05.01"3,022,341""3,000,000"000"2,064,308""2,064,308""2,064,308"068.30%
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.30"28,500""28,500"000"7,354""7,354"0"7,354"0.00%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"2,238,823""2,177,823"000"2,168,673""2,168,673""1,535,712""632,961"68.59%
"Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"70.02.50"9,626,885""7,164,699""500,000""600,000""306,000""3,858,274""3,858,274""880,378""2,977,896"20.92%
*plati anii precedenti (84)
Cap.74.02 Protectia mediuluiTOTAL000000000#DIV/0!
*cheltuieli de capital (70) total000000000#DIV/0!
74.02.03#DIV/0!
74.02.060
Din total capitol
Reducerea si controlul poluarii74.02.030000000#DIV/0!
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.060000000000
*plati anii precedenti (84)
Cap.84.02 TransporturiTOTAL"72,255,480""64,391,771""1,200,000""1,354,600""500,000""68,556,358""68,556,358""25,022,848""43,533,510"34.63%
*transferuri de capital (51)"250,000""250,000"00.00%
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"29,279,800""25,221,810"000"28,177,662""28,177,662""21,655,003""6,522,659"73.96%
84.02.03.01"115,000""115,000"0.00%
84.02.03.02"29,164,800""25,106,810""28,177,662""28,177,662""21,655,003""6,522,659"74.25%
*cheltuieli de capital (70)TOTAL"42,725,680""38,919,961""1,200,000""1,354,600""500,000""40,378,696""40,378,696""3,367,845""37,010,851"7.88%
84.00.03.01"32,260,500""30,300,000""31,950,110""31,950,110""31,950,110"0.00%
84.02.03.02"3,000""3,000"0.00%
84.02.03.03"5,344,000""5,033,961""1,000,000""1,000,000""500,000""4,970,825""4,970,825""3,063,646""1,907,179"57.33%
84.02.50"5,118,180""3,583,000""200,000""354,600""3,457,761""3,457,761""304,199""3,153,562"5.94%
*plati anii precedenti (84)000
Din total capitol
Drumuri si poduri84.02.03.01"32,375,500""30,415,000"000"31,950,110""31,950,110"0"31,950,110"0.00%
Transport in comun84.02.03.02"29,417,800""25,359,810"000"28,177,662""28,177,662""21,655,003""6,522,659"73.61%
Strazi84.02.03.03"5,344,000""5,033,961""1,000,000""1,000,000""500,000""4,970,825""4,970,825""3,063,646""1,907,179"57.33%
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor84.02.50"5,118,180""3,583,000""200,000""354,600"0"3,457,761""3,457,761""304,199""3,153,562"5.94%
*plati anii precedenti (84)
"TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
*transferuri de capital (51.02)"550,000""550,000""400,000"00"300,000""300,000""187,842""112,158"34.15%
*transferuri interne (55.01)000000000
*proiecte FEN (56)
proiecte FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (58)"46,536,570""40,309,105""1,437,004""1,437,005""1,437,004""42,044,662""42,044,662""24,370,327""17,674,335"52.37%
*cheltuieli de capital (70)"62,002,881""56,035,635""2,406,000""2,390,922""966,000""50,169,275""50,169,275""10,317,719""39,851,556"16.64%
*plati anii precedenti (84)ANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
*transferuri de capital (51.02)"950,000""550,000""400,000"00
*transferuri interne (55.01)00000
*proiecte FEN (56)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
*cheltuieli de capital (70)"61,526,957""55,764,035""2,406,000""2,390,922""966,000"
*plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
plati din anii precedenti (84)000
TOTAL GENERAL"109,089,451""96,894,740""4,243,004""3,827,927""2,403,004""92,513,937""92,513,937""34,875,888""57,638,049"31.97%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
corelatie
functional"78,413,851""70,214,130""4,237,004""3,827,927""2,403,004""63,828,475""63,828,475""12,983,242""50,845,233"7

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare

Anexa 3


-lei-


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 67020501          Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,905,000

4,064,710

3,420,725

3,420,725

3,324,784

95,941

3,148,571

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+^9+85)

F

4,905,000

4,064,710

3,420,725

3,420,725

3,324,784

95,941

3,146,072

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

4,905,000

4,064,710

3,425,258

3,425,258

3,329,317

95,941

3,146,072

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

555,000

419,160

369,267

369,267

369,267

367,960

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

542,850

409,910

361,143

361,143

361,143

359,864

Salarii de baza

100101

502,071

378,331

337,741

337,741

337,741

336,391

Alte sporuri

100106

7,134

5,434

5,190

5,190

5,190

5,227

Indemnizații de delegare

100113

500

500

Indemnizații de hrana

100117

33,145

25,645

18,212

18,212

18,212

\7Z

18,246

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

12,150

9,250

8,124

8,124

8,124

8,096

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

12,150

9,250

8,124

8,124

8,124

8,096

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4,350,000

3,645,550

3,055,991

3,055,991

2,960,050

95,941

2,778,112

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-20.01.30)

2001

3,692,240

3,054,850

2,583,963

2,583,963

2,504,777

79,186

2,473,862

Furnituri de birou

200101

1,400

1,400

1,327

1,327

1,32^

1,327

Materiale pentru curățenie

200102

500

500

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

2,110

2,010

1,371

1,371

1,186

185

1,276

Apa, canal si salubritate

200104

290

240

180

180,

180

V a

182

Transport

200107

177,260

142,260

84,874

84,874

67,437

17.437

83,815

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1,300

1,000

909

909

909

1,018

Materiale si prestări de servicii cu caracter fjnctional

200109

3,461,300

2,866,900

2,463,341

2,463,341

2,403,587

59,754

2,352,253

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

48,080

40,540

31,961

31,961

30,151

1,810

33,991

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

29,760

19,500

7,054

7,054

4,465

2,589

6,485

Hrana pentru oameni

200301

29,760

19,500

7,054

7,054

4,465

2,589

6,485

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

6,600

6,600

2,093

2,093

2,093

2,093

Medicamente

200401

3,100

3,100

150

150

150

\y

150

Materiale sanitare

200402

3,500

3,500

1,943

1,943

1,943

1,943

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

31,350

31,350

11,960

Uniforme si echipament

200501

30,000

30,000

11,960

Alte obiecte de inventar

200530

1,350

1,350

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

5,900

5,700

3,974

3,974

3,974

3,974

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

5,900

5,700

3,974

3,974

3,974

3,974

Pregătire profesionala

2013

1,100

1,100

650

650

650

650

Protecția muncii

2014

300

300

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

582,750

526,150

458,257

458,257

444,091

14,166

279,088

Chirii

203004

229,800

176,200

127,926

127,926

113,760

14,166

105,460

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

352,950

349,950

330,331

330,331

330,331

173,628

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-4,533

-4,533

-4,533

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

2,499

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

2,499

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2,499

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2,499

Alte active fixe

710130

2,499

84

-4,533

-4,533

-4,533

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TUIELILE CURENTE

10+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

4,905,000

4,064,710

3,425,258

3,425,258

3,329,317

95,941

3,146,072

JX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-4,533

-4,533

-4,533

scriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

e locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din venituri! proprii) Sumele înscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente

la același cod tot cu semnul minus , astfel încât in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.


Contabil sef,POLITIA LOCALĂ SATU MARE Nr. 3390/07.10.2020


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 61.02.03. POLIȚIA LOCALĂ Subcapitol

la data de 30.09.2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamen legale

Plati efectuate

mgajament legale de plătit

Cheltuieli efective

ANUALE

TRIM. III

A.

B.

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+85)

9.711.600

9.711.600

9.095.600

8.867.248

8.867.248

6.956.504

1.910.744

6.635.746

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59))

9.460.000

9.460.000

8.844.000

8.624.033

8.624.033

6.713.289

1.910.744

6.635.746

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01+10.02+10.03)

10

8.700.000

8.700.000

8.100.000

8.100.000

8.100.000

6.189.256

1.910.744

6.221.011

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

10,01

7.980.000

7.980.000

7.420.000

7.420.000

7.420.000

5.743.476

1.676.524

5.775.831

Salarii de baza

10.01.01

7.500.000

7.500.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

5.470.819

1.529.181

5.506.716

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condtii de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

470.000

470.000

410.000

410.000

410.000

271.436

138.564

269.035

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii ci ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

500

500

500

500

500

500

Indemnizații de delegare

10.01.13

500

500

500

500

500

80

420

80

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuime

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

1.141

7.859

Cheltuieli salariale h natura

10,02

550.000

550.000

535.000

535.000

535.000

316.996

218.004

315.911

Tichete de masa

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

550.000

550.000

535.000

535.000

535.000

316.996

218.004

315.911

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vaucere vacanta

10,02,06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10,03

170.000

170.000

145.000

145.000

145.000

128.784

16.216

129.269

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pt acc. de munca si boli prof

10.03.04

Prime de asig viata plătite de angajator pt angajati

10.03.05

Contribuții pt concedii si indemniz

10.03.06

CAM

10,03,07

170.000

170.000

145.000

145.000

145.000

128.784

16.216

129.269

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

760.000

760.000

744.000

524.033

524.033

524.033

0

414.735

Bunuri si servicii

20,01

457.500

457.500

446.500

361.207

361.207

361.207

0

286.592

Furnituri de birou

20.01.01

15.000

15.000

14.000

6.634

6.634

6.634

8.123

Materiale pt curățenie

20.01.02

1.500

1.500

1.500

569

569

569

660

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

29.000

29.000

24.000

20.426

20.426

20.426

20.426

Apa, canal si salubrtate

20.01.04

6.000

6.000

6.000

3.298

3.298

3.298

3.298

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

140.000

140.000

140.000

137.288

137.288

137.288

50.406

Piese de schimb

20.01.06

6.500

6.500

6.500

4.002

4.002

4.002

8.551

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29.000

29.000

29.000

16.803

16.803

16.803

18.385

Materiale si prestări de serv, cu caracter funcțional

20.01.09

230.000

230.000

225.000

172.038

172.038

172.038

176.671

Alte bunuri si servici pt întreținere si funcționare

20.01.30

500

500

500

149

149

149

72

Reparatii curente

20,02

50.000

50.000

45.000

10.494

10.494

10.494

10.494

Hrana

20,03

Hrana pt oameni

20.03.01

Hrana pt animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20,04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

170.000

170.000

170.000

132.055

132.055

132.055

0

97.372

Uniforme si echipament

20.05.01

90.000

90.000

90.000

59.754

59.754

59.754

95.095

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.000

80.000

80.000

72.301

72.301

72.301

2.277

Deplasări, detașa ri, transferări

20,06

3.000

3.000

3.000

335

335

335

0

335

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

3.000

3.000

3.000

335

335

335

335

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20,09

Cercetare - dezvoltare

20,10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20,11

300

300

300

0

0

0

Consultanta si exoertiza

20,12

Pregătire profesionala

20,13

10.000

10.000

10.000

0

0

0

Protecția muncii

20,14

30.000

30.000

30.000

10.994

10.994

10.994

10.994

Muniție, furnituri si armament de natura act. Fixe pt armata

20,15

6.000

6.000

6.000

0

0

0

0

Studii si cercetări

20,16

Plati pt finant. Patrimoniului genetic al animalelor

20,18

Contrib ale admin publice locale la realiz unor lucrări si servicii

20,19

Reabilitare infrastructura progr. Inundatii pt autoritati publice loc

20,20

Meteorologie

20,21

Finanțarea actiuni.or din domeniul apelor

20,22

Prevenirea si comoaterea inundațiilor si înghețurilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20,24

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intere:

20,25

17.000

17.000

17.000

960

960

960

960

Alte cheltuieli

20,30

16.200

16.200

16.200

7.988

7.988

7.988

7.988

Reclama si publicita e

20.30.01

700

700

700

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare ron-viata

20.30.03

9.000

9.000

9.000

4.427

4.427

4.427

4.427

Chirii

20.30.04

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

20.30.07

Fondul Primului ministru

20.30.08

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.500

6.500

6.500

3.561

3.561

3.561

3.561

TITLUL III DOBÂNZI

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30,01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30,02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de cred

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi

30,03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statlui

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei stătu

30.03.04

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII

40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40,03

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județe

50,04

TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITATI ALE ADMINISTRAT

51

Transferuri curente

51,01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelo

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala p

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea

51.01.24

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

A.Transferuri interne

55,01

Programe cu finanțe re rambursabila

55.01.03

Programe PHARE

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de î

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curerte interne

55.01.18

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA

57

Asigurări sociale

57,01

Ajutoare sociale

57,02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

Burse

59,01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59,02

Asociatii si fundații

59,11

Susținerea cultelor

59,12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59,15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251.600

251.600

251.600

243.215

243.215

243.215

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

251.600

251.600

251.600

243.215

243.215

243.215

0

Active fixe

71,01

251.600

251.600

251.600

243.215

243.215

243.215

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

120.000

120.000

120.000

119.235

119.235

119.235

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe (inc usiv reparatii capitale)

71.01.30

131.600

131.600

131.600

123.980

123.980

123.980

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

Active financiare

72,01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

împrumuturi pt instituții si servicii publice

80,03

Fondul de rulment pt acoperirea golurilor temporare de casa

80,08

Alte imprumuturi

80,30

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

Rambursări de credite externe

81,01

Rambursări de cred te externe contractate de ordonatorii de credit

81.01.01

Rambursări de cred te externe garantate si directe subimprum

81.01.02

Rambursări de cred te aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne

81,02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credi.e aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

V

X^L/NlC^

Venituri anii precadenti

85,01

DIRECTOR GENERAL, 'OftiBluca Vasile

DIRECTQF

Pădureț

^ECONOMIC, iifUana

Total DAS


Anexa i


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Cod 21 Capitol 6802


Subcapitol


-lei-


DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

623,804

623,80'

49,587,044

41,192,444

36,439,921

36,439,921

34,818,370

1,621,551

35,363,490

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

48,963,240

40,568,640

35,862,160

35,862,160

34,510,765

1,351,395

35,084,612

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

48,963,240

40,568,640

35,908,603

35,908,603

34,557,208

1,351,395

35,084,612

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

23,556,500

18,346,500

18,342,000

18,342,000

16,997,605

1,344,395

17,159,566

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

23,026,000

17,907,000

17,904,000

17,904,000

16,633,196

1,270,804

16,791,764

Salarii de baza

100101

22,034,000

17,044,000

17,044,000

17,044,000

15,975,291

1,068,709

16,133,859

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

1,000

1,000

Indemnizații de delegare

100113

2,000

2,000

Indemnizații de hrana

100117

684,000

555,000

555,000

555,000

417,905

137,095

417,905

Stimulente de risc

100129

305,000

305,000

305,000

305,000

240,000

65,000

240,000

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.C1 la

10.02.06+10.02.30)

1002

1,500

1,500

Tichete de vacanta

100206

1,500

1,500

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

529,000

438,000

438,000

438,000

364,409

73,591

367,802

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

529,000

438,000

438,000

438,000

364,409

73,591

367,802

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C1 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

3,060,740

2,910,740

2,378,517

2,378,517

2,378,517

2,493,840

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1,050,300

954,300

673,350

673,350

673,350

678,099

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Furnituri de birou

200101

19,000

16,000

7,726

7,726

7,726

7,866

Materiale pentru curățenie

200102

54,000

46,000

32,667

32,667

32,667

35,470

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

260,000

235,000

172,853

172,853

172,853

170,353

Apa, canal si salubritate

200104

76,000

73,000

48,285

48,285

48,285

48,285

Carburanți si lubrifiant!

200105

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

6,963

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

45,000

41,000

21,461

21,461

21,461

26,370

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

291,000

258,000

215,537

215,537

215,537

215,537

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

295,300

275,300

164,821

164,821

164,821

167,255

Reparatii curente

2002

104,000

104,000

23,875

23,875

23,875

23,875

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

271,000

229,000

159,221

159,221

159,221

278,783

Hrana pentru oameni

200301

271,000

229,000

159,221

159,221

159,221

278,783

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

183,300

181,300

153,619

153,619

153,619

158,339

Medicamente

200401

17,000

15,000

3,846

3,846

3,846

5,853

Materiale sanitare

200402

129,000

129,000

123,271

123,271

123,271

125,984

Dezinfectant!

200404

37,300

37,300

26,502

26,502

26,502

26,502

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

77,400

77,400

28,902

28,902

28,902

8,114

Uniforme si echipament

200501

500

500

105

105

105

Lenjerie si accesorii de pat

200503

10,000

10,000

Alte obiecte de inventar

200530

66,900

66,900

28,797

28,797

28,797

8,114

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

2,000

2,000

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

2,000

2,000

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10,000

5,460

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+23.30.30)

2030

1,362,740

1,362,740

1,339,550

1,339,550

1.339.55C

1,341,170

Reclama si publicitate

203001

8,000

8,000

Protocol si reprezentare

203002

7,000

7,000

3,553

3,553

3,552

3,553

Prime de asigurare non-viata

203003

7,000

7,000

1,507

1,507

1,507

3,127

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1,340,740

1,340,740

1,334,490

1,334,490

1,334,49C

1,334,490

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19,869,000

17,361,000

14,107,524

14,107,524

14,100,524

7.00C

14,346,658

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

19,869,000

17,361,000

14,107,524

14,107,524

14,100,524

7,00C

14,346,658

Ajutoare sociale in numerar

570201

19,869,000

17,361,000

14,107,524

14,107,524

14,100,524

7.00C

14,346,658

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15-59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

59

2,477,000

1,950,400

1,080,562

1,080,562

1,080,562

1,084,548

Asociatii si fundatii

5911

1,800,000

1,400,000

745,485

745,485

745,485

745,485

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

677,000

550,400

335,077

335,077

335,077

339,063

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-46,443

-46,443

-46,443

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-46,443

-46,443

-46,443

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului locaJ

850101

-46,443

-46,443

-46,443

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

623,804

623,80^

623,804

623,804

577,761

577,761

307,605

270,156

278,878

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

507,800

507,80(

507,800

507,800

507,800

507,800

237,644

270,156

240,052

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la

58.02.03)

5802

507,800

507,80C

507,800

507,800

507,800

507,800

237,644

270,156

240,052

Finanțarea naționala

580201

76,200

76,20(

76,200

76,200

76,200

76,200

35,648

40,552

36,009

Finanțarea externa nerambursabila

580202

431,600

431,60C

431,600

431,600

431,600

431,600

201,996

229,604

204,043

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

116,004

116,004

116,004

116,004

69,961

69,961

69,961

38,826

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

116,004

116,004

116,004

116,004

69,961

69,961

69,961

38,826

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

116,004

116,004

116,004

116,004

69,961

69,961

69,961

38,826

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,588

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

1,278

Alte active fixe

710130

93,004

93,004

93,004

93,004

46,961

46,961

46,961

22,960

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59;

01

507,800

507,80C

49,471,040

41,076,440

36,416,403

36,416,403

34,794,852

1,621,551

35,324,664

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din venituri! proprii NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

BALAJ ADRIAN IOAN


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

POLGAR CORNELIA

ADMINISTR.PIATA


Anexa £


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALAj - VENITURI

LA DATA 30.09.2020 — ADMINISTR.PIATA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Iroasari re îlizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

8.310.500,00

7.605.000,00

7.349.545,00

1.097.961,00

6.251.584,00

5.341.926,00

1.007.619,00

2

VENITURILE SECȚIUNI DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

7.414.980,00

6.709.480,00

7.244.588,00

1.097.961,00

6.146.627,00

«.236.969,00

1.007.619,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

7.414.980,00

6.709.480,00

7.244.588,00

1.097.961,00

6.146.627,00

«.236.969,00

1.007.619,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

7.414.980,00

6.709.480,00

7.244.588,00

1.097.961,00

6.146.627,00

«.236.969,00

1.007.619,00

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

931.000,00

780.750,00

1.025.355,00

393.627,00

631.728,00

614.158,00

411.197,00

11

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

930.000,00

780.000,00

1.025.355,00

393.627,00

631.728,00

614.158,00

411.197,00

12

Venituri din concesiuni s inchirieri

301005

930.000.00

780.000,00

1.025.355,00

393.627,00

631.728,00

614.158,00

411.197,00

13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

930.000.00

780.000,00

1.025.355,00

393.627,00

631.728,00

614.158,00

411.197,00

19

Venituri din dobânzi

3110

1.000,00

750,00

20

Alte venituri din dobânzi

311003

1.000,00

750,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

6.483.980,00

5.928.730,00

6.219.233,00

704.334,00

5.514.899,00

z.622.811,00

596.422,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

7.374.500,00

6.820.500,00

6.157.363,00

537.507,00

5.619.856,00

= 727.768,00

429.595.00

24

Venituri din prestări de servicii

331008

5.429.000,00

5.000.000,00

4.673.666,00

249.907,00

4.423.759,00

-.244.071,00

429.595,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1.945.500,00

1.820.500,00

1.483.697,00

287.600,00

1.196.097,00

L483.697.00

39

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

5.000,00

3.750,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

40

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

5.000,00

3.750,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

44

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-895.520,00

-895.520,00

-104.957,00

-104.957,00

-104.957,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-895.520,00

-895.520,00

-104.957,00

-104.957,00

-104.957,00

68

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

895.520,00

895.520,00

104.957,00

104.957,0C

104.957,00

69

I. VENITURI CURENTE (=od 00.12)

00012

895.520,00

895.520.00

104.957,00

104.957,00

104.957,00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

70

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

895.520,00

895.520,00

104.957,00

104.957,00

104.957,00

71

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

895.520,00

895.520,00

104.957,00

104.957,00

104.957,00

72

Transferuri voluntare, al:ele decât subventiile(cod 37.10.041

3710

895.520,00

895.520,00

104.957,00

104.957,00

104.957,00

73

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

895.520,00

895.520,00

104.957,00

104.957,00

104.957,00

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil

© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa G.Ă


DETALIEREA CHELTUIELILOR

fEFG] - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 30.09.2020 — ADMINISTR.PIATA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente lege le

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

895.520

895.520

10.134.610

9.429.110

9.429.110

5921.065

5.921.065

5.383.268

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

9.239.090

8.533.590

8.533.590

5816.108

5.816.108

5.116.339

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

9.239.090

8.533.590

8.533.590

5831.482

5.831.482

5.116.339

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

5.383.000

4.833.000

4.833.000

31520.814

3.620.814

3.647.989

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

5.118.000

4.578.000

4.578.000

3557.475

3.557.475

3.568.406

6

Salarii de baza

100101

3.900.000

3.400.000

3.400.000

2705.707

2.705.707

2.710.258

9

Sporuri pentru condiții de muncs

100105

420.000

420.000

420.000

273.618

273.618

276.650

10

Alte sporuri

100106

10.000

10.000

10.000

4.565

4.565

4.590

17

Drepturi de delegare

100113

3.000

3.000

3.000

21

Indemnizații de hrana

100117

380.000

340.000

340.000

273.142

273.14^

273.993

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

405.000

405.000

405.000

300.443

300.443

302.915

24

Cheltuieli salariale in natura (coc 10.02.01 la

10.02.30)

1002

165.000

165.000

165.000

30

Vouchere de vacanta

100206

165.000

165.000

165.000

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

100.000

90.000

90.000

63.339

63.339

79.583

39

Contribuția asiguratorie pentru rrunca

100307

100.000

90.000

90.000

63.339

63.339

79.583

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII .cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.731.602

3.601.602

3.601.600

2.122.140

2.122.140

1.379.822

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.943.480

1.813.480

1.813.480

1.397.567

1.097.567

1.069.559

43

Furnituri de birou

200101

24.000

24.000

24.000

6.987

6.987

6.531

44

Materiale pentru curățenie

200102

40.000

40.000

40.000

21.975

21.975

21.975

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

340.000

300.000

300.000

230.585

230.585

230.585

46

Apa, canal si salubritate

200104

530.000

450.000

450.000

393.431

393.431

376.836

47

Carburanți si lubrefiantix

200105

80.000

80.000

80.000

8.601

8.601

26.922

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

48

Piese de schimb

200106

85.000

85.000

85.000

26.777

26.777

________24,532

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

85.000

75.000

75.000

57.872

57.872

________51.859

52

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

759.480

759.480

759.480

351.339

351.339

330.319

53

Reparatii curente

2002

750.122

750.122

750.120

275.508

275.508

275.508

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

108.000

108.000

108.000

60.983

60.983

63

Uniforme si echipament

200501

41.000

41.000

41.000

7.548

7.548

65

Alte obiecte de inventar

200530

67.000

67.000

67.000

53.435

53.435

66

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

21.000

21.000

21.000

11.029

11.029

11.029

67

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

21.000

21.000

21.000

11.029

11.029

11.029

71

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

6.000

6.000

6.000

2.575

2.575

2.575

73

Pregătire profesionala

2013

24.000

24.000

24.000

2.424

2.424

2.424

83

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

3.000

3.000

3.000

564

564

564

85

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

3.000

3.000

3.000

564

564

564

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.09+20.30.

2030

876.000

876.000

876.000

671.490

671.490

18.163

89

Reclama si publicitate

203001

5.000

5.000

5.000

1.481

1.481

1.481

91

Prime de asigurare non-viata

203003

16.000

16.000

16.000

10.560

10.560

10.560

92

Chirii

203004

40.000

40.000

40.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

203030

815.000

815.000

815.000

659.449

659.449

6.122

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

124.488

98.988

98.990

88.528

88.528

88.528

173

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

124.488

98.988

98.990

88.528

88.528

88.528

191

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

-15.374

-15.374

192

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-15.374

-15.374

193

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8501

-15.374

-15.374

194

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

850101

-15.374

-15.374

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

895.52C

895.52C

895.52C

895.52C

895.52C

104.957

104.957

266.929

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod "1+72+75)

70

895.52C

895.52C

895.52C

895.52C

895.52C

104.957

104.957

266.929

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

895.52C

895.52C

895.52C

895.52C

895.52C

104.957

104.957

266.929

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

895.520

895.520

895.520

895.520

895.520

104.957

104.957

266.929

340

Construcții

710101

670.000

670.000

670.000

670.000

670.000

140.731

341

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

60.487

342

Mobilier, aparatura birotica si atte active corporale

710103

151.000

151.000

151.000

151.000

151.000

83.432

83.432

37.128

343

Alte active fixe

710130

33.520

33.520

33.520

33.520

33.520

21.525

21.525

28.583

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabil
© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 3 of 3


SANITAR-F


Anexa-7"

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 30.09.2020 — SANITAR-F

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

1.293.000.00

945.500,00

755.000,00

755.000,00

755.000,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

1.293.000,00

945.500.00

755.000,00

755.000,00

755.000,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.293.000,00

945.500,00

755.000,00

755.000.00

755.000,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.293.000,00

945.500,00

755.000,00

755.000,00

755.000,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.293.000,00

945.500.00

755.000.00

755.000,00

755.000,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.293.000,00

945.500.00

755.000,00

755.000,00

755.000,00

23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

1.293.000,00

945.500.00

755.000,00

755.000.00

755.000,00

© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


PRIMARlA SATU-MARE


Anexa 7-4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL LA DATA 30.09.2020 — SANITAR-F

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1.293.000

945.500

651.388

651.388

651.388

649.954

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

1.293.000

945.500

651.388

651.388

651.388

649.954

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57

01

1.293.000

945.500

651.388

651.388

651.388

649.954

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.157.000

843.500

595.736

595.736

595.736

595.736

b

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.101.000

802.500

582.671

582.671

582.671

582.671

6

Salarii de baza

100101

265.000

190.000

139.587

139.587

139.587

139.587

14

Fond pentru posturi ocupate prii cumul

100110

131.000

96.000

46.110

46.110

46.110

46.110

15

Fond aferent platii cu ora

100111

668.000

490.000

396.974

396.974

396.974

396.974

21

Indemnizații de hrana

100117

21.000

14.500

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

16.000

12.000

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.C3.08)

1003

56.000

41.000

13.065

13.065

13.065

13.065

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

56.000

41.000

13.065

13.065

13.065

13.065

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

136.000

102.000

55.652

55.652

55.652

54.218

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta

20.01.09+20.01.30)

2001

92.000

69.000

42.218

42.218

42.218

42.218

43

Furnituri de birou

200101

16.000

12.000

11.245

11.245

11.245

11.245

44

Materiale pentru curățenie

200102

16.000

12.000

3.082

3.082

3.082

3.082

46

Apa, canal si salubritate

200104

12.000

9.000

214

214

214

214

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

16.000

12.000

4.730

4.730

4.730

4.730

51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

16.000

12.000

11.137

11.137

11.137

11.137

52

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

16.000

12.000

11.810

11.810

11.810

11.810

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

12.000

9.000

1.434

1.434

1.434

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

65

Alte obiecte de inventar

200530

12.000

9.000

1.434

1.434

1.434

66

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

4.000

3.000

67

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

4.000

3.000

73

Pregătire profesionala

2013

12.000

9.000

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+23.30.09+20.30.

2030

16.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabilH xA VOOAA' V


£ BY)


CASA DE CULTURA


Anexa §


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2020 — CASA DE CULTURA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

2.181.000,00

1.517.000,00

1.181.167,00

1.181.167,00

1.181.167,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167.00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.'0+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

21

Venituri din p'estari de servicii si alte activitati(cod

3310

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cu turale, artistice si sportive

331019

7.000,00

7.000,00

7.767,00

7.767,00

7.767,00

35

Alte venituri cin prestări de servicii si alte activitati

331050

5.000,00

5.000,00

400,00

400,00

400.00

62

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2.169.000.00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

63

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

72

Subvenții de te alte administratii( cod 43.10.09+43. W. 10+43.10.14 la

4310

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000.00

1.173.000,00

1.173.000,00

73

Subvenții pentru instituții publice

431009

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

209

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.164 00.17)

Y000110

2.181.000,00

1.517,000,00

1.181.167,00

1.181.167,00

1.181.167,00

210

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

216

C.VENITURI \IEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

228

C2. VANZAFI DE BUNURI SI

SERVICII(33.lO+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

229

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

12.000,00

12.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

237

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cuRurale, artistice si sportive

Y331019

7.000,00

7.000,00

7.767,00

7.767,00

7.767,00

243

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

5.000,00

5.000,00

400.00

400,00

400,00

262

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATL-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

263

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

Y0018

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

269

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

Y4310

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

270

Subvenții peniru instituții publice

Y431009

2.169.000,00

1.505.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-UIARE


Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG] - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVEN III LA DATA 30 09.2020 — CASA DE CULTURA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicat©

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIEL (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SEC TIUNEA DE

2.181 000

1.517.000

1.128.261

1.128.261

1.128.261

1.128 261

z.

3

A

SECȚIUNEA DE FUHCTIONARE(01+79-i 85)

01

---

2 181 000

1 517 000

1 128 261

1 128 261

1 128 261

1 128 261

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50h51SF+55SF+57

2 Î81 000

1 517.000

1.121 261

1 128 261

1.128 261

1 128 261

1ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfCad

10.01 la 10.03)_____________

~ 10

419.1)00

317.000

273.937

273 937

273 937

273 937

5

Cheltuieli salariale ir bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01 30)                     __

1001

409.800

310.100

267.832

267.832

267.832

267 832

15

Salarii de baza

“îo5îoT~

364 000

272.000

247.077

247.077

247 077

247.077

Fond aferent plătii cu ora

100111

~15 000

15.000

1.000

1.000

1 000

1.000

21

Indemnizații de hrana

T601T7 '

30.800

23.100

19.755

19.755

19.755

19.755

—32~~

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

9.200

6.900

6.105

6.105

6.105

6.105

39 ~

Contribuția asigurate rie pentru munca

100307

9.200

6.900

6.105

6.105

6.105

6.105

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.'6+20.18 la

20

1 762.000

1.200.000

854.324

854.324

854.324

854.324

Bunuri si servicii (cod 20 01 01 ia 20.01.09+20.01 30)__

2001

114 000

90 000

50 876

50.876

50 876

50 876

43

Furnituri de birou

200101

10 000

7.500

1.991

1.991

1 991

1 991

44

Materiale pentru curățenie

200102

18.000

16.500

4.758

4.758

4 758

4.758

45

încălzit. Iluminat si Ierta metrica

200103

45.000

35.000

20.997

20.997

20 997

20 997

46

Apa, canal si salubritate

200104

16.000

12.000

8.055

8.055

8.055

8.055

50

Posta, telecomumca ii, radio, tv, internet

200108

25.000

19.000

15.075

15.075

15 075

15.075

88

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la

20.30.04+20.30.06+23.30.07+20.30.09+20,30.

2030

1.648 000

1.110.000

803.448

803.448

803.448

803 448

89

Reclama si publicitate

203001

100.000

90.000

49.580

49.580

49.580

49.580

92

Chirii

203004

84.000

63.000

49.000

49.000

49.000

49.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.464.000

957.000

704.868

704.868

704.868

704.868

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2


Rând

Denum rea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate


O INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


Page 2 of 2

TEATRU


Anexa 9


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

înec sari real -ate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

13.623.000,00

13.460.750,00

10.557.377,00

10.557.377,00

10.5S7.377,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

13.606.000,00

13.443.750,00

10.557.377,00

10.557.377,00

10.5S7.377.00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.208.000,00

1.200.000,00

609.617,00

609.617,00

6*9.617,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.208.000,00

1.200.000,00

609.617,00

609.617,00

6*9.617,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.208.000,00

1.200.000,00

609.617,00

609.617,00

6*9.617,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.225.000,00

1.217.000,00

609.617,00

609.617,00

09.617,00

30

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, arfistice si sportive

331019

1.025.000,00

1.017.000,00

419.925,00

419.925,00

e- 9.925,00

36

Alte venituri din prestar de servicii si alte activitati

331050

200.000,00

200.000,00

189.692,00

189.692,00

«•9.692,00

44

Transferuri voluntare, aitele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-17.000,00

-17.000,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-17.000,00

-17.000,00

55

IV. SUBVENȚII (cod 0S.18)

0017

12.398.000,00

12.243.750,00

9.947.760,00

9.947.760,00

9.9*7.760,00

56

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBL CE(cod 42.10+43.10)

0018

12.398.000,00

12.243.750,00

9.947 760,00

9.947.760,00

9.9*7.760,00

62

Subvenții de la alte adrainistratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

4310

12.398.000,00

12.243.750,00

9.947.760,00

9.947.760,00

9.9*7.760,00

63

Subvenții pentru instituții publice

431009

12.398.000,00

12.243.750,00

9.947.760,00

9.947.760,00

9.9*7.760,00

68

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

17.000,00

17.000,00

69

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

17.000,00

17.000,00

70

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

17.000,00

17.000,00

71

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

17.000,00

17.000,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

72

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.C4)

3710

17.000,00

17.000,00

73

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

17.000,00

17.000,00


Conducătorul compartiment financiar contabil ।

PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 3.^


DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670304 - CAP 67.10.03.04 TEATRU

LA DATA 30.09.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17.000

17.000

13.623.000

13.460.750

9.135.221

9.135.221

9.135.221

9.273.448

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

13.606.000

13.443.750

9.135.221

9.135.221

9.135.221

9.271.175

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

13.606.000

13.443.750

9.135.221

9.135.221

9.135.221

9.271.175

4

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

11.008.000

10.925.150

7.959.095

7.959.095

7.959.095

8.038.238

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

10.771.530

10.690.580

7.796.625

7.796.625

7.796.625

7.874.602

6

Salarii de baza

100101

9.471.345

9.400.195

6.920.245

6.920.245

6.920.245

6.975.109

21

Indemnizații de hrana

100117

457.245

454.045

313.245

313.245

313.245

312.047

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

842.940

836.340

563.135

563.135

563.135

587.446

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

236.470

234.570

162.470

162.470

162.470

163.636

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

236.47q

234.570

162.470

162.470

162.470

163.636

41

TITLUL II BUNURI SI SERVIC I (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.506.000

2.435.000

1.107.726

1.107.726

1.107.726

1.164.537

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.134.790

1.071.790

514.642

514.642

514.642

472.776

43

Furnituri de birou

200101

12.000

12.000

44

Materiale pentru curățenie

200102

17.000

16.000

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

165.000

155.000

58.832

58.832

58.832

119.609

46

Apa, canal si salubritate

200104

37.500

35.500

10.442

10.442

10.442

13.173

47

Carburanți si lubrefiantix

200105

26.000

24.000

8.544

8.544

8.544

8.305

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

39.500

38.500

19.919

19.919

19.919

22.022

52

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

837.790

790.790

416.905

416.905

416.905

309.667

53

Reparatii curente

2002

103.210

103.210

80.788

80.788

80.788

80.788

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+23.30.09+20.30.

2030

1.268.000

1.260.000

512.296

512.296

512.296

610.973

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.268.000

1.260.000

512.296

512.296

512.296

610.973

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

92.000

83.600

68.400

68.400

68.400

68.400

173

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

92.000

83.600

68.400

68.400

68.400

68.400

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

17.000

17.000

17.000

17.000

2.273

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (ccd 71+72+75)

70

17.000

17.000

17.000

17.000

2.273

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17.000

17.000

17.000

17.000

2.273

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

17.000

17.000

17.000

17.000

2.273

343

Alte active fixe

710130

17.000

17.000

17.000

17.000

2.273


Conducătorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI

Anexa ; A O


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2020 — VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI

(lei)

Rând

Denumi-ea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasai realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

8 409.135.00

6.131.808,00

2.977 335,00

203.529,00

2.773.806,00

2.284 402,00

692.933,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

8 409 135 00

6.131.808,00

2.641.066,00

203.529.00

2.437.537,00

1.948 1 33.00

692.933,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

8 409.135 00

6.131.808.00

2.641 066.00

203 529,00

2.437.537,00

1.948 1 33.00

692.933.00

9

C1. VENITURI DIN FROPRIETATE(cod

30.10+31.10)

0013

838.906.00

637.091.00

197.279.00

197.279.00

197 279,00

10

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+3C. 10.09+30.10.50)

3010

838.906.00

637.091,00

197 279,00

197.279,00

197279.00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

771 082.00

592.782,00

194.973.00

194.973.00

194373.00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

771 082.00

592.782,00

194.973,00

194.973.00

194373,00

17

Alte venituri din propretate

301050

67.824.00

44.309.00

2.306,00

2.306,00

2306,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

7 570.229.00

5.494.717.00

2 443.787,00

203.529,00

2.240.258,00

1.750 354 00

692933.00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

5 849.138 00

4.338.261.00

2 026.634.00

203.529.00

1.823.105,00

1.333 701.00

692 933.00

22

Taxe si alte venituri ir invatamant

331005

531.42C.00

389.600.00

91.039,00

91.039,00

91 339,00

23

Venituri din prestări de servicii

331008

150.00

150.00

26

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

5.202.868 00

3.857.811,00

1.900.867,00

203.529,00

1.697.338,00

1.207 334,00

692.933.00

27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

150 00

150,00

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie orofesionala,

331017

2.050.00

2.050,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

112.500,00

88.500,00

34.728,00

34.728,00

34 728,00

40

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

1.716.591.00

1.151.956.00

414 353.00

414 353.00

414353,00

42

Alte venituri

361050

1.716.591,00

1.151.956,00

414.353,00

414.353,00

414353,00

43

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.31 la 37.10.04+37.10.50)

3710

4.500.00

4.500,00

2.800,00

2.800,00

23300,00

44

Donatii si sponsorizări

371001

4.500,00

4.500,00

2.800,00

2.800,00

2300.00

Rând

Denumrea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

45

Varsaminte din sectimea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-19.000.00

-19.000.00

-19.000.00

-19.000,00

-19.000.00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

19.000.00

19.000.00

19.000.00

19.000.00

19.000,00

52

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)

0016

336.269,00

336.269.00

336.269,00

53

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)

4010

202.886,00

202.886.00

202.886,00

54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

401015

202.886,00

202.886.00

202.886,00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

40101501

202.886,00

202.886.00

202.886,00

58

Alte operațiuni financare(cod

41.10.06+41.10.11)

4110

133.383,00

133.383 00

133.383,00

59

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

133.383,00

133.383.00

133.383,00

209

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

8.390.135.00

6.112.808,00

2.958.335,00

203.529,00

2.754.806.00

2.265.402.00

692.933,00

210

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

8.390.135,00

6.112.808,00

2.622.066,00

203.529,00

2.418.537.00

1.929.133.00

692.933.00

216

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

8.390.135,00

6.112.808.00

2.622.066.00

203.529,00

2.418.537.00

1.929.133.00

692.933.00

217

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

Y0013

838.906,00

637.091.00

197.279,00

197.279.00

197.279,00

218

Venituri din proprieta'e(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Y3010

838.906,00

637.091.00

197.279,00

197.279 00

197.279,00

219

Venituri din concesiuni si inchirieri

Y301005

771.082.00

592.782,00

194.973.00

194.973.00

194.973,00

220

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

/30100530

771.082,00

592.782,00

194.973,00

194.973,00

194.973,00

225

Alte venituri din proprietate

Y301050

67.824,00

44.309.00

2.306,00

2.306,00

2.306,00

228

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

7.551.229.00

5.475.717,00

2.424.787,00

203.529,00

2.221.258,00

1.731.854.00

692.933,00

229

Venituri din prestări ce servicii si alte activitati(cod

Y3310

5.849.138.00

4.338.261.00

2.026.634,00

203.529,00

1.823.105,00

1.333.701.00

692.933,00

230

Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

531.420,00

389.600.00

91.039.00

91.039,00

91.039.00

231

Venituri din prestări de servicii

Y331008

150,00

150.00

234

Contribuția elevilor s studentilor pentru internate, cămine si cantine

Y331014

5.202.868,00

3.857.811.00

1.900.867,00

203.529,00

1.697.338,00

1.207.934,00

692.933,00

235

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

Y331016

150,00

150,00

236

Venituri din organiza'ea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

Y331017

2.050,00

2.050,00

Rând

Denumi'ea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

243

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

112.500.00

88.500 00

34.728 OC

34.728,00

34.728.00

248

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

Y3610

1.716.591.00

1.151.956,00

414.353.00

414.353,00

414.353,00

250

Alte venituri

Y361050

1.716.591,00

1.151.956.00

414.353.00

414.353.00

414.353.00

251

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.31 +37.10.03+37.10.50)

Y3710

-14.500,00

-14.500 00

-16.200.00

-16.200.00

-16.200,00

252

Donatii si sponsorizări

Y371001

4.500.00

4.500.00

2.800.0C

2.800.00

2.800.00

253

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

Y371003

-19.000,00

-19.000 00

-19.000.00

-19.000,00

-19.000.00

255

III OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD

40.10+41.10)

0016

336.269,00

336.269,00

336.269.00

256

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15)

Y4010

202.886,00

202.886 00

202 886.00

257

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

Y401015

202.886 OC

202.886.00

202 886.00

258

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

Î40101501

202.886.00

202.886,00

202 886.00

259

Alte operațiuni finandare(cod

41.10.06+41.10.11)

Y4110

133.383,00

133.383.00

133.383,00

260

Sume din excedentu anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

Y411006

133.383,00

133.383.00

133 383,00

275

VENITURILE SECTIJNII DE DEZVOLTARE(cod

Y000110

19.000,00

19 003 00

19.000.00

19.000.00

19 000,00

276

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

Y0010

19.000.00

19.000 00

19.000.00

19.000.00

19.000,00

277

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

Y0012

19.000.00

19.000 00

19.000,00

19.000.00

19.000,00

278

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)

Y0014

19.000,00

19.000.00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

279

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

Y3710

19.000,00

19 000 00

19.000.00

19.000.00

19.000.00

280

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Y371004

19.000,00

19.000.00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Conducătorul instituției

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MAREPRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa /f&'Z


DETALIEREA CHELTUIELILOR

E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE LA DATA 30.09.2020 — VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

9.118.402

6.841.075

2.391.979

1.732.114

1.732.114

1.709.993

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIOKARE(01+79+85)

9.099.402

6.822.075

2.391.979

1.732.114

1.732.114

1.695.202

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

9.099.402

6.822.075

2.391.979

1.732.114

1.732.114

1.695.202

4

TITLUL I CHELTUIELI DE FERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.540.001

1.027.046

307.562

307.562

307.562

256.124

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.491.185

992.555

299.495

299.495

299.495

249.189

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

40.500

35.500

12.572

12.572

12.572

12.572

15

Fond aferent platii cu ora

100111

1.296.885

879.155

268.667

268.667

268.667

225.600

21

indemnizații de hrana

100117

13.000

9.500

1.823

1.823

1.823

1.823

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

140.800

68.400

16.433

16.433

16.433

9.194

24

Cheltuieli salariale in natura cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

4.350

4.350

1.450

1.450

1.450

1.450

30

Vouchere de vacanta

100206

4.350

4.350

1.450

1.450

1.450

1.450

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 13.03.08)

1003

44.466

30.141

6.617

6.617

6.617

5.485

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

44.466

30.141

6.617

6.617

6.617

5.485

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

7.504.401

5.750.029

2.084.417

1.424.552

1.424.552

1.439.078

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.C1 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.507.180

1.171.080

249.355

208.293

208.293

208.294

43

Furnituri de birou

200101

74.000

54.000

5.000

1.870

1.870

1.870

44

Materiale pentru curățenie

200102

137.500

101.350

40.567

33.062

33.062

33.061

45

încălzit, Iluminat si forța motrba

200103

67.000

50.200

5.700

3.270

3.270

3.270

46

Apa, canal si salubritate

200104

23.900

19.100

4.000

48

Piese de schimb

200106

1.000

49

Transport

200107

70.800

59.800

9.477

2.477

2.477

2.477

50

Posta, telecomunicații, radio, ‘v, internet

200108

50.400

39.150

15.583

14.833

14.833

14.833

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

179.000

120.250

49.369

39.877

39.877

39.877

52

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

903.580

727.230

119.659

112.904

112.904

112.906

53

Reparatii curente

2002

183.056

168.056

104.919

104.919

104.919

104.919

54

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4.784.918

3.577.146

1.548.872

973.507

973.507

1.000.582

55

Hrana pentru oameni

200301

4.784.918

3.577.146

1.548.872

973.507

973.507

1.000.582

57

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

11.400

8.400

5.500

2.834

2.834

2.834

58

Medicamente

200401

4.700

3.200

1.000

1.000

1.000

1.000

59

Materiale sanitare

200402

2.000

1.500

1.500

834

834

834

61

Dezinfectanti

200404

4.700

3.700

3.000

1.000

1.000

1.000

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

415.038

362.538

18.708

17.708

17.708

5.158

64

Lenjerie si accesorii de pat

200503

3.000

3.000

65

Alte obiecte de inventar

200530

412.038

359.538

18.708

17.708

17.708

5.158

66

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

33.150

24.450

566

66

66

66

67

Deplasări interne, detasari, ransferari

200601

22.150

18.450

566

66

66

66

68

Deplasări in străinătate

200602

11.000

6.000

71

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

16.200

13.700

1.000

1.000

1.000

1.000

73

Pregătire profesionala

2013

11.000

11.000

1.000

74

Protecția muncii

2014

4.000

4.000

1.000

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

538.459

409.659

153.497

116.225

116.225

116.225

89

Reclama si publicitate

203001

500

500

500

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

537.959

409.159

152.997

116.225

116.225

116.225

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

55.000

45.000

169

Acțiuni cu caracter științific si socio-cultural

5922

55.000

45.000

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

19.000

19.000

14.791

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

19.000

19.000

14.791

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

19.000

19.000

14.791

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

19.000

19.000

14.791

341

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

5.216

342

Mobilier, aparatura birotica s alte active corporale

710103

4.647

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

343

Alte active fixe

710130

19.000

19.000

4.928

Conducătorul compartiment financiar contabil