Hotărârea nr. 175/2020

HOTĂRÂREA Nr. 175/24.09.2020 privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 175/24.09.2020

privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare


 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40892/17.09.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40890/ 17.09.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 40798/17.09.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 3761/24.08.20120 înregistrată sub nr. 40707/16.09.2020 la Primăria municipiului Satu Mare,
În baza prevederilor art. 1 lit q), art 4 alin (1), art. 12 lit a), art. 20 alin (5), (6) și (7) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 146 mc, din partida 1673053 provenită din lucrările de igienizare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, parte din producția anului 2020.
Art.2. Se aprobă modificarea modului de valorificare a partizii 1599957 din masa lemnoasă pe picior, în masă lemnoasă fasonată.

Art.3. Se abrogă poziția nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 44/27.02.2020 privind aprobarea cantității și prețului de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.4. Se aprobă prețul de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 6,5 mc, buștean gater, din partida 1599957 si 4,5 mc, buștean gater, din partida 1673053 stabilit în condiții de piață, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă vânzarea directă către populație a unui volum de masă lemnoasă de 141,5 mc. din partida 1673053 și 112,5 mc. din partida 1599957.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 Redactat în 6 exemplare originale

 

                                                  Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 175/24.09.2020

 

1. În conformitate cu Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase fasonată, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos:

Nr.

crt.

Partida

Natura produs

Sortimentul

Volum

mc

Pret referinta

cf.metodologiei

lei / mc

Cheltuieli de

exploatare

lei / mc

Pret referinta

plus cheltexpl

- lei / mc

Pret de valorificare

lei / mc

Fara

tva

1.

1599957

Principale

Bustean Gater

 

5.5

 

 

129,36

 

72,79

 

202,15

 

250

 

2.

1599957

Principale

Bustean Gater

1

238,37

72,79

311,16

320

3.

1673053

Igienă

Bustean Gater

 

2,5

 

 

304,48

 

68,57

 

373,05

 

380

 

4.

1673053

Igienă

Bustean Gater

2

 

140,9

 

68,57

 

209,47

 

250

Volum total

 

 

11

 

 

 

 

Primar                                                                                                                  Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

KERESKÉNYI  GÁBOR                                                                                                                      ZIMAN DOINA

 

 Președinte de ședință,                                                                                                                                        Secretar general,

    KISS IOSIF                                                                                                                                            MIHAELA MARIA RACOLȚA