Hotărârea nr. 174/2020

HOTĂRÂREA nr. 174/24.09.2020 privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 174/24.09.2020
privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40506/15.09.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40507/15.09.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 40508/15.09.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 41212/21.09.2020,
- Cererea depusă de Sumiriko AVS România (fosta ANVIS ROM SRL), înregistrată sub nr. 38094/31.08.2020, având contractul de concesiune nr. 43381-550/13.11.2012,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 1650 şi următoarele din Codul civil;
- art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. f) și alin. (6) lit. b), și art.364 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (2), ale art. 228 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren în suprafață de 24.700 mp, proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare, identificat prin CF nr.166255 Satu Mare sub nr. cadastral 166255, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA (fosta ANVIS ROM SRL).

Art. 2. Se însușește Raportul de Evaluare nr. 4225/14.10.2019, întocmit de către Just Eval Invest, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare stabilit prin Raportul de Evaluare, este de 477.739 lei.

(2 ) Prețul de vânzare stabilit la alineatul precedent poate fi achitat integral în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, și până la încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, sau poate fi achitat eșalonat, în rate lunare egale, pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna următoare semnării contractului de vânzare cumpărare, iar plata se va face până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Neplata obligațiilor scadente în decurs de 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4. Facturarea, urmărirea și încasarea contravalorii terenului care face obiectul contractului de vânzare- cumpărare se va face de către Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Art. 5. Cumpărătorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară numai după achitarea integrală a prețului. Cheltuielile ocazionate de intabularea terenului vor fi suportat de cumpărător.

Art. 6. Se împuternicește viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze în fața notarului contractul de vânzare cumpărare.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Direcției Economice.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Nr. consilieri luați în calcul cf. art. 228 alin. 3 din OUG 57/2019 22
Nu participă la dezbateri și la vot 1
Voturi pentru 15
Voturi împotrivă 0
Abţineri 5

 

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

jy Jus^ invest

CIF RO 31041884, înregistrată la R.C. sub nr. J2/1450/2012

Mun. Arad, str. Cozia, nr. 8, Corp A, ap. 3

RAPORT DE EVALUARE

Nr. 4225/14 octombrie 2019

"Teren intravilan concesionat"

ADRESA

PROPRIETĂȚII:


Mun. Satu Mare, Str. Parc Industrial Sud, nr. 11, Jud. Satu Mare, înscrisă în CF 166255/Satu Mare

CONCESIONARUL:


CONCEDENT:

Mun. SATU MARE

SUMIRIKO AVS ROMANIA (fosta ANVIS ROM) SRL, CÎF 15137236, R.C. J30/15/2003

UTILIZATOR Raport:       C.L. al Mun. Satu Mare___________________________

Evaluator: Plastin Nicoleta Mariana

15271 - valabila 2019

_           - REZUMAT -

Prezentul raport de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, adoptate de ANEVAR, în vigoare la data de referință a evaluării, cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la SEV103 Raportare (IVS 103).

Prezentul raport poate fi identificat sub nr. 4225/14 octombrie 2019, în baza de date a evaluatorului.

Executant raport de evaluare                    JUST EVAL INVEST S.R.L

Reprezentant legal                       Bojan Nicolae - Emanoil

Data predării raportului 14 octombrie 2019

Data de referință a evaluării septembrie 2019

Scopul evaluării

Evaluare pentru informare, în vederea perfectării unei posibile tranzacții (vânzare-cumpărare).

Subiectul evaluării

Cartea funciară

CF 166255/Satu Mare

Cadastral / topografic

Cad:166255

Suprafața teren concesionat

24.700 m2

Tip teren

Intravilan

Categoria de folosință

Curți-construcții

Proprietar / Concedent

Mun. SATU MARE

Concesionar

SUMIRIKO AVS ROMANIA (fosta ANVIS ROM) SRL, CÎF 15137236, R.C. J30/15/2003

Utilizator raport

C.L. al Mun. Satu Mare

Dreptul de proprietate evaluat:

Evaluarea drepturilor deținute de Concedent -Mun. Satu Mare

(Dreptul Proprietarului / Concedentului asupra terenului, grevat de contractul de concesiune)

Tipul valorii estimate:

Valoarea echitabilă așa cum este ea definită în Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, adoptate de ANEVAR Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Definiția valorii este prezentată în cap. 1.5.

Ipoteze și ipoteze speciale Principalele ipoteze și ipoteze speciale de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în subcapitolul 1.9.

Cursul de schimb leu -€ folosit pentru transpunerea calculelor în evaluare 1 € = 4,7340 lei

Rezultatele evaluării

Valoare echitabilă în cazul tranzacționării către Concesionar:

101.647 € echivalent a 477.739 lei

-4,12 €/m2

Cuprins

 • 1 TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

 • 1.1 Identificarea și competența evaluatorului

 • 1.1 Identificare/Descrierea raportului

 • 1.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 1.3 Scopul evaluării

 • 1.4 Identificarea activului supus evaluării (obiectul evaluării)

 • 1.5 Tipul valorii

 • 1.6 Data evaluării

 • 1.7 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

 • 1.8 Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 1.9 Ipoteze - Ipoteze speciale

 • 1.10 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Condiții limitative

 • 1.11 Conformitatea cu standardele de evaluare / Reglementări

 • 2 PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

 • 2.2 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

 • 2.3 Informații despre amplasament. Descriere fizică

Terenul de amplasare

 • 2.4 Istoric

 • 3 ANALIZA PIEȚEI. DREPTURI DEPLINE DE PROPRIETATE

 • 3.1 Analiza cererii

 • 3.2 Analiza ofertei

 • 3.3 Echilibrul pieței

 • 3.4 Condițiile pieței - “Analiza prețurilor”

 • 4 CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

 • 5 EVALUAREA

 • 5.1 Metodologia de evaluare

 • 6 ANALIZA REZULTATELOR Șl CONCLUZIA ASUPRA VALORII

 • 7 ANEXE

 • 7.1 Prezentarea evaluatorului

 • 7.1 Documente

RAPORT DE EVALUARE

1 TERMENII DE REFER NȚĂ Al EVALUĂRII

1.1 Identificarea și competența evaluatorului

Identificarea evaluatorului1:

 • ■ SC JUST EVAL INVEST SRL

 • ■ Autorizație Membru Corporativ ANEVAR - 0366

 • ■ Asigurare profesională - 500.000 €

 • ■ Adresa evaluatorului - date de corespondență o Mun. Arad

o Strada: Cozia, nr. 8, Corp A, ap. 3, jud. Arad

o Telefon: 0744.871.229;

o Fax: +40.257.338.429

o E-mail: arad@justeval.ro

 • ■ Reprezentant legal: Bojan Nicolae Emanoil - administrator

Prin Evaluator Autorizat -

Membru Titular ANEVAR:

■ Plastin Nicoleta Mariana, 15271 - valabila 2019

Certificare

 • ■ Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte;

 • ■ Certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele - ipotezele speciale prezentate și sunt analizele, opiniile și concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional;

 • ■ Certificăm faptul că nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la imobilele care fac obiectul prezentului raport și niciun interes sau influență legată de părțile implicate (concedent sau concesionar);

 • ■ în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă în mod deliberat nicio informație;

 • ■ Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori sau interval de valori (din evaluare) care să favorizeze concedentul sau concesionarul sau a altor persoane care au interese legate de proprietatea supusă evaluării, și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior din partea evaluatorului;

 • ■ Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări;

 • ■ în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara evaluatorului care semnează raportul acesta respectând Codul Deontologic al profesiei de evaluator;

 • ■ Certificam faptul că JUST EVAL INVEST SRL sau evaluatorul care semnează prezentul raport nu se află în situația de conflict de interese cu concedentul / concesionarul proprietății.

1.1 Identificare/Descrierea raportului

Identificare raport /

Tip raport:

 • ■ Prezentul raport poate fi identificat sub nr. 4225/ 14 octombrie 2019 în baza de date a evaluatorului;

 • ■ Prezentul raport de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, adoptate de ANEVAR, în vigoare, cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la SEV 103 Raportare (IVS 103).

 • ■ Raportul este identificat (în forma electronică - pdf), cu semnătura electronică a evaluatorului.

 • 1.2 Identificarea clientului si a oricăror alti utilizatori desemnati

5                                               »                                                                      »

Concesionar

■ SUMIRIKO AVS ROMANIA (fosta ANVIS ROM) SRL, CIF 15137236, R.C. J30/15/2003

Concedentul / roprietarul

■ Mun. SATU MARE

Utilizatorul raportului

■ C.L. al Mun. Satu Mare

Sunt exceptate de la prevederile prezentate părțile care potrivit reglementărilor în vigoare (conf. legislației) au acces la informațiile din prezentul raport.

 • 1.3 Scopul evaluării

Evaluare pentru informare, în vederea perfectării unei posibile tranzacții (vânzare-cumpărare).

 • 1.4 Identificarea activului supus evaluării (obiectul evaluării)

  Proprietate imobiliară:

  ■ Teren intravilan concesionat, imobil înscris în CF 166255/Satu Mare , cad/top: Cad: 166255.

  Descriere:

  ■ Caracteristici

  o Suprafața 24.700 m2;

  o Situat în Satu Mare, zona Parc industrial Sud

  o Vecinătăți:

  • > la Nord, Stradă

  • > la Est, parcela nr. cad. 166256

  • > la Sud, parcela nr. cad. 10634

  • > la Vest, strada

  • ■ Tip: Intravilan

  • ■ Categoria:Curți-construcții

  Adresa proprietății:

  ■ Mun. Satu Mare, Str. Parc Industrial Sud, nr. 11, Jud. Satu Mare, înscrisă în CF 166255/Satu Mare

  Proprietar:

  ■ Mun. SATU MARE

  Dreptul de proprietate evaluat:

  • ■ Evaluarea drepturilor deținute de Concedent

  • ■ (Dreptul Proprietarului / Concedentului asupra terenului, grevat de contractul de concesiune nr. R CONTR.43381-550/13.11.2012)

  Alte mențiuni aie evaluatorului:

  ■ Evaluatorul a avut la dispoziție o copie extras de CF 166255/Satu Mare, eliberat conform cererii 7852 din 16.02.2017,

considerat parte integrantă.

Imobilul este grevat de contract de concesiune, conform

declarației clientului;

■ Evaluatorului nu i s-a adus la cunoștință existența unui titlu definitiv și executoriu care să știrbească integritatea dreptului de proprietate (nu sunt sarcini asupra proprietății care să ducă la executare silită).

1.5 Tipul valorii

Definiție:                       ■

„Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere".

„Valoarea echitabilă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care reflectă interesele acelor părți".

Valoarea echitabilă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți specifice, identificate (Concedent și Concesionar), luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție.

Valoarea echitabilă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii echitabile va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi anumite elemente ale valorii sinergie! rezultate în urma combinării drepturilor asupra proprietății.

Opinia finală a evaluării este prezentata în € și lei. Exprimarea în € a opiniei finale este adecvată doar atât vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.).

Curs de schimb:          ■

Cursul de schimb leu - € folosit pentru transpunerea calculelor în evaluare a fost 1 € = 4,7340 lei.

Modalități de plată:          ■

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral în ipoteza unei tranzacții fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, eșalonări) etc.

1.6 Data evaluării

Data predării raportului: ■

14 octombrie 2019

Data inspecției              ■

Inspecția a fost efectuată de către evaluator, accesul fiind asigurat de reprezentantul proprietarului d-na Loga Monica în perioada septembrie 2019

Data de referință a         ■ septembrie 2019

1.7

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

Documentarea:

Restricții

 • ■ în vederea identificării proprietății evaluatorul a avut la dispoziție: extras de carte funciară, Contract de concesiune;

 • ■ Inspecția proprietății (accesul) a fost asigurată de către reprezentantul clientului și au fost vizualizate toate componentele proprietății, cu excepția părților care, prin natura lor, sunt ascunse sau nevizibile;

 • ■ Cu ocazia inspecției au fost culese date cu privire la tipul și natura constructivă a imobilelor;

 • ■ în vederea documentării și colectării datelor despre vecinătate și zonă, precum și a celor despre localitate, evaluatorul a avut acces la toate informațiile considerate relevante;

 • ■ Nu a fost cazul

1.8

Natura și sursa informat r utilizate

Informații primite de la

Concedent / proprietar:

 • ■ Situația juridică a proprietății imobiliare;

 • ■ Concedentul / solicitantul - pentru informațiile legate de proprietatea imobiliară evaluată;

 • ■ Istoricul proprietății

 • ■ Scopul evaluării

Informații colectate de evaluator:

 • ■ Informații privind piața imobiliară specifică (prețuri, etc.);

 • ■ Baza de date a evaluatorului;

 • ■ Informații existente pe site-urile de specialitate (ex: www.imobiliare.ro;www.olx.ro;www.romimo.ro;www.publi24.ro etc;

 • ■ Informații existente în revista Valoarea oriunde este ea;

 • ■ Date preluate din baza de date a Institutului National de Statistica (http://www.insse.ro/cms/).

 • ■ Date preluate din baza de date a Comisiei Naționale de Prognoză http://www.cnp.ro/ro/prognoze

1.9

Ipoteze - Ipoteze speciale

Ipoteze:                    Raportul de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze,

inclusiv a celor care pot să apară în raport:

 • ■ Evaluatorul nu își asumă nici o răspundere pentru descrierea juridică pusă la dispoziție sau pentru chestiuni legate de considerente juridice sau de proprietate. Titlul/Dreptul de proprietate al Concedentului se presupune valabil și tranzacționabil; Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie titlul/dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice în arhive, iar evaluatorul presupune că titlul/dreptul de proprietate al Concedentului este valabil și se poate tranzacționa. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlurile de proprietate ale Concedentului și Concesionarului sunt valabile).

 • ■ Proprietatea este evaluată fără ipoteci sau datorii (dreptul integral (absolut) de proprietate);

 • ■ Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă raHlarYiânlorila nrîizinrl       imzin+o+iilo Ho lirhonicm leinila Ha

  respectate aceste cerințe, valoarea echitabilă va fi afectată.

  • ■ Evaluatorul nu este topograf/topometrist și nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de Proprietar/Concedent și descrise în raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale;

  • ■ Ăcest raport are menirea de a estima o valoare echitabilă a Drepturilor deținute de Concedent descrisă în raport în ipoteza în care proprietatea identificată în CF 166255/Satu Mare corespunde cu cea din documentele de proprietate/cadastrale. Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate. Dacă eventuale lucrări topografice cu referire la proprietatea evaluată vor invalida aceste măsurători, evaluarea va trebui reconsiderată.

  Alte ipoteze:

  • ■ Evaluatorul nu are cunoștință de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăți care să afecteze proprietatea evaluată; Nu au fost luate în considerare astfel de ipoteze;

  • ■ Informația furnizată de către terți este considerată de încredere dar nu i se acordă garanții pentru acuratețe; Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte, surse indicate în raportul de evaluare. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți;

  • ■ Previziunile, proiecțiile sau estimările conținute în raport se bazează pe condițiile curente de pe piață, pe factorii cererii și ofertei, și pe o economie stabilă în timp. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbării condițiilor viitoare;

  • ■ Presupunem că nu există nici un fel de contaminanți atât pe terenul de amplasare cât și asupra construcțiilor și costul activităților de decontaminare nu afectează valoarea; nu am fost informați de nici o inspecție sau raport care să indice prezența contaminanților sau a materialelor periculoase;

  • • Din informațiile deținute de către evaluator și din discuțiile purtate cu Proprietarul/Concedentul nu există nici un indiciu privind existența unor contaminări naturale sau chimice la data evaluării care afectează valoarea terenurilor (nici terenul supus evaluării nici în zona de amplasare) sau a construcțiilor edificate pe acestea. Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe teren sau construcții, că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate.

  Ipoteze speciale:

  ■ Nu au fost considerate ipoteze speciale în estimarea valorii echitabile.

1.10 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Condiții limitative

Restricții:

■ Acest raport de evaluare este destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul Clientului/Utilizatorului. Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al awali la+nn ih ii mi c na ni fin ora o fnrmai ei nnn+av+i iii ti îr» rara nrmao7ă

Condiții limitative:

în cadrul raportului și asumat prin Contractul de prestări servicii nr. 44915-229/12.09.2019, întocmit între evaluator și client. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

 • ■ Datele și informațiile din raport sunt confidențiale;

 • ■ Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane nu atrage după sine răspunderea evaluatorului;

 • ■ Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea față de terți în afara clientului/utilizatorului evaluării, nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice terț, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • ■ Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, se aplică numai la programul de utilizare stabilit, aceasta nu poate fi utilizată în combinație cu nicio altă evaluare; în caz contrar nu este validă;

 • ■ Evaluatorul nu va acorda despăgubiri clientului sau altor persoane ca urmare a unor greșeli în executarea prestărilor de servicii (din culpa sa, a serviciilor sale), decât în limita asigurării de răspundere profesională pe care evaluatorul o are încheiată conform reglementărilor în vigoare;

 • ■ Eventualele despăgubiri prevăzute la alin, anterior sunt aplicabile numai în cazul în care culpa evaluatorului este dovedită conform legislației în vigoare;

 • ■ Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune.

1.11 Conformitatea cu standardele de evaluare / Reglementări

Standarde de evaluare:

Prezentul raport de evaluare s-a întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, adoptate de ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), în vigoare la data de referință a evaluării

 • ■ SEV100 - Cadrul general

 • • SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării

 • ■ SEV 102 - Implementare

 • ■ SEV 103 - Raportare

 • ■ SEV 104 - Tipuri ale valorii

 • ■ SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

Ghiduri metodologice

 • ■ GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile.

Reglementări:

 • ■ Prezentul raport de evaluare a fost realizat în concordanță cu reglementările standardelor de evaluare menționate anterior, cu normele și cu metodologia de lucru recomandate în materie de evaluare, și cu ipotezele cuprinse în prezentul raport;

 • ■ Prezentul raport de evaluare este realizat cu respectarea propriilor proceduri interne de calitate. (JUST EVAL INVEST SRL are implementat și menținut un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/150 9001:2015, pentru domeniul de activitate COD CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management - certificat seria Q Nr. 195);

 • ■ Atât JUST EVAL INVEST SRL cât și evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare au încheiate asigurarea de răspundere profesională.

2 PREZENTAREA DATELOR

2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

Identificarea

 • ■ Imobil înscris în CF 166255/Satu Mare, cu nr, top/cad: Cad: 166255.

 • • Evaluarea drepturilor deținute de Concedent, “Teren intravilan concesionat", parcela situata în Mun. Satu Mare, Str. Parc Industrial Sud, nr. 11, Jud. Satu Mare, înscrisă în CF 166255/Satu Mare,

Descrierea juridică

 • ■ Descrierea imobilului, „Teren intravilan concesionat”înscris în CF 166255/Satu Mare

 • ■ Conform extrasului de CF menționat anterior, dreptul de proprietate aparține Mun. SATU MARE, iar conform Contractului de concesiune proprietatea este grevata pe o perioadă de 49 ani.

Ipoteza:

■ Evaluatorului nu i s-a adus la cunoștință existența unui titlu definitiv și executoriu care să știrbească integritatea drepturilor deținute de Concedent sau Concesionar, sau sarcini asupra activelor deținute care să ducă la executare silită.

2.2 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

Zona de amplasare

 • • Proprietatea este situată în Mun. Satu Mare, Str. Parc Industrial Sud, nr. 11, Jud. Satu Mare, înscrisă în CF 166255/Satu Mare;

 • • Mun. Satu Mare este o localitate urbană, importantă, de dimensiuni medii, cu un număr (aproximativ) de 102.000 locuitori. Veniturile medii realizate de locuitori sunt la nivelul mediei pe țară;

 • ■ Raportat la contextul național, localitatea are o economie mediu dezvoltată, relativ diversificată din punct de vedere al industriilor,

 • ■ Zona în care se află amplasat imobilul evaluat este o zonă industrială]

 • ■ Zona analizată este una cu densitate medie a populației (cu tendință de stagnare), vârsta medie fiind la nivel cu media pe localitate (cu tendință de stagnare).

Caracterul zonei de amplasare:

 • ■ în zonă sunt amplasate terenuri libere și construcții industriale si comerciale;

în zonă se află:

 • ■ Rețea de transport în comun in apropiere, cu mijloace de transport suficiente]

 • • Unități comerciale în apropiere] magazine în zonă insuficiente, bine aprovizionate.

 • ■ Unități de învățământ (mediu/superior): la distanță mare

 • ■ Unități medicale: la distanță mare

 • • Instituții de cult: la distanță medie

 • • Sedii de bănci: la distanță mare

 • ■ Parcuri: la distanta mare

Utilități edilitare:

în zonă se află:

 • ■ Rețea urbană de energie electrică: existentă;;

 • ■ Rețea urbană de apă: existentă;

 • • Rețea urbană de termoficare: inexistentă;

 • ■ Rețea urbană de gaze: existentă;

 • • Rețea urbană de canalizare: existentă;

Gradul de poluare orientativ (rezultat din observați: sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor)

 • ■ Poluare fonică                 scăzută;

 • ■ Poluare cu noxe auto:       => scăzută

 • ■ Poluare chimică:             => fără;

Concluzii generale privind zona de amplasare

 • ■ Proprietatea este amplasată în Mun. Satu Mare, Str. Parc Industrial Sud, nr. 11, Jud. Satu Mare, înscrisă în CF 166255/Satu Mare.

 • ■ Zona este caracterizată ca una cu potențial mare de dezvoltare -mixtă, preponderent industrială, fiind bine localizată, departe de sursele poluante

 • ■ Distanța față de centrul localității: mare-,

 • ■ Densitatea construcțiilor în zonă: 25%-50%;

 • ■ Infrastructură: bună;

 • • Economia zonei: în dezvoltare;

 • • Șomaj: stagnare;

2.3 Informații despre amplasament. Descriere fizică

Terenul de amplasare

Tipul terenului:

 • • Teren intravilan

 • • Categoria de folosință: curți construcții;

 • ■ Proprietate; personală;

 • ■ Cota: exclusivă;

 • ■ Drept de proprietate: Deplin;

 • ■ Front stradal (acces); suficient

 • ■ Forma: deptunghiulară;

 • ■ Topografie: Amplasamentul este plan. Nu se cunosc probleme legate de condițiile de fundare ale terenului.

Amenajări:

 • * împrejmuit

 • ■ Ziduri de sprijin:                   Nu

 • ■ Terase pe porțiuni:               Nu

 • ■ Canale de desecare:            Nu

 • ■ Stare teren: Terenul este fără denivelări și impedimente de

relief care să-i afecteze utilizarea. Nu necesită cheltuieli de adecvare semnificative.

Regim economic:

■ Categoria de folosință - teren construibil.

Amplasamentul este schițat în zona de amplasare astfel:

întocmit:      Just ' invest                                Utilizator: C.L. MUN. SATU MARE

O               furie                               ‘ . - ">>         X

0 ft aeopDd3»VKp»r*’35*x>r^         . rT’t-                                                                                                          ■ft Q ;


2.4 Istoric,


istoric,


■ Conform contract de concesiune

3 ÂNAI ZA PIEȚEI. DREPTURI DEPLINE DE PROPRIETATE

Considerente generale:

 • ■ Piața reprezință mediul în care se tranzacționează bunurile și serviciile, între cumpărători și vânzători, printr-un mecanism al prețului. Conceptul de piață presupune că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între participant! (cumpărători și vânzători).

 • ■ Participanții reacționează la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului, precum și la propria ei înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • ■ Pentru a estima prețul cel mai probabil care ar fi plătit pentru o proprietate imobiliară, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acea proprietate s-ar comercializa. Prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și al vânzătorilor de pe o anumită piață, la data evaluării.

Tipul proprietății, identificarea pieței proprietății subiect:

■ Caracteristicile și elementele proprietăților evaluate duc la identificarea segmentului de piață a proprietății de tipul teren intravilan, zonare industriala, piața locală, Mun. Satu Mare.

Arealul analizat:

■ Zona de amplasare a proprietății și zone similare ca dezvoltare din localitatea de amplasare.

 • 3.1 Analiza cererii

Cererea reflectă în cea mai mare măsură nevoile, cerințele materiale în strânsă concordanta cu puterea de cumpărare, precum și preferințele consumatorilor. Factorii importanți analizați:

Proprietăți competitive (nr.)

mic

X

mediu

mare

Disponibilitatea curentă

mică

X

medie

mare

Bariere comerciale

dezavantaj

X

neinfluentabil

avantaj

Fluxul de mărfuri

dezavantaj

X

neinfluentabil

avantaj

Rata vânzărilor2

în scădere

X

stagnare

în creștere

Rata închirierilor

mică

X

medie

mare

Ocuparea forței de muncă

mică

X

medie

mare

Accesul în zonă

dezavantaj

X

neinfluentabil

avantaj

Politici publice zonale

dezavantaj

X

neinfluentabil

avantaj

Creșterea economică a zonei

dezavantaj

X

neinfluentabil

avantaj

 • ■ în general, nivelul cererii solvabile este scăzut, scăderea fiind cauzată de criza economică de după anul 2007, diminuarea interesului investițional, dar tendința recentă este de inversare a trendului și reluare a creșterii.

  Concluzii generale


 • ■ în cazul în care proprietatea (cu dreptul deplin de proprietate) ar fi expusă pe piață în vederea vânzării ei, cu respectarea condițiilor din definiția valorii de piață, aceasta ar suscita un interes considerat mediu din partea potențialilor cumpărători;

 • ■ potențiali cumpărători ar exista, sau pot fi atrași în aria de piață definită, numărul acestora fiind considerat mediu;

 • • profilul potențialului cumpărător este, cel mai probabil, "persoană juridică cu venituri peste media pe economie, capabil să-și finanțeze sau să obțină finanțare și să poată susține rambursarea”, în vederea achiziționării proprietății.

 • 3.2 Analiza ofertei

  Condiții si circumstanțe economice speciale:

  a. Condițiile politice

  favorabile

  b. Condițiile juridice

  favorabile

  c. Condițiile econom, generale

  favorabile

  d. Condițiile sociale

  favorabile

  e. Costul forței de muncă >

  favorabile


  Impactul administrativ / reglementari locale Disponibilitatea de finanțare /creditare  X

  neinfluențabile

  dezavantajoase

  X

  neinfluenta bile

  dezavantajoase

  X

  neinfluențabile

  dezavantajoase

  X

  neinfluențabile

  dezavantajoase

  neinfluențabile

  X

  dezavantajoase

  | x | Favorabil | nefavorabil

  mică x medie | mare


Oferta competitivă se referă la disponibilitatea produsului imobiliar.

Factorii importanți analizați:          _____ _____

Disponibiliate proprietăți similare

Mare

X

Medie

Mică

Tendița prețului

scădere

X

stagnare

Creștere

 • ■ există proprietăți asimilabile celei supuse evaluării ca și caracteristici fizice în Concluzii zona de amplasare a proprietății evaluate, nivelul fiind considerat "mediu"; generale ■ în aria de piață definită, există proprietățile similare calitativ cu cea evaluată, disponibilitatea fiind considerată medie;

 • ■ proprietățile „disponibile” predominante în aria de piață sunt atât terenuri intravilane cât și extravilane cu posibilitate de construire /dezvoltare;

 • ■ tendința de utilizare probabilă în mod rezonabil spre utilizări alternative cu o fezabilitate și o productivitate ridicată (față de utilizarea actuală): Nu există

 • 3.3 Echilibrul pieței

O caracteristică de bază (generală) a piețelor imobiliare este aceea în care cererea și oferta de proprietăți imobiliare nu se afla în echilibru. în momentul evaluării cât și pe termen scurt evaluatorul consideră activitatea și tendința pieței proprietății subiect astfel:

Nu

Piața activă:

Caracterizată de o cerere în creștere, un decalaj corespunzător în ofertă și o creștere a prețurilor.

DA

“Echilibru relativ”

Caracterizat de o cerere „în stagnare" un decalaj minim între ofertă și cerere, o ușoară creștere a prețurilor față de perioada anterioară, fără a acoperii deprecierea monedei naționale.

NU

Piață în declin:

Scăderea cererii este însoțită de o ofertă relativ excedentară și o scădere a prețurilor

Da

Piață a cumpărătorului

0 piață în care cumpărătorii sunt în avantaj ( atunci când prețurile de piață sunt relativ scăzute datorită unui surplus de proprietăți sau un număr redus de cumpărători potențiali)

Nu

Piață a vânzătorului

0 piață activă, în care vânzătorii (dezvoltatorii) de proprietăți similar disponibile pot obține prețuri mai mari decât cele obținute în perioada imediat precedentă. 0 piață în care puținele proprietăți disponibile sunt solicitate la preturi predominante de către mai mulți utilizatori și potențiali utilizatori. Marjele de profit ale dezvoltatorilor peste media pe economie.

Schițat, se pot desprinde următoarele observații:

Nivelul cererii

Scăzut

X

“Echilibru relativ”

Peste ofertă

Nivelul ofertei

Scăzut

„Echilibru relativ”

X

Peste cerere

Val. de piață a prop. similare în zonă |   | în creștere | X | „Echilibru relativ” |    | în scădere

Interes la cumpărare

Mare

x

Mediu

Mic

Interes la închiriere

Mare

X

Mediu

Mic

3.4 Condițiile pieței - “Analiza prețurilor”

Terenuri libere:

Rate de capitalizare (industrial)3:


■ Minim: 5 €/m2, Max: 20 €/m2, cu eliminarea extremelor


CBRERomania

8,8%

10,8%

Collîers Internationa?

9,5%

10,5%

DarianDRS

10,0%

11,0%

Cushman & Wakefield Echinox

9,5%

9,8%

JonesLangiaSalle

10,0%

11,0%

Knight Frank

8,8%

10,3%

Mn:

8,8%

Max:

11,0%


Terenuri libere - Drepturi depline - Conform analizei proprii

Ht- «num

Localizare

Preț va mare/oferte

Tîp teren

Detaffi

lupe afara

Anunț

Telefon

Pret/mp I

506992

SatuMare (SM)

30.4006

Teren Hiirawlan

teren 30.400 mp.

30.400 mp

vind teren construcții, 30400 mp, front 115ml+500ml. util'rtati ta limita terenului, zona da hala industriale, reprezentante si magazine sa poete vinde si m rate.

44074459629$

I 1,00€frnp;

1744100

SatuMare

(SM)

14.7506

Teren extravUan/posibCrtat» tonsf

teren 5.900 mp.

5.900 mp

vând sau schimb 59 ari teren axtravăan,tn satamare,langa parc industrial sud,vts a vis de măritatul cba,pctsnttal economic s mdjstrtal(dnimul spre aeroport) negodabi 250E/AR

•+40741606974

l

2,50 6frnp.

4926273

SatuMare (.SM)

235.0006

Teren etfravăan

teren 68.000 mp

68.000 mp

teren in zona industriala ntu mare (vis-e-vis de auchsi).

+40749106128

3,46€foiJ

4389888

Lucian Saga, Satu Mare(SM)

56.0006

Teren mtowfen

teren 15.000 mp, d 40

15.000 mp

vând teren extravfan cu o suprafața de 15.000 mp si cu front de 40 de metri .accesul sa face din dumiri european 19 a, imediata apropierea parcului industrial zona ideala pentru dezvoltare spatii depozitara sau locpstice, fabric, producție, pentru orice detaB sau informata suplimentare nu ozitati sa ma confactali^osfoState de construire cu autorizație.

+40744579961

3,73 €*np

4048480

Sa tu Mar* (SM)

59.0006

Teren extravilan

teren 15.000 mp, d 46

15.000 mp

vindem teren de 1,5 hectare in zona pare industrial s centura ocoKoare noua a orașului satu-mare,cu deschidere de 46 metri ta drumul național ®81 si lungime de 326 metri, utiftati: mede tensiune, stâlp pe teren, apa din conducta principala care merge la cionchesti! prin for va/ fantana pe teren, zona ideala pentru dezvoltare spat» dapezitare sau logistica, fabrici, product», pentru orice dotefii sau informații supSmsntare nu ezitați sa ma contactati, tern ui se poate trece in kitravitan(®nd limitrof parcului industrial) prin puz

+40745S0663Î

J

3,93 6frnp

3796459

Setu Mare

(SM)

75.000€

Teren extravilan

2 camere, teren 17-200 mp

17200 mp

vând teren pere industrial satu mare spre aeroport 1,72 ha,acces toate uHttotă® sau schimb cu 1 apartament 2 camere pana ta etaj 2 + diferența informata ta tal afon

+4073211682£

4,36 empj

4237828

Amtaufoi, SatuMara (SM)

21.6006

Teren intrawian

teren 3.600 mp

3,600 mp

teren pretabS pentru costructii civile / industriile, amplasat foarte aproape da oraș, la 50 m de tfrwnui principat. acces ușor de la drumul principal. fata de poza anexata da pe goc^a maps, s-au mai construit case pe percalele anaede in uKimai perioada. praful este pe ar. irtiStatif* tuni peste drum.

+40742037446

6,00 €Anp

5047148

Lucian

Bfaga, Satu Mare (OM,

24.7006

Teren extravilan

teren 3.800 mp.

3.800 mp

vând urgent teren, zona lucian blaga parc Industrial sud 38 ari, BSO aria negociabil. puteți lesa si mesaj. posibilitate si mai multe ari de vanzare langa aceste

+49151433975

6,50 Sfrrp

5109281

Sovnoseni, SatuMare (SM)

80.0006

Teren extravilan

teren 10.000 mp.

I

10.000 mp

vând teren extravilan situat pe str wwntweni (aproape de str. bctizului si aproape de fabrica de bere langa o fabrica germana ) - destinate agricola sau industriala; - suprafața de 10000 m2, front la strada; -utWtatr ăi apropiere ta 100 m; -este cu posibilități da transformare In teren fntrsvflan

+407422745®

8,00 €/mpi

795914

Ca raiului, Satu Mare

(SM)

117.0006

Teren intravilan

teren 13.000 mp.

13.000 mp

vând teren intravilan in suprafața de 13000 mp, imobil situat in satu mare, str. caretului, județul satu mare, cF475 eu nume cadastral 209/12* terenul este situat intr-o zona stat industriala cat si construcffi cwite (cartiere de locuințe), foarte aproape de centura de ocofire a crasului ce sa va construi cat de curând acest teren sa afla in apropierea magazinelor auchan, dedaman si praktikar. prețui de vanzare ® 900 euro f arie (100 mp.), respectiv 9 eura/mp

+40723446649

9,00 €frnp!

4703043

Satu Mare

(ȘM)

150.0006

Teren intra vil sn

teren 12240 mp.

12240 mp

de vanzar» un teren tn zona industriala depozâafor cu 50m pe front actualmente curent trifazic toata utifitatU* ia 250m ușor accesibil.

+40727778080

12,25 €/mp;

4678823

SatuMare (SM)

150.0006

Teren extravilan

teren 12.200 mp, d 52

12.200 mp

vând teren ăi zona industriala. al orașului satu-mare suprafața 1,22 ha toate utilitatite la 300m momentan curent electric la capătul dn spre vest ai terenului ta capiul efin spre est trece cintur® ocolitoare ai orașului, suprafața totada; 12200, front stradal: 62a!t» caracteristici: descriere emoționata: zona indusfriaiaate dataft prat: toate utilitățile 1a 30Cm ia căpătui dn sprevestnr. fronturi; 11ntime drum acces: 50 acces’ amenajare străzi, luminat stradal, pietruita util Iteti: uMhfcatî generate: curant

+40727776080

12,30 6fmp

1971157

Magnoliei, SatuMare

255.0006

Teren intravilan

teren 17.000 mp.

17.000 mp

tarea industrial,intravilan,17000mp,toate utâitaffie, front la str. mafiotei 70m

+40722512724

15,00 Smp;

2675102

BotizUui, SatuMare (SM|

216.0006

Teren extravilan

teren 13.500 mp, d 210

13.500 mp

vând teren ■ctravitan pe du mul betizufoi colt cu tfrumul apelor, suprafrrta de 135 ari, utilitati; apa si curent, cu posibilitate de racordare ta gaz 100m cu autorizația de construcție hale industriale. preț 1600 eurfar

+40742742918

16,00 6/mpj t

3644753

Careului, SaW Mare (SM)

320.0006

Teren fotrav^an

teren 20.000 mp.

20.000 mp

vând teren 2 ha in municipiul satu mare, pe dum. cwaiufai, in spetele hotelului dana, ideal pentru: parcetare, locuite, construcții frickistriate etc. pug; http://www.satu-

mare.ro/frafarefcuhpagiii_fisieref3_^atu_mare_reQtenierrtari_16.03-

pl.03.04_a0.pdf http://www.8atu-

m8r*.ra/fis»ere/sufapBgfrii_fîsiare/satu_mare_regiement»ri-

pl.03.04 redis stamp p.pdf

+40742844280

I

I

16,00 6/mpJ

4359287 |

BotiziAii, Satu Mare (SM)

68.0006

Teren intravilan

iteren 4.000 mp.

4.000 mp

vând teren pe traseul viitoarei centuri a murâcipăita satu rnarțdrumul botizukji.pretii este de 2000 eurafar.ara front la viitoarea contura 40 metrii si dram 4 metrii pe langa teren.prafabil investiții tnobSiare sau industriale

+40751042012

17,00 ©mp;

3901874

Satu Mare

(SM)

300.0006

Teren extravilan

teren 15.800 mp, d 90

15.800 mp

vând teren zona industriata sî orașului satu maro, suprafața 158 ha, toats utiitatâe, m căpătui sfr&ai ctapoatalor, lunga fabrica alfatotn, unde va trece centura do ocofau, frota stradal SOm cu certificat de urbanism

+40744454980

18,99 ©mp' !

4921208

Satu Mare (SM)

200.0006

Teren intravilan

teren 10.000 mp.

10.000 mp

persoana fizica, vend teren intravilan cu suprafața da 7Q ha cu puz aprobat pentru parc industriali terenul are 3 cai de acces, situat in satu-mare zona aeroportului! certificat da urbanism, puz, o parte dn teren este deja dezmembrat cu loturi da la 1-5ha ta 10-20 hal utâitati ăi zona, ideal $ investfi si construda hale aidușbiațe.

+40751407576

!

20,00 ©mp’

4921209

J

Satu Mar»

(SM)

1.000.000 €

Teren intravilan

teren 50.000 mp.

persoana fizica, vând teren intravilan cu suprafața de 70 ha cu puz Hprebst pentru parc industrial t terenul are 3 cai da acces, situat in saiu-marezona 50.000 mp aeroportului! certificat de urbanism, puz, o parte din teren este deja dezmembrat cu loturi da ta 1-5ha ta 10-20 hal utilați in zona ideal pt investii si construcții hale industriale.

440751407678

I

20,00 €/mp:

3568271

Bctizutai, Safei Mira (SM)

500.000 €

Teren intravilan

teren 25.000 mp., 4 100

25.000 mp

de vanzare teren intravilan ds 2,5 ha in satu mare, pa strada barizului 61, la iexirM dn localitate spre baia marș, cu un front de 100 m. menționam ca

administrativ de 5.500 mp.avantaja ale poziției țăranului:- exista pcsbStete da racordare la utStati (apa+cante, gaz, curent la mț}- deținem atr (aviz tehnic de racordare) ta rețete etectrice cu punct de conexiune realizat - terenul est» nrvteat in vedem reafizarl unor construcții industrial®, suprafața rotata ZSOOOelto caracteristici: alte caracteristici: acces auto la stssea

440746227446

20,00 €frnp

1 ' 1 '

4921214

Satu Mar»

(SM)

4.000.000 €

Teren intravilan

teren 200.000 mp

persoana fizica, vând teren intravilan cu suprafața de 70 ha eu puz aprobat pentru parc industrialt terenul ore 3 cai de acces situat in sato-mare zona

200.000 mp aeroportuarii certificat da urbanism, puz, o parte dăi teren este deja dezmembrat cu loturi de la 1-5he ta 10-20 hal utStati in zona, ideal pt învestii si constmeiS tete industriale.

+40751407571

20,00 «mp;

4921210

Satu Mes (SM)

2000.000 €

Teren intravilan

teren 100.000 mp.

100.000 mp

persoana fizica, vând teren intravilan eu suprafața de 70 ha cu puz aprobat pentru parc industriali terenul sre 3 cai de acces, situat in satu-mare zona aeroportului! certificat de urbanism, puz, o parte din teren este deja dezmembrat cu laturi de ta 1-5ha fa 10-20 hal uttitafi în zona. ideal pt investii si construcții hale industriale.

440751407571

20,00 €ftnp.

Narcisei, 5138865'Satu Mare

s(SW

35.775 €

Teren intravilan

teren 1325 mp.

1.325 mp

terenul este în zona hdusSriata. sa pot construi: hala, ateliere auto, etc. terenul se gaseste pe strada nardseî cu mirarea vizavi de mefodi, prima strada ta dreapta, suprafața totafa. 13.25 ari

440745849246

27,00 G/mp

2383225

Cerbului, 19, Satu Mare (SM)

804.700 €

Teren intravilan

teren 26.013 mp

26.013 mp

rtvnnsolv sprf, lichidator judiciar al debitoarei cete sa- compania de expetftS si transport auto s.b - societate in faliment- vinde prin lidtatie publica oniirte, proprietatea iiwbăihi ce consta ri teren intravilan » construcții săuate in satu mare, str cerbului nr 19 si 23. suprafața terenului «st» de 26.013 mp si ost» akatuit din 5 parcei o conform: - cf 6705 n- o parcata d» 23.885 mp cu nr cadastral 10787 pe care se ala toate dadkile; - cf6683 n- o parcela da 2003 mp pe cw» se atia cetea ferata industriala ca traversează propriatataa, dar care nu este intabulata;- cf 9681 nadaf- a parcata de 59 mp cu nr. cadastral 12146- teren Bbar;- cf8677 nedef- o parcata da 9 mp cu nr cadastral 123)3-teren liber? cf8679 n- o parcata de 57 mp cu nr. cadastral 12205- teren liber.infrastrudura . parțial platforma continua din beton care servesc ca spatii de depozitare in aer Ebor si ca loc de parcare sau ca rampa de încurcare dese arcara. tai Htatii» existente;- apa curenta; - canalizare: la rețeaua orasufai? curent trifazic, accesul ■ sa face direct din str. cerbului prin doua pofti metalice, proprietatea imobiliara se vinde prin Bctatie pubtica coline deschisa da ÎJehidgtand jucSaar romjnscJv spri. ta pnstol da adjudecar» al

+407231336»

30,93 €fmp

Pata osii, 2017569 Satu Mare !(SM)

262500 £

Teren intra vS an

teren 7.500 mp.

vând teren rtravitan pa strada paulesti 75 ari sau 37,5 ari. 3500 auro faria, 7500 mp negociabil, pentru construcții biroun, imitați industriala atc. sau schimb cu

casafapertomant+diferenta

+40756934958

35,00 €fmp

1563962

i

Cloșca, Satu Mare(SM)

168.500 €

Teren intravilan

teren 4.500 mp.

4.S00mp

vând teren frfravăan in zorta industriala, in suprafața de45 ari cu fronturi mari pe doua străzi si toate actele fa z>; terenul este nivelat si drenat cu toate straturile de umplutura necesare, si este complet îngrădit cu gard de baton si porti din fior recent facute; aceste beneficieaza de toate ufltatifa introduse pe proprietate si contorizate. aftanduse pe strada depaatefor intra poziție favorabila si aproape de centura cb va trece prin a ca a zona, este ideal pentru orice tal de construcție sau afacere pentru mai multe Informați, sunați sau fastei mesaj la tel. 743 - arata telefon -

440743824315

37,00€/mp

4 CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

Cea mai bună utilizare (Highestend Best Use) este definită ca „utilizarea probabilă in mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare".

Deși conceptual cea mai bună utilizare se folosește în special în valoarea de piață, analiza CMBU a unei proprietăți este o etapă importantă a procesului de evaluare prin care se identifică contextul în care participantii de pe piață și evaluatorii selectează informațiile comparabile de piață. în anumite situații, chiar și în cazul valorii echitabile, o astfel de analiză este necesară și adecvată.

❖ Pornind de la considerațiile valorii proprietăților deținute de UAT (ghidate de țintele sociale și politicile publice) cea mai bună utilizare a activelor aflate în domeniul public/privat se referă la utilizarea lor naturală (pentru care au fost achiziționate / construite).

❖ Datorită utilizării nelucrative a acestui segment de active (proprietăți) acestea nu răspund la forțele de piață, astfel de utilizări nu pot da naștere valorii de piață, a cărei bază poate fi numai cea mai bună utilizare economică. Cea mai bună utilizare în cazul activelor (proprietăților) publice/private deținute de UAT-uri poate fi exprimată numai prin prisma potențialului de acordare de beneficii publice (calitate a serviciilor).

 • ❖ Atunci când ia o decizie de concesionare a unui teren, Concedentul nu ține întotdeauna cont de principiile eficienței economice, putând avea ca prioritate interesul public.

 • ❖ Oportunitatea concesionării unui teren este decizia Consiliul Local.

 • ❖ în cazul concesiunilor se remarcă faptul că hotărârea concedentului de a concesiona un teren nu este doar o simplă decizie comercială, ci are caracter normativ, așa cum se prevede în legislația aplicabilă concesiunilor.

Ca urmare cea mai bună utilizare a terenului prezentat în raport, în sensul prevăzut în Standardele de evaluare adoptate de ANEVAR, este aceea pentru care a fost încheiat contractul de concesiune, aceasta fiind singura utilizare permisă din punct de vedere legal.

 • 5 EVALUÂReA

De obicei, evaluarea unui drept de proprietate afectat de dreptul de folosință, concesiune, etc. (dezmembrământ al dreptului de proprietate), se face prin folosirea abordării prin venit.

Nu se poate presupune, în mod simplist, că fiecare din drepturile parțiale, generate de o închiriere, folosință, concesionare etc. are valoare de piață. De exemplu, dacă un chiriaș nu poate sau nu va putea să plătească chiria, valoarea de piață a dreptului de proprietate afectat de locațiune poate să scadă la o sumă mai redusă față de valoarea de piață a unei proprietăți comparabile, care nu este închiriată sau față de cea a unei proprietăți comparabile care este închiriată unui chiriaș mai credibil, la o chirie mai redusă decât cea de piață.

Testul valorii

 • ■ Activul evaluat (teren) este grevat de sarcini, dreptul de concesiune pe durata a 49 ani.

 • ■ Se cere să se evalueze valoarea terenului ținând cont de sarcinile asupra acestuia (drept de concesiune), evaluare drepturi parțiale, evaluarea drepturilor deținute de concedent:

 • ■ Noul Cod civil nu cuprinde o definiție clară a ceea ce înseamnă „dezmembrămintele dreptului de proprietate”, dar potrivit doctrinei ele reprezintă drepturile reale principale, derivate din dreptul de proprietate privată asupra unui bun proprietatea altei persoane, care se constituie sau se dobândesc prin transferarea unor elemente ale conținutului juridic al dreptului de proprietate asupra bunului respectiv către o altă persoană, sau prin exercitarea acestor elemente de către proprietarul bunului și o altă persoană.

 • ■ Nu există o piață a dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

Datorită celor menționate anterior tipul valorii adoptate a fost valoarea echitabilă

 • Valoarea echitabilă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți specifice, identificate (concedent și concesionar), luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție. Pe de altă parte, valoarea de piață cere ca orice avantaj sau dezavantaj, care nu ar fi obtenabil sau suportat de către participanții de pe piață, să nu fie luat în considerare.

 • ■ Valoarea echitabilă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii echitabile va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață.

 • 5.1 Metodologia de evaluare

Evaluarea drepturilor deținute de concedent prin metoda actualizării veniturilor

Pentru evaluarea terenului concesionat se evaluează

 • A. Drepturile de folosință cedate pe durata contractului

 • B. Valoarea terminală a terenului la finele contractului

întrucât contractul de concesiune are o durată de viață economică finită de 49 ani, redevența totală datorată de către Concesionar se face în primii 10 ani, conform contractului de concesiune, evaluarea dreptului de folosință cedat se va face prin actualizarea redevenței, pe durata rămasă a plății redevenței, fundamentată pe principiul economic conform căruia un potențial cumpărător nu va plăti pentru un astfel de activ mai mult decât contravaloarea actualizată a veniturilor care le va încasa în viitor.

 • A. Valoarea dreptului de folosință cedat estimată prin metoda actualizării veniturilor, pentru plăți anuale pe n ani a redevenței ar fi:

n

VDdFc =         ’ + ' (îia)~ +    + (i+a)n = Ran (1+a)1 = RanXf

i=1

Unde:

VodFc= Valoarea dreptului de folosință cedat

Ran= redevența anuală a= rata de actualizare n= numărul de ani rămași din contract f= factor de capitalizare (factorul valorii actualizate a fluxului de venit periodic)

iar:

f= z

i=1Tratând formula factorului de capitalizare ca o progresie geometrică, formula se rescrie astfel:

n                   1 -

f= y _I__ = J

(1+a)'

Valoarea dreptului de folosință cedat (V^fc), ca formulă simplificată va fi:

V -  R   X       <1+a)n

VDdFC “   ~an A

Q

Suprafața

24700,0 mp

Data inceput contract

13.Nov.2012

Data curentă

16.Sep.2019

Ani parcurși

6,8

Ani rămași de plătit redevență

3

Durata rămasă a contractului (n)

42,2 ani

Redevență anuală de plătit (Ran)

0,451 €/mp

Rata de actualizare a redevenței (a)

9,50%

Valoarea dreptului de folosință cedat (VDdFC)

1,17 €/mp

 • B. Valoarea terminală actualizată (Vt)

Valoarea terminală actualizată sa estimat prin parcurgerea a două etape:

 • I. Estimarea valorii de piață a terenului (Vpiată), la data încetării contractului de concesiune;

 • II. Estimarea ratei de actualizare pentru teren (at);

Valoarea terminală s-a estimat după formula:

Vpjață

Valoarea de piață a terenului (Vpiață)

12,6 €/mp

Valoarea de piață a terenului (Vpiață actualizată)

70,9 €/mp

Rata de actualizare a redevenței (a)

9,50%

Rata de actualizare pentru teren (a.)

7,83%

Valoarea terminală actualizată (V t)

2,95 €/mp

Explicații:

Estimarea valorii de piață a terenului

Metoda comparațiilor directe este o metodă care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere -ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare.

Valoarea de piață se bazează pe teoria economică convențională, care susține existența unui preț unic conducător la punctul în care oferta este egală cu cererea, pe o piață concurențială.

Conceptele anticipării și schimbării, care fundamentează principiile cererii și ofertei, substituției și echilibrului, precum și cel al condițiilor externe sunt esențiale în abordarea prin comparația directă.

Metoda este cea mai utilizată și preferată atunci când există date comparabile. Prin această metodă, prețurile referitoare la loturi similare sunt analizate, comparate și ajustate în funcție de asemănări sau diferențieri. Metoda se bazează pe valoarea pe metru pătrat a terenurilor libere tranzacționate sau expuse pe piața imobiliară locală.

riamonfolQ rlo nnmnarafia hi ai o în rnncirlorara cimi Ho nhiroi no Io cnoriflro tran-zontiilnr rnnHitiilo Sursele de informații pentru imobilele de comparație au fost din baza proprie de date, de la agențiile imobiliare colaboratoare și parțial de la instituțiile și persoanele direct implicate în tranzacții.

Sursa:

https://www.olx.rO/oferta/exclusivitate-1-8-ha-str-careiului-0-comision-IDcBDKG.html#f1740f6120


EXCLUSIVITATE! 1,8 ha. str. Careiului. 0% Comision»

Satu Mare. județ Satu Mare Aaaiigat La 13.O7 12 ju<us.t 2019. Nuiîlsi aftuM 186286978

Trei parcele de teren cu o suprafața totala de 18.200 mp. situate pe str. Careiului, vis-a-vis cu hotel Dana, cu un front total de 43 m. liniari, isi cauta viitorul investitor.

Aflate la limita intravilanului, langa viitorul sens giratoriu al soselei de centura, la intersecția cu slr. Careiului, o zona aflata intr-o continua expansiune si care sa va dezvolta intr-un ritm puternic in viitorul apropiat, parcelele sunt perfecte pentru un ansamblu rezidențial sau industrial, iar faptul ca deschiderea este la drumul național DN19 si utilitățile in fata terenurilor, oferă un avantaj incontestabil.

https://www.olx.ro/oferta/teren-aurel-vlaicu-lanqa-yaqo-IDcBC6M.html#6d8ac2c6de


149 900 €


S3 Contact prin Sto


y. 0744 676 034


Safe juQțt Satu Mai
Teren Aurel Vlaicu langa Yago                                             „ . _ .

EurC'iJ Bat bu

SțtuMare, județ Satu Mjre Adăugat La 1113      2019 Nunuranunt 186280O60

.1- f VI'

Va ofer spre cumpărare teren intravilan pe bld.Aurel Vlaicu intre motelul Yago si motelul Gica in suprafața de 9000 mp, este ideal pentru investitii, hale depozitare, hale producție, se afla in zona de plina expansiune,zona industriala,are curent, gaz si apa, este disponibil imediat, pentru a vizita terenul sau a primi informatii va rog sa ma contactati la nr. (folosești formularul de contact)


79 900 €
Contact prin Sto


0744 676 034


f w

SiStw Mife iuîtet Satu Mâr

Vru pe h>*fta
Burdea Barbu

»»r d«r>rw 7019


Va ofer spre vanzare o proprietate deosebita situata in zona bulevardului Botizului intr-o zona industriala cu acces facil spre zonele de interes ale orașului si toata infrastructura (drum asfaltat, iluminat stradal) deja existenta ,in imediata vecinătate a Fabricii de bere din Satu Mare si strada Soimoseni, strada cunoscuta ca fiind zona industriala, avand o suprafața de 10126 mp.Utlitatile fiind deja existente este ideal pentru construcții noi, industrie . depozitare deoarece este in imediata vecinătate rampa de incarcare feroviar.


Este compus din trei parcele : 7500 mp ,1360 mp, 1266 mp, acest teren fiind ideal pentru depozit fiind in zona industriala


httns /Awvw oly ro/oferta/teren-indi!strip|-niiz-lDc9Mli htmi#5f0?bfg287


Preț oferta 13 euro/mp
Teren industrial, PUZ

5«iu Mare,                8 MwgsntejwfeW- U 0? 22.1 ■<<*«« Ki?Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan


Intravilan


Suprafața utila 700 000 m2

Punem bazele unui nou parc industrial in Satu Mare, clientii noștri fiind mulțumiți de investiția făcută, avem deja in derulare construcția de hale pe terenurile achiziționate de la noi! De vanzare loturi pers fizica/juridica! Teren intravilan cu suprafața totala de peste 70 ha cu PUZ aprobat pentru PARC INDUSTRIAL! Terenul are 3 cai de acces. Situat in Satu-Mare zona Aeroportului! centura orașului va fi fix la delimitarea terenului, ideal pentru benzinării sau reprezentante auto.

Certificat de urbanism, PUZ obtinut pentru o parte din teren.Parte din teren este deja dezmembrat cu loturi de la 1-5ha la 10-20 ha! Puteti sa va alegeți parcelele si loturile dorite. Utilitati in zona. Ideal pt investii si construcții hale industriale

Criteriile si elementele de comparație ale comparabilelor finale luate în calcul, au fost:____

Criterii și elemente de comparație

Teren de evaluat

Comparabila 1

Terenuri de comparați» Comparabila 2       Comparabila 3

Comparabila 4

Preț vânzare / ofertare - total

324 000 €

144 000 €

81.008 €

260.000 €

Prețui de vânzare / ofertare unitar

18,00 €/mp

16,00 €/mp

8,00 €/mp

13,00 €/mp

Tipul comparabdet

oferta

oferta

oferta

__________oferta__________

Elemente «pacrfîo tranzacției

Drepturi de proprietate transmise

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Dephn (integral)

Deplin (integral]

Deplin (integrai)

Restnctii legale

intravilan/medii

intravilan/medii

intravilan/medii

intravilan/medii

intravilan/medii

Condtu de finanțare

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Condiții de vanzare

nepărtinitoare

similare

similare

similare

similare

Cheltuieli imediat după cumpârare

fara

fara

tara

fara

fara

Condițiile pieței

prezent/ data evaluării

data evaluării

data evaluării

data evaluării

data evaluării

Elemente specifice proprietății

Localizare

Parc Industrial Sud

Zona Drum Careiului

Zona Aurel Vlaicu

Zona Bo tizului

Zona Parc Industrial Sud

Caracteristici fizice

Suprafața totală teren:

20.000 m.p.

18.000 m.p.

9.000 m.p.

10.126 m.p.

20.000 m.p.

Forma:

regulata / construibil

regulata / construibil

regulata / construibil

regulata / construibil

regulata / construibil

Front stradal - aprox:

- 50,0 ml|

- 43,0 ml

- 20,0 ml

- 20,0 ml

-50,0 ml

Rapijrt front /adâncime:

2/16

2/16

1/16

1/16

2/16

Topografie:

plan

plan

plan

plan

plan

Acces

principal/ asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

Utilitari

Energie electrică /distanta::

- 0,0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Apa (distanta):

-00 ml

-60 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Canalizare/fosa setică distanta :

- 0,0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Gaz metan distanta):

-00 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Utilizare

teren dezv. const.

similar

similar

similar

similar

Explicarea ajustărilor:

Au fost aplicate atât ajustări cantitative cât și calitative.

S-au ajustat comparabilele ofertate datorită faptului ca aceste proprietăți sunt ofertate si nu tranzacții. Din analizele de piață efectuate și din informațiile de piață obținute (interviuri) rezultând că prețul Final de tranzacționare al proprietăților de acest fel este mai mic tn comparație cu prețul de ofertă

Drepturi de proprietate transmise

Nu au fost necesare ajustări, toate comparabilele avand dreptul de proprietate deplin (integral)

Restricții legale - coeficienți urbanistici

Condiții de finanțare

Nu au fost necesare ajustări, comparabilele avand coeficienți urbanistici asemănători

Nu au fost necesare ajustări, condițiile de finanțare fiind numerar / obiective atat la proprietatea subiect cat si la comparabile

Condiții de vânzare

Nu au fost necesare ajustări, neexistand motivări ale cumpărătorului sau vânzătorului -constrângeri privind tranzacția

Cheltuieli cuprinzând costul construcții demolabile, cheltuieli adecvare a terenului, costul de adevare (modificare) a zonării, costul de eliminare a contaminării

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Construcții demolabile

~0 mp

-Omp

-0 mp

Cost unitar demolare

0 00€/mp

0,00 €/mp

0,00 €/mp

Total cost demolare

0€

0€

0€

Cheltuieli imediat după cumpărare

Aria afectata teren

-0 mp

-0 mp

-0 mp

Cost unitar adecvare

0 00€/mo

0 00€/mp

0,00 e/mp

Total cost adecvare

0€

0€

0€

Aria afectata contaminanti

-0 mp

-0 mp

-0 mp

Cost unitar decontaminare

0.00 €/mp

0,00 €/mp

000€/mp

Total cost decontaminare

0€

0€

0€

Total costuri

0€

0€

0€

Condiții ale pieței (timpul)

Nu au fost necesare ajustări, comparabilele fiind valabile la data evaluării

Localizare

Ajustări aplicate comparabilelor situate in zona mai bine/slab cotate, ajustare rezultata din analiza zonelor de amplasare

Caracteristici fizice

Mărime (dimensiune)

Nu au fost necesare ajustări

Front stradal / raport front adâncime

Ajustări datorită raportului laturilor mai favorabil, adecvat-construibil, parcelare superioară in caz de dezvoltare.

Topografie

Nu au fost necesare ajustări

Acces

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitari__________

Energie electrică

__________Apă

____Canalizare / fosaseptică

Gaz metan

Nu au fost necesare ajustări

Utilizare

Nu au fost necesare ajustări, atat proprietatea subiect cat si comparabilele avand cea mai buna utilizare similara

Valoarea estimată a fost asimilabilă valorii cu cele mai puține ajustări (ajustarea brută procentuală cea mai mică)

Elementul de COMPARAȚIE

Proprietatea subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Comparabila 4     [|

Identificare

Earc Industrial Sud

Zona Drum Careiului

Zona Aurel Vlaicu

Zona Botizului

Zona Pate Industrial Sud

Suprafața

20.000 m.p.

18.000 m.p.

9.000 m.p.

10.126 mp.

20.000 m.P.

Preț vânzare / ofertare - total

324.000 €

144.000 €

81.008 €

260.000 €

Prețul de vânzare / ofertare unitar

18,00€/mp

16,00@mp

8,00 €/mp

13,00€/mp

Tip comparabilă

oferta

oferta

oferta

oferte

Marfa neaociere (%) / total

-3%

-05 €

-3%

-0,5 €

-3%   ]

-0,2 €

-3%    | -0.4 €

preț de vânzare ajustat

17,0 €

15,5 €

7,8 €

12,6 €

Ajustări specifice tranzacti

onărli                                                                    I

1.Drepturi de proprietate transmise

Deplin (integral

Deplin iintegral)

Deplin (integral)

Deplin (iritegralj

Deplin (integral)

Ajustare (%) / total

0%

000 €

0%

00 €     0%

00 €

0%    ! 0.0 €

Preț ajustat -drepturi de proprietate transmise

17,00 t/mp

15,52 €/mp

7,76 €fmp

12,61 C/mp

ZRestrictii legale - coeficienți urbanistici

intravilan/medii

intravilan/medii

intravilan/medii

intravilan/medii

intravilan/medii

Ajustare %i/total

00%

0,00 €

00%

0,0 €

00%

0,0 €

00% 1 0,0 €

Prei austat Pestriții legale - coeficienți urbanistici

17,00 &mp

15,52&mp

7,76d/mp

12,61 &mp

3. Condiții de finanțare

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Ajustare (%) / total

0,0%

0,00 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

Preț ajustat Condiții de finanțare

17,00 C/mp

15,52 €fmp

7,76 Wmp

12,61 C/mp

4. Condiții de vânzare

nepărtinitoare

similare

similare

similare

similare

Ajustare (%)/total

0%

0,00 €

0%

0.0 €

0%

0,0 €

0%    | 0,0 €

Preț ajustat Condiții de vânzare

17,00 &mp

15,52 &mp

7,76 &mp

12,61 €/mp

5. Cheltuieli imediat după cumpărare

fara

fara

fara

fara

fara

Ajustare '%)/total

0%

0,00 €

0%

000 €

0%

000 €

0%

0 00 €

Preț ajustat cu ch. imediat după cumpărare

17,00 €/mp

15,52 €/mp

7,76&mp

12,61 €/mp

6. Condici ale pieței ।timpul)

prezent / data evaluării

data evaluării

data evaluării

data evaluării

date evaluării

Aiustare (%) / total

0%

0,00 €

0%

0,0 €

0%

0,0 €

0%

0,0 €

Preț ajustat Condiții ale pieței

17,00 €/mp

15,52€/mp

7,76 &mp

12,61 €/mp

Ajustări specifice proprietății                                                                      1

7. Localizare

Parc Industrial Sud

Zona Drum Careiului

Zona Aurel Vlaicu

Zona Botizului

Zona Parc Industrial Sud

Ajustare (%j /total

-15,0%

-2,55 €

-5,0%

-0,8 €

25,0%

1,9 €

0,0%

0,0 €

fteț ajustat Localizare

14,45 &mp

14,74 Vmp

9,70 C/mp

12,61 mp

8. Caracteristici fizice

a Mărime ( dimensiune) si formă

20000mp/regulata/

IBOOOmp /regulata/

9000mp / regulata /

10126mp / regulata/

200D0mp / regulata/

Ajustare(%' /total

0,0%

0,00 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0.0 €

b Front stradal / raport front adâncime

-50,00 ml

2/16

-43 ml

2/16

-20 ml

1/16

-20 ml

1/16

-50 ml

2/16

Aiustare (%j/total

00%

0,00 €

0,0%

00 €

00%

□ 0 €

0,0%

0.0 €

c Topografie

plan

plan

plan

plan

plan

Cheltuieli totale adecvare i laneitate

00 €

00 €

00 €

00 €

Ajustare %. / total

000%

0,00 €

0 00%

0,0 €

000%

0,0 €

000%

0,0 €

d. Acces

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

Cheltuieli adecvare acces

00 €

00 €

00 €

00 €

Aiustare:%)/total

000%

0,00 €

000%

0,0 €

000%

0,0 €

0.00%

0,0 €

Ajustare caracteristici fizice (%)/ total

00%

0,0 €

00%

0,0 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

Preț ajustat caracteristici fizice

14,45 €/mp

14,74 €/mp

9,70 &mp

12,61 €/mp

9. Utilități

a. Energie electrică

-0,0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

D/fererteJ distanța branșament

-0 ml

— 0 ml

-0 ml

-0 ml

Cost total diferență branșament

cosf unitar 25 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Ajustare i% /total

0,00%

0,00 €

0 00%

0,0 €

000%

0,0 €

000%

0,0 €

b. Apă

-0,0 ml

-60 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Diferență distantă branșament

-60 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Cost total diferend branșament

cost unitar 20 €

00 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

Aiustare % /total

0 00%    0 00 €

000%

00 €

000%

00 €

0 00%

00 €

c. Canalizare / fosa septică

-0,0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Diferență distanță branșament

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Cost total diferență branșament

cost unitar 15 €

0,0 €

0

0 €

00 €

0,0 €

Ajustare %)/total

000%

000 €

0 00%

0,0 €

000%

0.0 €

0 00%

0.0 €

d. Gaz metan

-0,0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Diferență distanță branșament

-0 ml

-0 ml

-0 ml

-0 ml

Cost total diferență branșament

cost unitar 0 €

0,0 €

00 €

00 €

0,0 €

Aiustare ■%) / total

000%

i 0,00 €

0 00%    000 €

0 00% i 00 €

000%

0,0 €

Total cost diferente branșament

00 €

00 €

00 €

00 €

Aiustare utilitati {%) / total

00%

0,00 €

0 0% , 0,00 €

00%

0,00 €

00% I 0,00 €

Preț ajustat utilități

14,45€/mp

14,74 €/mp

9,70 €/mp

12,61 €/mp

10. Utilizare

teren dezv. const.

similar

similar

similar

similar

Ajustare <%)/tota

0,0%

0,00 €

0,0%

0,0 €

0,0%

j 0.0 €

0,0%   | 0,0 €

Preț ajustat Utilizare

14,45Vmp

14,74 &mp

9,70 &mp

12,61 &mp

I Preț ajustat (rotund)

14.5 €/mp

14,7 €/mp

9,7 €/mp

12,6 €/mp

Aiustare neta (%) / total

1-15%     -2,6 €

-5%

-0,8 €

25%

l 1.9 €

0% I 0.0 € I

1 Ajustare totală brută

€2,55

€0,78

€ 1.94

€0,00

1                    Ajustare brută procentuala

16M

5%

25%

«____

l/Vumâr ajustări negatrve

i                     1

»

l             0

0

1 Vumâr ajustări pozitive

0

0

|                         T

0

',1                           Total număr ajustăi

■i                                                                    1

1

1

0               I

Valoarea terenului la sfârșitul perioadei contractului de concesiune a fost estimată, pornind de la valoarea de piață a acestuia, la data de referință a evaluării, ajustat cu o creștere de 4,2%, ca rată a inflației, ajungând la sfârșitul perioadei contractului de concesiune la cca 70,93 €/m2.

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

ANS

AN “fi]

13,13 €/mp

13,68 <7mp

14,26 €/mp

1435 €/mp

15,48 (/mp

16,13 €/mp

16.81 €/mp

17,51 €/mp

18,25 (/mp

19,01 </mp

AN 11

AN 12

AN 13

AN 14

AN 15

AN ÎS

AN 17

AN 18

AN 19

AN ?C|

19,31 Vmp

20,64 t/mp

21,51 €/mp

22,41 €/mp

23,36 €/mp

24,34 €/mp

25,36 €/mp

26,42 €/mp

27,53 €/mp

28,69 €/mp

AN 21

AN 22

AN 23

AN 24

AN 25

AN 26

AN 27

AN 28

AN 29

AN 3C|

29,89 €/mp

31,15 €/mp

32,46 €/mp

33,82 €/mp

35,24 €/mp

36,72 €/mp

38,26 €/mp

39,87 €/mp

41,55 €/mp

43,29 €/mp

AN 31

AN 32

AN 33

AN 34

AN 35

AN 36

AN 37

AN 38

AN 39

AN 40

45,11 €/mp 47,00 €/mp 48,98 €/mp 51,04 €/mp 53,18 €/mp 55,41 €/mp 57,74 €/mp 60,16 €/mp 62,69 €/mp 65,32 t/mp

AN 41        AN 42

68,07 €/mp 70,93 €/mp

Rata totală de actualizare este o cuantificare a “performanțelor” unei proprietăți, care include orice creștere a valorii proprietății imobiliare și implicit a venitului sau chiar invers când vorbim de o scădere.

Formula generală a acestui tip de relație este: a= c+g

Unde:

a= rata de actualizare

c=rata de capitalizare

g=rata de ajustare care evidențiază modificarea totală sau creșterea venitului și a valorii

Rata de actualizare a redevenței a fost calculată pornind de la o rată de capitalizare din piață, ajustată.

Rata de actualizare a terenului a fost calculată pornind de la rata de actualizare a redevenței, ajustată cu aportul construcțiilor.

Din rata de actualizare a redevenței, a fost scăzut aportul unei construcții industriale (recuperarea anuală procentuală a construcției, ca și rată, pentru o perioadă de 60 ani 1,67%.

Având în vedere cele prezentare anterior, evaluarea drepturilor deținute de concenden prin metoda actualizării veniturilor, se poate evidenția prin formula generală de estimare a valorii echitabile a terenului concesionat astfel:

Vechitabilă = VtjdFC + Vt

1 - -----L.

Vechitabilă Ran X ___(1+aȚ_ + Vpiață

a            (1+at)n

Opinie unitara


12,6 €/mp


Valoarea dreptului de folosință cedat (VDdFC)

1,17 €/mp

Valoarea terminală actualizată (V t)____

2,95 €/mp

Valoare echitabilă                                     4,12 €/mp


Total Valoare echitabilă                         101.647 €


6 ANALIZA REZULTATELOR Șl CONCLUZIA ASUPRA VALORII


Aplicarea metodei de evaluare prezentate a condus la obținerea următoarelor indicații asupra valorii echitabile:


Având în vedere rezultatele obținute prin aplicarea metodei de evaluare (adecvarea), relevanța și precizia acesteia, informațiile de piață care au stat la baza aplicării (inclusiv cantitatea informațiilor) și scopul evaluării, în opinia evaluatorului valoarea echitabilă a drepturilor deținute de concedent asupra terenului înscris în CF 166255/Satu Mare este:

Valoarea echitabilă


101.647 € echivalent a 477.739 lei

Valoarea nu cuprinde TVA

Evaluator

Plastin Nicoleta Mariana

Verificator proceduri interne Evaluator

Bojan Nicoiae Emanoil

JUST EVAL INVESTSRL

-4,12 €/m2

' J kqprinMtij.K.-. 1S2?* ț     /}!        -

’kj rl

mcwS'SSwmi â

li Z I.Ptntirwiia Nr. 17634

C.u.1. M

■J -sU2rr4S0fi'J'»2/' A'

A NI

. ---
7 ANEXE

 • 7.1 Prezentarea evaluatorului

JUST EVAL INVEST SRL societate cu obiectul principal de activitate consultanta pentru afaceri și management (7022), a fost înființată de către evaluatori autorizați - membrii titulari ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și experți contabili C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).

JUST EVAL INVEST S.R.L. funcționează ca membru corporativ ANEVAR în baza autorizației nr. 0366, emisă în conformitate cu art.20 din Ordonanța Guvernului 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea 99/2013.

Pentru promovarea eficientei si calității precum si pentru acoperirea tuturor regiunilor țării, JUST EVAL INVEST SRL, își desfășoară activitatea cu personal colaborator societăți comerciale și persoane fizice - evaluatori autorizați ANEVAR.

Departamentul evaluare este format din grup de evaluatori autorizați ANEVAR, colaboratori atestați pentru secțiunile

 • • Evaluări de întreprinderi, de Fond de Comerț si alte Active Necorporale

 • • Evaluări de Bunuri Imobile;

 • ■ Evaluări de Bunuri Mobile

 • ■ Evaluări de Acțiuni si alte Instrumente Financiare.

Experiența în domeniul evaluării personal / colaboratori:

întocmirea unui număr de peste 4.000 lucrări din care peste 3.500 lucrări (terenuri libere, apartamente, case, spații comerciale și industriale, mijloace de transport și utilaje specializate) destinate garantării împrumuturilor pentru o serie de bănci, evaluări destinate cuprinderii în situațiile financiare a UAT sau societăților comerciale, evaluări pentru impozitare etc. Practica în evaluare a personalului colaborator, peste 2.500 lucrări de evaluare

Atât personalul practicant (evaluatorii) cât și societatea au încheiate polițe asigurătorii de răspundere profesională.

JUST EVAL INVEST SRL are implementat și menținut un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015, pentru domeniul de activitate COD CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management - certificat seria QNr. 195;

Date de contact:

Administrator: Bojan Nicolae Emanoil

Telefon: 0744 871 229; 0257 338 429

Fax: 0257 338 429

e-mail: iusteval2012@qmail.com

arad@justeval.ro

site: www.iusteval.ro

Rapoartele de evaluare realizate de JUST EVAL INVEST S.R.L. sunt realizate cu respectarea standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR, în vigoare, și a Codului Deontologic al Profesiei de Evaluator adoptat de către ANEVAR

întocmit:     fust evai inv&st

7.1 Documente

" 1284918"____Carte Funciară Nr. 166255 Comuna/Oraț/Munidpiu: Satu Mare

extras DE CARTE FUNCIARA                    rr

PENTRU INFORMARE                         .X—6i~

■                                                                                         i *"U a»7~l

Oficiul de Cadastru șî Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Satu Mare

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Satu Mare. Str Parc Industrial Sud, Nr, 11, ud. Satu Mare

|Nr. crț

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

166255

24.700

Construcții

Cit

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

166255 C1

. Satu Mare, Str Parc1 dustriai iud, Nr. 11 iud Satu Mare________

5. construita ta sot:i 300 mp; patu ie producție s administrative sditi- e in nul 2014__________

8. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

«Act Notarial nr. 1354. din 22/08/2012 emis de CRISTEA CRISTIAN;


intabula re. drept de PRO RITATEposesiune faptica m sena rangului ?2 Încheierii nr. 10537/1909,19798/2012 si dezlipire, dobândit prin Lege, ■    jcața actuala 1/1

■ li ORAȘUL SATU MARE


Al


. WATii: poziție transcrisa din cF ifâldi/Satu Mare, inscnsa prin încheierea nr 19798 dih 2 ic.-\____: r zitie transcrisa din CF i-S c 6/5atu Mare, înscrisa crinîncheierea nr. 29798 din ~ 05/2012.-    _________

58674/12/11/2014


lAct Administrativ nr. 388, din 08/10/2013 emis de Primăria municipiului Satu Mare (act administrativ nr., 11387 :7-10-2014 emis de Primăria munlci iului Satu Mare;);

intat j are, drept de PROPRir a: tconstructie proprie, dobanait prin


&3


Construire cptr. actuala 171

1) SC ANVIS ROM SRL. CIF:15137236


Al.l


C. Partea III. SARCINI

Pagina 1 din ?•


1 înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

46812 / 23/11/2012

Act Administrativ nr. 43381-550, din 13/11/2012 emis de MUNICIPIUL SATU MARE;

se noteaza contractu oe concesiune nr. C3381-550 d n 13.11.2012 ri dintre MUNICIPIUL SATU MARE in calitate de concedent si SC ANVIS ' ‘ ROM SRL in calitate de concesionar pe 0 perioada de 49 ani începând

cil datede 15.11.2012______

Al

Document care ten ine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Carte Funciară Nr. 166255 Comuna/Oraș/Municipiu: Satu

Anexa Nr, 1 La Partea 1

Teren


tir cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

166255

24.700

1 --m......------JDate referitoare ia teren

rt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

24.700

-

*

-

Date referitoare Ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

166255-C1

construcții industriale si edilitare

8.300

Cu acte

S. construita sotSlOO mp; Spatn de producție si administrative, edificate in anul 2014

Lungime Segmente                             _    .  . -  ,

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute dîn proiecție in plan.

Punct început

" Punct sfârșit

•'> Lungime 'segment

Țt         (m)

1

2

100.681

2

3

221.1

3

4

11.712

4

5

8.741

Carte Fundară Nr 166255 Comuna/Oraș/Municipiu: Satu Mare

r'Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i» (ml

5

6

2.5

6

7

22.173

7

8

90.428

8

1

248,231

* lungimi

e segmentelor sunt determinate in planul


...,_______de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 10 centimetri.

’♦ Distanțe, dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mtci decât valoarea 10 centimetri.

ertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest iran.

rezentul extras de carte funciară este valabil ta autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin are se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt usceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

-a achitat tariful de 100 RON, -Chitanța interna nr.3013311/16-02-2017 in suma de 100, pentru serviciul de

ubficitate imobiliară cu codul nr, 272.                                               s.

Data soluționării. 16-02-2017

—Asistent Registrator.CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr. ^56 2CC

Privind parcela de teren în suprafață de 24.700 mp situată în Satu Mare, zona Industrială Sud, înscrisă în CF 166255 nr. top. 166255

 • I. Părțile contractante

Concedentul, MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de proprietar, având sediul în municipiul Satu Mare str. 25 Octombrie nr. 1, corp M, contul deschis la Trezoreria Satu Mare R007TREZ54621300205XXXXX, CUI 4038806, reprezentat prin primar, dr. Coica Costel Dorel, pe de o parte,

Și

Concesionarul, S.C. ANVIS ROM SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Fagului nr. 35, CUI 15137236, nr. de ordine în registrul comerțului J30/15/2003, reprezentat prin Popovici Florin Vasile, posesor al cărții de identitate seria SM nr. 373522, în calitate de împuternicit conform Hotărârii Asociatului Unic nr. 12/17.05.2011, pe de altă parte,

în temeiul OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată, al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 81/26.04.2012 de aprobare a procedurii de concesionare, precum și al procesului-verbal de desemnare a ofertei câștigătoare din data de 23.10.2012 s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • 11. Obiectul contractului de concesiune

Art. IU. - (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie concesionarea imobilului-teren având următoarele caracteristici:

 • - Suprafața terenului: 24.700 mp

 • - Amplasare: teren intravilan, situat în Satu Mare, zona Parc Industrial

 • - Vecinătăți și întinderi:

 • - la Nord - stradă

 • - la Est - parcela nr. cad. 166256

 • - la Sud — parcela nr. cad. 10634

 • - la Vest - stradă

- Numărul Cărții Funciare 166255 în care este înscris terenul precum si nr. Topo. 166255 în suprafața de 24.700 mp, sunt anexate la prezentul contract - Anexa nr. I.

 • (2) în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: terenul;

 • b) bunurile proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din materiale demontabile etc.

 • (3) Municipiul Satu Mare este de acord să se noteze dreptul de concesiune în favoarea concesionarului în Foaia a IlI-a (foaia de sarcini) a colii de Carte Funciară nr. 166255 Satu Mare.

Terenul principal va fi folosit de către investitor în vederea realizării Proiectului propus: Hală de producție piese și accesorii auto pentru producătorii de autoturisme.

 • III. Termenul

Art. /II. 1. (1) Durata concesiunii este de 49 ani, începând de la data de 15.11.2012.

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egala cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

 • IV. Redevența

Art. IV. 1. (1) în schimbul constituirii dreptului de concesiune asupra terenului, pe întreaga perioadă, investitorul va plăti Municipiului Satu Mare o sumă totală reprezentând echivalentul în iei a sumei de 4,51 Euro/mp fără TVA, cu titlu de redevență, după cum urmează:

 • - în primii 10 (zece) ani se va achita redevența anuală de 0,451 Euro/mp, până la finele lunii ianuarie a fiecărui an.

 • - plata se va face prin transfer bancar, pe baza unei facturi emise de către Primăria municipiului Satu Mare la data scadenței stabilite de părți în contul nr.R007TREZ54621300205XXXXX deschis la Trezoreria Satu Mare.

 • - prețul se va plăti în 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Facturile vor fi emise în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, anunțat pentru data facturii. Prima factură se va emite în prima lună după semnarea contractului.

Art. IV.2. în cazul neplății prețului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, concesionarul datorează concedentului penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi a întârziere, până la data plății efective și integrale, procent aplicat asupra sumei în lei datorate.

Art. IV.3. Pe lângă plata redevenței, în cursul execuției proiectului propus și, în continuare, de la data finalizării construcțiilor pe terenul principal, investitorul se obligă să plătească lunar, până la finele lunii în curs, consumul de apă, energie electrică, gaze naturale și canalizare conform contractelor de furnizare a acestor utilități.

 • V. Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Ari. V.l.l. (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate privată ce fac obiectul contractului de concesiune.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Ari. VI.2. După o perioadă de 5 ani, cu obligația finalizării investiției și punerii în funcțiune a construcției, concesionarul are dreptul de a cumpăra terenul, achitând diferența de preț rezultată din scăderea sumelor plătite din totalul valorii contractului de concesiune.

 • V.2. Drepturile concedentului

Art. V.2.1. (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea se va face după cel puțin 3 zile de la comunicarea unei notificări prealabile către concesionar și la o oră rezonabilă.

 • (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VI. Obligațiile părților

 • VI. 1. Obligațiile concesionarului

Art. VI. 1.1. (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • Art. VI. 1.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • Art. VI. 1.3. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • Art. VI. 1.4. Concesionarul este obligat să plătească redevența anuală în condițiile prevăzute la art. IV. pct. 1.

 • Art. VI. 1.5. (1) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

 • (2) în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să plătească prima rată a redevenței, dar nu mai mult de 15 zile de la data facturării.

Art. VI. 1.6. (1) Să înceapă lucrările de proiectare pentru obținerea autorizației de construire în termen de 3 luni de la încheierea procesului-verbal de predare-primire a terenului.

 • (2) într-un termen de 3 luni să solicite și să obțină autorizația de construire eliberată de organele competente și emisă în baza acordurilor și avizelor necesare conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Să înceapă lucrările de construcție pentru realizarea proiectului propus în termen de 6 luni și să finalizeze lucrările cu punerea în funcțiune a obiectivului propus în termen de 18 luni de la semnarea prezentului contract.

Art. Vl.1.7. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru desfășurarea activității. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului propus vor fi suportate în întregime de către concesionar, inclusiv toate taxele legale pentru obținerea autorizației de construire și avizele necesare.

Art. VI. 1.8. (1) Să respecte normele de protecția mediului conform unei convenții ce se va încheia ulterior.

(2) Să respecte normele de protecție a muncii și P.S.I conform unei convenții ce se va încheia ulterior.

 • VI.2. Obligațiile concedentului

 • Art. VI.2.1. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • Art. VI.2.2. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 • Art. VI.2.3. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • Art. VI.2.4. Sa asigure concesionarului posibilitatea accesului către sau de la proiectul propus, atât pentru persoane, cât și pentru autovehicule, inclusiv camioane.

 • Art. VI.2.5. Să garanteze pe concesionar împotriva pierderii totale sau parțiale a dreptului de concesiune asupra terenului, și împotriva oricăror tulburări asupra acestui drept, provenite din partea sa ori din partea unor terți.

 • Art. VI.2.6. (1) Să predea terenul concesionarului în starea corespunzătoare scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract cel târziu în 30 de zile de la data semnării contractului.

 • (2) La data predării terenului, se va întocmi un proces verbal de predare-primire a terenului, atașat Ia prezentul contract, semnat de ambele părți, prin care se va constata starea fizică a terenului principal.

 • VII. încetarea contractului de concesiune

Art. VILI. (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al terenului potrivit prevederilor art. V. 1.2,

 • f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, farâ a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunurile de retur: terenul și construcțiile edificate - concedentului

 • b) bunurile proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din materiale demontabile etc, concesionarului.

Art. VII.2. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al părților, prin act adițional.

Art. VIL3. (I) Prezentul contract poate înceta prin acordul părților sau poate fi denunțat unilateral de către concesionar, printr-o scrisoare^ recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu cel puțin 12 luni în prealabil. în această situație construcțiile deja edificate vor fi transmise în proprietatea Municipiului Satu Mare în aceleași condiții ca și în situația încetării contractului prin ajungerea la termen.

 • (2) în cazurile de denunțare unilaterală menționate mai sus, încetarea contractului va avea loc la data menționată în scrisoarea recomandată cu confirmare de primire, fără îndeplinirea vreunei alte formalități precum și fără intervenția instanței de judecată sau arbitrate.

Art. VIL 4. De asemenea, contractul se reziliază de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în următoarele cazuri:

 • A. Prin simpla declarație a concedentului:

 • a) dacă investitorul nu plătește din culpa sa prețul în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii și confirmării comunicării facturii de către investitor. în cazul în care concedentul nu-și respectă obligațiile contractuale, rezilierea sau încetarea de mai sus ca sancțiune nu mai operează, concesionarul având

dreptul de a suspenda plățile până la încetarea încălcării obligațiilor contractuale ale concedentului.

 • b) dacă concesionarul nu folosește terenul principal conform destinației stabilite în Art. II și nu remediază această situație într-un termen de 90 zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Municipiul Satu Mare;

 • c) dacă investitorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în acest contract și nu remediază această încălcare în termen de 90 zile de la data primirii notificării scrise trimise de Municipiul Satu Mare menționând caracteristicile acestei încălcări;

 • d) în cazul în care investitorul nu respectă termenele de implementare ale investiției prevăzute la art. VI. 1.6.

 • B. Prin simpla declarație a concesionarului dacă Municipiul Satu Mare nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în contract și nu remediază această încălcare în termen de 30 zile de Ia data notificării scrise trimise de către investitor prin care se reclamă o astfel de încălcare.

Art. VIL5. în situațiile apariției vreunui caz de încălcare de către vreuna din părți conform clauzelor lit. A și B de la art. precedent, cealaltă parte are dreptul să opteze, în condițiile prezentului contract, fie pentru continuarea relației și acordarea unui termen de grație pentru respectarea obligațiilor încălcate, fie pentru rezilierea prezentului contract.

Art. VII.6. De asemenea contractul încetează de drept, Oră punerea în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără efectuarea vreunei formalități prealabile, dacă oricare dintre părți va intra în procedura falimentului sau în procedură de dizolvare sau lichidare.

 • VIII. Răspunderea contractuală

Art. VIII.l. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Art. V1II.2. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul contract cu bună credință și diligența cerută unui bun proprietar sau unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

Art. VIII.3. Orice plată făcută de către concesionar către Municipiul Satu Mare se va imputa mai întâi asupra datoriilor scadente, în ordinea scadențelor acestora, începând cu cele mai vechi potrivit regulilor prevăzute în Codul civil.

 • IX. Litigii

Art. IX. 1. (1) Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

X. Definiții

Art. X.l. (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dăuna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implica vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 4 (patru) exemplare.


Concedent, MUNICIPIUJ^^MARE Primar,

DR. C0JCA C(TSTEL DOREL

J

A.        •'

Director executiv,

LUCIA URȘU

//^

Serviciul Juridic, Contencios și Arhivă MIHAELA RACOLȚA

fi?    kRLA MUNICIPIULUI

mare

ANCA WT

DATA 13.UIQ.V. 2012 Kt* 1

PENTRU CO TROL FINANCIAR BirtRKexSNe S’RgflWoniu, '■MIHAELA

Red. Bianca Mustea/4 ex.

Concesionar, S.C. ANVIS ROM S.R.L.

împuternicit

POPOVICI FLORIN VASILE

7PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

A PARCELEI DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 24.700 mp SITUAT ÎN ZONA INDUSTRIALĂ SUD SATU MARE

încheiat azi, /L , între MUNICIPIUL SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, reprezentat prin Primar, Dr. Coica Costel Dorel, în calitate de concedent și S.C. ANVIS ROM S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str. Fagului nr. 35, CU115137236, nr. de ordine în registrul comerțului J30/15/2003, reprezentat prin Popovici Florin Vasile, posesor al cărții de identitate seria SM nr. 373522, în calitate de concesionar cu ocazia predării, respectiv primirii parcelei de teren în suprafață de 24.700 mp înscris în CF 166255 sub nr. cad. 166255, identificată în planul de situație anexat la contractul de concesiune nr.

Terenul se predă fără construcții edificate pe suprafața sa și liber de orice sarcini.

Parcela are nr. cad. 166255 și este înscris în CF 166255.

Terenul va fi utilizat de concesionar în conformitate cu prevederile Contractului de concesiune, ale Regulamentului de dezvoltare a Zonei Industriale Sud și ținându-se seama de dispozițiile art. 256 alin. 3 ale Codului Fiscal.

Concedent

MUNICIPIUL SATU MARE Primar

DR COICA COSTEL DOREL


Concesionar

SC ANVIS ROM SRL împuternicit POPOVICI FLORIN VASILE
Bianca Mustea/3 ex.