Hotărârea nr. 172/2020

HOTĂRÂREA nr. 172/24.09.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr.48

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 172/24.09.2020

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr.48

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40491/15.09.2020,
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40493/15.09.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 40495/15.09.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 40878/17.09.2020,
- adresa nr. 33173/18.06.2020 înaintată de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 28032/25.06.2020,
- Certificatul de Urbanism nr. 345/28.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 749, art. 755-756 din Codul Civil
- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
- ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,

Adoptă prezenta:

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se acordă dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de 1,0 mp teren, ocupată definitiv de firida de racord rețea, situată în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr. 48, conform planului de situație.
(2) Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului identificat la alineatul precedent se realizează cu titlu gratuit pe durata de existență a instalațiilor.
Art. 2. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz pe perioada desfășurării lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de teren 200 mp, suprafață situată în Satu Mare, str. Iuliu Coroianu, localizată conform planului de situație anexat.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri .

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 

Anexa la

Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/29.08.2019

 

Lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

Nr. crt.

Numele și prenumele solicitantului

Nr. puncte

Adresa de domiciliu

1

Filep Bianca

35

Satu Mare, Aleea Ipotești, nr.5, bl.16, ap.28

2

Szekely Cristina Aurelia

33

Satu Mare, Aleea Neajlov nr.8, bl.77, ap.75

3

Lakatoș Victor

32

Satu Mare, str. Arinului nr.43, ap.36

4

Santa Alexandru

31

Satu Mare, Aleea Begoniei, bl.PB,AP.13

5

Polon Maria

31

Satu Mare, str. Someșului bl.US8, AP.8

6

Balog Iuliu Cristian

31

Satu Mare,Bld. Transilvania bl.4, ap.12

7

Hauler Gabriela

30

Satu Mare, str. Curtuiuș nr.10

8

Cozma Larisa

 

30

Satu Mare, str.Traian Vuia, bl.C21, ap.5

9

Silaghi Eugen

29

Satu Mare, str. Ostrovului, bl.2, ap.40

10

Domocos Rozalia Agota

28

Satu Mare, str. Dorna nr.24, bl.CD, ap.9

11

Macioca Maria Nicoleta

28

Satu Mare, Aleea Clăbucet nr.2, bl.5, ap.31

12

Vicsocsan Gyorgy Jozsef

28

Satu Mare, Aleea Mureșului nr.1, bl.64, ap.42

13

Berchi Florica

28

Satu Mare, str. Brândușa bl.G27, ap.16

14

Pinte Melinda

28

Satu Mare, Bld.Cloșca nr.72, bl.G2, ap.1

15

Botiș Marin Ioan

28

Satu Mare, str.Petru Bran nr.15

16

Vereș Rolleta Irina

28

Satu Mare, str.Ostrovului bl.2/CD.ap.7

17

Bigye Angela Ildiko

27

Satu Mare, fără forme legale

18

Văsuș Dorina

27

Satu Mare, str. Basarabia nr.24

19

Demian Angelica

27

Satu Mare, str. Râtu Mare nr.172

20

Lasztoczi Pal

26

Satu Mare, str. Micu Klain nr.4

21

Visky Ioan

26

Satu Mare str. Mioriței nr.6

22

Vereș Alina Alexandra

26

Satu Mare. Str.Arinului  nr.43, ap.84

23

Asavinei Dumitru

26

Satu Mare, str.Lucernei, bl.UL1, ap.4

24

Robotin Mădălina

26

Satu Mare, Aleea Humulești nr.7, bl.20, ap.58

25

Waldman Timea Monika

26

Satu Mare, str.Astronauților, bl.A1, ap.32

26

Uțiu Ritta Aniko

25

Satu Mare, str. Aleea Ipotești nr.3, bl.15, ap.43

27

Sarai Izabela

25

Satu Mare, str. Ion Luca Caragiale nr.3

28

Pop Florin

25

Satu Mare, str. Zefirului, nr.30, ap.B8

29

Egreși Rita Linda

24

Satu Mare, str.Șantierului nr.13

30

Varga Iuliana

23

Satu Mare, str.Aleea Begoniei, bl.PB5, ap.37

31

Mureșan Cherecheș Stefan

23

Satu Mare, Aleea Postăvaru nr.6, bl.15, ap.39

32

Seffer Noemi Magdalena

23

Satu Mare, str. Ion Ghica, nr.31, bl.1, ap.3

33

Iordan Alexandru Norbert

23

Satu Mare, Aleea Postăvaru nr.10, bl.13, ap.64

34

Cobzaru Petre

23

Satu Mare, Aleea Humulești nr.8, bl.5, ap.1

35

Apati Monika Maria

23

Satu Mare, str. Zefirului nr.30, ap.B6

36

Molnar Eleonora Manuela

23

Satu Mare, str. Bobocului, bl.UK13, ap.5

37

Bojan Marian Petru

23

Satu Mare, str. Belșugului nr.42

38

Șuteu Ioan

23

Satu Mare, str. Brândușa, bl.G14, ap.13

39

Godzsa Emilia

22

Satu Mare, str.Ostrovului nr.2, bl.2, ap.102

40

Donca Vasile

22

Satu Mare , fără forme legale

41

Petyike Giani Zoltan

 

22

Satu Mare, str. Bld. Muncii, bl.HO, ap.1

42

Lăcătuș Melinda Susana

22

Satu Mare, str. Târnavei nr.12, bl.31, et.4, ap.25

43

Saz Alexandra Ioana

22

Satu Mare ,str.Botizului nr.28,bl.18, ap.46

44

Tătăran Sonia Mădălina

22

Satu Mare str. Ady Endre nr.6

45

Varga Gheza

22

Satu Mare str.Târnavei nr.20, bl.79, ap.85

46

Sepsi Iuliana Zsuzsanna

22

Satu Mare, str.Rodnei nr.37

47

Lizak Zorica

22

Satu Mare, str. Râtu Mare nr.75

48

Mikloș Denisa

22

Satu Mare, Aleea Mureșului nr.1, bl.64, ap.48

49

Erdei Nicolae Felician

22

Satu Mare, Aleea Ozana nr.8, bl.16, ap.27

50

Erdei Alexandra Henrieta

22

Satu Mare, str. Petru Bran nr.21

51

Balla Magdalena

21

Satu Mare, fără forme legale

52

Kacsari Aniko Veronica

21

Satu Mare, str. Mușețelului, bl.D3, et.4, ap.19

53

Radvanszki paul Adrian

21

Satu Mare, str. Târnavei nr.20, bl.79, et.1, ap.23

54

Varga Zoltan

21

Satu Mare, str. Astronauților , bl.A13, ap.48

55

Odoroaga Alexandra

21

Satu Mare, str. Crângului nr.22, bl.24, et.4, ap.16

 

56

Chereji Alexandru

21

Satu Mare, str. Gavril Lazăr de Purcăreți nr.25, ap.4/1

57

Kiss Ileana

20

Satu Mare, fără forme legale

58

Ban Ionel

20

Satu Mare str. Botizului nr.63/A

59

Zaha Petru Ghiță

20

Satu Mare, Aleea Universului nr.8, ap.20

60

Magy Eva

20

Satu Mare str. Neajlov nr.13, bl.50, ap.22

61

Varadi Margareta

20

Satu Mare, str. Ion Ghica nr.38, bl.1, ap.44

62

Cobzaru Florica

20

Satu Mare str. Neajlov nr.8, bl.77, ap.14

63

Varga Jozsef

19

Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr.20

64

Staroschi Maria

19

Satu Mare, str. Ostrovului bl.14, ap.23

65

Balog Coloman

19

Satu Mare str. Ostrovului bl.2A, ap. 6

66

Gașpar Ludovic

19

Satu Mare, str.Ostrovului nr.2,bl.2 ap.416

67

Budai Iosif

19

Satu Mare, str. Ion Ghica nr.38, bl.1, ap.39

68

Bora Jenica Maria

19

Satu Mare, str. Ostrovului nr.2/A, ap.26

69

Zabolai Attila Zoltan

18

Satu Mare str.Drumul Careiului bl.C10, et.4, ap.30

70

Hamza Marius

18

Satu Mare, str. Ion Ghica nr.38, bl.1, ap.10

71

Varga Iuliana

17

Satu Mare str.Târnavei nr.20 , bl.79, ap.66

72

Horvath Ilona

17

Satu Mare, str. Ion Ghica nr.38, bl.1, ap.10

 

Cazuri de forță majoră sau situații neprevăzute aplicabile

locuințelor sociale/necesitate Lit.D

 

 73

Bogdan Ghizela

28

Satu Mare, Aleea Humulești nr.4, bl.44, ap.4

74

Vadasz Mihai

25

Satu Mare, str. Ostrovului bl.2/CD, ap.57

 

 

               DIRECTOR EXECUTIV,                                  BIROU LOCUINŢE

Șef birou cu atribuții delegate                      SOCIALE ŞI DE NECESITATE

                                                                                         Șef birou

                 Balaj Adrian Ioan                                         Bidea Dan

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR,

      Rogoz Manuela Bianca                           Mihaela Maria Racolța