Hotărârea nr. 170/2020

HOTĂRÂREA nr. 170/24.09.2020 privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 170/24.09.2020
privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40528/16.09.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40531/16.09. 2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 40534/16.09.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 41165/18.09.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
-adresei nr. 3763/10.09.2020 a Inspectoratului Școlar Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40136/14.09.2020 prin care ni se comunică acordul Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, cu privire la solicitarea de transfer a imobilului situat în municipiul Satu Mare, b-dul Unirii nr.95, înscris în CF 180587, având număr de inventar MFP 27948;
- Hotărârii Guvernului privind inventarul centralizat al domeniului public al statului nr.1705/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 858, art. 863 lit. e), art. 867-868 Cod Civil,
- art. 292 alin. (1) coroborat cu alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin.(2) și (4) și art. 287 lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se solicită transmiterea unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, având datele de identificare cuprinse în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare să întreprindă demersurile necesare promovării proiectului de hotărâre de guvern în vederea preluării în domeniul public al municipiului Satu Mare a imobilului identificat potrivit Art.1 la prezenta.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și Ministerului Educației Naționale.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 16
Voturi împotrivă 5
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 170/24.09.2020

 

 

 

Nr.

MFP

Date de Identificare

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

27948

CF 180587

Nr. cad.

180587

180587-C1

180587-C2

Municipiul Satu Mare

Județul Satu Mare

Str. Unirii nr. 95

Ministerul Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

Municipiul Satu Mare

 

 

 

 

 

Întocmit,

Faur Mihaela

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                       Secretar general,

Kiss Iosif                                                                     Mihaela Maria Racolța