Hotărârea nr. 169/2020

HOTĂRÂREA nr. 169/24.09.2020 privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANL

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 169/24.09.2020
privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANL

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40537/16.09.2020,
- referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 40538/16.09.2020
- raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 40539/16.09.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art.4 alin.(7^1), art. 8 alin. (4) - (10) din Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Anexei nr. 16 din Hotărârea de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 19^2 alin.(5) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe;
- 1777-1850 din Codul Civil;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), precum şi ale art. 197 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă modalitatea de calcul a chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Satu Mare, diferențiat pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, și a coeficienților care stau la baza recalculării acestor chirii, potrivit Anexelor nr. 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintă adeverințe cu veniturile realizate/venituri din alte activități sau declarație notarială că nu realizează niciun venit, coeficientul de ponderare aplicat este de 1,00%.

Art. 2. Recalcularea chiriei se va aplica la toate prelungirile succesive de un an ale contractului de închiriere, perfectate în condițiile legii.

Art. 3. (1) Chiria netă anuală pentru locuințele proprietatea privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe se compune din recuperarea investiției, cheltuielile de întreținere curentă, reparațiile curente, reparații capitale și administrare, plus cota autorității publice (0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani) și se indexează cu indicele de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică.

(2) Chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienților în funcție de anul recepției construcției se ponderează în funcție de venitul pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni, comparat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art. 4. Contractele de închiriere încheiate până la data adoptării prezentei vor respecta prevederile legale în vigoare la data încheierii lor.

Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare să încheie actele adiționale care au ca obiect modificarea cuantumului chiriei prevăzut la Art. 1.

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 8. Prezenta hotărâre și se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, Direcției Economice și se aduce la cunoștință publică.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 169/24.09.2020

 

Modalitatea de calcul a chiriilor

 

 

I. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

    a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/a (mp)

Preț  lei/ mp Acd

Valoarea de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuielile de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localități (lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuință (lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri (lei)

0

1

2

3=1x2

4= 3:60 ani

5= 3x 0,8%

6=3x0,5%

7= 4+5+6

8=7/12

9=8 x rang

10=9 x an

11=10  x venit

1

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

0,00

2.514,94

209,58

125,75

106,88

85,51

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

0,00

3.512,24

292,69

175,61

149,27

119,42

3

115,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1617,25

0,00

4.986,52

415,54

249,33

211,93

169,54

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

0,00

5.853,74

487,81

292,69

248,78

199,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani

 Numărul de camere

Acd/a (mp)

Preț  lei/ mp Acd

Valoarea de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuielile de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localități (lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuință (lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri (lei)

0

1

2

3=1x2

4= 3:60 ani

5= 3x 0,8%

6=3x0,5%

7= 4+5+6

8=7/12

9=8 x rang

10=9 x an

11=10  x venit

1

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

509,79

3.024,73

252,06

151,24

128,55

102,84

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

711,94

4.224,19

352,02

211,21

179,53

143,62

3

115,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1617,25

1.010,78

5.997,30

499,78

299,87

254,89

203,91

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

1.186,57

7.040,31

586,69

352,02

299,21

239,37

       NOTE: Modelele de calcul sunt orientative, întrucât la suprafețele construite pentru fiecare locuință, coeficienții de ponderare corespunzători, se aplică pentru fiecare chiriaș.

    1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    2. Pentru coloanele 9, 10 și 11 s-au luat în calcul situațiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8), (8^1) si (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

    -  coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 8;

    -  coeficient ponderare an recepție locuință = 0,85 aplicat la coloana 9; și

    -  coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 10.

    3. Acd/ap reprezintă aria construită desfășurată/apartament.

    4. În situația în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

 

                          Viceprimar,                                                                            Șef Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri,

                        Albu Adrian                                                                                                                              Faur Mihaela

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Secretar general,

Kiss Iosif                                                                                                   Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 169/24.09.2020

 

Calculul chiriei cu rata inflației

 

    II. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se exemplifică astfel:

    Rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior.

 

    a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se mențin.]

 

   

Numărul de camere

Acd/a (mp)

Preț  lei/ mp Acd

Valoarea de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuielile de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani) (lei)

Chiria netă anul anterior

Chirie netă anuală actualizată (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localități (lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuință (lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri (lei)

0

1

2

3=1x2

4= 3:60 ani

5= 3x 0,8%

6=3x0,5%

7= 4+5+6

7^1=7 x 1,5%

8=7/12

9=8 x rang

10= 9 x an

11=10 x venit

1

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

0,00

2.514,94

2.552,66

212,72

127,63

108,49

86,79

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

0,00

3.512,24

3.564,93

297,08

178,25

151,51

121,21

3

115,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1617,25

0,00

4.986,52

5.061,32

421,78

253,07

215,11

172,08

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

0,00

5.853,74

5.941,55

495,13

297,08

252,52

202,01

 

 

 

 

    b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se mențin.]

 

Numărul de camere

 

Acd/a (mp)

Preț  lei/ mp Acd

Valoarea de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuielile de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani) (lei)

Chiria netă anul anterior

Chirie netă anuală actualizată (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localități (lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuință (lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri (lei)

0

 

1

2

3=1x2

4= 3:60 ani

5= 3x 0,8%

6=3x0,5%

7= 4+5+6

7^1=7 x 1,5%

8=7/12

9=8 x rang

10= 9 x an

11=10 x venit

1

 

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

509,79

3.024,73

3.070,10

255,84

153,50

130,48

104,38

2

 

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

711,94

4.224,19

4.287,55

357,30

214,38

183,22

145,78

3

 

115,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1617,25

1.010,78

5.997,30

6.087,26

507,27

304,36

258,71

206,97

4

 

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

1.186,57

7.040,31

7.145,91

595,49

357,30

303,70

242,96

 

    NOTE:

 

    1. Modelele de calcul sunt orientative, întrucât la suprafețele construite pentru fiecare locuință, coeficienții de ponderare corespunzători, se aplică pentru fiecare chiriaș.

    Anual se actualizează chiria cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

 

    2. În situația în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

 

    3. Determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției se face proporțional din valoarea chiriei. Procentul este dat de raportul dintre valoarea amortizării (recuperarea investiției) și valoarea totală a chiriei.

 

    De exemplu, pentru o garsoniera (calculele pentru celelalte tipuri de apartamente se fac similar):

    -  valoare chirie lunară integrală: 209,58 lei;

    -  valoare chirie lunară ponderată (după aplicarea coeficienților de ponderare): 63 lei;

    -  valoare amortizare lunară: 1.699,28 lei/an : 12 luni = 141,61 lei/lună.

 

    Pondere amortizare din valoarea chiriei:

 

    141,61 lei / 209,58 lei * 100 = 67,57%.

 

    În aceste condiții, pentru o chirie lunară ponderată de 63 lei, UAT trebuie sa transmită către ANL:

 

    63 lei* 67,57% = 42,57 lei.

 

 

 

 

 

             Viceprimar,                                                                                         Șef Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri,

               Albu Adrian                                                                                                                                  Faur Mihaela

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                          Secretar general,

Kiss Iosif                                                                                                            Mihaela Maria Racolța