Hotărârea nr. 168/2020

HOTĂRÂREA nr. 168/24.09.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Prelungirea străzii Diana"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 168/24.09.2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Prelungirea străzii Diana"


 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41030/18.09.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 41033/18.09.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate comun al Serviciului investiții - gospodărire - întreținere şi al Direcției economice înregistrat sub nr. 41035/18.09.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice local, precum și a art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Prelungirea străzii Diana", conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul investiții - gospodărire - întreținere.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 168/24.09.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

 

„Prelungirea străzii Diana”

 

Denumirea obiectivului de investiție: Prelungirea străzii Diana

 

Amplasamentul obiectivului: Strada Diana .

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L., în calitate de proiectant general.

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea  totală a investiției:              996.182,83 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj:                          786.303,17 lei (fără TVA)

        

CAPACITĂȚI TEHNICE:

·        Lungimea străzii este de 150 m;

·        Sistemul rutier propus este format din:

-         4 cm strat din Beton Asfaltic BA16

-         6 cm strat din Beton Asfaltic Deschis BAD 22.4

-         20 cm strat din Agregate naturale stabilizate cu ciment

-         30 cm strat din Balast

·        Suprafața părții carosabile este de 1500 mp

·        Suprafața trotuarelor este de 300 mp

·        Lungimea rețelei de canalizare este de 125 m

·        Lungimea rețelei de apă potabilă este de 150 m

·        Stâlpi de iluminat complet echipați 4 buc

·        Rețea de alimentare cu energie electrică pentru stâlpii de Iluminat

 

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

                    Primar,                                                                Şef serviciu,                 

            Kereskényi Gábor                                                 ing. Szűcs Zsigmond  

 

 

Președinte de ședință,                                                  Secretar general,

Kiss Iosif                                                             Mihaela Maria Racolța