Hotărârea nr. 167/2020

HOTĂRÂREA nr. 167/24.09.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție in localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor "

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 167/24.09.2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție in localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor " 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41024/17.09.2020, referatul de aprobare al primarului Municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 41016/17.09.2020, în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului investiții - gospodărire - întreținere şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 41021/17.09.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea rețelelor de distribuţie a energiei electrice, a Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și a art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor", conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare, în vederea semnării contractului de execuție a lucrărilor, împreună cu operatorul de rețea cu un executant nominalizat în urma unei proceduri de licitație publică desfășurată de către operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordinul ANRE nr. 36/2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului și Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 167/24.09.2020

 

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiție:

„Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor”

 

 

Denumirea obiectivului de investiție: „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor”

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare

 

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea  totală a investiției:                        101.288,77 lei (fără TVA)

din care :

construcții - montaj:                                      64.208,09 lei (fără TVA)

 

Soluţia tehnică avizată constă în realizarea următoarelor lucrări:

       - realizarea LES 0,4kV cu cablu tip ACYAbY 3x150+70 mmp, în lungime de 315 m, racordată într-o firidă de rețea existentă, E1+3 care se înlocuiește cu o firidă de rețea E1+4;

     - amplasarea a două firide de distribuție tip E2+4 pe postament propriu, pe domeniu public;

     - realizare prize de legare la pământ de maxim 4 ohmi.

     Cablul se va poza de-a lungul străzii Gellert Sandor şi Csipler Sandor, pe domeniu public, în zona verde, pe marginea drumului.

     În cadrul lucrărilor va fi prevăzută refacerea pavajelor şi a zonelor verzi afectate.

 

Cotele de cofinanțare stabilite cf. Ord. 36/2019, art. 11 (2):

 

·        Solicitanți:                  50%

·        Operator rețea:           50%

·        Autoritate Locală:        0%   

                  

        

Finanţarea obiectivului: Se va realiza de către operatorul de rețea, S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A, în procent de 50% și de către solicitanții realizări acestei extinderi în procent de 50%.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE cu nr. 36/2019  Municipiul Satu Mare este autoritate publica locala care va reprezenta solicitanții în raportul cu operatorul de rețea, iar toată plățile de la solicitanți  către operatorul de rețea precum și de la operatorul de rețea către solicitanți se vor face prin Municipiul Satu Mare.

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

 

Primar,                                                                         Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                                                           ing. Szűcs Zsigmond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                  Secretar general,

Kiss Iosif                                                             Mihaela Maria Racolța