Hotărârea nr. 165/2020

HOTĂRÂREA nr. 165/24.09.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Lotizare cu deschidere de stradă-locuinţe familiale Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Odobescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 165/24.09.2020

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Lotizare cu deschidere de stradă-locuinţe familiale Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Odobescu

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Luând act de cererea depusă de către Farcău Adrian Radu, Strango Stelian, Strango Ligia, Dobie Lucian Izachel, Dobie Ana Angela, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 40329/15.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 41576/22.09.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 41577/22.09.2020, în calitate de iniţiator, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 18/21.09.2020, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 41578/22.09.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 41629/22.09.2020 şi avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi alineatele (1^1)- (1^3), art. 45 lit. b), art. 47, art. 56 alin. (4), alin. (6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 863 lit. c), art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art. 286 alin. 4, art. 291 alin. 3 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) art. 291 alin. (5) lit. b), art. 139 alin. (2) şi alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia P.U.Z. - Lotizare cu deschidere de stradă-locuinţe familiale Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Odobescu, întocmită de Birou de Arhitectură și Urbanism Corodan Mircea Octavian, în conformitate cu proiectul nr. 1/2019 şi în conformitate cu anexele.

Art. 2. (1) Se acceptă ofertele de donaţie a terenurilor:
- în suprafaţă de 873 mp rezultat din dezlipirea terenului cu nr. cad. 150797 în suprafaţă de 5.350 mp proprietatea lui Dobie Lucian Izachiel, Dobie Ana Angela, Strango Stelian și Strango Ligia, cu condiţia ca până la semnarea actului autentic terenul donat să devină liber de sarcini prin radierea ipotecii înscrise la poziţia C1 din CF nr. 150797,
-în suprafaţă de 332 mp rezultat din dezlipirea terenului cu nr. Cad. 179732 în suprafaţă de 2.500 mp proprietatea lui Strango Stelian și Strango Ligia,
-în suprafață de 590 mp rezultat din dezlipirea terenului cu nr. Cad. 179733 în suprafață de 2.500 mp proprietatea lui Farcău Adrian Radu, toate conform propunerilor de dezlipire ve fac obiectul proiectului nr. 6090B/01.07.2020 întocmit de SC Topo Liky SRL, cu respectarea planşei 04 - Reglementări urbanistice, în favoarea municipiului Satu Mare pentru drum public, conform ofertelor de donaţie din documentaţie.
(2) Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare pentru semnarea actului autentic de acceptare a donaţiei.

Art. 3. Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiilor de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare (apă-canal, gaz, energie electrică) în conformitate cu art. 13 alin. 2, art. 28 alin. 1 şi 2 din Regulamentul General de Urbanism.

Art. 4. Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de către investitor de la reţelele existente în zonă.
Art. 5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Arhitectului şef, beneficiarilor Farcău Adrian Radu, Strango Stelian, Strango Ligia, Dobie Lucian Izachel, Dobie Ana Angela, iar, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) și alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale