Hotărârea nr. 162/2020

HOTĂRÂREA nr. 162/24.09.2020 privind documentaţia PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale Amplasament: Satu Mare, str. Dorobanţilor

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 162/24.09.2020

privind documentaţia PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale Amplasament: Satu Mare, str. Dorobanţilor

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre nr. 41445/22.09.2020 cu documentaţia aferentă;
- cererea înaintată de Coţan Vasile Nicolae, în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 34764/06.08.2020;
- avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/21.09.2020;
- referatul de specialitate al Arhitectului Şef nr. 41448/22.09.2020;
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 41447/22.09.2020, în calitate de iniţiator;
- raportului Serviciului Juridic nr. 41512/22.09.2020;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b), art. 47, art. 56 alin. (4), alin. (6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia: Planul Urbanistic Zonal - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, str. Dorobanţilor, întocmit de S.C. AD PAVI DINAMIC SRL, în conformitate cu proiectul nr. 151/2019 şi cu anexele.
Art. 2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Arhitectului Şef, beneficiarului Coţan Vasile Nicolae, iar, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale