Hotărârea nr. 161/2020

HOTĂRÂREA nr. 161/24.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 161/24.09.2020
privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24 septembrie 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40480/15.09.2020 conexat cu nr. 32446/22.07.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 40481/15.09.2020 conexat cu nr. 32447/22.07.2020, raportul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr. 7520/15.09.2020 conexat cu nr. 5643/22.07.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 40793/17.09.2020 și al Biroului Autoritate tutelară înregistrat sub nr. 40484/15.09.2020 conexat cu nr. 32923/24.07.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 39, art. 42 - art. 49 și art. 55 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 21 - art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuințelor nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
- Titlul IX, cap. V "Contractul de locațiune" Codul civil;
Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), alin. (8) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 242/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuințelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare, Direcția de Asistență Socială Satu Mare și Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din municipiul Satu Mare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare, Direcției de Asistență Socială Satu Mare şi se aduce la cunoștință publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexă la

H.C.L. nr. 161/24.09.2020

 

REGULAMENT

privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

CAP. I – Considerații generale

 

Art. 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea modalității de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale și de necesitate aflate în proprietatea Municipiului Satu Mare.

(2) Locuinţa socială este acea locuinţă care se atribuie, cu chirie, unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

(3) Locuința de necesitate este acea locuinţă destinată cazării  persoanelor și famiililor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Art. 2 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.287/R/2009 - Codul Civil,cu modificările și completările ulterioare – Cartea V Titlul IX Capitolul V Contractul de locaţiune.

Art. 3 Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:

- principiul transparenţei – locuinţele sociale se repartizează şi se închiriează pe baza listei de priorităţi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în condiţiile legii;

- principiul egalităţii şi nediscriminării – accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean.

Art. 4. În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

- chirie socială: chiria stabilită pentru locuinţele sociale al cărui nivel maxim este de 10 % din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni pe familie;

- criteriu: ordine de prioritate avută în vedere pentru ierarhizarea solicitanţilor de locuinţe (condiţii de locuit, venitul net al familiei, starea sănătăţii, etc.);

- comisie: comisie a cărei componenţă este stabilită prin Hotărare a Consiliului Local, având ca atribuții soluţionarea cererilor de locuinţe sociale/necesitate și repartizarea acestora;

- contract de închiriere: actul juridic prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale proprietarului şi chiriaşului privind închirierea, exploatarea şi întreţinerea locuinţei;

- copil: copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela;

- familie: soţul, soţia, copiii în vârstă de până la 18 ani şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună;

- familie monoparentală: este familia formată din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu acesta;

- locuinţă: construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

- locuinţa cu condiţii improprii: locuinţa improvizată sau construcţia cu destinaţia de locuinţă care nu îndeplinesc cerinţele minimale de locuit astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. “B” din Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind locuinţele;

- locuința de necesitate: locuinţa destinată cazării temporare a persoanelor și famiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

- locuinţa socială: locuinţa care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;

- lista de priorităţi: document întocmit pe baza criteriilor şi condiţiilor aprobate potrivit prezentului regulament, prin care se atribuie solicitanţilor, cu chirie, locuinţele sociale/necesitate disponibile;

- persoană cu handicap: acea persoană căreia mediul social, neadaptat deficienţelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale, îl împiedică total sau îi limitează accesul cu şanse egale la viaţa societății necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale;

- persoană aflată în situație de dificultate: este acea persoană care la un moment dat pe parcursul vieții din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială

- persoană singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură;

- persoane şi familii evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari: sunt persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii: sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative: Legii nr. 112/1995, Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare sau alte acte normative, precum şi hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;

- persoană vârstnică: persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege.

 

CAP. II. Constituirea fondului de locuințe sociale și de necesitate

 

Art. 5 Fondul de locuinţe sociale/necesitate se constituie prin următoarele modalităţi:

- reabilitarea unor construcţii existente, în condiţiile legii;

- schimbarea destinaţiei unor imobile din aceea de spaţiu cu altă destinaţie în spaţiu cu destinaţie de locuinţă socială/necesitate.

Art. 6 Locuinţele sociale/necesitate aparţin domeniului public al municipiului Satu Mare.

 

CAP. III. Lista de priorități

 

Art. 7 Repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale/necesitate se face în baza listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primescă o locuință, întocmită de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate constituită prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

Art. 8 - (1) Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în urma propunerii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din municipiul Satu Mare.

(2) Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local, cu privire la lista menţionată la alin. (1) se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 9 (1) Lista menţionată la art. 8 alin. (1) se întocmeşte anual.

 (2) Lista întocmită şi aprobată, în conformitate cu  prezentul regulament va

cuprinde în principal:

- numele şi prenumele solicitantului ;

- adresa de domiciliu;

- total punctaj cumulat.

Art. 10  Lista întocmită conform prevederilor art. 9 alin. (2) din prezentul regulament se va afişa la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare şi al Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

CAP. IV Atribuțiile comisiei

 

Art. 11 În scopul verificării, analizării dosarelor şi întocmirii listei cuprinzând solicitanții îndreptăţiţi să primească o locuinţă se va constitui Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale și de necesitate din municipiul Satu Mare (denumită în continuare Comisia).

ART. 12 - (1) Comisia are potrivit prezentului regulament următoarele atribuţii generale:

a) verifică şi analizează dosarele solicitanţilor de locuinţe sociale/necesitate;

b) stabileşte punctajul aferent fiecărui solicitant;

c) întocmeşte lista cu solicitanții îndreptăţiţi să primească o locuinţă până la data de 1 noiembrie a anului în curs şi o supune spre aprobare consiliului local;

(2) Comisia în vederea soluționării și analizării dosarelor depuse se va întruni ori de câte ori va fi necesar. Convocarea membrilor comisiei şi pregătirea dosarelor care vor fi analizate în cadrul şedinţei, se face de către secretarul comisiei.

(3) Comisia este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Aspectele stabilite în cadrul ședinței comisiei vor fi consemnate de către secretarul comisiei într-un registru de procese verbale, unde se vor nota: numele membrilor prezenți, motivele privind admiterea/respingerea cererilor de acordare a unei locuinţe sociale/necesitate, votul membrilor. Cu excepţia secretarului comisiei, toţi ceilalţi membri au drept de vot.

(4) Membrii Comisiei nu vor vota o propunere care are ca obiect atribuirea unei locuinţe sociale unei persoane care îi este rudă sau afin până la gradul IV inclusiv.

(5) În realizarea atribuţiilor ce le revin, membrii comisiei vor avea în vedere criteriile cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAP. V. Înregistrarea cererilor, repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Satu Mare

ART. 13. (1) Solicitantul de locuinţă socială/necesitate trebuie să fie cetăţean român cu domiciliul sau reședința în municipiul Satu Mare de cel puţin 1 (un) an.

(2) Solicitantul de locuinţă socială/necesitate va întocmi un dosar care va cuprinde actele justificative prevăzute în Anexa nr. 2  la prezentul regulament.

ART. 14. (1) Dosarele solicitanţilor de locuinţă socială/necesitate, împreună cu cererea şi actele necesare se vor depune până cel târziu la data de 1 octombrie a anului în curs.

(2) Lista cu solicitanții îndreptăţiţi să primească o locuinţă pentru anul în curs urmează a fi aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.

(3) Dosarul conţinând cererea pentru locuinţă socială/necesitate şi documentele anexate se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare – Birou Locuințe Sociale și de Necesitate situat în Satu Mare, Aleea Ilișești nr.4, jud. Satu Mare.

ART. 15. (1) Au acces la locuinţele sociale, în vederea închirierii, familiile sau persoanele care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

(2) Au acces la locuinţă de necesitate persoanele și famiile ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari

(3) Nu pot beneficia de locuințe sociale/necesitate persoanele sau familiile care:      a) dețin în proprietate o locuință;

b) au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

c) au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

d) dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat;

e) au avut contractele de închiriere a locuințelor sociale/necesitate reziliate.

Art. 16. Pot beneficia de locuință socială/necesitate în baza prezentului regulament de atribuire următoarele categorii de persoane :

I.                   Categorii generale

a)     Persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

b)    Tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au maxim vârsta de 28 ani;

c)     Invalizii de gr.I și II;

d)    Persoanele cu handicap;

e)     Pensionarii;

f)      Veteranii și văduvele de război;

g)    Beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

h)     <LLNK 11990   118 411821   0 28>Beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate;

i)        Alte persoane sau familii aflate în situație de risc.

II.                Categorii speciale

a)     persoane aflate în situație de dificultate ( persoană care la un moment dat pe parcursul vieții din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială);

b)     persoane care prin aportul lor au contribuit la dezvoltarea culturală, socială și sportivă a orașului ( artiști, scriitori, soliști, actori, sportivi etc.).

Art. 17 - (1) La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitanţilor de locuinţe se vor avea în vedere:

a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor;

b) starea civilă a solicitanților;

c) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;

d) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiei acestora ;

e) vechimea cererilor;

f) venitul mediu net pe membru de familie;

(2) Fiecărei categorii de solicitanți prevăzute de art. 16 pct. I lit.a)-i) li se va atribui un punctaj conform criteriilor de ierarhizare stabilite conform Anexei nr.1 la prezentul regulament.

(3) Categoriile de persoane prevăzute la art.16 pct. II vor beneficia de locuință socială/necesitate în baza anchetei sociale efectuate de personalul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, la propunerea comisiei, prin repartiție a primarului, în funcție de disponibilul de locuințe sociale/necesitate.

          Art. 18. (1) Solicitanții cărora le-a fost repartizată o locuință socială/necesitate au obligația, ca într-un termen de 30 de zile de la data repartizării locuinței să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)     să depună o garanție de bună locațiune în cuantum de 500 lei la casieria Direcției de Asistență Socială Satu Mare;

b)    să semneze contractul de închiriere pentru locuința repartizată;

c)     să semneze Procesul verbal de predare-primire a locuinței;

d)    să întreprindă demersurile necesare în vederea mutării în locuința repartizată;

e)     să efectueze transcrierea contractelor de utilități.

(2) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin.(1) duce la eliberarea locuinței de orice sarcini și repartizarea acesteia următorului solicitant prevăzut în Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă  aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local.

          (3) La încetarea raporturilor contractuale garanția prevăzută la alin. (1) lit. a) se va restitui,  în măsura în care chiriașul nu înregistrează datorii reprezentând plata chiriei sau a utilităților sau nu a pricinuit pagube locuinței, următoarelor persoane, după caz:

          a) titularului contractului;

          b) membrilor de familie care au locuit împreună cu acesta și care figurează în contractul de închiriere;

          c) altor persoane, altele decât cele de la lit. a)-b), care fac dovada că în urma decesului titularului au suportat cheltuielile de înmormântare ale acestuia.

          (4) În cazul în care fostul chiriaș a înregistrat datorii sau a pricinuit pagube locuinței garanția prevăzută la art.18, alin.(1), lit.a) va rămâne la dispoziția Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

          Art. 19. (1) Închirierea locuinţelor sociale/necesitate se face pe baza unui contract de închiriere încheiat între Municipiul Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare şi chiriaş şi care va cuprinde în principal:

a) adresa locuinţei care face obiectul închirierii;

b) suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;

c) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;

d) obligaţiile părţilor pentru folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului;

e) obligaţiile chiriaşului cu privire la plata cheltuielilor de întreţinere şi utilităţi publice (energie electrică,gaz, apă, canalizare, salubritate, etc);

f) durata închirierii;

g) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului de închiriere;

h) încetarea contractului de închiriere.

(2) Municipiul Satu Mare în calitate de proprietar conferă Direcției de Asistență Socială Satu Mare, ca în calitatea ei de administrator, să întreprindă toate măsurile necesare în vederea încheierii, modificării și rezilierii contractelor de închiriere având ca obiect locuințele sociale/necesitate repartizate în baza prezentului regulament.

Art. 20 (1) Contractul de închiriere pentru locuințele sociale/necesitate se încheie conform Contractului cadru de închiriere prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul regulament și cu respectarea prevederilor art. 44, respectiv art. 55 din Legea nr. 114/R/1996.

(2) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Este scutită de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe sociale sau de necesitate, familia sau reprezentantul legal pe perioada în care au în îngrijire un copil cu handicap ori un adult cu handicap grav.

(4) Beneficiază de prevederile alin.(3) și adultul cu handicap accentuat.

Art. 21 În cazul în care părţile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriaşul este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului contractual.

Art. 22 Contractul de închiriere se reziliază în următoarele situaţii:

a) la cererea proprietarului respectiv administratorului, dacă chiriaşul nu a achitat chiria și/sau utilitățile publice (energie electrică, gaz, apă, salubritatea)  3 luni consecutiv pe an;

b) chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, instalaţiilor ori altor bunuri aferente acestora sau a înstrăinat părţi din acestea;

c) chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea ori împiedică folosirea normală a locuinţei;

d) chiriaşul a părăsit locuinţa, pe o perioadă mai mare de 90 zile fără notificarea prealabilă a proprietarului;

e) chiriașul a subînchiriat, a transmis dreptul de locuire sau a schimbat destinaţia spaţiului închiriat;

f) chiriașul nu a comunicat proprietarului modificările produse în venitul net lunar al familiei în termen de 30 zile de la intervenirea modificării;

g) chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale.

Art. 23. În cazul decesului titularului contractului de închiriere, închirierea poate continua, până la expirarea duratei contractului de închiriere, în beneficiul următoarelor categorii de persoane:

a) în beneficiul soţului/soţiei dacă a locuit împreună cu titularul;

b) în beneficiul descendenţilor sau ascendenţilor de grad I dacă au locuit împreună cu titularul contractului de închiriere;

c) în beneficiul altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul, cel puţin un an şi care au fost înscrise în contractul de închiriere.

Art. 24 Constituie motiv de neprelungiere a contractelor de închiriere, la expirarea duratei acestora, următoarele situații:

a)     Chiriașul acumulează în mod frecvent și repetat datorii la plata chiriei și a utilităților proprii și comune;

b)    Chiriașul prin comportamentul său necorespunzător deranjează în mod frecvent colocatarii imobilului;

c)     Chiriașul în calitate de deținător de animale de companie nu asigură supravegherea corespunzătoare a acestora, respectiv nu asigură curățenia și igienizarea în spațiile comune frecventate de animalele de companie.

Art. 25 (1) Persoanele sau familiile titulare ale contractelor de închiriere, care își îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile contractuale și depun eforturi pentru depășirea situației de dificultate în care se află, aspecte constatate prin anchetă socială efectuată, la propunerea Comisiei vor putea beneficia, prin repartiție a consiliului local, de o  locuință de necesitate care să le asigure condiții de locuit mai prielnice pentru depășirea situației, în funcție de disponibilul de locuințe.

          (2) Persoanele sau familiile titulare ale contractelor de închiriere, care beneficiază de  locuință socială la care intervine o situație de dificultate ceea ce conduce la imposibilitate de a mai achita cheltuieli comune inclusiv cele individuale, în urma anchetei sociale vor putea beneficia prin repartiție a primarului la propunerea comisiei de o alta locuință în funcție de disponibilul fondului locativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X A nr. 1

la Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

CRITERII DE IERARHIZARE

1     CATEGORII DE PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE

a)                  Persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari                                                          8 p

b)                  Tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au maxim vârsta de 28 ani                                                                                                                          7 p  

c)      Invalizii de gr.I și II, Persoanele cu handicap                                     5 p

d)     Pensionarii                                                                                              4 p

e)                  Veteranii și văduvele de război , beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, <LLNK 11990   118 411821   0 28>beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate                                                       4 p

f)       Alte persoane sau familii aflate în situații de risc                           4 p

2. SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

a) Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat                                            5 p

b) Locuiesc în locuințe improvizate                                                          4 p

c) Sunt găzduiți într-un adăpost de noapte sau centru maternal           4 p

d) Tolerat în spaţiu ( la părinți, rude sau alte persoane)                        3 p

3.STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI ȘI COMPONENȚA FAMILIEI

3.1.      a) Căsătorit                                                                                                  10 p

b) Persoană singură (Necăsătorit, Văduv, Divorțat)                                8 p

3.2 Număr persoane aflate în întreţinere

a) 1 copil                                                                                                                    2 p

b) 2 copii                                                                                                                   3 p

c) 3 copii                                                                                                                   4 p

d) 4 copii                                                                                                                   5 p

e) Mai mult de 4 copii                    5p +1 pct. pt.fiecare copil aflat în întreținere

4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

a) până la 1 an                                                                                                           1 p

b) până la 2 ani                                                                                                         2 p

c) până la 3 ani                                                                                                         3 p

d) până la 4 ani                                                                                                         4 p

e) peste 4 ani                                                                          4p+1p pentru  fiecare an

5. NIVELUL VENITULUI MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

a) până la 500 lei                                                                                                      1 p

b) între 500 lei - 1000 lei                                                                                         3 p

c) între 1000 lei – 2000 lei                                                                                      5 p

 

 

A N E X A nr. 2

la Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

 

I. Lista documentelor necesare solicitării unei locuinţe sociale/necesitate

1. Dosar

2. Cerere - formularul de înscriere - prevăzut la punctul II.

3. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.

4. Alte acte de stare civilă - certificat de naştere, de căsătorie, de deces, după caz.

5. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, după caz.

6. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menţiona ultimul venit net şi venitul net lunar pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni, după caz.

7. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale, după caz.

8. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei, după caz.

9. Adeverinţă privind proprietăţile agricole din registrul agricol emisă de Primăria Satu Mare.

10. Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii), după caz.

11. Orice altă dovadă de venit sau declaraţie că beneficiază de alte venituri, după caz.

12. Contractul de închiriere / subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la Administrația Financiară ( va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat în copie) sau copia contractului de închiriere cu Municipiul Satu Mare, după caz.

13. Contractul de închiriere / vânzare-cumpărare al imobilului în care domiciliază părinţii pentru solicitanţii care locuiesc împreună cu aceştia (în copie), după caz.

14. Certificatul de încadrare în grad de handicap/Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială (în copie), după caz.

15. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de găzduire (în copie), după caz.

16. Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul nu deţine locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţine și nu a deținut în calitate de chiriaş o altă locuinţă fond locativ de stat.

17. Cazier judiciar (pentru toţi adulţii din familie).

18. Certificate medicale care să ateste starea de sănătate a membrilor familiei, după caz.

19. Adeverinţă care să ateste calitatea de veteran sau văduvă de război, după caz.

20. Acte care să ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

21. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sunt în curs de evacuare (proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu revendicatorul imobilului), după caz.

22. Orice alt document pe care solicitantul îl consideră util.

 

II. Formular de înscriere (cerere) pentru atribuirea unei locuinţe sociale/necesitate[1]

 

Subsemnatul/a _____, CNP ______ cu domiciliul în Satu Mare, str.____nr. _____ bl. __ sc. ___ ap. __, locuind în fapt în Satu Mare, str. _________ nr.___ bl. __ sc. __ ap. _____, telefon _______, având CI/BI/CIP seria ______ nr. ________ eliberat de_______ la data de _____, solicit o locuinţă socială/necesitate.

Familia este compusă din…………….persoane , după cum urmează :

a) Solicitantul cererii (nume, prenume, C.N.P……………………………………

b) Soţ/soţie solicitant (nume, prenume, C.N.P) …………………………..

c) Copil I (nume, prenume,  C.N.P)……………………………………………

d) Copil II (nume, prenume, C.N.P)……………………………………………

e) Copil III (nume, prenume, C.N.P)…………………………………………

f) Copil IV (nume, prenume, C.N.P)……………………………………………

Solicit acordarea acestei locuinţe din următoarele motive :

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 

Domnului Primar al municipiului Satu Mare,

 

Data ……………………                              Semnătura………………….

 

A N E X A nr. 3

la Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

 

 CONTRACT - CADRU DE ÎNCHIRIERE

 

Înregistrat la .............

Nr. .... din .................

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă socială sau de necesitate

 

 

    Între,

 

          Municipiul Satu Mare în calitate de locator, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. P-ța 25 Octombrie  nr.1 judeţul Satu Mare, reprezentat prin primar ……………………. prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare , cu sediul în localitatea Satu Mare Aleea Ilișești  nr. 4 judeţul Satu Mare, reprezentat prin director executiv…………………. în calitate de administrator al locuințelor sociale și de necesitate ce aparţin domeniului public din patrimoniul Municipiului Satu Mare,

 

și

 

.............., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ............., eliberat/eliberată de ............... la data de ..........., în calitate de locatar, în baza <LLNK 11996   114 13 2D1   1 41>Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a repartiţiei nr. ........ din ............, a intervenit prezentul contract.

 

    I. Obiectul închirierii

   a) Primul, în calitate de locator, închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, ia cu chirie locuinţa din localitatea ..............., str. ............ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............, compusă din ............. camere în suprafaţă de .... mp (camera ......... mp, camera ......... mp, camera ......... mp, camera ......... mp), dependinţe în suprafaţă de ......... mp (baie ......... mp, bucătărie ......... mp, WC ......... mp, debara ........ mp, hol ......... mp).

             b) Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de locatar şi de membrii familiei menţionaţi în comunicarea încheierii contractului de închiriere, astfel: ............... locatar, ............... soţie, ............. fiu, ................... fiică.

          Locuinţa descrisă la lit.a) se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-primire încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.

 

    II. Preţul închirierii (chiria)

          Chiria lunară aferentă locuinţei descrise la pct. I este de .... lei, calculată în conformitate cu prevederile legale.

          Chiria se datorează începând cu data de ........... şi se achită în numerar la casieria Direcției de Asistență Socială Satu Mare .

          Neplata la termen a chiriei atrage o penalitate de 0.1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăși totalul chiriei restante.În caz de neplată, executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare, iar locatarul va fi obligat să achite debitul și cheltuielile de judecată.

          Locatarul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data încetării contractului și a eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea data.

 

III.  Durata contractului

-                     Pentru locuinţele sociale: Durata închirierii este de 5 ani, cu începere de la data de ........ până la data de ..........

-                     Pentru locuinţele de necesitate :Contractul de închiriere se încheie de la data de … până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele.

 

IV.                        Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului

    a) Obligaţiile proprietarului/locatorului:

    -  să predea locatarului bunul dat în locaţiune;

    - să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii;

    - să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare) precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării,  holuri, coridoare, subsoluri);

-         să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice);

     -  să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului, fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă.

    b) Locatarul are următoarele obligaţii principale:

    - să ia în primire bunul dat în locaţiune;

    -  să plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilit prin contract;

    -  să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere;

    -  să asigure reparaţiile locative a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului;

    -  să asigure reparaţiile de întreţinere curentă;

-  să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună, pe toată durata contractului de închiriere;

-  să asigure curățenia și igienizarea spațiului din imediata vecinătate a locuinței ori de câte ori este nevoie;

    -  să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract;

    -  să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate dinfolosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii. Dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele și dotările aferente.

 

    V. Încetarea contractului de închiriere

(1) Contractul de închiriere încetează de drept:

- la expirarea termenului prevăzut la pct. III, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă;

- titularul nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate.

(2) Locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 30 de zile.

(3) Contractul de închiriere încetează prin decesul titularului, dacă următoarele categorii de persoane nu au solicitat continuarea duratei contractului:

a)     soţul/soţia, dacă a locuit împreună cu titularul;

b)    descendenţii/ascendenţii de grad I dacă au locuit împreună cu titularului contractului de închiriere;

c)     alte persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul, cel puţin un an şi care au fost înscrise în contractual de închiriere.

(4) Contractul de închiriere încetează şi prin reziliere.

    VI. Rezilierea contractului

Contractul de închiriere încetează prin reziliere în următoarele situaţii:

a)  la cererea proprietarului respectiv a administratorului, dacă locatarul nu a achitat chiria și/sau utilitățile publice (energie electrică, gaz, apă, salubritate) 3(trei)  luni consecutiv pe an;

b) locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, instalaţiilor ori altor bunuri aferente acestora sau a înstrăinat părţi din acestea;

c) locatarul are un comportament care face imposibilă convieţuirea ori împiedică folosirea normală a locuinţei;

d) locatarul a părăsit locuinţa, pe o perioadă mai mare de 90 zile fără notificarea prealabilă a proprietarului;

e) locatarul a subînchiriat, a transmis dreptul de locuire sau a schimbat destinaţia spaţiului închiriat;

f) locatarul nu a comunicat proprietarului modificările produse în venitul net lunar al familiei în termen de 30 zile de la intervenirea modificării;

g) locatarul nu a respectat clauzele contractuale;

h) venitul net lunar pe familie, realizat în ultimii 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul prevăzut la a<LLNK 11996   114 13 2D2  42 52>rt. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.

 

    VII. Clauze finale şi speciale

Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea locatarului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti

          Acest contract reprezintă voinţa părţilor şi orice modificare sau completare a clauzelor contractuale se poate face numai în scris şi cu acordul ambelor părţi.

          Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..........., în 2exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

          Proprietar/Locator,                                             Locatar

 

 

Director Executiv                                        Birou Locuințe Sociale și

 Șef birou cu atribuții delegate                                           de Necesitate      

 Bălaj Adrian Ioan                                            Șef birou Bidea Dan

           

 

 

 

 Președinte de ședință,                                                  Secretar general,

Kiss Iosif                                                               Mihaela Maria Racolța[1] Notă : Odată cu depunerea cererii, solicitantul va marca printr-un semn, pe formularul de înscriere şi documentele anexate conform punctului I din Anexa 2 la prezentul regulament.