Hotărârea nr. 159/2020

HOTĂRÂREA nr. 159/24.09.2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 159/24.09.2020
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020


 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40685/16.09.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40687/16.09.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte înregistrat sub nr. 40688/16.09.2020,
Potrivit prevederilor art. 9 alin. (21) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările din Legea 160/2016,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. i) coroborat cu prevederile alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 Art. 1. Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare, Compartimentul Energetic-Serviciul Serviciul Scriere, Implementare şi monitorizare proiecte.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Compartimentului Energetic-Serviciul Serviciul Scriere, Implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Program de Îmbunătăţire

a Eficienţei Energetice

Municipiul Satu Mare


Raportare pentru anul 2020

 


SERVELECT – ESCO

Soluții și servicii de optimizare a consumurilor

energetice și reducerea costurilor operaționale

Viziunea Servelect

Viziunea noastră este să oferim oamenilor posibilitatea de a achiziționa produse realizate cu un consum energetic eficient și cu impact pozitiv de CO2 asupra mediului.

 

Cartea noastră de vizită

Soluții și Servicii

Soluții la cheie

Servicii

Turbine Cogenerare / Trigenerare

Audit Energetic

Modernizare iluminat LED

Management Energetic

Sisteme de monitorizare a consumurilor

de energie

Management Energetic Localități

Instalații Fotovoltaice

SF Finanțare EU / Norvegiană

Compensare energie reactivă

Elaborare PAED

Alimentare cu energie PT

Implementare ISO 50001

 

 

 

FOAIE DE SEMNĂTURI:

 

Prestator:

SERVELECT Cluj-Napoca

 

Ing. Claudiu BOCA – Director Executiv

 

 

Dr. Ing. Andrei CECLAN – Manager energetic pentru localități ANRE

Tehn. Adrian-Ilie URDA – Responsabil energetic comunități locale

Ing. Bogdan BÂRGĂUAN – Manager energetic industrie ANRE

Ing. Ovidiu FATI – Auditor energetic ANRE  

Ing. Radu MOLDOVAN – Auditor energetic ANRE

Ing. Dragoș FENEȘAN – Inginer soluții eficiență energetică

Ing. Mircea BÂRGĂUAN – Inginer soluții eficiență energetică

Ing. Tiberiu TARCO – Inginer soluții eficiență energetică

Ing. Timea FARKAS – Inginer de cercetare

As. Adela CECLAN – Asistent manager

Ing. Radu BOB – Inginer soluţii eficienţă energetică

Ing. Vasile GRASIN – Auditor energetic senior

 

 

Beneficiar:

Primăria Municipiului Satu Mare

 KERESKÉNYI GÁBOR –  Primar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Cuprins

Preambul 4

1.  Elaborator – asistenţă tehnică de management energetic. 6

2.  Descrierea modului de gestionarea a serviciilor de utilităţi publice. 8

Tabel 1: Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice – anul 2019. 8

3. Managementul energetic la nivelul comunităţii urbane. 9

Acţiuni propuse pentru management energetic urban. 9

4. Analiza energetică a Municipiului Satu Mare. 12

4.1. Sectorul rezidenţial și public de clădiri 12

Tabel 2: Indicatorii de consumuri energetic în clădirile rezidenţiale şi publice – 2019. 12

Tabel 3:Evidenţă consumuri şi costuri energetice pe tipuri de clădiri şi spaţii publice. 13

4.2. Sistemul de iluminat public. 13

Tabel 4: Consumurile de energie electrică pentru sistemul de iluminat public. 13

Tabel 5: Situaţia corpurilor de iluminat din Municipiul Satu Mare. 14

4.3. Sistemul de transport public. 16

Tabel 6: Indicatori specifici transport 16

4.4.Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare. 16

ANEXE.. 17

ANEXA 1 – Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic. 17

ANEXA 2 – Fișă de prezentare energetică anul 2019. 19

ANEXA 3 – Sinteza programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice. 22

A.3.1. Proiecte implementate la nivelul sistemului de iluminat public. 22

A.3.2. Proiectele implementate la nivelul sectorului de transport public local 22

A.3.3. Proiecte implementate pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului Satu Mare. 23

A.3.4. Proiecte în curs de implementare  la nivelul sistemului de iluminat public. 23

A.3.5. Proiecte în curs de implementare la nivelul clădirilor publice. 24

A.3.6. Proiecte în curs de implementare la nivel rezidenţial 25

A.3.7. Proiecte în curs de implementare pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului Satu Mare. 26

A.3.8. Proiecte în curs de implementare la nivelul sectorului de transport public local 28

A.3.9. Proiecte propuse la nivelul clădirilor publice. 29

A.3.10. Proiecte propuse pentru producerea locală de energie din surse regenerabile. 31

A.3.11. Proiecte propuse la nivel de urbanism local 32

A.3.12. Proiecte propuse la nivelul comunităţii 33

A.3.13. Proiecte propuse pentru îmbunătăţirea organizării interne. 35

A.3.14. Proiecte propuse la nivelul achiziţiilor publice. 36

A.3.15. Proiecte demonstrative pilot 37

 


 

Preambul

Reducerea costurilor, consumului şi creşterea performanţei energetice în clădirile şi obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea mobilităţii urbane şi a serviciilor publice se numără printre principalele obiective şi priorităţi ale administraţiei publice a Municipiului Satu Mare.

Eficienţa energetică este de o importanţă considerabilă, fapt confirmat de către Primarul Municipiului Satu Mare prin măsurile, acţiunile şi soluţiile avute în vedere, respectiv prin asumarea unui program de accesare finanţări (ne)rambursabile şi de punere în practică a proiectelor prioritare expuse inclusiv în planul acestei documentaţii.

Prin eficienţă energetică la nivelul comunităţii urbane şi chiar extins la nivelul judeţului, întelegem un factor determinant pentru o creştere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă, cu impact major în dezvoltarea urbană.

Prin eficienţă energetică la nivelul clădirilor publice, rezidenţiale şi private, întelegem reducerea necesarului şi utilizarea raţională a energiei, în acelaşi timp cu asigurarea unui confort termic adaptat, a calităţii aerului interior şi a unui iluminat interior respectând normele luminotehnice în vigoare.

Prin acţiuni de instruire şi educare în domeniul utilizării eficiente a energiei se obţine conştientizare şi schimbare de comportament.

Prezentul Program a fost realizat de către Servelect cu sprijinul oferit prin proiectul C-Track 50 (instrumente specifice de analiză, cazuri de bună practică, lecţii învăţate) şi oferă soluţii privind:

·         Promovarea sistematică a unui management energetic, conform unor proceduri, roluri, instrumente, responsabilități şi asumarea unor indicatori de performanţă;

·         Reducerea cererii şi a risipei de energie;

·         Utilizarea mai eficientă a energiei în toate tipurile de activitate urbană şi rurală;

·         Promovarea producerii de energie la nivel local din surse regenerabile şi prin microcogenerare bazată pe cererea de energie termică, dacă și unde este cazul;

·         Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale existente;

·         Utilizarea raţională a combustibililor fosili;

·         Promovarea parteneriatelor public-private pentru creşterea eficienţei energetice, atât în zona sectorului public, cât şi în cel rezidenţial şi privat;

·         Informarea şi motivarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor părţi interesate la nivelul comunităţii urbane cu privire la modul de utilizare eficientă a energiei;

Existenţa şi punerea în aplicare a unui program de eficienţă energetică în comunitatea urbană şi rurală, ambiţios, realist, coerent şi susţinut financiar şi politic de către Primăria, Consiliul Local Satu Mare şi comunitatea locală.

Prezentul Program de creştere a eficienţei energetice se corelează cu Planul de Acțiune pentru Energiea Durabilă și Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului, care ia în calcul următoarele perioade de bugetare. De asemenea, se ţine cont de celelalte strategii deja elaborate şi aprobate în plan decizional public şi politic la nivel judeţean şi naţional.

Programul este propus pentru consultare publică şi înaintat pentru aprobare Primarului şi în Consiliul Local al Municipiului Satu Mare şi este întocmit în conformitate cu cerinţele legale de către o echipă mixtă formată din specialişti din cadrul Primăriei, cu asistenţă tehnică din partea unei companii de servicii energetice.


 

1.     Elaborator – asistenţă tehnică de management energetic

SERVELECT, companie de servicii energetice, atestată ANRE, Cluj-Napoca www.servelect.ro

Persoană de contact: Andrei CECLAN, Dr. Ing.

Str. Teleorman, Cod 400 573 nr. 33, Cluj-Napoca, jud. CLUJ;

Contact: Tel/Fax: +04 (364) 730 808; Mobil: 0728 932 290;

E-mail: Andrei.Ceclan@servelect.ro

Autorizaţia ANRE, nr. 109/2016/2010/2007; Manager Energetic pentru localităţi

Auditor energetic clasa a II-a complex

 

Obiectivele serviciului de asistenţă tehnică de Management Energetic

Obiectivele serviciului de Management Energetic

Contractare şi reprezentare

1.       

Stabilirea echipelor de lucru; procedurilor de comunicare/corespondenţă; sistemului de gestiune a datelor energetice (prezentarea draftului şi a fişierelor de lucru);

2.       

Reprezentarea în relaţia cu autoritatea competentă conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii 121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016;

Colectare şi date

3.       

Coordonarea de colectare de date privind consumurile energetice de la nivelul autorităţii administraţiei publice locale;

4.       

Analiza datelor de consum şi a curbei de sarcină;

5.       

Întâlnire de lucru trimestrială privind prezentarea analizei centralizate a datelor energetice trimestriale (comparaţia datelor cu datele din istoric) – concluzii şi recomandări;

Raportare luna Septembrie

6.       

Elaborarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice conform modelului aprobat, prin propunerea de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

7.       

Raportarea "Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice" la Direcția de Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și mediului de Afaceri, până la data de 30 Septembrie a fiecărui an care intră sub incidenţa contractului, conform Deciziei 8/DEE/12.02.2015 şi OUG nr. 1 / 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Analize şi servicii incluse

8.       

Propunerea spre implementare de măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

9.       

Analiza Programului îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea implementării măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta;

10.   

Calcularea şi analiza indicatorilor specifici de eficienţă energetică solicitaţi de Beneficiar, care să permită evaluarea şi compararea performanţelor energetice locale, cu valori de referinţă medii înregistrate la nivel naţional şi/sau european; propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori;

11.   

Instruirea personalului de exploatare al Beneficiarului privind culegerea datelor de importanţă deosebită conform Deciziei 1033/DEE/22.06.2016 pe baza Legii 121/2014 cu modificările şi completările din Legea 160/2016;

12.   

Acordarea de consiliere pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice ale echipamentelor în vederea achiziţiei echipamentelor eficiente energetic şi verificarea încadrării acestora în cerinţele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare;

13.   

Consultanţă online privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică;

14.   

Participarea la instruiri organizate de Direcția de Eficiență Energetică şi informarea în scris a conducerii Beneficiarului despre problemele discutate în cadrul acestora;

15.   

Întocmirea anuală la solicitarea Beneficiarului de rapoarte privind eficienţa energetică. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc).

2.     Descrierea modului de gestionarea a serviciilor de utilităţi publice

Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice din Municipiul Satu Mare este prezentat în tabelul următor:

Tabel 1: Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice – anul 2019

Servicii comunitare de utilităţi publice

Modul de gestionare a serviciului

Indicatori de eficiență energetică stipulaţi prin contract

Contract de gestiune delegată
cu operatori de drept privat

Hotărâre de dare în administrare către operatori de drept public

Contract de gestiune directă cu operatori de drept privat

Alte tipuri de contracte (dacă există)

DA
Precizaţi indicatorul

 NU

 

Iluminat Public

-

X

-

-

-

-

Alimentare cu apă si  canalizare

-

 

 

S.C APASERV Satu Mare S.A

 

 

Alimentare cu energie termică

Nu există sistem centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Satu Mare

Transport public local

-

-

-

TRANSURBAN S.A

-

-

Clădiri publice sub autoritatea Primăriei  și Consiliu local

-

X

-

-

-

-

Salubrizare

FLORISAL S.A

-

-

-

-

-

Gestiune Domeniu Public

-

-

-

ADP

-

-

 


 

3. Managementul energetic la nivelul comunităţii urbane

 

Primăria Municipiului beneficiază de asistenţă tehnică în management energetic, inclusiv pentru elaborarea acestui Program din partea companiei de servicii energetice Servelect pentru perioada 2019 – 2020.

În prezent, există acţiuni fixate de către MEEMA pentru activitatea de management energetic urban, unele deja stabilite la nivelul Primăriei, care sunt incluse în activitatea personalului din Primărie sau contractate, după cum urmează:

Acţiuni propuse pentru management energetic urban

·         Colectarea datelor privind consumurile energetice de la nivelul autorităţii administraţiei publice locale;

·         Alinierea la impunerile Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, privind prestarea serviciului de Management Energetic pentru localităţile în conformitate cu:

·         Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;

·         Legea nr. 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014  privind eficienţa energetică;

·         Decizia nr. 7/DEE/22.06.2015 emisă de ANRE, privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu populaţie mai mare de 5000 de locuitori;

·         Decizia nr. 1033/DEE/22.06.2016 emisă de ANRE, privind aprobarea clauzelor minime care trebuie introduse în contractele de prestări servicii de management energetic pentru operatorii economici şi în contractele de prestări servicii de management energetic pentru autorităţile administraţiei publice locale aplicabile societăţilor prestatoare de servicii energetice şi persoanelor fizice autorizate;

·         HGR nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

·         HGR nr. 1069/2007 privind: Strategia energetică a României 2007-2020;

·         Legea nr. 372/2005 privind: Performanţa energetică a clădirilor;

·         Legea nr. 101/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

·         Ordinul nr. 1726/2020 privind măsurii tranzitorii în vederea asigurării continuităţii sistemului de autorizare a auditorilor energetici persoane fizice şi juridice, de atestare a managerilor energetici şi de autorizare a societăţilor prestatoare de servicii energetice;

·         OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

·         Prelucrarea datelor din sistemul de evidenţă şi monitorizarea consumurilor energetice al Beneficiarului în cadrul raportărilor solicitate de către Conducerea Primăriei şi de către MEEMA.

·         Calcularea şi analiza unor indicatori specifici de eficienţă energetică şi propunerea de măsuri pentru aceşti indicatori în funcţie de datele colectate în cadrul Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, respectiv de proiectele aprobate pentru finanţare la nivelul Municipiului.

·         Acordarea consilierii pentru  întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice ale Primăriei pentru proiectare şi execuţie renovări şi modernizări clădiri publice, surse locale (regenerabile) de energie, staţii de încărcare vehicule electrice, echipamente consumatoare de energie şi verificarea documentaţiilor tehnice în cerinţele stabilite de Anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică precum şi de regulamentele europene de ecoproiectare, inclusiv întocmirea de documente referitoare la eficienţa energetică necesare accesării de fonduri nerambursabile.

·         Întocmirea rapoartelor privind eficienţa energetică. Aceste rapoarte vor include: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri / proiecte de eficienţă energetică, achiziţii a unor echipamente eficiente energetic etc.

·         Acordarea de consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică.

·         Reprezentarea UAT în relaţia cu MEEMA, pe probleme de eficienţă energetică.

·         Acordarea consilierii privind întocmirea de audituri energetice pentru clădirile publice.

·         Oferirea de suport direct,telefonic/e-mail:

ü  în actualizarea procedurii (ISO, dacă este cazul) de achiziţie publică a echipamentelor de către Beneficiar, în vederea respectării regulamentelor Europene de Ecoproiectare;

ü  în modul de aplicare a legislaţiei privind eficienţa energetică;

ü  privind instruirile organizate de către MEEMA.

·         Efectuarea unor vizite anuale în conturul energetic al Municipiului în vederea stabilirii tuturor detaliilor care ţin de pregătirea şi actualizarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice, respectiv de identificarea unor soluţii de optimizare energetică.

·         Achiziţia datelor şi informaţiilor necesare, pe e-mail de la obiectivele publice, instituţiile subordonate şi companiile de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaz metan, apă potabilă, transport public, colectare deşeuri menajere), pentru completarea datelor de analiză energetică până la data de 01 Septembrie a fiecărui an care intră sub incidenţa contractului.

·         Raportarea Programului de îmbunătăţirea a Eficienţei Energetice la DEE din cadrul MEEMA, de către Primărie până la data de 30 Septembrie a fiecărui an, cu obţinerea în prealabil a aprobării Primarului şi Consiliului Local, dacă este cazul.

·         Aplicarea Protocolului Internaţional de Măsurare şi Verificare a Economiilor de Energie (IPMVP, denumirea în engleză) pentru cuantificarea economiilor energetice şi de costuri rezultate în urma implementării unor soluţii de eficienţă energetică şi/sau de introducerea unor surse regenerabile de energie.

·         Facilitarea relaţiei cu companiile de servicii energetice de tip ESCO în vederea implementării, posibil prin parteneriate public-private, a unor proiecte de creştere a eficienţei energetice. Facilitarea relaţiei cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (FREE) în accesarea de creditare rambursabilă pentru proiecte de creştere a eficienţei energetice.

·         Asigurarea unui training de formare profesională în domeniul eficienţei energetice pentru angajaţii autorităţii publice locale, cu ocazia unei vizite programate în cadrul deplasărilor planificate.

Colaborarea cu alţi specialişti în domeniul managementului energetic şi al iluminatului public.


 

4. Analiza energetică a Municipiului Satu Mare

În acest capitol se prezintă datele de consum energetic la nivelul Municipiului Satu Mare.

4.1. Sectorul rezidenţial și public de clădiri

Consumurile energetice ale acestui sector sunt evidenţiate în tabelul următor pentru anul de referinţă 2019.

Tabel 2: Indicatorii de consumuri energetic în clădirile rezidenţiale şi publice – 2019

Nr
crt

Indicatori

Valoare indicator

Consum de energie

Marimi de raportare

0

1

2
(=4 / 6)

3

4

5

6

1

Consum anual specific de energie pentru încălzire pe tip de clădire
[kWh/m² an]

Consumul total de energie pentru încălzire pe tip de clădire (gaze naturale) [MWh/an]:

Suprafaţa utilă totală
 [m²]

165

Clădiri publice

20.988

Clădiri publice

127.558

139

Locuinţe

378.350

Locuinţe

2.724.335

2

Consum anual mediu specific de energie pentru încălzire pe tip de locuinţă [kWh/m² an]

116

Cumsum mediu de energie pentru încalzire pe tip locuinţă (gaze naturale) [MWh/an]

Suprafaţa utilă medie încalzită pe tip de locuinţă [m²]
Numarul total de locuinţe: 51.375
apartamente în bloc: 35.868
case individuale: 15.507

Locuinţe (Apartamente în bloc + case individuale)

6,15

Locuinţe (Apartamente în bloc + case individuale)

53

3

Consum anual mediu specific de energie de răcire pe tip de locuinţă cu aer condiţionat[kWh/m² an] - estimare statistică

15,09

Consum mediu de energie de racire pe tip locuinţă [MWh/an]

Suprafaţa utilă medie racită pe tip de locuinţă cu aer condiţionat [m²]

Locuinţe (Apartamente în bloc + case individuale)

0,80

Locuinţe (Apartamente în bloc + case individuale)

53

5

Consum anual specific de energie electrică pe tip de clădiri [kWh/m² an]

Consum total de energie electrică [ MWh/an]

Suprafaţă utilă totală [m²]

14

Clădiri publice

1.843

Clădiri publice

127.558

25

Locuinţe

69.197

Locuinţe

2.724.335

Notă:Suprafață preluată de pe site-ul INS.

Se observă că valoarea indicatorului global de consum mediu specific de energie este ridicată, fapt care indică un potenţial crescut de creştere a performanţei energetice în clădiri şi a eficienţei energetice a sistemelor HVAC şi iluminat.


 

Tabel 3:Evidenţă consumuri şi costuri energetice pe tipuri de clădiri şi spaţii publice

Nr. Crt

Tip clădire

Nr. Clădiri în grup

Total suprafață utilă încălzită [m2]

Indicatori

Consum energie electrică
(MWh/an)

Consum energie termică (MWh/an)

Consum combust.
MWh/an

Factura energie
(mii lei)

electrică

termică

combus.

1

Învățământ preuniversitar (grădinițe, școli, licee, etc.)

87

122.370

1.638

18.996

-

1.033

3.564,73

-

2

Clădiri social-culturale (creșe, cămine de bătrâni, teatre, cinematografe, muzee etc.)

3

3.512

144

727

26

87,86

141,02

14,63

3

Clădiri administrative/birouri

2

1.677

61

1.266

77

36,58

240,47

43,06

4

Clădiri cu altă destinație (Piaţa 25 Octombrie nr. 1, Piaţa Romana D8, Piaţa 25 Octombrie nr. 12)

3

-

61

1.084

-

51,36

219,28

-

5

TOTAL

95

127.558

1.904,1

22.072,3

103,1

1.208,8

4.165,50

57,70

Este de reţinut faptul că aceste consumuri specifice de energie reflectă atât consumul energetic pentru condiţionarea microclimatului interior (HVAC, iluminat, apă caldă menajeră), cât şi consumurile energetice pentru diferite procese birotice sau tehnologice, inclusiv IT.

În momentul de faţă în Municipiul Satu Mare nu există clădiri publice echipate cu instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile.

4.2. Sistemul de iluminat public

Se prezintă consumul de energie electrică în perioada 2017-2019, pentru sistemul de iluminat public (stradal, pietonal, ornamental, arhitectural, festiv şi evenimente publice):

Tabel 4: Consumurile de energie electrică pentru sistemul de iluminat public

Nr. crt.

Indicator                    An

2017

2018

2019

1

Consum energie electrică (MWh/an)

5.441

5.443

6.586

1.1

Iluminat public

5.006

4.953

5.327

1.2

Iluminat semaforizare, semnalizare, arhitectural

435

490

1.259

2

Factură energie electrică (mii lei/an)

2.668

2.857

3.731

3

Număr puncte luminoase

6.288

7.352

7.388

4

Indicator specific mediu putere [W/punct luminos*an]

229

189

187

5

Indicator specific mediu energie [kWh/ punct luminos*an]

865

740

891

 

 

Se prezintă situaţia corpurilor de iluminat stradal din Municipiul Satu Mare:

Tabel 5: Situaţia corpurilor de iluminat din Municipiul Satu Mare

Tip aparate de iluminat - anul în curs 2019

Număr

Putere (W) 

Putere instalată pe tip de aparat (W)

Elba PVB -Hg

165

250

41.250

Elba PVB -Hg

46

125

5.750

Elba PVB -Na

1982

250

495.500

Elba PVB -Na

79

150

11.850

Elba PVS -Na

79

250

19.750

Elba PVB  mic -Hg

218

125

27.250

Elba DELFIN -Hg

18

125

2.250

Elba DELFIN -Na

5

150

750

Elba DELFIN -Na

4

70

280

C300 - Norris  -Hg

853

250

213.250

C300 - Norris  -Hg

93

125

11.625

C300 - Norris  -Na

152

250

38.000

Elba - AVIS -Na

32

150

4.800

Elba - OLIMP -Hg

1

250

250

Elba - OLIMP -Hg

23

125

2.875

Elba - OLIMP -Na

7

110

770

Elba - OLIMP -Na

11

100

1.100

Elba - BEGA -Na

15

70

1.050

Elba - LUXOR MHN-TD

2

250

500

Elba -  Glob Ø400  -Hg

45

125

5.625

Lampadar TRONCONIC -Na

65

250

16.250

Lampadar TRONCONIC -Na

220

250

55.000

Elba -   model necunoscut -Na

4

70

280

Philips - MALAGA 1 -Na

643

250

160.750

Philips - MALAGA 1 -Na

29

150

4.350

Philips - MALAGA 2  (mic) -Na

27

150

4.050

Philips - MALAGA 2  (mic) -Na

41

70

2.870

Philips - ALTRA- HG

5

125

625

Philips - POLAR 400 -Hg

77

125

9.625

Philips - POLAR 400 -Na

39

70

2.730

Philips - CPS 400 -Hg

18

125

2.250

Philips -  ALTELE -Na

19

250

4.750

Philips -  ALTELE -Na

95

150

14.250

Philips -  ALTELE -Na

9

70

630

Schreder   -   Z2 -Na

153

250

38.250

Schreder   -   Saphir 2 -Na

115

250

28.750

Schreder   -   Saphir 2 -Na

104

150

15.600

Schreder   -   Opalo 1 -Na

2

250

500

Schreder   -   Opalo 1 -Na

10

150

1.500

Schreder   -   Opalo 2 -Na

1

70

70

Schreder   -   Onyx  2 CDO-TT

71

150

10.650

Schreder   -   Squalo  -Na

90

150

13.500

Schreder   -   JASPER FL 36W

37

36

1.332

Schreder   -   Albany HCI-T

17

70

1.190

Schreder   -   Albany HQI-T

3

150

450

Schreder   -   Ambar  -Na

16

150

2.400

Schreder   -   Nemo COLOANA LUMINOASA CDM-T

34

150

5.100

Schreder   -   Nemo BORNA Tub compact 26 W

4

26

104

Schreder   -   NOCTIS  Linea 1500 LED

1

36

36

Schreder   -   NOCTIS  Linea LED

12

36

432

Schreder   -   NOCTIS  (albastru) LED

23

36

828

Schreder   -   TERRA  Maxi CDM-T

41

150

6.150

Schreder   -   TERRA  Midi CDM-T

4

70

280

Schreder   -   SPARK Tub compact 18 W

4

18

72

Schreder   -   NEOS 1 CDM-T

5

35

175

Schreder   -   NEOS 1 CDM-T

3

35

105

SPOT  VISION -Hg

15

125

1.875

SPOT  VISION -Hg

2

250

500

CAN & POWER - Na

4

250

1.000

CAN & POWERCAN   - Na

26

150

3.900

CAN & POWER  - Na

21

70

1.470

General ELECTRIC -Na

4

150

600

PRELUX 136 - copr il. fl. etans 1x36W  L36W

16

36

576

PRELUX 158 - copr il. fl. etans 1x58W  L58W

24

58

1.392

Brilux - corp il incastrat in perete bulb halogen

5

40

200

SIMES - corp il incastrat in perete tub comp.il. 26 W

18

26

468

Glob Ø400 Nav 100W

38

110

4.180

Glob Ø400 Na 100W

70

100

7.000

Glob PCO Ø300 Tub compact 26 W

200

23

4.600

Felinar - cu bec incandescent

105

100

10.500

PHILIPS BDP100 PCC 1XGRN25

169

25

4.225

PHILIPS BGP203 T25 1XLED59

107

59

6.313

PHILIPS BGP203 T25 1XLED45

134

45

6.030

PHILIPS BGP203 T25 1XLED79

33

79

2.607

Schreder Ampera Mini    LED

180

36

6.480

Schreder Mapera Midi   LED

181

107

19.367

Schreder AMPERA Midi 64 W   LED

21

64

1.344

Schreder KIO 49w  LED

5

49

245

Schreder KIO 63w   LED

5

63

315

Schereder Ampera Midi 71w   LED

8

71

568

Schreder KIO 73w   LED

5

73

365

Schreder KIO 55w   LED

4

55

220

Schereder Ampera Midi 55w  LED

8

55

440

Philips 35W  LED

38

35

1.330

Philips 40W  LED

6

40

240

Philips 45W  LED

65

45

2.925

TOTAL

7.388

-

1.381.634

Astfel conform situaţiei de mai sus indicatorul mediu specific de putere are valoare de 0,187 kW putere instalată pe punct luminos.

4.3. Sistemul de transport public

Se prezintă consumurile de carburanți și eficiența evaluată a sistemului de transport public la nivelul anului 2019:

Tabel 6: Indicatori specifici transport

Indicatori

Valoare indicator

Consum de energie

Mărime raportare

1

2

3

4

5

6

(= 4 / 6)

Eficiența sistemului

1 Consumul specific de energie la transportul public local (tep/pas.)

0,08

Consumul de energie anual aferent transportului public local (tep)

610,8

Număr de pasageri

7.730.000

 

2 Consumul specific de energie (tep /pkm)

135

Consumul anual de energie aferent transportului public local (tep)

610,8

pasageri - km(pkm),

4,5

Eficiența vehiculului

3 Consumul specific mediu de energie pe tip vehicul (tep/km)
Motorină

0,36

Consumul total de energie al tipului de vehicul (tep)
-autobuze, microbuze, etc.

610,8

Kilometri parcurși pe categorie de vehicul

1.711.518

4.4.Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare

Serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare la nivelul municipiului Satu Mare este realizat de către compania S.C APASERV S.A

Cantitatea de apă pompată în sistemul de alimentare în anul 2019 a fost de 9.192.890 mc de apă.

Apa potabilă livrată la consumatorii din municipiu a fost de 5.527.162 mc, iar 716.567 mc de apă potabilă a fost livrată consumatorilor din comunele limitrofe.

Compania de apă APASERV S.A este un operator economic ce inregistrează anual un consum de energie de peste 1.000 tep, astfel că la nivelul companiei există manager energetic.

 


ANEXE

ANEXA 1 – Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic

 

 

NIVEL ACTUAL – Septembrie 2020

ORGANIZARE

1

2

3

Manager energetic

Nici unul desemnat

Atribuţii desemnate, dar nu împuternicite  20-40% din timp este dedicat energiei

 Recunoscut şi împuternicit care are sprijinul municipalităţii

Compartiment specializat EE

Nici unul desemnat

Activitate sporadică

Echipa activă ce coordonează programe de eficienţă  energetică

Politica Energetică

Fără politică energetică

Nivel scăzut de cunoaştere şi de aplicare

Politica organizaţională sprijinită la nivel de municipalitate. Toti angajaţii sunt înştiinţaţi de obiective şi responsabilităti

Răspundere privind consumul de energie

Fără răspundere, fără buget

Răspundere sporadică, estimări folosite în alocarea bugetelor

Principalii consumatori  sunt contorizaţi separat. Fiecare entitate are răspundere totală în ceea ce priveşte consumul de energie

 

 

PREGĂTIREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

Colectare informații / dezvoltare sistem  bază de date

Colectare limitată

Se verifică facturile la energie/ fără sistem de bază de date

Contorizare, analizare şi raportare zilnică

Există sistem de baza de date

Documentaţie

Nu sunt disponibile planuri, manuale, schiţe  pentru clădiri şi echipamente

Există anumite documente şi înregistrări

Existenţa  documentaţie pentru clădire şi echipament pentru punere în funcţiune

Benchmarking

Performanţă energetică a sistemelor şi echipamentelor nu sunt evaluate

Evaluări limitate ale funcţiilor specifice ale municipalităţi

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de performanţă energetică

Evaluare tehnică

Nu exista analize tehnice

Analize limitate din partea furnizorilor

Analize extinse efectuate în mod regulat de către o echipă formată din experţi interni şi externi.

Bune practici

Nu au fost identificate

Monitorizări rare

Monitorizarea regulată a revistelor de specialitate, bazelor de date interne şi a altor documente

 

Crearea  PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

Obiective Potenţial

Obiectivele de reducere a consumului de energie nu au fost stabilite

Nedefinit. Conştientizare mică a obiectivelor energetice de către alţii în afara echipei de energie

Potenţial definit prin experienţă sau evaluări.

Îmbunătăţirea planurilor existente de eficienţă energetică

Nu este prevăzută îmbunătăţirea  planurilor existente de eficienţă energetică

Există planuri de eficienţă energetică

Îmbunătăţirea  planurilor stabilite; reflectă evaluările. Respectarea deplină cu liniile directoare şi obiectivele organizaţiei

Roluri şi Resurse

Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic

Sprijin redus din programele organizaţiei

Roluri definite şi finanţări identificate. Program de sprijin garantate.

Integrare analiză energetică

Impactul energiei nu este considerat.

Deciziile cu impact energetic sunt considerate numai pe bază de costuri reduse

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiţii. Se aplică durata ciclului de viată în analiza investiţiei

 

Implementarea  PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

Planul de comunicare

Planul nu este dezvoltat.

Comunicări periodice pentru proiecte.

Toate părţile interesate sunt abordate în mod regulat.

Conştientizarea  eficienţei energetice 

Nu exista

Campanii ocazionale de conştientizare a eficienţei energetice.

Sensibilizare şi comunicare. Sprijinirea iniţiativelor de organizare.

Consolidare competenţe personal

Nu există

Cursuri pentru persoanele cheie.

Cursuri / certificări pentru întreg personalul.

Gestionarea Contractelor

Contractele cu furnizorii de utilităţi sunt reînnoite automat, fără analiză.

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Există politică de achiziţii eficiente energetic. Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Stimulente

Nu există

Cunoştinţe limitate a programelor de stimulente.

Stimulente oferite la nivel regional şi naţional.

Monitorizarea şi Evaluarea  PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE

Monitorizarea rezultatelor

Nu există

Comparaţii istorice, raportări sporadice

Rezultatele raportate managementului organizaţional

Revizuirea Planului de Acţiune

Nu există

Revizuire informală asupra progresului.

Revizuirea planului este  bazat pe rezultate.  Diseminare bune practici


ANEXA 2 – Fișă de prezentare energetică – anul 2019

ENERGIE ELECTRICĂ

Nr.crt

Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului

Total

Casnic

Non casnic

1

Populație

MWh

69.197

-

69.197

2

Iluminat public

MWh

-

6.586

6.586

3

Clădiri publice sub autoritatea Primăriei şi Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative, clădiri publice cu altă destinație etc.)

MWh

-

1.904

1.904

4

Alimentare cu apă *

MWh

-

-

-

5

Transport public local

MWh

-

156,4

156,4

6

TOTAL

MWh

69.197

8.646,5

77.843

* Numai daca factura este platita de municipalitate şi nu de compania de apă.

GAZE NATURALE

Nr.crt.

Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului

Total

Casnic

Non casnic

1

Populație

MWh

378.350

-

378.350

2

Clădiri publice sub autoritatea Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative,  clădiri publice cu altă destinație, etc.)

MWh

-

22.072,3

22.072,3

3

Transport public local – în clădiri

MWh

-

784,6

784,6

4

TOTAL

MWh

378.350

22.856,9

401.206,9

ENERGIE TERMICĂ (DIN SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZAT - SACET)

Nr.crt

Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului

Total

Casnic

Non casnic

1

Populație

Gcal (MWh)

Nu este cazul

-

Nu este cazul

2

Clădiri publice sub autoritatea Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative,  clădiri publice cu altă destinație, etc.)

Gcal (MWh)

-

Nu este cazul

Nu este cazul

3

 Alți consumatori nespecificați

Gcal (MWh)

-

Nu este cazul

Nu este cazul

4

TOTAL

Gcal (MWh)

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

 

BIOMASĂ

Nr.crt

Destinația consumului

U.M.

Total

1

Populație

to.

-

2

Clădiri publice sub autoritatea Consiliului Local (unități de învățământ preuniversitar, socio-culturale, administrative, clădiri publice cu altă destinație, etc.)

to.

-

3

Alți consumatori nespecificați

to.

-

 

 

 

 

CARBURANŢI

 

Nr.crt

Destinația consumului

U.M.

Motorină

Benzină

Total

1

 Transport public

MWh

7.102

-

7.102

2

Flota auto municipală

MWh

103,1

-

103,1

3

TOTAL

MWh

7.205,1

-

7.205,1

 


 

ANEXA 3 – Sinteza programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice

A.3.1. Proiecte implementate la nivelul sistemului de iluminat public

ILUMINAT PUBLIC

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Val. Estimată a economiei de cost energetic

[lei/an]

Sursa de finanţare

Perioada de implementare

Responsabil

Iluminat public

Modernizarea iluminatului public pe drumul Carei

kWh/punct luminos

16

53

87.063 lei

Surse proprii

2019

Serviciul Investiţii

 

A.3.2. Proiectele implementate la nivelul sectorului de transport public local

TRANSPORT

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [lei]

Sursa de finanţare

Perioada de implementare

Responsabil

Transport public local

Achiziţionarea de 5 autobuze noi de tip BMC NEO

to motorină/an

10

34

1.000.000

lei

Fonduri publice

2019

Municipiul Satu Mare

 

 

A.3.3. Proiecte implementate pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului Satu Mare

Denumire proiect

Data semnare contract de finanţare

Sursa de finanţare

Fonduri necesare [lei]

Stadiu proiect

INFRASTRUCUTRA ŞI DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI

Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performaței administrației publice locale în municipiul Satu Mare

8/20/2018

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

373.274,43

Implementat

Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea Grupului de Acțiune Local al municipiului Satu Mare

9/22/2019

Programul Operaţional Capital Uman

226.041,55

Implementat

TOTAL INVESTIŢIE (lei)

599.315,98 lei

A.3.4. Proiecte în curs de implementare  la nivelul sistemului de iluminat public

ILUMINAT PUBLIC

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare

[lei]

Sursa de finanţare

Perioada de implementare

Responsabil

Iluminat public

Înlocuire 138 de corpuri de iluminat pe strada Lucian Blaga

kWh/punct luminos

6

18,9

422.000 lei

Surse proprii

2020

Compartimentul de iluminat stradal

Înlocuire 68 de corpuri de iluminat pe străzile Stefan cel Mare şi Unirii

kWh/punct luminos

4

13,2

145.000 lei

Surse proprii

2020

Compartimentul de iluminat stradal

Înlocuire 60 de corpuri de iluminat pe străzile Lăcrămioarei şi Ady Endre

kWh/punct luminos

3

11,6

130.000 lei

Surse proprii

2020

Compartimentul de iluminat stradal

Înlocuire 110 de corpuri de iluminat pe Bulevardul Cloşca

kWh/punct luminos

6

18,8

290.000 lei

Surse proprii

2020

Compartimentul de iluminat stradal

Înlocuire 68 de corpuri de iluminat pe Bulevardul Transilvaniei – str. Alexiu Berinde

kWh/punct luminos

3

10,3

164.000 lei

Surse proprii

2020

Compartimentul de iluminat stradal

TOTAL

22 tep / an

72,8 to CO2 / an

1.151.000

lei

Indicator performanţă energetică investiţie: Euro/MWh economisit:  937,37 euro/MWh.

A.3.5. Proiecte în curs de implementare la nivelul clădirilor publice

 

Sector consum

Măsuri de economie de energie

Indicator cantitativ

Data semnare contract

Val. economie de energie
 tep /an

Fonduri necesare
[lei]

Anul finalizării

 

Sursa de finanţare

estimată

CLADIRI PUBLICE

Unităţi de învăţământ

Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7

1 clădire

5/16/2019

7,74

4.244.071,2

16.05.2019 - 30.09.2021

Programul Operaţional Regional

Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi creşa Punguţa cu doi bani

1 clădire

11/14/2019

6

2.984.852,5

14.11.2019 - 31.12.2021

 

Programul Operaţional Regional

Modernizare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi

1 clădire

11/14/2019

12

5.585.735,3

14.11.2019 - 31.01.2022

 

Programul Operaţional Regional

TOTAL

25,74 tep / an

12.814.659,04 lei

 

 

A.3.6. Proiecte în curs de implementare la nivel rezidenţial

Sector

Denumire proiect

Indicator cantitativ

Data semnare contract de finanţare

Sursa de finanţare

Fonduri necesare

[lei]

Stadiu proiect

CLĂDIRI REZIDENŢIALE

Clădiri rezidenţiale

Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 1 (Aleea Milcov bloc  T2)

1 bloc

7/3/2019

Programul Operaţional Regional

1.541.996,05

În implementare

Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 2 (Dariu Pop nr.7 bloc T40)

1 bloc

7/3/2019

Programul Operaţional Regional

2.910.522,14

În implementare

Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 4 (Careiului nr. 18)

1 bloc

7/15/2019

Programul Operaţional Regional

1.177.543,09

În implementare

Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 5 (Careiului bloc C6-C8)

1 bloc

6/27/2019

Programul Operaţional Regional

2.661.673,00

În implementare

Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 7 (Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12)

1 bloc

6/27/2019

Programul Operaţional Regional

1.843.025,59

În implementare

TOTAL INVESTIŢIE (lei)

10.134.759,87 lei

A.3.7. Proiecte în curs de implementare pentru modernizarea şi dezvoltarea municipiului Satu Mare

Denumire proiect

Data semnare contract de finanţare

Sursa de finanţare

Fonduri necesare [lei]

Stadiu proiect

INFRASTRUCUTRA ŞI DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI

Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi

1/30/2020

Programul Operaţional Regional

19.045.539,63

În implementare

Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou

8/1/2019

Programul Operaţional Regional

33.363.982,92

În implementare

Amenajare pista de biciclete Str. Botizului Pod Golescu

11/14/2019

Programul Operaţional Regional

8.089.932,28

În implementare

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

11/14/2019

Programul Operaţional Regional

13.185.373,24

În implementare

Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

5/19/2020

Programul Operaţional Regional

8.493.748,01

În implementare

Regenerare fizică a zonei Ostrovului

10/3/2019

Programul Operaţional Regional

6.821.218,18

În implementare

Ensuring public safety through the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare

11/23/2019

Programul de Cooperare Transfrontalier România - Ucraina

538.982,60

În implementare

Developing cross-border culture: Revitalised theatres in Satu Mare and Uzhgorod

10/08/2020

Programul de Cooperare Transfrontalier România - Ucraina

4.914.602,00

În implementare

Dezvoltarea şi implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetaţeni

12/28/2018

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

2.454.217,35

În implementare

Digitalizare, eficienţa, transparenţa pentru cetaţeni – DECT

5/22/2020

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

2.628.334,49

În implementare

Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice-hibrid plug-in

11/25/2019

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Administraţia Fondului de Mediu

1.364.045,84

În implementare

TOTAL INVESTIŢIE (lei)

100.899.976,54 lei

 


 

A.3.8. Proiecte în curs de implementare la nivelul sectorului de transport public local

 

TRANSPORT

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [lei]

Sursa de finanţare

Perioada de implementare

Responsabil

Transport public local

Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare (terminal, sistem de management trafic şi 11 autobuze)

tone motorină/an

20

58

37.102.839,01

lei

Programul Operaţional Regional

În curs de implementare – contract semnat în 10/25/2019

Municipiul Satu Mare

Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achizţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport

 

Reducerea consumului cu 30%

Cu 33 % / pe autobuz

13.777.210,72

lei

Programul Operaţional Regional

În curs de implementare – contract semnat în 15.05.2020

Municipiul Satu Mare

 


 

A.3.9. Proiecte propuse la nivelul clădirilor publice

Sector consum

Măsuri de economie de energie

Indicator cantitativ

Anul PIF

Val. economie

de energie
 tep /an

Fonduri necesare
[lei]

Anul finalizării

estimată

CLADIRI PUBLICE

Unităţi de învăţământ

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 13

1 clădire

-

5

2.450.000

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 11 de pe Aleea Postovaru nr. 1, inclusă în proiectul European  Our Buildings - Accelerating climate action buildings – Strengthening civil society and policy makers in Romania and Bulgaria” -  în care este prevazut pe lângă realizarea Strategiei de reabilitare a clădirilor din Municipiul Satu Mare şi realizarea unui Audit Energetic şi a unei Foaie de parcurs pentru transformarea grădiniţei în clădire nZEB.

1 clădire

-

14

2.450.000

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 6 şi Creşa Castelul fermecat

1 clădire

-

5

2.450.000

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 5 şi Creşa Țara minunilor

1 clădire

-

12

2.450.000

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 9 şi Creşa Albă ca Zăpada

1 clădire

-

10

2.940.000

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa 14 Mai şi Creşa Mica sirenă

1 clădire

-

7

3.920.000

2021 - 2027

Modernizare infrastructură educaţională Colegiul Tehnic „Unio - Traian Vuia”

1 clădire

-

26

6.370.000

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Octavian Goga

1 clădire

-

12

1.470.758,09

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Lucian Blaga

1 clădire

-

14

1.849.141,77

2021 - 2027

Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Mircea Eliade

1 clădire

-

15

3.615.068,98

2021 - 2027

Eficientizarea energetică a instituţiilor de învaţământ din municipiu prin instalarea de panouri solare pentru generare de energie electrică şi producere apă caldă

-

-

-

10.000.000

2021 - 2027

Clădiri culturale

Reabilitare Filarmonica Dinu Lipatti

1 clădire

-

8

5.880.000

2021 - 2027

Alte clădiri

Reabilitare clădire  - srt. Wolfenbuttel

1 clădire

-

-

4.900.000

2021 - 2027

TOTAL

128 tep /an

50.744.969 lei

 


 

A.3.10. Proiecte propuse pentru producerea locală de energie din surse regenerabile

 

PRODUCEREA LOCALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ DIN SURSE REGENERABILE

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finanţare

Perioada de aplicare

Responsabil

Fotovoltaic

Implementare proiect şi executie centrală fotovoltaică pe învelitoarea unei clădiri publice

MWh/an

5

12

100.000 euro

FREE

2022

 

Primăria Municipiului Satu Mare

TOTAL

5 tep/an

12 tone CO2/an

100.000 euro


 

A.3.11. Proiecte propuse la nivel de urbanism local


URBANISM

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finanţare

Perioada de aplicare

Responsabil

Standarde pentru renovare clădiri existente şi dezvoltarea de clădiri noi

Standarde energetice înspre nZEB (eficienţă şi surse regenerabile) pentru noile clădiri municipale şi lucrări de renovare

kWh/mp/an

tone CO2/an

15

4

0 euro

Surse proprii

Fonduri norvegiene

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Standarde pentru renovare şi dezvoltarea de clădiri noi

Impunerea de către Serviciul Urbanism ca la obţinerea autorizatiilor de construcţii pentru clădiri noi, acestea să respecte indicatorii de performantă energetică aferenţi clădirilor nZEB

kWh/mp/an

tone CO2/an

15

4

5000 euro

Surse proprii

Fonduri norvegiene

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Includere componentă de planificare energetică urbană la actualizarea PUG

Dezvoltarea urbană se va realiza inclusiv prin planificare energetică a zonelor construite

-

-

-

8000 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

TOTAL

30 tep/an

8 tone CO2/an

13.000 euro

Indicator performanţă energetică investiţie: Euro/MWh economisit:  34 euro/MWh.


 

A.3.12. Proiecte propuse la nivelul comunităţii

COLABORAREA CU CETĂTENII, MEDIUL DE BUSINESS ŞI FACTORII INTERESAŢI

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finanţare

Perioada de aplicare

Responsabil

Servicii de consiliere energetică

Conştientizare şi relaţionare locală

Intensificarea consultărilor cu proprietarii de clădiri rezidenţiale şi comerciale

kWh/mp/ an

26

72.9

1.000 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Suport financiar

Reducere la impozitul pe proprietate pentru proprietarii clădirilor verzi şi/sau nZEB

kWh/mp/an

21

58.3

50.000 euro

Surse proprii

Schema de minimis

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Conştientizare şi relaţionare locală

Cooperarea cu investitori, profesionişti (mese rotunde pe tema energiei, climatului şi aspectelor  relevante ale mobilităţii, 1 zi pe an)

kWh/mp/an

10

29

1.000 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Conştientizare şi relaţionare locală

Cooperare strânsă cu domeniul industriei şi mediul de afaceri (mese rotunde pe tema energiei, climatului şi aspectelor relevante ale mobilităţii, 1 pe an)

kWh/mp/an

5

15

1.000 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Conştientizare şi relaţionare locală

Campanie de comunicare pentru colectarea selectivă a deşeurilor

kWh/an

5

14

1.000 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Conştientizare şi relaţionare locală

Campanii de conştientizare în probleme de energie (Ziua Energiei Durabile, o dată pe an)

-

3

11

1.000 euro

Surse proprii

2020

Primăria Municipiului Satu Mare

Formare şi educaţie

Cursuri de (in)formare în domeniul energiei pentru angajaţii Primăriei şi din clădirile publice

-

1

4

1.000 euro

Surse proprii

2020

Primăria Municipiului Satu Mare

Formare şi educaţie

Distribuirea de broşuri privind bunele practici de mediu şi economisirea de energie în clădirile publice

-

1

4

1.000 euro

Surse proprii

2020

Primăria Municipiului Satu Mare

TOTAL

72 tep/an

208 tone CO2/an

57.000 euro

Indicator performanţă energetică investiţie: Euro/MWh economisit:  68 euro/MWh.

A.3.13. Proiecte propuse pentru îmbunătăţirea organizării interne

ORGANIZARE INTERNĂ

Sector consum

Măsuri de economie de energie şi de cost

Indicator cantitativ de monitorizare

Val. Estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare [euro]

Sursa de finanţare

Perioada de aplicare

Responsabil

Reprezentare în domeniul energiei şi accesare finanţări nerambursabile din fonduri elveţiene şi norvegiene

Actualizare PACED Satu Mare

-

-

-

20.000 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Conformare legislaţie privind CPE

Elaborarea Certificatelor de performanţă energetică pentru toate clădirile publice

-

-

-

22.000 euro

Surse proprii

2022

Primăria Municipiului Satu Mare

Servicii de consultanţă în eficienţă energetică

Actualizare Program îmbunătăţire eficienţă energetică PiEE 2020 şi asistenţă tehnică de management energetic urban

-

-

-

15.000 euro

Surse proprii

2020

Primăria Municipiului Satu Mare

TOTAL

- tep/an

- tone CO2/an

57.000 euro

 


 

A.3.14. Proiecte propuse la nivelul achiziţiilor publice

ACHIZIŢII PUBLICE

Soluţii

Măsuri de economie de

energie şi de cost

Indicator cantitativ

Val. estimată a economiei de energie [tep/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare

[euro]

Sursa de finanţare

Perioada de aplicare

Responsabil

Cerințe/standarde de eficienţă energetică

Ghid pentru achiziţiile verzi ale primăriei: produse eficiente din punct de vedere energetic, materiale reciclate

Euro/ MWh economisit

8

26

500 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Suport în pregătirea Caietelor de sarcini pentru achiziţia de servicii de proiectare – modernizare şi creştere eficienţă în clădiri publice şi rezidenţiale

Impunere KPI

8

26

500 euro

Surse proprii

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

TOTAL

16 tep/an

52 tone CO2/an

1.000 euro


 

A.3.15. Proiecte demonstrative pilot

PROIECTE DEMONSTRATIVE CU IMPACT IMEDIAT ŞI RECUPERARE A INVESTIŢIEI DIN ECONOMIILE GENERATE

Soluţii

Măsuri de economie de

energie şi de cost

Indicator cantitativ

Val. estimată a economiei de energie [kWh/an]

Reduceri emisii de CO2 [tone/an]

Fonduri necesare

[euro]

Sursa de finanţare

Perioada de aplicare

Responsabil

Implementare pilot sistem de ventilație cu recuperare de căldură în cel puţin o sală de clasă, dintr-o şcoală şi monitorizarea calităţii aerului interior

Economie de energie termică prin recuperarea căldurii evacuate la aerisire                 Creşterea semnificativă a calităţii aerului interior

Reducere consum:

kWh/mp/an

Calitatea aerului interior ppm CO2

3.000

1

9.000 euro

Surse proprii

Sponsorizare

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Implementare pilot sistem de iluminat adaptativ în cel putin 3 săli de clase, din 3 şcoli diferite, cu aducerea în standarde a parametrilor luminotehnici

Economie de energie electrică               Creşterea calităţii iluminatului interior şi a aportului de lumină pentru activitățile educative

kWh/mp/an

2.000

0,5

15.000 euro

Parteneriat ESCO

Sponsorizare

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Implementare sistem pilot de monitorizare energetică integrată (energie electrică, gaz metan, apă) pentru o clădire publică

Economii de energie estimate la 10%

kWh/mp/an

15.000

7,5

15.000 euro

Parteneriat ESCO

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Implementare sistem pilot de condiţionare a nivelului tensiunii de alimentare cu energie electrică într-o clădire sau la nivelul unui punct de aprindere iluminat public

Economii de energie electrică, minim 7%

Creşterea duratei de viaţă a echipamentelor electrice / aparate de iluminat

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie

kWh/an

5.000

2

10.000 euro

Parteneriat ESCO

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

 

Implementarea pilot a unor surse regenerabile de energie electrică la nivelul unei clădiri publice pentru autoconsum

Economii de energie electrică

kWh/mp/an

1.500

0,5

15.000 euro

Parteneriat ESCO

2021

Primăria Municipiului Satu Mare

Certificarea unei clădiri publice care va fi modernizată ca şi clădire publică verde, reprezentativă la nivelul comunităţii urbane şi la nivel naţional

Beneficii de imagine

-

-

-

5.000 euro

Surse proprii

2022

Primăria Municipiului Satu Mare

Implementarea sistemului standard de Management Energetic ISO 50001 la nivelul Primăriei Satu Mare

Beneficii de imagine şi creşterea competenţelor Compartimentului Energetic

-

-

-

5.000 euro

Surse proprii

2021

 

Primăria Municipiului Satu Mare

Implementare proiect pilot de echilibrare reţea termică şi control temperatură prin senzori termostatati într-o clădire publică – şcoală

Impact în reducerea consumului de energie termică în clădirile publice

-

5.000

0,5

10.000 euro

Surse proprii

2021

 

Primăria Municipiului Satu Mare

TOTAL

31.500 kWh/an

12 tone CO2

87.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Primar,

 

Şef Serviciul Scriere, Implementare                                                                                                                     şi monitorizare proiecte                                                                                                                      Compartiment Energetic,

Kereskényi Gábor

 

dr. Sveda Andrea

 

Președinte de ședință,

 

Secretar general,

Kiss Iosif

Mihaela Maria Racolța