Hotărârea nr. 158/2020

HOTĂRÂREA nr. 158/24.09.2020 privind rectificarea Bugetului de venituri şi Cheltuieli al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 158/24.09.2020
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2020

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 41153/18.09.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 41154/18.09.2020, în calitate de iniţiator, raportul directorului economic nr. 41167/18.09.2020, Nota de fundamentare a Transurban S.A. nr. 2340/16.09.2020, cu privire la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
În conformitate cu art.7 alin (3), art. 19 lit. c) din Statutul societăţii Transurban S.A. Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Având în vedere prevederile OMFP 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,
În conformitate și cu următoarele:
Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare,
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare,
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare,
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
OG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
Legea Bugetului de Stat nr. 5 din 06.01.2020 pentru anul 2020,
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/06.01.2020,
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
Având în vedere Hotărârea nr. 41/17.09.2020 a Consiliului de Administratie al TRANSURBAN S.A. Satu Mare și adresa TRANSURBAN S.A. Satu Mare nr. 2364/18.09.2020,înregistrată la Primăria Satu Mare cu nr. 41/17.09.2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta:

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Transurban S.A. Satu Mare.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA Nr. 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Operatorul economic: TRANSURBAN SA

Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferăstrău, nr. 9

Cod unic de înregistrare RO18171186

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N) 2020

Propuneri rectificare an curent (N) 2020

%

Estimări anN+ 1 2021

Estimări an N + 2 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6}

1

17671

18447

104,39

13901

14006

75,36

100,76

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17621

18397

104,40

13835

13940

75,20

100,76

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA

3

4300

4400

102,33

3600

3700

81,82

102,78

b)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare

4

7700

10000

129,87

4493

4600

44,93

102,38

2

Venituri financiare

5

50

50

100,00

66

66

132,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

17662

18117

102,58

13878

13980

76,60

100,73

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

17660

18111

102,55

13878

13980

76,63

100,73

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

4513

4509

99,91

4700

4800

104,24

102,13

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1990

2290

115,08

200

200

8,73

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10683

10815

101,24

7878

7880

72,84

100,03

CO

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

9831

9965

101,36

7250

7250

72,75

100,00

CI

ch. cu salariile

13

9051

9185

101,48

7650

7650

83,29

100,00

C2

bonusuri

14

780

780

100,00

790

790

101,28

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0,00

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal __

16

0

0

0,00

0

0

0

1

2

3

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale

18

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

537

535

99,63

418

420

78,13

100,48

315

315

100,00

210

210

66,67

100,00

474

497

104,85

1100

1100

221,33

100,00

2

6

X

0

0

0,00

0

0

9

330

3666,67

23

26

6,97

113,04

0

0

0,00

2

3

0,00

150,00

0

0

#DIV/0!

21

23

#DIV/0!

109,52

0

0

#DIV/0!

1

1

2000,00

100,00

0

0

#DIV/0!

20

22

#DIV/0!

110,00

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

1

2

3

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget - subvenții pentru investitii

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal realizat la finele anului

48

2

Nr. mediu de salariați total

49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

X

440

985

223,86

600

600

60,91

100,00

0

250

0,00

0

0

0,00

0,00

440

985

223,86

600

600

60,91

100,00

170

170

100,00

170

170

100,00

100,00

168

168

100,00

168

168

100,00

100,00

4748

4814

101,40

3596

3596

74,70

100,00

4490

4556

101,48

3794,64

3794,64

83,29

100,00

0

1

2

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

8

Plăți restante

9

Creanțejestante

*) Rd.5O = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

52

59,0536

49,9821

84,64

55,6071

55,5952

111,25

99,98

53

54

999,49069

982,11091

98,26

998,3454

998,143(15

101,65

99,98

55

0

0

X

0

0

X

X

56

165

165

100,00

165

165

100,00

100,00

DIRECTOR ECONOMIC FABIAN DANA IOANA ,/C

VIZAT CFG p

ANEXA2

ANEXA Nr. 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Operatorul economic: TRANSURBAN SA

Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferăstrău, nr. 9

Cod unic de înregistrare RO18171186

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020

- mii lei ■

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2 (2018)

An precedent (N-l) -

2019

An curent (N) - 2020

Propuneri rectificare an curent 2020

%

%

Diferența fata de propunerea anterioara

Aprobat

Realizat 31.12.2019

Aprobat

Realizat

30.06.2020

9 = 8/5 *100

0 = 8/6

*100

din care:

conform HCL4/18.10.2 019

2020

TrimI realiz

Trim II realiz

Trim III

Total An 8=8d

0

1

2

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

14003

15626

15719

17671

7577

18447

117,35

1

04,391

4345

7582,16

13525

18447

776

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

13940

15576

15664

17621

7539

18397

117,45

1

04,404

4324,795

7543,16

13476

18397

776

a)

din producția vândută (rd. 4 4- rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

5647

5491

5583

5569

1848

3945

70,66

7

0.8386

1271

1848

2831

3945

-1624

al)

din vânzarea produselor

4

4889

5050

5086

5090

1642

3425

67,34

t

7,2888

1130

1642

2540

3425

-1665

a2i

din servicii prestate

5

577

310

331

331

89

331

100,00

100

53

89

134

331

0

a3)

din redevente si chirii

6

144

130

140

140

67

130

92.86

9

2,8571

39

67

98

130

-10

a4l

alte venituri

7

37

1

26

8

50

59

226,92

737,5

49

50

59

59

51

bl

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

8019

10040

10025

12000

5667

14400

143,64

120

3053

5667

10600

14400

2400

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete, fara TVA

10

3961

4300

4469

4300

2082

4400

98,46

1

02,326

1138

2082

3400

7200

4400

10000

100

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare

11

4057

5740

5556

7700

3585

10000

179,99

! 29,87

1915

3585

2300

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.

20 + rd. 21), din care:

14

274

45

56

52

24

52

92,86

100

1

28,164

45

52

0

ANEXA2

0

1

2

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

fl)

din amenzi și penalități

15

2

0

0

0

0

0

0,00

0

0,134

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0)

din subvenții pentru investiții

19

239

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

33

45

52

52

24

52

100,00

100,00

1

28,03

45

52

0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

63

50

55

50

38

50

90,91

100

20

39

49

50

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

6

5

9

5

2

5

55,56

100

1

3.000

4

5

0

ei

alte venituri financiare

27

57

45

46

45

35

45

97,83

100

19

36.000

45

45

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

13788

15617

15362

17662

7685

18117

117,93

1

02,576

3978.754

7672,86

13491

18117

455

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

13781

15615

15362

17660

7679

18111

117,89

1

02,554

3978,694

7666,86

13485

18111

451

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4644

4856

4822

4513

1853

4509

93,51

9

«,9114

1071,108

1863,32

3270

4509

-4

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

3811

3920

3835

3527

1522

3438

89,65

97.4766

912,81

1521,87

2485

3438

-89

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

bl

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3552

3650

3564

3250

1353

3161

88.69

9

7,2615

811

1353

2260

3161

-89

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb, materiale

35

637

650

650

650

321

650

100,00

100

169

321

460

650

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

2915

3000

2914

2600

1032

2511

86,17

9

6,5769

642

1032

1800

2511

-89

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

36

30

24

30

12

30

125,00

100

6,3

11,88

25

30

0

dl

cheltuieli privind energia si apa

38

223

240

247

247

157

247

100,00

100

95,51

156,99

200

247

0

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322

0

477

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 451, din care:

40

319

384

448

427

118

477

106,47

111,71

55,271

127,08

50

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

99

110

170

150

18

150

88,24

100

5,9

17,62

100

150

0

bl

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

24

24

28

27

10

27

96,43

100

5

20

22

20

27

25

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

20

20

26

25

9,00

25

96,15

100

3,63

17,60

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4

4

2

2

1,000

2

100,00

100

0,961

2,000

2

2

0

c)

prime de asigurare

45

187

240

240

240

85

290

120.83

l

20,833

42,35

84,69

190

290

50

ANEXA2

1

2 1

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

dl

cheltuieli pregătire personal

45'

9

10

10

10

5

10

100.00

100

2.43

5,17

10

10

0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

514

552

539

559

213

594

110,20

1

06,261

103,027

214,37

463

594

35

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

24

24

24

24

6

24

100.00

100

6

6

18

24

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

123

135

97

110

18

110

113,40

100

7,48

17,98

80

110

0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

5

11

11

11

1

11

100,00

100

1

1,43

10

11

0

cil

cheltuieli de protocol, din care:

51

2

3

3

3

1

3

120.00

100

0,6

0,9

2

3

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

3

8

9

8

1

8

94,12

100

0,4

0,53

8

8

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

3

8

9

8

1

8

88.89

100

0.4

0.53

8

8

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 •

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

1

2

1

2

0

2

0

0.35

2

2

0

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

21

31

33

32

3

32

96.97

100

3.23

3.42

30

32

0

- cheltuieli cu diurna ird. 65 + rd. 66), din care:

64

7

11

7

12

3

12

171,43

100

2,9

3

6

12

0

-interna

65

7

11

6

11

3

11

183.33

100

2.9

3

6

11

0

-externa

66

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

(0

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

106

105

99

105

45

105

106.06

100

25,31

44,58

91

105

0

ANEXA2

1

2        [

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

hl

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

4

4

3

4

1

4

133,33

100

0,617

1.16

2

4

0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

230

240

271

271

139

306

112,92

112,915

59,39

139,45

230

306

35

il)

cheltuieli de asigurare si pază

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i)

alte cheltuieli

78

0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

550

1020

1023

1990

580

2290

223,85

115,075

298,27

579,98

1300

2290

300

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

261

730

749

1700

437

2000

267,02

117,647

218,36

436,72

1100

2000

300

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

289

290

274

290

143

290

105,84

100

79.91

143,26

200

290

0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

7941

9249

9064

10683

4993

10815

119,32

101,236

2485,72

4992,56

8151,5

10815

132

CO

Cheltuieli de natură salarială ird. 88 + rd. 92)

87

7317

8548

8346

9831

4574

9965

119.40

101.363

2289,15

4574

7527

9965

134

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

6611

7768

7580

9051

4227

9185

121,17

101,48

2142,03

4227

6964

9185

134

a) salarii de bază

89

4392

5295

5154

6150

2939

6264

121.54

101.854

1475,91

2939

5152

6264

114

- corespunzător creșterii sal minim de baza brut

89'

0

4

4

4

2

4

100

1

2

3

4

0

- corespunzător modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

89"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA2

0

1

2       1

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

- corespunzător reîntregire creșteri salariale fata de an precedent

89’"

0

804

804

400

250

400

100

150

250

350

400

0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM1

90

2209

2460

2412

2887

1278

2907

120,52

1

00,693

661,72

1278

1800

2907

20

b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut, extinderii activitatii cf. anexa contr.

Delegare, reintregire creșteri salariale fata de an precedentptr. Spor ore supl+weekend, vechime, fidelitate (conform CCM)

90'

0

191

191

200

120

200

100

60

120

180

200

0

c| alte bonificatii (conform CCM)

91

10

13

14

14

10

14

100.00

100

4,4

10

12

14

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

706

780

766

780

347

780

101,83

100

147,12

347

563

780

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

205

260

253

260

105

260

102,77

100

17,95

105

200

260

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

82

100

85

100

83

100

117,65

100

3,6

35,6

85

100

0

b i tichete de masă;

96

501

520

513

520

242

520

101,36

100

129,17

242

363

520

0

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e} alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA2

0

1

2         1

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

416

456

464

537

275

535

115,30

9*9,6276

120

274,56

403,5

535

-2

a) pentru directori/directorat

105

293

333

341

414

213

412

120.82

91

19.5169

89

213

310,5

412

-2

-componenta fixă

106

293

304

312

380

181

380

121.79

100

89

181

278,5

380

0

-componenta variabilă

107

0

29

29

34

32

32

0

32

32

32

-2

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

123

123

123

123

62

123

100,00

100

31

61,56

93

123

0

-componenta fixă

109

123

123

123

123

62

123

100,00

100

31

61,56

93

123

0

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA si cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

113

208

245

254

315

144

315

124,02

100

76

144

221

315

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

114

646

490

453

474

253,000

497

109,71

1

04,852

124

231,000

392

497

23

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

5

0

0

0

0

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

116

5

0

0

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

di

alte cheltuieli

120

128

0

4

4

22.0

22

550.00

21

21.0

21

22

18

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și neco rporale

121

450

470

431

450

210,000

450

104,41

100

103

210,000

350

450

0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131) din care:

122

63

20

18

20

21,00

25

138,89

125

0

0,00

21

25

5

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

63

20

22

20

21,000

25

113,63636

125

0

0,000

21

2,

5

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA2

0

1

2

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

3

0

21

21

0

0,000

21

21

21

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariatilor la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

131

7

2

0

2

6,000

6

300

0

6,000

6

6

4

al

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

al 1

aferente creditelor pentru investitii

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

7

1

0

1

0,000

1

0

0,059

1

1

0

bl}

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

b2>

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

1

1

6

1

0

0

0

1

1

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

215

9

357

9

-108,5

330

92,436975

J

666,67

366

-90,696

35

330

321

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

33

0

55

0

58

0

0

0

7,169

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare țrd. 2), din care:

144

0

a)

Venituri din subvenții si transferuri

145

0

b)

Alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii cf.Legii anuale a Bugetului de stat

146

0

Cheltuieli totaledin exploatare,din care Rd30

13781

15615

15362

17660

7679

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

147

7317

8548

8346

9831

4574

9965

119.39851

01,363

2289,15

4574

7527

9965

134

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88}

151

6611

7768

7580

9051

4227

9185

121,17414

101.48

2142,03

4227

6964

9185

134

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

170

170

165

170

160

170

103,0303

100

165

160

170

170

0

4

Nr. mediu de salariați

153

162

168

158

168

159

168

106.32911

100

161

159

168

168

0

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000

154

3401

3853

3998

4490

4431

4556

113,9614

101,48

4435

4431

4606

4556

ANEXA2


0

1

2

3

3a

4

5

6

7

8

9

10

8a

8b

8c

8d

=8-6

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. I53]/12*1000

155

3658

4111

4268

4748

4684

4814

112,78045

101,4

4702

4684

4846

4814

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.

Legii anuale a bug de stat [(rd. 150 - rd.93* - rd.98-rd.89'

rd89"-rd89"' - rd.90')/rd. 153]/12*1000

155"

3658

3616

3742

4448

4295

4514

120,65511

1

01,494

4265

4295

4493

4514

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**

156

86,047

92,714

99,139

104,887

47,415

109,506

110,45672

04,404

26,862

47,441

80,214

109,51

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.l 1)/ rd. 153)**

157

61,002

58,548

63,975

59,054

24,868

49,982

78,128003

8

4,6386

14,968

24,894

37,357

49,982

7

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Creanțe restante, din care:

165

150

165

150

165

61

165

110

100

96,11

60

165

165

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

2

5

2

5

0

5

250

100

2

0

5

5

0

- de la operatori cu capital privat

167

142

150

142

150

51

150

105,6338

100

86.12

51

150

150

0

- de la bufetul de stat

168

6

10

6

10

9

10

166.66667

100

7,99

9

10

10

0

- de la bufetul local

169

0

0

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0


DIRECTOR ECONOMIC

FABIAN DANA

VIZAT CFG

POP ADRIANA

ANEXA Nr. 3


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Operatorul economic: TRANSURBAN SA

Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferăstrău, nr. 9

Cod unic de înregistrare RO18171186

Gradul de realizare a veniturilor totale


VIZAT CFG
- mii lei -

Prevederi an precedent

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

2018

%

4 = 3/2

(N-l) 2019

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:

6097

5984

98,15

5586

5694

101,93

1

Venituri din exploatare * )

6028

5921

98,22

5536

5639

101,86

2

Venituri financiare

69

63

91,30

50

55

110,00

3

Venituri extraordinare

0

0

X

0

0

X

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Operatorul economic: TRANSURBAN SA Sediul/Adresa: Satu Mare, str. Gara ferăstrău, nr. 9 Cod unic de înregistrare RO18171186

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei

INDICATORI

Data finalizării

an precedent 2019

Valoare

Realizat/

an

an

investiției

Aprobat

Prelimina t

curent 2020

2021

an 2022

0

i

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

440

440

985

0

0

i

Surse proprii, din care:

440

440

735

0

0

a) - amortizare

440

440

450

0

0

bl - profit

0

0

285

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

250

0

0

3

Credite bancare/leasing. din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- I denumire sursă)

0

0

0

0

0

- < denumire sursă)

0

0

0

0

0

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

440

440

985

0

0

1

Investiții în curs din fonduri proprii, din care:

0

0

180

0

0

a)-pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

180

- spălătorie cu perii

31,12,2020

202

202

180

2

Investiții noi. din care:

440

440

124

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

238

238

124

0

0

- microbuz, surse proprii

31.12.2020

0

0

0

- macara pliabila

31.12.2020

0

0

5

0

0

- bazine supraterane pentru combustibil

30.04.2019

83

83

0

- sonde măsurare pentru rezervoare comb.

31.12.2020

15

- pregătire platforma spălătorie

31.12.2019

90

90

0

- logan dokker

30,09,2019

50

50

0

- echipament service autobuze

31,12,2020

15

15

56

- imobilizări necorporale - soft Windows

31.12.2020

0

0

10

- tehnica de calcul

31.12.2020

30

schela metalica -lucrări la inaltime atelier

31.12.2020

0

0

8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

431

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public

teritoriale:

0

0

0

0

0

.modernizare toalete din atelierul de reparatii

31.12.2020

0

0

15

0

0

.modernizare clădire exploatare

31.12.2020

0

0

45

0

0

.refacere membrana bituminoasa acoperiș clădire hala

31,12,2020

371

dotare cu montaj instalație incalzire hala

31.12.2020

250

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

b}- externe

0

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL

BUJOR IONUT ANTONIO