Hotărârea nr. 157/2020

HOTĂRÂREA nr. 157/24.09.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 157/24.09.2020

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41045/18.09.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 41046/18.09.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 41047/18.09.2020, referatul de specialitate cu nr. 40645/16.09.2020 al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constantând necesitatea aprobării rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere reglementările cuprinse în art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 33.816.635 lei
• 32.885.115 lei la Secţiunea de funcţionare
• 931.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 36.350.012 lei, din care:
• 35.418.492 lei la Secţiunea de funcţionare
• 931.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 24.213.135 lei
• 24.177.135 lei la Secţiunea de funcţionare
• 36.000 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 24.922.402 lei. din care:
• 24.886.402 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 36.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art. 3. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri- 8.409.135 lei
la partea de cheltuieli- 9.118.402 lei, din care:
• 9.099.402 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 19.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 9.118.402 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 1.540.001 lei,
* cheltuieli materiale 7.504.401 lei,
* alte cheltuieli 55.000 lei,
* cheltuieli de capital 19.000 lei.

Art. 4. Anexele 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Județului Satu Mare, Serviciului Buget, Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MAREAnexa nr. 1 la HCL nr. 157/24.09.2020
Unitatea administrativ-teritorială: Satu Mare
Formular:
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI"
TOTAL SURSE E+F+G - lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RBUGET RECTIFICAT IULIE 2020INFLUENŢEBUGET RECTIFICAT SEPT 2020
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G"33,796,635.00""20,000.00""33,816,635.00"
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE"32,884,115.00""1,000.00""32,885,115.00"
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE"912,520.00""19,000.00""931,520.00"
CAP. 65
TOTAL VENITURI (SF+SD)"9,682,135.00""20,000.00""9,702,135.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE"9,682,135""1,000""9,683,135"
VENITURI DIN PROPRIETATE"838,906"0"838,906"
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)000
Alte venituri din dobanzi
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII "8,843,229""1,000""8,844,229"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati "7,122,138""20,000""7,142,138"
Taxe si alte venituri in învăţământ"1,824,420"0"1,824,420"
Venituri din prestări de servicii1500150
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate0
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine""5,202,868"0"5,202,868"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa1500150
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare""2,050"0"2,050"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"0
Venituri din cercetare0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"92,500""20,000""112,500"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"
Diverse venituri "1,716,591"0"1,716,591"
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri"1,716,591"0"1,716,591"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""4,500""-19,000""-14,500"
Donaţii şi sponsorizări**)"4,500"0"4,500"
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)0"-19,000""-19,000"
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
IV. SUBVENTII (cod 00.18)000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)000
Subvenţii pentru instituţii publice
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE0"19,000""19,000"
Diverse venituri (cod 36.10.32)000
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile "0"19,000""19,000"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 0"19,000""19,000"
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)
IV. SUBVENTII (cod 00.18)000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
CAP. 67
TOTAL VENITURI (SF+SD)"15,804,000.00"0.00"15,804,000.00"
TEATRUL DE NORD SATU MARE TOTAL VENITURI "13,623,000.00"0.00"13,623,000.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE "13,606,000"0"13,606,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)000
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 000
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)000
Alte venituri din dobanzi
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"1,225,000"0"1,225,000"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati "1,225,000"0"1,225,000"
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive""1,025,000"0"1,025,000"
Venituri din cercetare0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"200,000"0"200,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"0
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"0
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)0
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)0
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)""-17,000"0"-17,000"
Donaţii şi sponsorizări**)
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)"-17,000"0"-17,000"
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII "12,398,000"0"12,398,000"
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
Subvenţii pentru instituţii publice"12,398,000"0"12,398,000"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"17,000"0"17,000"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)"17,000"0"17,000"
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)"17,000"0"17,000"
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)"17,000"0"17,000"
Diverse venituri (cod 36.10.32)000
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile""17,000"0"17,000"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare "17,000"0"17,000"
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
CENTRUL CULTURAL G. M. ZAMFIRESCU TOTAL VENITURI "2,181,000.00"0.00"2,181,000.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE "2,181,000"0"2,181,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 0
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)0
Alte venituri din dobanzi
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"12,000"0"12,000"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati "12,000"0"12,000"
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive""7,000"0"7,000"
Venituri din cercetare0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"5,000"0"5,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"0
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"0
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)0
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)0
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile "000
Donaţii şi sponsorizări**)
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII "2,169,000"0"2,169,000"
Subvenţii pentru instituţii publice"2,169,000"0"2,169,000"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 000
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)000
Diverse venituri (cod 36.10.32)000
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)"000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)
IV. SUBVENTII (cod 00.18)000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Corecții financiare
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Corecții financiare
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) 000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
CAP. 70
TOTAL VENITURI (SF+SD)"8,310,500.00"0.00"8,310,500.00"
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE "7,414,980"0"7,414,980"
VENITURI DIN PROPRIETATE "931,000"0"931,000"
Venituri din concesiuni si inchirieri "930,000"0"930,000"
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice"930,000"0"930,000"
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Venituri din dobanzi"1,000"0"1,000"
Alte venituri din dobanzi"1,000"0"1,000"
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"6,483,980"0"6,483,980"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati"7,374,500"0"7,374,500"
Taxe si alte venituri in învăţământ
Venituri din prestări de servicii"5,429,000"0"5,429,000"
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate0
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa0
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"0
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"0
Venituri din cercetare0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati"1,945,500"0"1,945,500"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"
"Amenzi, penalitati si confiscari ""5,000"0"5,000"
"Alte amenzi, penalitati si confiscari""5,000"0"5,000"
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)000
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"
Alte venituri
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""-895,520"0"-895,520"
Donaţii şi sponsorizări**)
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)"-895,520"0"-895,520"
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)0
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
Împrumuturi de la bugetul local
IV. SUBVENTII (cod 00.18)0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)0
Subvenţii pentru instituţii publice
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"895,520"0"895,520"
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII"895,520"0"895,520"
Diverse venituri (cod 36.10.32)000
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile ""895,520"0"895,520"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare "895,520"0"895,520"
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Kiss IosifMihaela Maria Racolţa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MAREAnexa nr. 1.1 la HCL nr. 157/24.09.2020
Unitatea administrativ-teritorială: Satu Mare
Formular:
B U G E T U L
"PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2020"
TOTAL SURSE E+F+G- lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RBUGET RECTIFICAT IULIE 2020INFLUENŢEBUGET RECTIFICAT SEPT 2020
TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F+G"36,330,012.00""20,000.00""36,350,012.00"
TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE"35,417,492.00""1,000.00""35,418,492.00"
TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE"912,520.00""19,000.00""931,520.00"
CAP. 65
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)"10,391,402""20,000""10,411,402"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "10,391,402""1,000""10,392,402"
CHELTUIELI DE PERSONAL "2,677,001""20,000""2,697,001"
BUNURI SI SERVICII "7,659,401""-19,000""7,640,401"
ALTE CHELTUIELI"55,000"0"55,000"
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 0"19,000""19,000"
CHELTUIELI DE CAPITAL 0"19,000""19,000"
CAP. 67
TOTAL CHELTUIELI"15,804,000.00"0.00"15,804,000.00"
TEATRUL DE NORD SATU MARE TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)"13,623,000"0"13,623,000"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "13,606,000"0"13,606,000"
CHELTUIELI DE PERSONAL "11,008,000"0"11,008,000"
BUNURI SI SERVICII "2,506,000"0"2,506,000"
ALTE CHELTUIELI"92,000"0"92,000"
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE "17,000"0"17,000"
CHELTUIELI DE CAPITAL "17,000"0"17,000"
CENTRUL CULTURAL G. M. ZAMFIRESCU TOTAL CHELTUIELI (SF+SD) "2,181,000"0"2,181,000"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "2,181,000"0"2,181,000"
CHELTUIELI DE PERSONAL "419,000"0"419,000"
BUNURI SI SERVICII "1,762,000"0"1,762,000"
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)0
Construcţii
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"0
Alte active fixe 0
CAP. 70
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)"10,134,610"0"10,134,610"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE"9,239,090"0"9,239,090"
CHELTUIELI DE PERSONAL "5,383,000"0"5,383,000"
BUNURI SI SERVICII "3,731,602"0"3,731,602"
ALTE CHELTUIELI"124,488"0"124,488"
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE "895,520"0"895,520"
CHELTUIELI DE CAPITAL "895,520"0"895,520"
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Kiss IosifMihaela Maria Racolţa

JUDEŢUL: SATU MARE
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SATU MAREANEXA 2 la HCL nr. 157/24.09.2020
Formular:
SURSA E+G - G.M.ZAMFIRESCU + UNITĂŢI DE ÎNV. + TEATRUL DE NORD
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 "
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorTOTAL AN Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVEstimări
2017202020212022
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)00.01"24,213,135""8,161,866""7,684,110""5,263,582""3,103,577""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"9,646,135""3,004,166""2,844,360""1,512,282""2,285,327""121,000""121,000""121,000"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)15.1000000000
Impozit pe spectacole15.10.0100000000
Alte taxe pe servicii specifice15.10.5000000000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"9,646,135""3,004,166""2,844,360""1,512,282""2,285,327""121,000""121,000""121,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00.13"838,906""260,940""229,051""147,100""201,815"000
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10"838,906""260,940""229,051""147,100""201,815"000
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)30.10.05"771,082""246,682""214,000""132,100""178,300"000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"771,082""246,682""214,000""132,100""178,300"000
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.020XXXXXXX
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.030XXXXXXX
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000000
Alte venituri din proprietate30.10.50"67,824""14,258""15,051""15,000""23,515"000
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)31.1000000000
Alte venituri din dobanzi31.10.0300000000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"8,807,229""2,743,226""2,615,309""1,365,182""2,083,512""121,000""121,000""121,000"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+ 33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10"7,086,138""2,213,177""2,143,277""1,210,807""1,518,877""121,000""121,000""121,000"
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"531,420""190,230""117,820""81,550""141,820"000
Venituri din prestări de servicii33.10.08150150000000
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.10.0900000000
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.1300000000
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.14"5,202,868""1,485,097""1,582,457""790,257""1,345,057"000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.16150150000000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.17"2,050""2,050"000000
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.19"1,032,000""453,000""320,000""251,000""8,000""12,000""12,000""12,000"
Venituri din cercetare33.10.2000000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"317,500""82,500""123,000""88,000""24,000""109,000""109,000""109,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.5000000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.1000000000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.5000000000
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)36.10"1,716,591""525,549""472,032""154,375""564,635"000
Venituri din producerea riscurilor asigurate36.10.0400000000
Alte venituri36.10.50"1,716,591""525,549""472,032""154,375""564,635"000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)"37.10"4,500""4,500"000000
Donaţii şi sponsorizări**)37.10.01"4,500""4,500"000000
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)37.10.03"-36,000"0"-17,000""-19,000"0000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"36,000"0"17,000""19,000"0000
Alte transferuri voluntare37.10.5000000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00.1600000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)40.1000000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)40.10.1500000000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare40.10.15.0100000000
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare40.10.15.020XXXXXXX
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.10.160XXXXXXX
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)41.1000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)41.10.060XXXXXXX
Împrumuturi de la bugetul local41.10.1100000000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)42.1000000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)42.10.3900000000
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.4300000000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.10.6200000000
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.10.7000000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+ 43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.36 la 43.10.38)43.10"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.1000000000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.1400000000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.1500000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.0100000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.0200000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.0300000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.0100000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.0200000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.0300000000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1900000000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)"43.10.3100000000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale43.10.3300000000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/201743.10.3600000000
"Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018"43.10.3700000000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.01+43.10.38.02)43.10.3800000000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0100000000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0200000000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 +45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)45.1000000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)45.10.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.01.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)45.10.0200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.02.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)45.10.0300000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.03.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) ^)45.10.0400000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.04.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.04.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)45.10.0500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.05.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)45.10.0700000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.07.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.07.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)45.10.0800000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.08.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.08.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)45.10.1500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.15.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.15.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)45.10.1600000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.16.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.16.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)45.10.1700000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.17.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.17.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)45.10.1800000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.18.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.18.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)45.10.1900000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.19.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.19.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.19.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)45.10.20#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.20.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.20.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.20.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.20.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)45.10.2100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.21.01#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.21.02#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Prefinanţare45.10.21.03#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Corecții financiare45.10.21.04#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)46.1000000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-202046.10.0400000000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)48.1000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 48.10.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.01.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.01.0200000000
Prefinanţare48.10.01.0300000000
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.0200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.02.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.02.0200000000
Prefinanţare48.10.02.0300000000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 48.10.0300000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.03.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.03.0200000000
Prefinanţare48.10.03.0300000000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 48.10.0400000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.04.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.04.0200000000
Prefinanţare48.10.04.0300000000
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 48.10.0500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.05.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.05.0200000000
Prefinanţare48.10.05.0300000000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 48.10.1100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.11.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.11.0200000000
Prefinanţare48.10.11.0300000000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 48.10.1200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.12.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.12.0200000000
Prefinanţare48.10.12.0300000000
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)48.10.1500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.15.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.15.0200000000
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)48.10.1600000000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.16.0100000000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori48.10.16.0200000000
Prefinanțări48.10.16.0300000000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) 48.10.1900000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.19.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.19.0200000000
Prefinanţare48.10.19.0300000000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile48.10.19.0400000000
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)48.10.3200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.32.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.32.0200000000
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)48.10.3300000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.33.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.33.0200000000
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)00.01 SF"24,177,135""8,161,866""7,667,110""5,244,582""3,103,577""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"9,610,135""3,004,166""2,827,360""1,493,282""2,285,327""121,000""121,000""121,000"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)15.1000000000
Impozit pe spectacole15.10.0100000000
Alte taxe pe servicii specifice15.10.5000000000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"9,610,135""3,004,166""2,827,360""1,493,282""2,285,327""121,000""121,000""121,000"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)00.13"838,906""260,940""229,051""147,100""201,815"000
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10"838,906""260,940""229,051""147,100""201,815"000
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)30.10.05"771,082""246,682""214,000""132,100""178,300"000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"771,082""246,682""214,000""132,100""178,300"000
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.020XXXXXXX
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.030XXXXXXX
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000000
Alte venituri din proprietate30.10.50"67,824""14,258""15,051""15,000""23,515"000
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)31.1000000000
Alte venituri din dobanzi31.10.0300000000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"8,771,229""2,743,226""2,598,309""1,346,182""2,083,512""121,000""121,000""121,000"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) 33.10"7,086,138""2,213,177""2,143,277""1,210,807""1,518,877""121,000""121,000""121,000"
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"531,420""190,230""117,820""81,550""141,820"000
Venituri din prestări de servicii33.10.08150150000000
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.10.0900000000
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.1300000000
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.14"5,202,868""1,485,097""1,582,457""790,257""1,345,057"000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.16150150000000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.17"2,050""2,050"000000
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.19"1,032,000""453,000""320,000""251,000""8,000""12,000""12,000""12,000"
Venituri din cercetare33.10.2000000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"317,500""82,500""123,000""88,000""24,000""109,000""109,000""109,000"
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.5000000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.1000000000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.5000000000
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)36.10"1,716,591""525,549""472,032""154,375""564,635"000
Venituri din producerea riscurilor asigurate36.10.0400000000
Alte venituri36.10.50"1,716,591""525,549""472,032""154,375""564,635"000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)"37.10"-31,500""4,500""-17,000""-19,000"0000
Donaţii şi sponsorizări**)37.10.01"4,500""4,500"000XXX
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.03"-36,000"0"-17,000""-19,000"0000
Alte transferuri voluntare37.10.5000000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)00.1600000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)40.1000000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)40.10.150XXXXXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare40.10.15.010XXXXXXX
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)41.1000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)41.10.060XXXXXXX
Împrumuturi de la bugetul local41.10.1100000000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)42.1000000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000000
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.4300000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)43.10"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"14,567,000""5,157,700""4,839,750""3,751,300""818,250""3,948,000""3,948,000""3,948,000"
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.1000000000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.1500000000
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale43.10.3300000000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.01)43.10.3800000000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0100000000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) 00.01 SD"36,000"0"17,000""19,000"0000
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)00.02"36,000"0"17,000""19,000"0000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)00.12"36,000"0"17,000""19,000"0000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)00.14"36,000"0"17,000""19,000"0000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)"37.10"36,000"0"17,000""19,000"0000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"36,000"0"17,000""19,000"0000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10)00.1600000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)40.1000000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)40.10.150XXXXXXX
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare40.10.15.020XXXXXXX
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)40.10.160XXXXXXX
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.1700000000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.1800000000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)42.1000000000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)42.10.3900000000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.10.6200000000
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.10.7000000000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.36+43.10.37+43.10.38)43.1000000000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.1400000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.0100000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.0200000000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.0300000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.0100000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.0200000000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.0300000000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1900000000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)"43.10.3100000000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/201743.10.3600000000
"Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018"43.10.3700000000
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 (cod 43.10.38.02)43.10.3800000000
Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/201843.10.38.0200000000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)45.1000000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)45.10.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.020XXXXXXX
Corecții financiare45.10.01.040XXXXXXX
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)45.10.0200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.020XXXXXXX
Corecții financiare45.10.02.040XXXXXXX
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)45.10.0300000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.020XXXXXXX
Corecții financiare45.10.03.040XXXXXXX
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^)45.10.0400000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.04.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.04.040XXXXXXX
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)45.10.0500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.020XXXXXXX
Corecții financiare45.10.05.040XXXXXXX
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)45.10.0700000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.07.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.07.040XXXXXXX
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)45.10.0800000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.08.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.08.040XXXXXXX
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)45.10.1500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.15.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.15.040XXXXXXX
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)45.10.1600000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.16.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.16.040XXXXXXX
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)45.10.1700000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.17.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.17.040XXXXXXX
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)45.10.1800000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.18.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.18.040XXXXXXX
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)45.10.1900000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.19.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.19.020XXXXXXX
Corecții financiare45.10.19.040XXXXXXX
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)45.10.2000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.20.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.20.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.20.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.20.040XXXXXXX
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)45.10.2100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.21.010XXXXXXX
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.21.020XXXXXXX
Prefinanţare45.10.21.030XXXXXXX
Corecții financiare45.10.21.040XXXXXXX
Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)46.1000000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-202046.10.0400000000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)48.1000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 48.10.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.01.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.01.0200000000
Prefinanţare48.10.01.0300000000
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) 48.10.0200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.02.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.02.0200000000
Prefinanţare48.10.02.0300000000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) 48.10.0300000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.03.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.03.0200000000
Prefinanţare48.10.03.0300000000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) 48.10.0400000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.04.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.04.0200000000
Prefinanţare48.10.04.0300000000
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 48.10.0500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.05.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.05.0200000000
Prefinanţare48.10.05.0300000000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) 48.10.1100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.11.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.11.0200000000
Prefinanţare48.10.11.0300000000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) 48.10.1200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.12.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.12.0200000000
Prefinanţare48.10.12.0300000000
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)48.10.1500000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.15.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.15.0200000000
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)48.10.1600000000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.16.0100000000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori48.10.16.0200000000
Prefinanțări48.10.16.0300000000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) 48.10.1900000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.19.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.19.0200000000
Prefinanţare48.10.19.0300000000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile48.10.19.0400000000
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)48.10.3200000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.32.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.32.0200000000
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)48.10.3300000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.10.33.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.10.33.0200000000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Kiss IosifMihaela Maria Racolţa

JUDEŢUL: SATU MARE
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SATU MAREANEXA 2.1 la HCL nr. 157/24.09.2020
Formular:
SURSA E+G - G.M.ZAMFIRESCU + UNITĂŢI DE ÎNV. + TEATRUL DE NORD
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020"
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorTOTAL AN Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IVEstimări
2017202020212022
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"24,922,402""8,871,133""7,684,110""5,263,582""3,103,577""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)50.1000000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000000
Din total capitol:00000000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000000
Autorităţi executive51.10.01.0300000000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000000
Din total capitol:00000000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000000
Din total capitol:00000000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000000
Politie locala61.10.03.0400000000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"24,922,402""8,871,133""7,684,110""5,263,582""3,103,577""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"9,118,402""3,207,433""2,423,360""1,210,282""2,277,327"000
Din total capitol:00000000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.03"4,258,165""1,332,962""1,133,809""604,982""1,186,412"000
Învatamânt prescolar65.10.03.01"2,577,554""764,283""697,757""479,757""635,757"000
Învatamânt primar65.10.03.02"1,680,611""568,679""436,052""125,225""550,655"000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.04"1,679,199""684,497""373,302""272,800""348,600"000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.01"83,665""46,665""17,500""6,000""13,500"000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.02"1,595,534""637,832""355,802""266,800""335,100"000
Invatamant profesional65.10.04.0300000000
Învatamânt postliceal65.10.0500000000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000000
Învatamânt special65.10.07.0400000000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11"3,181,038""1,189,974""916,249""332,500""742,315"000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03"3,181,038""1,189,974""916,249""332,500""742,315"000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000000
Din total capitol:00000000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000000
Spitale generale66.10.06.0100000000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.10"15,804,000""5,663,700""5,260,750""4,053,300""826,250""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Din total capitol:00000000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.03"15,804,000""5,663,700""5,260,750""4,053,300""826,250""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Muzee67.10.03.0300000000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.04"13,623,000""4,863,700""4,960,750""3,636,300""162,250"000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000000
Case de cultura67.10.03.06"2,181,000""800,000""300,000""417,000""664,000""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Camine culturale67.10.03.0700000000
Universitati populare67.10.03.0900000000
Presa67.10.03.1000000000
Edituri67.10.03.1100000000
Centre culturale67.10.03.1400000000
Gradini botanice67.10.03.1500000000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000000
Sport67.10.05.0100000000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000000
Din total capitol:00000000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000000
Crese68.10.1100000000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.1000000000
Din total capitol:00000000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.5000000000
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000000
Din total capitol:00000000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000000
Salubritate74.10.05.0100000000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000000
Din total capitol:00000000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000000
Din total capitol:00000000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000000
Camere agricole83.10.03.0700000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000000
Silvicultura83.10.0400000000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000000
Din total capitol:00000000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000000
Din total capitol:00000000
Alte actiuni economice87.10.5000000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000000
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.9798.10"-709,267""-709,267"000000
Excedentul secţiunii de funcţionare98.10.96"-709,267""-709,267"000000
Excedentul secţiunii de dezvoltare98.10.9700000000
DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.9799.10"709,267""709,267"000000
Deficitul secţiunii de funcţionare99.10.96"709,267""709,267"000000
Deficitul secţiunii de dezvoltare99.10.9700000000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"24,886,402""8,871,133""7,667,110""5,244,582""3,103,577""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)50.1000000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000000
Din total capitol:00000000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000000
Autorităţi executive51.10.01.0300000000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000000
Din total capitol:00000000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000000
Din total capitol:00000000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000000
Politie locala61.10.03.0400000000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"24,886,402""8,871,133""7,667,110""5,244,582""3,103,577""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"9,099,402""3,207,433""2,423,360""1,191,282""2,277,327"000
Din total capitol:00000000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.03"4,258,165""1,332,962""1,133,809""604,982""1,186,412"000
Învatamânt prescolar65.10.03.01"2,577,554""764,283""697,757""479,757""635,757"000
Învatamânt primar65.10.03.02"1,680,611""568,679""436,052""125,225""550,655"000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.04"1,679,199""684,497""373,302""272,800""348,600"000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.01"83,665""46,665""17,500""6,000""13,500"000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.02"1,595,534""637,832""355,802""266,800""335,100"000
Invatamant profesional65.10.04.0300000000
Învatamânt postliceal65.10.0500000000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000000
Învatamânt special65.10.07.0400000000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11"3,162,038""1,189,974""916,249""313,500""742,315"000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03"3,162,038""1,189,974""916,249""313,500""742,315"000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000000
Din total capitol:00000000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000000
Spitale generale66.10.06.0100000000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.10"15,787,000""5,663,700""5,243,750""4,053,300""826,250""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Din total capitol:00000000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.03"15,787,000""5,663,700""5,243,750""4,053,300""826,250""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Muzee67.10.03.0300000000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.04"13,606,000""4,863,700""4,943,750""3,636,300""162,250"000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000000
Case de cultura67.10.03.06"2,181,000""800,000""300,000""417,000""664,000""4,069,000""4,069,000""4,069,000"
Camine culturale67.10.03.0700000000
Universitati populare67.10.03.0900000000
Presa67.10.03.1000000000
Edituri67.10.03.1100000000
Centre culturale67.10.03.1400000000
Gradini botanice67.10.03.1500000000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000000
Sport67.10.05.0100000000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000000
Din total capitol:00000000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000000
Crese68.10.1100000000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.1000000000
Din total capitol:00000000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.5000000000
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000000
Din total capitol:00000000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000000
Salubritate74.10.05.0100000000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000000
Din total capitol:00000000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000000
Din total capitol:00000000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000000
Camere agricole83.10.03.0700000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000000
Silvicultura83.10.0400000000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000000
Din total capitol:00000000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000000
Din total capitol:00000000
Alte actiuni economice87.10.5000000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000000
EXCEDENT 98.10.96 98.10"-709,267""-709,267"000000
Excedentul secţiunii de funcţionare98.10.96"-709,267""-709,267"000000
DEFICIT 1) 99.10.96 99.10"709,267""709,267"000000
Deficitul secţiunii de funcţionare99.10.96"709,267""709,267"000000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)49.10"36,000"0"17,000""19,000"0000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)50.1000000000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)51.1000000000
Din total capitol:00000000
Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)51.10.0100000000
Autorităţi executive51.10.01.0300000000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)54.1000000000
Din total capitol:00000000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.1000000000
Alte servicii publice generale54.10.5000000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.1000000000
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)61.1000000000
Din total capitol:00000000
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.0300000000
Politie locala61.10.03.0400000000
Protectie civila si protectie contra incendiilor61.10.0500000000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.5000000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.10"36,000"0"17,000""19,000"0000
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.10"19,000"00"19,000"0000
Din total capitol:00000000
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.0300000000
Învatamânt prescolar65.10.03.0100000000
Învatamânt primar65.10.03.0200000000
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.0400000000
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.0100000000
Învatamânt secundar superior 65.10.04.0200000000
Invatamant profesional65.10.04.0300000000
Învatamânt postliceal65.10.0500000000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700000000
Învatamânt special65.10.07.0400000000
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11"19,000"00"19,000"0000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03"19,000"00"19,000"0000
Alte servicii auxiliare65.10.11.3000000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.5000000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.1000000000
Din total capitol:00000000
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)66.10.0600000000
Spitale generale66.10.06.0100000000
Unitati medico-sociale66.10.06.0300000000
Servicii de sanatate publica66.10.0800000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.5000000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.10"17,000"0"17,000"00000
Din total capitol:00000000
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.03"17,000"0"17,000"00000
Muzee67.10.03.0300000000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.04"17,000"0"17,000"00000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.0500000000
Case de cultura67.10.03.0600000000
Camine culturale67.10.03.0700000000
Universitati populare67.10.03.0900000000
Presa67.10.03.1000000000
Edituri67.10.03.1100000000
Centre culturale67.10.03.1400000000
Gradini botanice67.10.03.1500000000
Alte servicii culturale67.10.03.3000000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.0500000000
Sport67.10.05.0100000000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.5000000000
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)68.1000000000
Din total capitol:00000000
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.0400000000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.0500000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200000000
Crese68.10.1100000000
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.1200000000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale (cod 68.10.50.50)68.10.5000000000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale68.10.50.5000000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"00000000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.1000000000
Din total capitol:00000000
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.0300000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.0100000000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.3000000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.0400000000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.5000000000
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)74.1000000000
Din total capitol:00000000
Reducerea si controlul poluarii74.10.0300000000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.0400000000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.0500000000
Salubritate74.10.05.0100000000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.0200000000
Alte servicii în domeniul protecției mediului74.10.5000000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10) 79.1000000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.1000000000
Din total capitol:00000000
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.0100000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.3000000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)"83.1000000000
Din total capitol:00000000
Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)83.10.0300000000
Camere agricole83.10.03.0700000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.3000000000
Silvicultura83.10.0400000000
"Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii"83.10.5000000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.1000000000
Din total capitol:00000000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.5000000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.1000000000
Din total capitol:00000000
Alte actiuni economice87.10.5000000000
"Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.1000000000
EXCEDENT (98.10.97)98.1000000000
Excedentul secţiunii de dezvoltare98.10.9700000000
DEFICIT 1) ( 99.10.97)99.1000000000
Deficitul secţiunii de dezvoltare99.10.9700000000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU BUGET
PRIMAR Ec. LUCICA URSU Ec. TEREZIA BORBEI
KERESKÉNYI GÁBOR
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Kiss IosifMihaela Maria Racolţa

PRIMĂRIA SATU-MARE

'Î'NVAȚAH AmV

PROPUNERE: Modificare buget

Denumirea indicatorilor


Cod indi- câtor

Rând


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r3

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

r9

CI VENiTUR, DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

r 10

Vemtur- dm proonetate(cod 30.10.05+30.1 D.08-^30 10.09+30.10.50)

3010

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r 12

Alte venituri o,n concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

r 13

Alte venituri din proprietate

301050

r 18

C2. VANZARi DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r21

Venituri om prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

r 22

33 10.05+33.10 08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10

Taxe si alte venituri in mvatainant

331005

r23

Venituri din prestări de servicii

331008

r 24

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

r 27

331016 ,'28

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

PREVEDERI BUGETARE - ANEXA 3 01-Septembrie-2020


Buget 2020


CREDITE

DE     PREVEDERI

ANGAJA ANUALE

MENT

8 409.135.00

8.390 135.00

8.390 135,00

8.390.135,00

838.906.00

838.906,00

771 082.00

771.082,00

67.824,00

7.551.229,00

5.849.138,00

531.420,00

150,00

5.202.868,00

150.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subventiilefcod

37 10 01+37.10.03+37.10.50)

Donatii si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVlCll( cod 37.10)

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37 10 04)

Varsaminte din secțiunea de funcționare

PRIMAR, Kereskenyi Gâbor

331017

r 29

2.050.00

331050

r 36

112.500.00

3610

f41

1.716.591.00

361050

r43

1.716.591.00

3710

-14.500,00

371001

r45

4.500.00

371003

r46

-19.000.00

r 68

19.000.00

00012

r69

19.000.00

0012

r 70

19.000.00

0014

r 71

19000.00

3710

r 72

19 000.00

371004

r73

19.000.00

Șef birou, ec. Mari seu Anca


întocmit, ec. Mediesan Romei

capitol bt> " INVATAMANT'

Anexa


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10-79.10)

49.10

9.118.402

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

0

Din total capitol

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

9.118.402

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

9.118.402

0

Din total capitol. I_________________________________________________________________________________________________________

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65 10 03.02)

65 10.03

4 258 165

0

învățământ preșcolar

65.10 03.01

2.577.554

| învățământ primar

65 10.03.02

1.680.611

învățământ secundar ( cod 65 10.04.01 la cod 65 10.04 03)

65 10 04

1.679 199

0

învățământ secundar inferior

65 10.04.01

83.665

l invatamant secundar superior

65.10.04.02

1.595.534

| invatamant profesional

65 10.04.03

0

învățământ pcstiiceal

65 10.05

0

0

I I

învățământ nedefimbil prin nivel ( COD 65 10 07.04)_________

65 10.07

0

0

I

linva'.amăn'. special

65.10.07.04

0

L_____________

Servicii auxiliare pen'zu educație ( cod 65.10.11 03+65 10 11 30)__

65 10.11

3.181.038

0

Internate si cantine pentru elevi

65 10.11.03

3.181.038

j Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în oomemui învățământului__

65 10 50

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)___

66.10

0

0

EXCEDENT (coO 00 01-49 10)_____________________________________________________________________

98 10

-709.267

0

DEFICIT ’

'     (cod 49 10-0C01)

99.10

709.267

0

1                                       1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

9.099.402

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

0

Partea a

lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

9.099.402

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

9.099.402

0

Din total capitol: |___

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10 03.01+65 10.03.02)

65.10.03

4.258.165

0

învățământ preșcolar

65.10.03 01

2.577.554

învățământ primar

65.10.03.02

1.680.611

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65 10.04 03)

65.10 04

1.679.199

0

invatamant secundar inferior

65 10.04.01

83.665

învățământ secundar superior

65 10.04 02

_ 1.595.534

__Invatamant profesional___________________________________________________________________________

65.10 04.03

0

învățământ postliceai

65 10.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65 10 07.04)

65 10.07

0

0

| învățământ special

65 10.07 04

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10 11 03+65 10.11.30)

65.10 11

3.162.038

0

internate si cantine pentru elevi

65 10 11 03

3.162.038

Alte servicii auxiliare

65 10.11 30

0

I

DENUMIREA INDICATORILOR

j Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)__

_______EXCEDENT (cod 00.01-49 10)_______________________________________ '

DEFICIT' (cod 49 10-0001)_________________________________________________________________________

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)________________________

Dm total capitol |

_____________învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02)__________________________________ ___învățământ preșcolar________________________________________________________________________ __[învățământ primar_____________________ _________________________________________________ __învățământ secundar ( cod 65 10 04.01 la cod 65 10 04 03)

__________învățământ secundar inferior___ ।____învățământ secundar superior__

।____ [invatamant profesional__________________________________________________________________________

| ____________Invalamânt postliceal__________________________________________________________________________________

i              [învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10 07 04)

___|invalamânl special__________________________________________________________________________ j                Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65 10 11 03+65 10 11 30)_____________________________________

|_________________I_____________Internate si cantine pentru elevi_______________________________________________________________________

i_________________| Alte servicii auxiliare______________________________________________________________________________________________

[Alte cheltuieli în domeniul învățământului             ________________________________________________

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)_______________________________________________________

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)________

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)_____________________________

__Din total capitol: |

_________'Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80 10 Oi 30)_______________________________________ __[            [Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale___________________________________ Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)___

Dm total capitol |

| Alte acțiuni economice                                ____________________________________________

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT__________________________________________________________________

EXCEDENT (cod 00 01-49 10)__

DEFICIT’’ (cod 49 10-00 01)

PRIMAR.

Kereskânyi GăbCod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

65 10 50

0

0

66.10

0

0

98 10

-709.267

99 10

709.267

49.10

19.000

0

50.10

0

0

63.10

19.000

0

65.10

19.000

0

0

65 10 03

0

0

65 10 03 01

0

65 10 03 02

0

65.10 04

0

0

65 10 04 01

0

65 10 04 02

0

65 10 04 03

0

65 10 05

0

65 10 07

0

0

65 10 07 04

0

65 10 11

19.000

0

65 10 11 03

19.000

65 10 11 30

0

65 10 50

0

66.10

0

0

79.10

0

0

80.10

0

0

0

80 10 01

0

0

80 10 01 30

0

83.10

0

0

87 10

0

0

0

87 10 50

0

96 02

0

98 10

0

99 10

0


Anexa nr