Hotărârea nr. 152/2020

HOTĂRÂREA nr. 152/27.08.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 152/27.08.2020
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421


 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36836/ 20.08.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 36838/ 20.08.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 36839/ 20.08.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr.37075/21.08.2020,
- cererea depusă de către societatea SANTEC SRL, înregistrată la instituția noastră cu nr. 29024/01.07.2020 și documentația topografică anexată,
- referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, înregistrat sub nr. 36656/20.08.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini,
- art. 10 alin. 2 și art.24 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art.553 alin. 1 coroborat cu alin. 4, art. 885 și art. 888 din Codul Civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 354 alin. 1, art. 355 și art. 364 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, modificat și completat,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniu privat al municipiului Satu Mare a terenului în suprafață de 354 mp, teren înscris în CF nr. 156533 Satu Mare cu nr. top 6937/1, identificat conform Planului de situație pentru cumpărare teren, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 26897/04.06.2020 și a terenului în suprafață de 1020 mp, teren înscris în CF nr. 7658 Satu Mare cu nr. top 6937/2 și identificat conform Planului de situație pentru cumpărare teren, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 26903/04.06.2020, care constituie anexa 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață totală de 1374 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, identificat la articolul 1, cu recomandarea de a se amenaja şi locuri de parcare în incinta imobilului teren.
Art. 3. Se aprobă prețul vânzării de 54.420 lei pentru suprafața totală de 1374 mp, calculat conform prețurilor prevăzute în Raportul de evaluare terenuri, care constituite Anexa 2 la HCL nr. 259/ 28.11.2019, în funcție de categoria de folosință, după cum urmează:
- prețul de 17.700 lei, pentru suprafața de 354 mp teren cu categoria de folosință „curți, construcții",
- prețul de 36.720 lei, pentru suprafața de 1.020 mp, teren cu categoria de folosinţă „arabil".
Art. 4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului generalal municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și societății SANTEC SRL.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

teren înscris in C.F. 156533, sub nr. top. 6937/1

Adresa : Localitatea Satu Mare, strada Lucian Blaga, nr. 421

Jud. Satu Mare

Scara 1: 5000


A.N.C.P.I.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Satu Mare

nr. înreg. 26897 din 04.06.2020 Verificat și recepționat

Executant: ing. MENTIU VASILE Aut. nr RO-B-F 1252/2010


Digitally signed by Vasile Mentiu

DN: C=RO, O=MENTIU EXPERT S.R.L., CN=Vasile Mentiu, SERIALNUMBER=MV573, G=Vasile, SN=Mentiu, OID.2.5.4.97=41896502 Date: 2020-06-04 11:41:21


Arpad Szabo


Digitally signed by Arpad

Szabo

DN: C=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE, cn=Arpad Szabo.

serialNumber=SA877, givenName=Arpad, sn=Szabo, 2.5.4.97=9724775 Date: 202006.1810:57:37 +03’00’


Inspector


Plan de situație pentru cumpărare teren de Ia Statul Roman

teren înscris in C.F. 156533, (vechi 44106), sub nr. top. 6937/1

Adresa : Localitatea Satu Mare, strada Lucian Blaga, nr. 421 Jud. Satu Mare

Scara 1:500

Planul se va utiliza doar în scopul solicitat

respectiv pentru: CUMPĂRARE TEREN DE LA STATUL ROMAN și este insoțit de procesul verbal de recepție nr.

549/2020


Suprafața de teren propusa pentru cumpărare - 354 mp

A. Date referitoare la teren

Nr.. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din acte (mp)

Mențiuni

ICc 6937/1

Cc

354

Teren imprejmuit

TOTAL

354

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CCOM

89

mooayin

I

A.N.C.P.L ~                 |

TOTAL

89                        |

Oficiul de Cadastru și                |

Suprafața totala masurata a imobilului = 354 m^> Suprafața din act = 354 mp

Executant: ing. MENTIU VASILE

Aut. nr RO-B-F 1252/2010

1____________________________

Digitally signed by Vasile Mentiu

DN: C=RO, O=MENTIU EXPERT S.R.L.,

CN=Vasile Mentiu, SERIALNUMBER=MV573,

G=Vasile, SN=Mentiu, OID.2.5.4.97=41896502

Date: 2020-06-04 11:41:11

Publicitate Imobiliară                 |

Satu Mare                    |

nr. înreg. 26897 din 04.06f2Q2i0          |

Verificat și recepționat               |

Digitally signed by Arpad                       .

-------«-------------------1 Szabo----------------------------------1 /\ V*          ✓"'1 DN:c=RO,o=OFICIULDE

I LJ Q     CADASTRU 51 PUBLICITATE

|              IMOBILIARA SATU MARE,

cn=Arpad Szabo, Z"»          1          serialNumber=SA877,

“7               givenName=Arpad,

kV      sn=Szabo, 2.5.4.97=9724775

Date: 2020.06.18 10:57:57

+03'00'

teren înscris in C.F. 7658. sub nr. top. 6937.(2

Adresa : Localitatea Satu Mare, strada Lucian Blaga. nr. 421

Jud. Satu Mare

Scara 1:5000


Publicitate Imobiliară


|                Satu Mare

| nr inreg. 26903 din 04.06.2020

|              Verificat și recepționat

I


Executant: mg. MENȚII VASIl.E Aut. nr RO-B-F 1252/2010


Dig itoîiy sisntd by Vrute .Mentiu

DN: C=RO. O«MENTIU EXPERT

S.R L. CN=VisiJb Mer.tiu.

SERIALNUM8ER=MV573. G=V.w!s.

SN«M»ntiu. 010.2.5.4.97=41696502

Date. 2020-26*04 13 02 59


Arpad

Szabo


D*1 :i*yt yri C-v ON

CADASTOU’StFUfUC'UH wc&uau șan» *aa*<. e* zArpJd

ri A» 77

t— £24^0

1S4»?«9WM

3*ct Kîwe 'e - 0€«i9 w


InspectorOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara SATU MARE Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Satu Mare

AXCP1

'jj.;.'.;’ Adresa BCPI: Satu Mare, Str. Martirilor Deportat; 52. 440025, tel: 0261714262

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 548 / 2020

întocmit astăzi. 18/06/2020, privind cererea 26903 din 04/06/2020 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MENTIU VASILE

 • 2. Executant: Mentiu Vasile

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație cadastrala necesara "Dosarului pentru cumpărare teren - proprietatea Statului Roman nr. top. 6937/2"

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE conform avizului de începere a lucrărilor:

  fMumăr act pata act

  |T:p act_______________________[Emitent         _______|

  OP 23       04.06.2020

  Documentație 04.06.2020

  .                                          1                                     j

  înscris sub semnătură privata Mentiu Vasile inscris sub semnătură privata Mentiu Vasile

  Măsurători 04.06.2020

  înscris sub semnătură privata Mentiu Vasile

  Planuri*        ÎO‘4.06.2020 j

  inscris sub semnătură privata Mentiu Vasile

  Extras Cf     18.05.2020 act administrativ              BCPI Satu Mare

  Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 548 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentația Dumneavoastră se suprapune cu următoarele numere cadastrale: 155643.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale: identificator |îip eroare [Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector Arpad Szabo

Plan de situație pentru cumpărare teren de la Statul Roman

teren inscris in C.F. 7658. sub nr. top. 6937/2

Adresa : Localitatea Satu Mare, strada Lucian Blaga. nr. 42!

Jud. Satu Mare

Scara 1:500

694640;

Planul se va utiliza doar în scopul solicitat              £

respectiv pentru: CUMPĂRARE TEREN DE LA STATUL ROMAN

Suprafața de teren propusa pentru cumpărare = 932 mp ____ A. Date referitoare la teren pdrcela             Categoria de folosința Suprafața din acte {mp)

î

IA 6937'2                 Arabil                   1020

_____

TOTAL                       ~           1020


Mențiuni


Teren împrejmuit


B. Date referitoare la construcții

Cod Destinația                       Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


Suprafața totala maturata a imobilului - 032 mp       Oficiul de Cadastru Si

Suprafața din act ~ 1020 mp                 _ ...       ,    .... '

;            Publicitate Imobiliară


Executant: în;. MENȚII VAS1LE Aut. nr RO-B-F 1252/2010


C<g4&!y eișned by Vjs: ă Kento

DN C*RO O ME»riU EXPERT S.R.L..

CN-vasi* Mereu, SER AL\UVBeR*VV573. C=Vasfs. SN=Mgn:u. C’32 £4 97s41H9S5:?

Data- 2K--36-O4 13:02 48


nr. înreg 26903 din 04.06.20țM^c,o>-

Verificat și recepționat

Otjitel, uyca by *>r»4

—A r n a rl 8 ,b j ----

|          IhWUAMMTVUAtf.

“7 rN/"N

J Z Q 111J M4«7-»na?7SOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Adresa BCPI: Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, tel: 0261714262

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 549 / 2020

întocmit astăzi, 18/06/2020, privind cererea 26897 din 04/06/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MENTIU VASILE

 • 2. Executant: Mentiu Vasile

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ NECESARA DOSARULUI „CUMPĂRARE TEREN PROPRIETATEA STATULUI ROMAN"CF nr.156533

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE conform avizului de incepere a lucrărilor:

[Număr act

pata act

Tip act

[Emitent

OP 22

29.05.2020 !

înscris sub semnătură privata

Metniu Vasile

Măsurători

p4.06.2020 f

înscris sub semnătură privata

Mentiu Vasile

Documentație

04.06.2020

înscris sub semnătură privata

Mentiu Vasile

Planuri

04.06.2020 !

înscris sub semnătură privata ;

Mentiu Vasile

Extras de

04.05.2020

act administrativ

BCPI Satu Mare

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 549 au fost recepționate 0 propuneri.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale: [identificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector Arpad Szabo