Hotărârea nr. 151/2020

HOTĂRÂREA nr. 151/27.08.2020 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 151/27.08.2020
pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

  

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37002/21.08.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 37005/21.08.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 37006/21.08.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 37158/24.08.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
- adresa Transurban SA Satu Mare nr. 1801/17.07.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 31841/17.07.2020,
Luând în considerare prevederile:
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
- anexa 2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 867 şi urm. din Codul civil,
- prevederile art. 268 alin. (3) lit. b) și ale art. 317 din Codul fiscal,
- Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Economică și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Transurban S.A. Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr.151/27.08.2020
"NR.
CRT"Serie sasiuDenumire produsNr.inv.Buc. "Val. Intrare
fara Tva
- RON _""Val. Intrare
cu Tva
- RON _"
1SUU 241163 LB 022163AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020161"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
2SUU 241163 LB 022164AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020171"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
3SUU 241163 LB 022165AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020181"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
4SUU 241163 LB 022166AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020191"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
5SUU 241163 LB 022167AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020201"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
6SUU 241163 LB 022168AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020211"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
7SUU 241163 LB 022169AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020221"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
8SUU 241163 LB 022170AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020231"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
9SUU 241163 LB 022171AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020241"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
10SUU 241163 LB 022172AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020251"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
11SUU 241163 LB 022173AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020261"1,653,000.00 ""1,967,070.00 "
Total "18,183,000.00 ""21,637,770.00 "
Șef serviciuIntocmit
Faur MihaelaLoga Monica
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Hornar VasileMihaela Maria Racolţa