Hotărârea nr. 150/2020

HOTĂRÂREA nr. 150/27.08.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 150/27.08.2020
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare.

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36964/21.08.2020,
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 36965/21.08.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 36966/21.08.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 37059/21.08.2020,
- adresa nr. 43822/07.08.2020 înaintată de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 35415/11.08.2020,
- Certificatul de Urbanism nr. 344/26.05.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:

- art.749, art. 755-756 din Codul Civil
- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
- ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Adoptă prezenta:

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a

Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de 70,0 mp teren, conform planului de situație care constituie Anexa 1 a prezentei hotărâri, în vederea extinderii rețelei electrice de distribuție, pentru montarea unor instalații electrice, str. Căprioarei, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare. Suprafața de 70 mp teren se identifică astfel:
- 1 mp situat în zona DE 1639, zona Sătmărel;
- 63,0 mp identificat prin CF nr. 180925 Satu Mare, top.180925;
- 6 mp identificat prin CF nr. 180926 Satu Mare, nr. top. 189026.

Art. 2. Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului identificat la articolul precedent se realizează cu titlu gratuit pe durata de existență a instalațiilor.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 


180912 Ij

1 |

1

179860

180913   1

B4I          ACYr

oY 3x150 + 70 mmp.

£2 + 6             PTAB proiectat

180914 )

- B5, L = 326 m.


176024

180915


180900

1

180901

180902

180903

~r

180904 ।Verificator AN RE

Verificator/Expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat/Expertiza/Numar/Data

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice SDEE            TRANSILVANIA NORD S.A.

kT7 Transilvania Nord Atelier Proiectare Satu Mare

C.I.F. 14476722/ R.C. J12/352/2002

Beneficiar:

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice

Transilvania Nord - Sucursala Satu Mare

Proiect nr.

E-20-4004-SM-EE

Specificație

Nume

Semnatur^Z

Scara: ' 1 : 1000

Titlu Proiect:

Extindere rețea electrica de distribuție in localitatea Satu Mare str. Căprioarei (CASANOVA SRL).

SF

Sef proiect

sing. Oroszi Ștefan

Proiectat

ing. Paal Gavril

Verificat

sing. Oroszi Ștefan-

Titlu Planșa:

Plan de situație

Planșa nr: 2

Desenat

ing. Paal Gavril ‘''"i

Data:

—04.2020