Hotărârea nr. 15/2020

HOTĂRÂREA nr. 15/30.01.2020 privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situate în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, parter, ap.9


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA nr. 15/30.01.2020
privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situate în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, parter, ap.9

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3516/21.01.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3517/21.01. 2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 3521/21.01.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 4118/22.01.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- Deciziei Civile a Curții de Apel Oradea nr. 10 din data de 13.01.2020, pronunțată în dosar nr. 2035/83/2018, Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la adoptarea unei hotărâri de aprobare a vânzării locuinței deținute cu contract de închiriere, către numita Misz Andreea, în temeiul prevederilor Anexei I la Legea privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat nr. 85/1992,
- Anexei I la Legea privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat nr. 85/1992,
- art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art.129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), ale prevederilor art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Adoptă prezenta:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 


 

 

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă vânzarea către Misz Andreea a locuinței situate în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. A, parter, ap. 9, la prețul de vânzare calculat în conformitate cu dispozițiile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.
Art. 3 Prețul de vânzare al locuinței identificate la art. 2 este de 115.658 lei, conform raportului de evaluare însușit la art.1.
Art. 4 Se împuternicește Viceprimarul municipiului Satu Mare - Albu Adrian să semneze contractul de vânzare cumpărare.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, doamnei Misz Andreea şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                         Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                           Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale