Hotărârea nr. 147/2020

HOTĂRÂREA nr. 147/27.08.2020 privind documentația PUZ - Hală de producție sisteme de automatizare industriale Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 147/27.08.2020
privind documentația PUZ - Hală de producție sisteme de automatizare industriale Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre nr. 36369/18.08.2020 cu documentaţia aferentă,
- cererea înaintată de S.C. RND AUTOMATIC SOL S.R.L., în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 30336/09.07.2020,
- avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 9/17.08.2020,
- referatul de specialitate ale Arhitectului Şef nr. 36373/18.08.2020,
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 36372/18.08.2020, în calitate de iniţiator,
- raportului Serviciului Juridic nr. 36652/20.08.2020,
- raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b, art. 47 şi 47^1, art. 56 alin. (4), alin.(6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare,
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Ă R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația: Planul Urbanistic Zonal - Hală de producţie sisteme de automatizare industriale, întocmit de S. C. ARHABITAT 2015 S. R. L, în conformitate cu proiectul nr. 184/2019 şi cu anexele.
Art. 2. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoștință publică.
Art. 3. Se aprobă introducerea în intravilan a terenului în suprafață de 15000 mp. reprezentat prin parcela cu nr. cad 160949, înscrisă în C.F. nr. 160949.
Art. 4. Autorizațiile de construire pentru clădiri se vor elibera numai după asigurarea şi recepționarea echipării tehnico-edilitare de la rețelele existente în zonă, în conformitate cu art. 13 alin. (2) art. 28 alin. (1) şi (2) din Regulamentul General de Urbanism, de către investitori.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.
Art. 6. Prezenta documentație se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Arhitectului Şef, beneficiarului S.C. RND AUTOMATIC SOL S.R.L., iar, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare şi se aduce la cunoștință publică.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale