Hotărârea nr. 143/2020

HOTĂRÂREA nr. 143/27.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "REABILITARE CLĂDIRE SALA STUDIO ÁCS ALAJOS ȘI MANSARDARE ȊN VOLUMUL EXISTENT"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 143/27.08.2020
privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
"REABILITARE CLĂDIRE SALA STUDIO ÁCS ALAJOS
ȘI MANSARDARE ȊN VOLUMUL EXISTENT"

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36972/21.08.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 36973/21.08.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului investiții - gospodărire întreținere, al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcției economice, înregistrat sub nr. 36974/21.08.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice şi a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), ale art. 139 alin (3) lit. g) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „REABILITARE CLĂDIRE SALA STUDIO ÁCS ALAJOS ȘI MANSARDARE ȊN VOLUMUL EXISTENT" conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere şi Serviciul Scriere, Implementare şi Monitorizare Proiecte.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere, Serviciului Scriere, Implementare şi Monitorizare Proiecte și Direcției economice.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Nr. 143/27.08.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

“REABILITARE CLĂDIRE SALA STUDIO ÁCS ALAJOS

ȘI MANSARDARE ȊN VOLUMUL EXISTENT”

 

 

 

Denumirea obiectivului de investiţie: REABILITARE CLĂDIRE SALA STUDIO ÁCS ALAJOS  ȘI MANSARDARE ȊN VOLUMUL EXISTENT

 

Amplasamentul obiectivului : str. Horea nr. 5, municipiul Satu Mare

 

Elaboratorul Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii: AD PAVI DINAMIC SRL

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea  totală a investiției:                          2.838.841,64 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj:                                      2.119.931,38 lei (fără TVA)

 

Descrierea lucrărilor propuse - Scenariul B:

 

-          Reabilitartea Sălii Studio şi a spaţiilor auxiliare acestei funcţiuni prin: zugrăvirea pereţilor, modernizarea pardoselilor, reabilitarea instalaţiilor şi realizaea intervenţiilor necesare pentru stoparea igrasiei.

-          Reabilitarea faţadelor prin desfacerea tencuielilor degradate, tratarea surselor de umezeală, luarea măsurilor necesare pentru stoparea igrasiei, tencuirea şi zugrăvirea faţadelor, restaurarea elemetelor decorative cu rol arhitectural, înlocuirea tuturor tâmplăriilor.

-          Igienizarea subsolului, după realizarea intervenţiilor structurale, reabilitarea tuturor instalaţiilor, eliminarea elementelor parazitare, realizarea unei pardoseli tehnice respirante uniforme, refacerea treptelor de acces, stoparea igrasiei.

-          Instalarea gradenelor pentru spectatori, a sistemului compus din structură metalică, platforme trepte, balustrade.

-          Lucrări pentru inslataţia echipamentelor de lumini şi sunet.

-          Dotări: instalaţii lumini şi sunet, scaune.

-          Conformarea întregului imobil cerinţelor de Securitate la Incediu, conform legislaţiei în vigoare.

 

Finanţarea obiectivului: Programul Operaţional România - Ucraina ENI CBC 2014-2020  şi buget local.

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

Primar

Şef serviciu

Şef serviciu

Kereskényi Gábor

ing. Szücs Zsigmond

Dr. Sveda Andrea

 

      Președinte de ședință,                                                       Secretar general,

Hornar Vasile                                                             Mihaela Maria Racolţa