Hotărârea nr. 141/2020

HOTĂRÂREA nr. 141/27.08.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 141/27.08.2020
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 37130/24.08.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 37133/24.08.2020, raportul S.A.D.P.P. din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 37170/24.08.2020, raportul nr. 10376/20.07.2020 al Apaserv Satu Mare S.A. și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Având în vedere prevederile:
- art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 19 alin. 1 lit. e) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la APASERV Satu Mare S.A.,
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al APASERV SATU MARE S.A. nr. 28/2020 privind convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor APASERV SATU MARE S.A.,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborate cu prevederile alin. (7)
lit. n), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020 având ca obiect aprobarea deschiderii de noi puncte de lucru ale APASERV Satu Mare S.A.
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.
Art. 3. Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societăţii actualizat în baza prezentei hotărâri.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, S.C. Apaserv Satu Mare S.A și domnului Masculic Csaba.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale