Hotărârea nr. 140/2020

HOTĂRÂREA nr. 140/27.08.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


 

HOTĂRÂREA nr. 140/27.08.2020
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 37122/24.08.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 37126/24.08.2020, raportul Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 37096/24.08.2020, raportul nr. 11752/11.08.2020 al Apaserv Satu Mare S.A., precum și avizele comisiilor de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile:
- art.111 alin. (2) lit. b^1 şi art.160 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 47-49 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.17, art.18 lit. f) art. 35 şi art.36 alin.4 din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
- Hotărârea Consiliului Local nr. 118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la APASERV Satu Mare S.A.,
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al APASERV SATU MARE S.A. nr. 28/2020 privind convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor APASERV SATU MARE S.A.,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1)
lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020 având ca obiect aprobarea termenilor şi condiţiilor Contractului de servicii - Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020, 31.12.2021 şi 31.12.2022, conform anexei. Durata contractului este până la data de 09.11.2023.
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al APASERV SATU MARE S.A.
Art. 4. Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societăţii actualizat în baza prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, la Apaserv Satu Mare S.A. și domnului Masculic Csaba.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004 CUI: ROI 6844952 Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Contract de servicii Nr.

 • 1. Preambul

în temeiul Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale s-a încheiat prezentul contract între

autoritatea contractantă APASERV SATU MARE S.A., cu sediul în Str. Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Telefon/Fax: 0261-759080/769795, Nr.de înmatriculare: J30/1102/2004, Cod fiscal: RO16844952, Cont bancă: R098BTRL03101202217787XX, deschis la banca: Banca Transilvania S.A. Satu Mare, reprezentată prin Leitner loan având funcția de Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și

operatorul economic CEAUȘESCU&PARTNERS S.R.L. cu sediul în str. Enachita Văcăresc nr. 23, Constanța, Județul Constanța, cod poștal 900552, Telefon: 0341 780001, 0758 104070, Fax: 0371 605146, înregistrată la Reistrul Comerțului cu nr. J13/1736/2010, C.U.I. 27432388, Cont Bancă: RO49 OTPV 1200 0088 9258 R001, deschis la banca OTP Ban Romania S.A. reprezentat prin: Ceausescu Andreea, având funcția de administrator în calitate de Prestator, pe de altă parte

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

 • b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d) servicii- activități a căror prestare fac obiectul contractului;

 • f) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente : războaie, revoluții, incedii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g) zi - zi calendaristică; an - 365 zile;

 • 3. Interpretare

  • 3.1. In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004 CUI: ROI 6844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1. Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii:

Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru execițiile financiare încheiate la 31.12.2020, la 31.12.2021 și la 31.12.2022

în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 113.700,00 lei fără TVA.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata contractului: 39 luni.

  • 6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte juridice, după îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de părți.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1. Executarea contractului începe de la data semnării contractului.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a) Anexa 1 - Denumirea produsului, cantitatea și prețul contractului;

 • b) Caietul de sarcini;

 • c) Propunerea tehnică

 • d) Propunerea financiară

 • e) Garanția de bună execuție

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

  • 9.2. Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUI: ROI 6844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

 • 9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.5. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

o Reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

o Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 9, serviciile prestate în termenul convenit.

  • 10.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

  • 10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit. Plata se va efectua cu Ordin de plată.

Termenul de plată:

Plata se va efectua prin virament bancar, în termen de 30 de zile, de la emiterea facturii

 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplineșete obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a pretinde penalități de 0,01%, din comenzile neonorate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea garanției de bună execuție.

  • 11.2. în cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul stabilit la pct.10.2., atunci prestatorul are dreptul de a pretinde penalități de 0,01% din suma neachitată la termen, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma neachitată.

  • 11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestare de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

Dacă în termen de 5 (cinci) zile de la data transmiterii notificării, situația nu se remediază, rezilierea va opera de plin drept, nefiind necesară o altă notificare și nici intervenția instanței de judecată.

 • 11.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare de servicii, în cel mult 5 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. în acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr.Reg. Comerțului: J30/1102/2004 CUI: ROI 6844952 Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

 • 12. Garanția de bună execuție

  • 12.1. Pretatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din prețul contractului fără TVA 5.685,00 lei pentru perioada 39 luni, și oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. Aceasta se poate constitui printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări care se prezintă în original, în cuantumul și pentru toată durata de prestare a contractului.

în cazul în care garanția se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări, aceasta va conține franciză zero și plata integrală a primei de asigurare la data transmiterii acesteia spre aprobare. Odată cu depunerea garanției de bună execuție se va atașa și dovada plății integrale a primei de asigurare.

 • 12.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanția de participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat și pentru penalități, dacă furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

 • 12.5. Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție.

 • 13. Ajustarea prețului contractului

  • 13.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

  • 13.2. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

 • 14. Modificări ale Contractului

  • 14.1 Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. în cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. în cazul Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului.

  • 14.2 Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii.

  • 14.3 Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. în cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004 CUI: ROI6844952 Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

 • 14.4 Modificările Contractului, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de atribuire.

 • 14.5 Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

 • 15. Amendamente

  • 15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 16. Cesiunea

  • 16.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului.

  • 16.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

 • 17. Caracterul confidențial al contractului

  • 17.1. (1) 0 parte contractantă nu are dreptul fără acordul scris al celeilalte părți:

 • a) De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • b) De a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • (2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinrea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 17.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

 • a) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

 • b) Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

 • c) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 18. Forța majoră

  • 18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 18.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.Apaserv Satu Mare S.A.

3tr Gara Ferăstrău nr 9/A, 440210 Satu Man România NrReg Corner]ului J30JJ02 2004

CUI RO16844952

Capital social subscris fi vărsai 6 919 340 Ici Tel 0261-759080 Fax 0261-721056

 • 18.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune Interese.

 • 19. Soluționarea litigiilor

  • 19.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 19.1. Dacă, după 15 zile de la începerea concilierii, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în

mod amiabil o divergența contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța competentă, potrivit legii.

 • 20. Limba care guvernează contractul

  • 20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21. Comunicări

  • 21.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 21.2Comunicările dintre părți se pot face șl prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 22. Legea aplicabilă contractului

  • 22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Apaserv Satu Mare S.A. [semnătură autorizătă)' L.S.

/ A FA 5 Director General


CEAUȘESCU&PARTNERS 5.R.L [semnătură autorizată)

L.S.


Leitner loan


AP.fi *


S.A


Director Economic Bor Dbrius

Șef Birou Juridic

Nemeș LoredanaC.F.P. w I

Farcău Corina

VtZATfc^

Semnâlu*.Anexă la contractul de furnizare nr.

Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru execițiile financiare încheiate la 31.12.2020, la 31.12.2021 $1 la 31.12.2022

Nr. crt.

Denumire

UM

Cantitate

Preț unitar Lei

Preț total la destinația finală, fără TVA Lei

TVA Lei

1

Audit statutar asupra al situațiilor financiare Individuale ale Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare

buc

3

23,900.00

71,700.00

13,623.00

2

Auditarea situațiilor financiare întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiul financiar după Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în conforitate cu Standardele Internaționale de Audit financiare

buc

4

10,500.00

42,000.00

7,980.00

Total/contract

113,700.00

21,603.00

 • - Termen de plată: 30 de zile de la data livrării produsului fără obiecția ni

 • - Modalitate de plată: virament bancar, cu Ordin de plată.

 • - Nu se acceptă actualizarea prețului contractului, acesta rămâne ferm în lei pe toată durata de îndeplinire a contractului.

 • - Termen de predare a rapoartelor -conform art-8 din Caietul de sarcini

  Achizitor

  Apaserv Satu Mare S.A.


Furnizor Ceaușescu&Partners

Director General Leitner loanC.F.P. I <

Farcău Corina

ApaservSahrftardSA S&tu Mare 1

ViZAT bctâtyGF.P. 1

Semadruro, \_y I

ziua...l.Q.. luna $J&.anul

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

APASERVSATU MARE S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J30/1102/2004, având codul de înregistrare fiscală: RO 16844952. Capitalul social al autorității contractante este de: 6.919.340 Lei.

Obiectul principal de activitate al acesteia îl reprezintă: captarea, tratarea și distribuția apei potabile; colectarea și tratarea apelor uzate.

Cifra de afaceri (la data de 31 decembrie 2019):            58.085.339 lei

Nr. mediu de personal (la data de 31 decembrie 2019):            444 persoane

în 3 august 2012, Apaserv Satu Mare S.A., în calitate de împrumutat, a semnat cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) un Contract de Credit, a cărui valoarea este de 33.200.000 Lei.

Contractul de împrumut BERD prevede, urmărirea și auditarea următorilor Indicatori Financiari:

 • V Rata de acoperire a serviciului datoriei;

 • V Rata Minimă de Recuperare;

 • V Raportul Datorie Financiară/EBITDA.

Tot în Contractul de credit este prezentat și modul de ajustare a Tarifelor.

Mai multe informații se pot obține de pe web page-ul societății, și anume: www.apaservsm.ro .

 • 2. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI:

„Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de APASERV SATU MARE S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020, la 31.12.2021 și 31.12.2022".

Achiziția publică a serviciilor de auditare financiară cuprinde:

 • - Auditul statutar al situațiilor financiare individuale ale Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020, 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022 (conforme cu directivele europene în conformitate cu legislația în vigoare la data raportării pentru aprobarea reglementărilor contabile).

Auditarea situațiilor financiare întocmite de APASERV SATU MARE S.A. pentru exercițiul financiar aferent anilor 2019, 2020, 2021 și 2022 după Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

Fără a se limita la acestea, pentru realizarea auditului statutar al situațiilor financiar-contabile și pentru certificarea bilanțului contabil este obligatorie efectuarea următoarelor operațiuni:

 • V aprecierea controlului intern;

 • V controlul conturilor;

 • J verificarea bilanțului contabil;

evenimente ulterioare încheierii exercițiului financiar;

chestionar al sfârșitului lucrării;

 • raport de audit si certificare.

[mmcadm l

Scopul prestațiilor este auditarea situațiilor financiare anuale ale Apaserv Satu Mare S.A., care se va realiza în conformitate cu Legea contabilității nr.82/91 republicată și în vigoare la data auditării, respectiv în conformitate cu legislația în vigoare la data raportării cu privire la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale la întocmirea caietului de sarcini fiind în vigoare Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale , în vederea:

J exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare anuale în conformitate cu Standardele de Audit financiar;

J exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a situației patrimoniale, performanței financiare, fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată de Apaserv Satu Mare S.A.;

J exprimarea unei opinii asupra regularității și corectitudinii contabilității.

PRESTATORUL va analiza sistemele contabile și de control financiar intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru păstrarea unei evidențe contabile corecte.

Este în responsabilitatea auditorului să se asigure că activitatea de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua activitatea auditatului în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, procedurile interne și legislației aplicabile.

Auditorul trebuie să furnizeze în oferta sa detalii tehnice despre modul de desfășurare a auditului și oferta economică, în așa fel încât să realizeze cerințele descrise în acest Caiet de Sarcini.

Prestatorul va ține cont de prevederile Contractului de credit cu BERD, și anume: Secțiunea 5.15 Furnizarea de Informații lit. (d):

"Imediat ce este posibil, dar în orice caz în termen de o sută optzeci (180) de zile de la sfârșitul fiecărui An Financiar, sau în termen de o (1) lună de la aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor împrumutatului conform Contractului de Delegare, în oricare dintre acestea care se termină mai devreme, împrumutatul va furniza către BERD Situațiile Financiare Auditate complete ale împrumutatului pentru respectivul An Financiar, care Situații Financiare vor include, printre altele, calculul indicatorilor financiari prevăzuți în Secțiunea 5.11 {Indicatori Financiari), (furnizate în forma printată sau în format pdf) (cu condiția ca scrisoarea din partea Auditorilor adresată Acționarilor împrumutatului menționată în punctul (b) din definiția "Situații Financiare Auditate" din Secția 1.01 să fie furnizată către BERD numai la cererea BERD)." Prestatorul va ține cont de prevederile Contractului de credit cu BERD, și anume de definiția: „"Situații Financiare Auditate" înseamnă Situațiile Financiare ale împrumutatului, pregătite în conformitate cu IFRS pentru un anumit An Financiar (cu excepția situațiilor financiare ale împrumutatului pentru Anul Financiar 2011, care au fost pregătite în conformitate cu PCGA din România), împreună cu următoarele:

MMM


 • (a) un raport al Auditorilor cu privire la acestea; și

 • (b) o scrisoare a Auditorilor către Acționarii împrumutatului referitoare, printre altele, la respectarea de către împrumutat a procedurilor financiare de control, a sistemelor de contabilitate și a altor sisteme, toate având forma și conținutul satisfăcătoare pentru BERD."

Această prevedere are implicații financiare, deoarece marja dobânzii este ajustată în funcție de indicatorii auditați prevăzuți în Contractul de credit cu BERD.

Prestatorul va fi autorizat să comunice direct cu BERD la orice moment în legătură cu conturile și operațiunile autorității contractante în calitate de împrumutat. Autorizarea Prestatorului se va face printr-o Scrisoare, în conformitate cu Formularul din Contractul de credit, anexat prezentului caiet de sarcini (Anexa nr. 2).

Autoritatea contractantă își propune să achiziționeze următoarele servicii:

 • 1. Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale ale APASERV SATU MARE S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022, în conformitate cu legislația în vigoare. La data întocmirii caietului de sarcini fiind în vigoare Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și Ordinul M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. La încheierea auditului prestatorul va furniza Raportul de Audit și Certificare în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 2. Asistarea - întocmirea situațiilor financiare ale Apaserv Satu Mare S.A. aferentă anilor 2019, 2020, 2021 și 2022 pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Situațiile financiare întocmite vor cuprinde, printre altele, calculul indicatorilor financiari prevăzuți în Secțiunea 5.11 (Indicatori financiari) din contractul de credit BERD, Secțiune anexată prezentului caiet de sarcini ( Anexa nr. 1). "Situații Financiare" înseamnă situațiile financiare ale Apaserv Satu Mare S.A. elaborate în conformitate cu IFRS;

 • 3. Auditarea situațiilor financiare ale Apaserv Satu Mare S.A. întocmite conform IFRS, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021 și 2022 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). La încheierea auditului prestatorul va furniza un Raport de audit, în limba română și limba engleză;

 • 4. Prestatorul va furniza, la încheierea auditului, Scrisoarea Auditorilor către Acționarii Apaserv Satu Mare S.A., în limba engleză și română, pentru situațiile financiare aferentă anilor 2019-2022, în conformitate cu IFRS. Scrisoarea Auditorilor se va referi printre altele la, respectarea de către Apaserv Satu Mare S.A. a procedurilor financiare de control, a sistemelor de contabilitate, și a altor sisteme si va avea forma și conținutul satisfăcătoare pentru BERD. Scrisoarea din partea Auditorilor către acționarii Apaserv Satu Mare este menționată în Contractul de credit cu BERD la punctul (b) din definiția "Situații Financiare Auditate" din Secțiunea 1.01 Definiții. Conform Secțiunii 5.15. Furnizarea de Informații, din Contractul de Credit cu BERD, această scrisoare trebuie furnizată către BERD numai la cererea BERD;

 • 5. Prestatorul va popula cu date Anexa nr. 3 "Audited financial statements in EBRD format".

 • 3. DOCUMENTE, DATE, INFORMAȚII

Apaserv Satu Mare S.A. va asigura: accesul la toate informațiile solicitate, considerate a fi relevante pentru întocmirea situațiilor financiare, cum ar fi: evidențele contabile, documentele primare și alte informații suplimentare care vor fi solicitate în scopul auditului, accesul nerestricționat la persoanele din cadrul entității de la care auditorul consideră că este necesar să obțină probe de audit.

Apaserv Satu Mare S.A. v-a pune la dispoziția echipei de auditori documente care descriu clar obiectivele organizației, precum și documente care să reflecte audituri/evaluări/analize anterioare.

 • 4. MANAGEMENTUL AUDITULUI

Autoritatea contractantă va numi un coordonator, care va fi nominalizat si va reprezenta compania în cadrul acestui proiect și se va ocupa de toate aspectele tehnice și financiare ale auditului.

Auditorul trebuie să prezinte în propunerea tehnică un program de desfășurare a activității de audit și echipa de auditori.

După desemnarea auditorului și consultarea acestui program, compania va comunica acceptarea programului sau amendamentele propuse, prin coordonatorul desemnat din cadrul autorității contractante pentru asigurarea bunei desfășurări a auditului.

Echipa de audit va desemna un leader de echipă care va reprezenta persoana de contact din partea auditorului.

Conform planului de desfășurare a auditului, se va prezenta la începutul auditului și cererile de informații pe care auditatul va trebui să le pună la dispoziția auditorului, cu referire la activitatea de audit în vederea exprimării opiniei.

Auditorul statutar va informa reprezentantul desemnat al autorității contractante de orice evenimente sau circumstanțe care întârzie execuția eficientă și la timp a sarcinilor sale.

Auditorul este responsabil de execuția la timp a proiectului așa cum este descris în prezentul caiet de sarcini.

 • 5. PROFILUL AUDITORULUI

Auditul statutar trebuie să fie efectuat de o societate de Audit statutar înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România și să prezinte o autorizație valabilă pentru durata desfășurării auditului statutar.

Auditorul trebuie să fie independent și în afara unui posibil conflict de interese datorită responsabilităților pe care le are în proiect.

Furnizarea de informații si date sunt foarte importante pentru execuția la timp a acestui proiect. Din acest motiv, este important ca auditorul să solicite informații clare indicând data până la care informațiile sunt necesare pentru ca proiectul să se desfășoare conform planului. Confidențialitatea informațiilor și datelor colectate în cadrul acestui proiect sunt obligatorii și trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părți. Orice informații sau date colectate în cadrul acestui audit pot fi publicate doar cu acordul scris al autorității contractante.

Cerințe obligatorii (declarație pe propria răspundere, în original, prin care ofertantul își asumă îndeplinirea următoarelor cerințe impuse de autoritatea contractantă cu privire la componența echipei de audit):

 • - dovada existentei unei echipe de minimum 4 (patru) membri;

 • - cel puțin 2 membri al echipei de audit statutar trebuie să fie membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);

Auditorul ofertant trebuie să fi efectuat în perioada 2016 - 2020, audit statutar și auditarea situațiilor financiare conform IFRS, la societăți comerciale cu cifra de afaceri anuală de minim 40.000.000 lei, timp de 3 (trei) ani, oricând în perioada 2016 -2020.

Auditorul trebuie să țină cont de prevederile asumate de autoritatea contractantă prin Contractul de credit cu BERD, prevăzută la Secțiunea 5.05 Contabilitate, și anume: "Secțiunea 5.05. Contabilitate

 • (a) împrumutatul își va ține evidențele contabile și alte înregistrări contabile astfel încât să reflecte situația financiară corectă și reală a împrumutatului, performanța financiară, fluxurile de capital al împrumutatului și rezultatele operațiunilor sale (inclusiv progresul Proiectului), în conformitate cu (i) IFRS pentru fiecare An Financiar începând cu și incluzând 2012 și ulterior și cu (ii) PCGA din România pentru fiecare jumătate de an a fiecărui An Financiar.

 • (b) începând cu Anul Financiar 2013, împrumutatul va menține ca Auditori ai împrumutatului o firmă independentă de contabilitate, acceptabilă pentru BERD.

 • (c) împrumutatul va autoriza Auditorii, printr-o scrisoare în forma din Apendicele C, să comunice direct cu BERD la orice moment în legătură cu conturile și operațiunile împrumutatului.

 • (d) împrumutatul va menține un sistem de contabilitate și control al costurilor și un sistem de gestionare a informațiilor satisfăcător pentru BERD."

 • 6. DURATĂ

Perioada de execuție:

Auditul va începe după intrarea în vigoare a contractului până la finalizarea raportărilor pentru situațiile financiare aferente anului 2022 - 30.08.2022.

Locația:

Auditul se va desfășura în municipiul Satu Mare, la sediul social al auditatului. Cheltuielile de deplasare sunt în sarcina auditorului, necesitatea deplasării se va decide de comun acord între auditor și firma auditată.

 • 7. RAPORTĂRI, DOCUMENTE LIVRABILE

Activitatea de audit se va materializa în rapoarte de audit. Prestatorul trebuie să furnizeze:

S Raport de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale individuale întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2020,2021 și 2022, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

J Raport de audit întocmit în limba română și în limba engleză, pentru situațiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021 și 2022, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);

 • V Scrisoarea către Acționarii autorității contractante;

J Comunicarea directă cu BERD în legătură cu conturile și operațiunile autorității contractante în calitate de împrumutat.

Toate rapoartele vor fi trimise în format electronic reprezentantului autorității contractante la adresa de e-mail care va fi comunicată, și tipărită pe hârtie în două exemplare originale, la adresa autorității contractante.

Asupra rapoartelor de audit în varianta draft, reprezentanții auditatului vor face și trimite comentarii în scris pe marginea constatărilor și recomandărilor auditorului.

După concilierea și ajustările necesare realizate de comun acord, auditorul va emite raportul final, care nu va depăși termenele prevăzute mai jos, în așa fel încât raportul să poată fi supus analizei Consiliului de Administrație și obținerea aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Serviciile menționate în prezentul caiet de sarcini vor fi prestate până la datele stabilite mai jos, la capitolul 8.

8. TERMENE DE PREDARE A RAPOARTELOR, DOCUMENTELOR LIVRABILE

Nr. crt.

Denumire

Termen de predare

1

Raport de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale individuale întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile

Data predării (cel târziu) Raportului de audit: Pentru 2020-10.05.2021 Pentru 2021-10.05.2022 Pentru 2022-10.05.2023

2

Situațiile financiare ale Apaserv Satu Mare S.A. aferente anilor 2019 - 2022 pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Data predării (cel târziu):

Pentru 2019-15.08.2020

Pentru 2020-01.07.2021

Pentru 2021-01.07.2022

Pentru 2022-01.07.2023

3

Raport de audit întocmit în limba română și în limba engleză, pentru situațiile financiare aferente anilor 2019-2022, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara (IFRS)

Data predării (cel târziu) idem pct. 2

4

Scrisoarea către Acționarii autorității contractante

Data predării: idem pct. 1

5

Scrisoarea către Acționarii autorității contractante, transmisă către BERD

La cererea BERD

r

APASERV SATU MARE S.A.

Satu Mare, Str.Gara Ferăstrău nr.9/A,

Cod fiscal: RO 16844952, Nr.înregistrare: J30/1102/2004

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 Ron                                 Cerințele Entității Contractante

Telefon: +40 261 759080; Fax: +40 261 721056                                             Caiet de sarcini

Nr. crt.

Denumire

Termen de predare

6

Comunicarea directă cu BERD în legătură cu conturile și operațiunile autorității contractante în calitate de împrumutat

La cererea BERD

9. OFERTE

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data depunerii ofertei.

Oferta financiară va fi făcută în lei, cu prezentarea TVA separat.

Ofertele vor fi oferte financiare și oferte profesionale (tehnice):

J oferta financiară pentru activitățile solicitate la cap 2 va cuprinde :

o tarif pentru lucrările executate, anual;

o modalități și termenele de plată;

o termenele de execuție și de predare a lucrărilor.

S oferte profesionale (tehnice) vor cuprinde :

o autorizație de funcționare;

o experiența în domeniul serviciilor ofertate;

o experiența de profil în domeniul de activitate al firmei solicitante;

o asigurări de risc profesional;

o declarație pe propria răspundere că îndeplinește experiența prevăzută la capitolul 5. Profilul auditorului. La nevoie se poate solicita dovedirea experienței.

Director General

Dr. ing. loan LEITNfR'”^.x _/>PASERV \

MARE \

\       S.A.       )

\       1       /

Director Economic ec.^Qariii^OR
Anexa nr. 1

Prestatorul va calcula și audita indicatorii financiari cuprinși în secțiunea 5.11, din contractul de credit BERD

Secțiunea 5.11. Indicatori Financiari

 • (a) Rata de acoperire a serviciului datoriei. împrumutatul va menține, în orice moment, începând cu data acestui Contract, un raport între (i) Suma Disponibilă pentru Serviciul Datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul și (ii) suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga Datorie Financiară datorată sau acumulată pe această perioadă, de nu mai puțin de 1,2:1.

Pentru scopurile prezentei Secțiuni, „Suma Disponibilă pentru Serviciul Datoriei" înseamnă suma netă din activități curente pe parcursul perioadei relevante plus (i) dobânzi plătite (dacă sunt clasificate ca suma netă din activități curente) pe parcursul respectivei perioade minus (ii) acele fluxuri de capital pentru respectiva perioadă care sunt aplicate pe parcursul perioadei respective pentru achiziționare de active de folosință îndelungată dar excluzând acele fluxuri de capital care sunt aplicate pentru achiziționare de active de folosință îndelungată pentru Proiect folosind prezentul Credit și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și Contul ÎÎD.

 • (b) Rata Minimă de Recuperare. împrumutatul se va asigura ca raportul dintre Recuperările de la Clienți și Venitul Total pe bază anuală să nu fie, în orice moment, mai mic de 90%.

Pentru scopurile prezentei Secțiuni:

 • (1) „Recuperările de la Clienți" înseamnă totalul veniturilor împrumutatului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus (i) datoria scadentă datorată împrumutatului la sfârșitul perioadei relevante de clienți pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, plus (ii) datoria scadentă datorată împrumutatului la începutul perioadei relevante de clienți pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus (iii) orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus (iv) orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici; și

 • (2) „Totalul Veniturilor" înseamnă totalul veniturilor împrumutatului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare.

 • (c) Raportul Datorie Financiară/EBITDA. împrumutatul va menține, în orice moment, începând cu data acestui Contract, un raport între (i) Datoria Financiară, și (ii) EBITDA, de cel mult 4,5:1.

în sensul prezentei Secțiuni, „EBITDA" înseamnă profitul sau pierderea împrumutatului, pentru 12 luni anterioare datei de calcul, înainte de (i) orice dobândă, comisioane,

APASERV SATU MARE S.A.

Satu Mare, Str.Gara Ferăstrău nr.9/A,

Cod fiscal: RO16844952, Nr.înregistrare: J30/1102/2004

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 Ron

Telefon: +40 261 759080; Fax: +40 261 721056

reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, (ii) orice provizioane pentru impozitul pe venit, și (iii) orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizarea fondului de comerț și alte bunuri incorporale și (iv) acea porțiune a redevenței care (x) este înregistrată ca o cheltuială în perioada în care a fost plătită Municipiului și altor municipalități astfel cum este prevăzut în Contractul de Delegare, (y) care a fost returnată împrumutatului în termen de cinci zile în contul 11D; și (z) va fi folosită de căter împrumutat în scopul de a face plăți de capital și de dobândă pe care împrumutatul le datorează conform prevederilor Contractului de Credit.

 • (d) Termenii din această Secțiune care au un înțeles definit de IFRS vor avea de asemenea înțelesul respectiv în scopul acestei Secțiuni.

Anexa nr. 2

APENDICELE C - FORMULARUL SCRISORII CĂTRE AUDITORI

[Va Fi Tipărit pe Antetul împrumutatului]

[Data] [Numele Auditorilor]

[Adresa]

Stimați Domni/Doamne:

Prin prezenta vă autorizăm și vă solicităm să transmiteți Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD") toate informațiile pe care aceasta le poate solicita în mod rezonabil cu privire la Situațiile Financiare atât auditate, cât și neauditate, informații pe care am fost de acord să le transmitem BERD conform prevederilor contractului de credit din data de 3 august 2012 ("Contractul de Credit") încheiat între noi și BERD. Pentru informarea dumneavoastră, vă remitem anexat un exemplar al Contractului de Credit.

Prin prezenta sunteți autorizați să transmiteți BERD conturile noastre auditate, pentru a ne putea astfel îndeplini obligația de raportare prevăzută în Secțiunea 5.15 din Contractul de Credit. în momentul transmiterii conturilor auditate, veți transmite de asemenea și în același timp, o copie a raportului dumneavoastră complet asupra conturilor respective, într-o formă satisfăcătoare pentru BERD.

De asemenea, pentru evidențele noastre, vă rugăm să ne transmiteți o copie a fiecărei scrisori pe care o veți primi de la BERD, imediat ce o primiți, cât și o copie a fiecărui răspuns transmis de dumneavoastră, imediat după transmitere.

Al dumneavoastră,

S.C. APASERV SATU MARE S.A.

De către:

Reprezentant Autorizat

Anexe: Contractul de Credit

I CONFORM cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

în atenția: Operation Administration Unit

Re: Operațiunea Nr. 43216

Anexa nr. 3

Audited financial statements in EBRD format

.______                                                                                                                                                                                                                                         i

income statement

i2--Y_Tj                   ___________________________________________

Amounts in million Euro

Revenue

Mii. Euro

Cost of Sales

Mii. Euro

SGA

Mii. Euro

EBITDA

Mii. Euro

Depreciation

Mii. Euro

EBIT

Mii. Euro

Interest Expense

Mii. Euro

Other Costs/lncome

Mii. Euro

Profit before tax

Mii. Euro

Tax incurred

Mii. Euro

Profit after tax

Mii. Euro

Dividends

Mii. Euro

Other Items

Mii. Euro

Profit for the year

Mii. Euro

Balancesheet                           ,__

Amounts in million Euro

Cash

Mii. Euro

Receivables

Mii. Euro

Other current assets

Mii. Euro

Inventories

Mii. Euro

Total Current Assets

Mii. Euro

Fixed Assets

Mii. Euro

Other Assets

Mii. Euro

Total Assets

Mii. Euro

ST Debt plus CPLT Debt

Mii. Euro

Payables

Mii. Euro

Other current liabilities

Mii. Euro

Accrued Expenses

Mii. Euro

Other ST Liabilities

Mii. Euro

Total Current Liab

Mii. Eurp______

Lz;_____,i//i

Long Term Debt

Mii. Euro

Other LT Liabilities

Mii. Euro

Total Liabilities

Mii. Euro

Equity

MiL Euro

Total Liab & Equity

Mii. Euro

Contingent Liab

Mii. Euro

... . ' !

Amounts in million Euro

Operating Profit (EBIT)

MiL Euro

Depreciation & Amortisation (+)

Mii. Euro

Gross Operating CF (EBITDA)

MiL Euro

Changes in Working Capital (+/-)

MiL Euro

Other changes in ST items (+/-)

MiL Euro

Tax Paid

MiL Euro

Net Operating CF

MiL Euro

Interest Paid

Mii. Euro

Current Debt Repaid

MiL Euro

Dividends Paid

MiL Euro

Pre Investment CF

MiL Euro

Capital Expenditure

MiL Euro

Pre Financing CF

Mii. Euro

EBRD new Debt

MiL Euro

EBRD debt

MiL Euro

Grants and subsidies

MiL Euro

Post Financing CF

MiL Euro

Cash End

MiL Euro

Auaited Financial Covenants

..........

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Minimum Collection Ratio

%

Financial Debt/EBITDA Ratio______________________________

Aut CECCAR 71102010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 580/2015

 • 1. CEAUȘESCU&PARTNERS - PREZENTARE

 • A. INTRODUCERE

Cu o experiență pe piață de peste 10 ani, CEAUȘESCU & PARTNERS și-a început activitatea oferind servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală clienților săi din domenii variate precum: agricultură, energ'e și utilități, IT&C, comerț, HORECA, construcții, transport și servicii portuare, administrație publică. în doar câțiva ani, organiația noastră a reușit să crească susținut, extinzându-și gama de servicii profesionale în domeniul economico-financiar.

Compania este membră a:

o Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, având parafa nr. 7110/2010

o Camerei Auditorilor Financiari din România, fiind înscrisă în tabloul Camerei Auditorilor Financiari din România și funcționează în baza Autorizației nr. 1016/2010

o Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr. 580/2015

o Autorității pentru Supravegherea Publica a Activității de Audit Statutar, viza seria

117558 începând cu anul 2012, societatea deține certificări ISO privind:

o Sistemul de Management al Calității 5R EN ISO 9001:2008/2015

o Sistemul de Management al Securității Informației SR1SO/IEC 27001:2006/2013

o Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2004/2005/2015

în anul 2013, CEAUȘESCU & PARTNERS a fost câștigătoarea a două premii oferite de Acquisition International Magazine din Marea Britanie: "Auditorul anului 2013 pentru România" și premiul pentru cea mai bună firmă pe sectorul de Fuziuni șl Achiziții Award) din România.                                                           ;

Doi ani mai târziu, in anul 2015, CEAUȘESCU & PARTNERS a fost desemnată eâștigătoare'a-încă două premii - unul oferit de aceeași revistă britanică Acquișitio^ International,._ pentru categoria „Cea mal bună firmă de contabilitate șl audit din România^ șirnnbl oferit de Corporate Live Wire, o altă publicație britanică, de data aceasta la secfibnea^Fuziunl.și Acteițn".                                                 Q C

In anul 2018, societatea a obținut locul I în Topul Județean al Firmelor ^în^nstanțaK-> CEAUȘESCU & PARTNERS pune la dispoziția clienților experiența sa vastă în-domeniul auditului financiar, consultanței în afaceri și fiscale, resurselor umaQejycontabilității. \

Noi am venit în întâmpinarea nevoilor specifice ale clienților noștri și am dezvoltat în subsidiar și servicii juridice, experiența partenerilor din cadrul apartamentului juridic fiind edificatoare cu peste 15 ani de consultanță în domenii ca>M&A>-business development & business integration.                              ( )

CIF RO27432388


TREZORERIA MUN

Contabilitate Audil Consultantă Resurse Umane

Aut CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 580/2015

Eficiența servciilor economico-financiare oferite este garantată de cea mai importantă calificare în domeniu, managerul grupului CEAUȘESCU & PARTNERS-Andreea Ceaușescu, fiind acreditată de cea mai prestigioasă organizație internațională a profesioniștilor contabili - The Association of Chartered Certified Accountants din Marea Britanie (ACCA). De asemenea, alături avem și alți economiști asociați, absolvenți sau membrii ai ACCA.

CEAUȘESCU & PARTNERS este unul dintre liderii p;eței de servicii financiar-contabile din Sud-Estul României, având un portofoliu vast de clienți, cu localizări pe întreg teritoriul țării.

 • B. ECHIPA

Echipa CEAUȘESCU & PARTNERS este una tânără, entuziastă și formată atât din profesioniști cu experiențe edificatoare în domenii ca auditul financiar, consultanță în afaceri, resurse umane, contabilitate și consultanță fiscală, dar și din tineri inimoși și dedicați care ne asigură continuitatea în viziune și în abordarea noastră. Echipa este formată atât din angajați cât și din colaboratori, asigurându-se astfel expertiza și specializările necesare abordării unor angajamente variate.

 • C. REFERINȚE

în prezent, afacerea noastră este concentrată în principal pe furnizarea de servicii de audit (45%) si consultanță (40%), diferența fiind asigurată de celelalte activități desfășurate.

CEAUȘESCU & PARTNERS

Wwn Contabilitate Audit Consultante Resurse Umane

FOC


buniPEERAJ GROUP


GERSIM IMPEX

buy bettar, soli

wNMmBIHMNMHM
CONFORT URBAN

D11MEH

DAMEN SHIPYARDS MANGALIA


COTZCNAccmAT YOURSIDE


RICKMERS HOLDING
GIF RO27432388

I <0/1 T-ÎC/OA1A

©MINIMULUI DlZViHIÂtii Muionaxi y AnulMMMUII ruMM.1

® MINIM m i lUMITIII


Minimimul muncii Iamiiiii morunii wkmu ti rt RSOANI iot VÂRI IN IC 1

®riu mArix

Sic: orului 2 BUCUULITl


@UNBERSITATrA

BABK BOLYAi

 • 2. OFERTA TEHNICĂ

A. Descrierea contextului

APASERV SATU MARE SA este înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J30/1102/2004, avand codul de înregistrare fiscala RO16844952. Capitatul social este de 6.919.340 lei.

Obiectul principal de activitate al acesteia il reprezintă: captarea, tratarea si distribuția apei potabile, colectarea si tratarea apelor uzate.

Cifra de afaceri (31.12.2019):

58.085.339 lei


Nr. mediu de personal (31.12.2019):


444 persoaneIn 3.08.2012, Apaserv Satu Mare SA, in calitate de împrumutat, a semnat cu Banca^ifrbț: eaqa pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) un Contract de credit, a cărui va 33.200.000 lei.


Contractul de împrumut BERD prevede urmărirea financiari:


Rata de acoperire a serviciului datoriei;

Rata minima de recuperare;

Raportul datorie financiara/ EBITDA.


OTP 9ANK ROMANIA S A.


:ZORERIA MUN CONSTANTA


-—

I CONFORMContubilitule Audi! Consultanta Resurse Umane

+40 341 780 001 | +40 371 605 145

Bd Mamaia nr. 269, et 2. ap 3, Constanta audit@ceausescu-partners ro www ceausescu-partners ro


Aut CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 580/2015

Descrierea serviciilor

B.l. Serviciile solicitate

înțe:egem că serviciile solicitate sunt:

> Auditul statutar al situațiilor financiare individuale ale Apaserv Satu Mare SA pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decemrbie 2020, 21 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022 (conforme cu directivele europene in conformitate cu legislația in vigoare la data raportării pentru aprobarea reglementarilor contabile)

> Auditarea situațiilor financiare întocmite de APASERV SATU MARE SA pentru exercițiul financiar aferent anilor 2019, 2020, 2021 si 2022, după Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in conformitate cu Standardele Internationale de Audit.

Fara a ne limita la acestea, pentru realizarea auditului statutar al situațiilor financiar-contabile si pentru certificarea bilanțului contabil este obligaatorie efectuarea următoarelor operațiuni:

 • > Aprecierea controlului intern;

 • > Controlul conturilor;

 • > Verificarea bilanțului contabil;

 • > Evenimente ulterioare încheierii exercițiului financiar;

 • > Chestionar al sfârșitului lucrării;

 • > Raport de audit si certificare.

 • B.2 Scopul serviciilor

Activitatea de auditare a situațiilor financiare anuale ale Apaserv Satu Mare SA se va desfășura în conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicata si in vigoare la data auditarii, respective in conformitate cu legislația in vigoare la data raportării cu privire la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale, la întocmirea prezentei fiind in vigoare Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale, in vederea:                                                            r\ r

 • > Exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare anuale in confoTm iate cu \ Standardele de Audit Financiari

 • > Exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a situației patrirr)pnrale;-perforfnantei— financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informații pr^ivmd (actlvitacea desfasurata de Apaserv Satu Mare SA;                                         1/1

 • > Exprimarea unei opinii asupra regularității si corectitudinii contabjitatii.

In calitate de auditor, vom analiza sistemele contabile si de control financiar intSfnTastfel încât sa putem evalua daca acestea sunt potrivite pentru a fi folosire csr baza pentru întocmirea situațiilor financiare si pentru pastrarea unei evidente contabile corțecte.

Ne vom asigura ca activitatea de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evaj a activitatea societății auditate in conformitate cu Regulamentul de Organizare si FUnctionare^ procedurile interne si legislației aplicabile.                                                     (

CIF RO27432383


OTP BANK R0MAN1A S A


iZORERIAMUN CONSTANTA


c toc? oue ncnv vvn< <017

Aut CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 560/2015


+40 341 780 001 | +40 371 605 146


$ Bd Mamaia nr. 269. el. 2. ap 3, Constante «a audst@ceaosescu-partnerâ ro

« www.ceausescu-partners ro


De asemenea, vom tine cont de prevederile Contractului de credit cu BERD, si anume: secțiunea 5.15 Furnizarea de informatii lit.d):

"Imediat ce este posibil, dar in orice caz in termen de o suta optzeci (180) de zile de la sfârșitul fiecărui An Financiar, sau in termen de o (1) luna de la aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generala a Acționarilor împrumutatului conform Contractului de Delegare, in oricare dintre acestea care se termina mai devreme, împrumutatul va furniza către BERD Situațiile Financiare Auditate complete ale împrumutatului pentru respectivul An Financiar, care situatii financiare vor include, printre altele, calculul indicatorilor financiari prevazuti in Secțiunea 5.11 (Indicatori financiari), (furnizate in forma printata sau in format PDF) (cu condiția ca scrisoarea din partea Auditorilor adresata Acționarilor Imrumutatului menționata in punctul b) din definiția « Situatii financiare auditate » din Secția 1.01 sa fie furnizata către BERD, numai la cererea BERD)"

In cadrul angajamentului, vom tine cont de prevederile Contractului de credit încheiat cu BERD, si anume definiția :

"« Situatii financiare auditate » inseamna Situațiile financiare ale împrumutatului, pregătite in conformitate cu IFRS pentru un anumit An Financiar (cu excepția situațiilor financiare ale împrumutatului pentru anul financiar 2011, care au fost pregătite in conformitate cu PCGA din Romania), impreuna cu următoarele:

 • (a) Un raport al Auditorului cu privire la acestea; si

 • (b) O scrisoare a Auditorilor către Acționarii împrumutatului referitoare, printre altele, la respectarea de către împrumutat a procedurilor financiare de control, a sistemelor de contabilitate si a altar sisteme, toate avand forma si conținutulsatisfacatoare pentru BERD."

Aceasta prevedere are implicatii financiare, deoarece marja dobânzii este ajustata in funcție de indicatorii auditati prevazuti in Contractul de credit cu BERD.

In calitate de prestator, vom fi autorizati sa comunicam direct cu BERD la orice moment ,in legătură cu conturile si operațiunile autoritatii contractante, in calitate de Imprurpuțat. Autorizarea Prestatorului se va face printr-o Scrisoare, in conformitate cu Fo ularul dfrT Contractul de credit.

Angajamentul presupune prestarea următoarelor servicii:           O?.             1/

 • 1. Auditarea statutara a situațiilor financiare anuale ale APASERV SATU MARE SA, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022, in conforrnîtate^etrlegislatia in vigoare. La acest moment, fiind in vigoare Legea contabintatii nr. 82/1991 republicata si OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile prîVind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate. Da încheierea auditului, vom furniza Raportul de Audit si Certificare in confomitate cp legislația in vigoare;                                                    \          /

 • 2. Asistarea- întocmirea situațiilor financiare ale Apaserv Satu Mare-'SA aferenta-anilor 2019, 2020, 2021 si 2022, pregătite in conformitate cu StandardeleJntemationale de Raportare Financiara (IFRS). Situațiile financiare întocmite vor £uprinde(prirltre altele,

Conlabililale Audi! Consultanță Resurse Umane

Aut. CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 580/2015

calculul indicatorilor financiari prevazuti in Secțiunea 5.11 (Indicatori financiari) din contractul de credit BERD. « Situatii financiare » inseamna situațiile financiare ale Apaserv Satu Mare SA elaborate in conformitate cu IFRS ;

 • 3. Auditarea situațiilor financiare ale Apaserv Satu Mare SA, întocmite conform IFRS, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021 si 2022 in conformitate cu IFRS. La încheierea auditului, vom furniza un Raport de audit, in limba romana si limba engleza.

 • 4. La încheierea auditului, vom furniza Scrisoarea Auditorilor către Acționarii Apaserv Satu Mare SA, in limba engleza si tomana, pentru situațiile financiare aferente anilor 2019-2022, in conformitate cu IFRS. Scrisoarea auditorilor, se va referi printre altele la, respectarea de către Apaserv Satu Mare SA a procedurilor financiare de control, a sistemelor de contabilitate si a altor sisteme, si va avea forma si conținutul satisfacatoare pentru BERD. Scrisoarea din partea Auditorilor către acționarii Apaserv Satu Mare este menționata in contractul de credit încheiat cu BERD la punctul b) din definiția « Situatii financiare auditate » din secțiunea 1.01 Definitii. Conform secțiunii 5.15.Furnizarea de informatii, din contractul de credit cu BERD, aceasta scrisoare trebuie furnizata către BERD numai la cererea BERD.

 • 5. In calitate de prestator, vom popula cu date Anexa nr. 3 «Audited financial statements in EBRD format ».

Auditul situațiilor financiare

Standardele Internaționale de Audit cer ca auditul să fie planificat și realizat în vederea obținerii asigurării rezonabile că situațiile financiare nu cuprind erori semnificative cauzate prin eroare sau fraudă. Cu toate acestea, datorită carcateristicilor fraudei, în special celor ce implică nedivulgarea sau falsificarea informațiilor (inclusiv falsul), este posibil ca un audit planificat si efectuat în mod corespunzător să nu detecteze o eroare semnificativă. Din aceste motive, un audit desfășurat în conformitate cu ISA este proiectat pentru a obține mai degrabă o asigurare rezonabilă decât una absolută a faptului că situațiile financiare nu conțin anomalii semnificative.                                                               f\J

Un audit constă în examinarea pe bază de sondaje a elementelor care justifică dat ie conținute în situațiile financiare. Un audit constă, în același timp, în aprecie ea'principi il or contabile urmate și a estimărilor semnificative efectuate de conducere; precum ,șr prezentarea situațiilor financiare luate în ansamblul lor.            . C S"5pk/ ;

O \           1/

Auditul reprezintă examinarea independentă a situațiilor financiare-anual^ pentru exprimarea uneî opinii profesioniste a auditorului cu privire la faptul dacă sjtqațme fmancîahe sunt pregătite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu (cadjul generat de/ raportare aplicabil.                                                    ?

Scopul auditului constă în verificarea situațiilor financiare având o utilitate ipternă (pentru conducerea Companiei) și o alta externă, de informare a terților ^(acționari, investitori instituții guvernamentale, clienți, furnizori, creditori etc), exercitatjy scopul asigurării credibilității acestor informații.

CIF RO27432388


OTP BANK ROMANIASA


•TREZORERIA MUN CONSTANTA


otow tnnn nnoo m:o pnn


 • B.2 Abordarea misiunii

Procedurile noastre se bazează pe înțelegerea activității societății auditate, a modului de organiare a contabilității și al controlului intern și pe o analiză a poziției financiare a acestuia. Pe baza acestei înțelegeri vom dezvolta un plan de audit ținând seama de riscul considerat; acest plan va fi adaptat la nevoile societății auditate.

Pe baza evaluării noastre preliminare am identificat o serie de riscuri potențiale, pe care urmează sa le adresăm astfel:

Risc potențial                                   Răspuns la risc

Recunoașterea necorespunzătoare a Teste de substanță cu privire la veniturilor                                   recunoașterea     corespunzătoare a

veniturilor în conformitate cu prevederile contractuale

Subevaluarea provizioanelor pentru contracte Evaluarea eventualelor pierderi aferente oneroase                                    contractelor oneroase și evaluarea

completitudinii provizioanelor pentru contracte oneroase

Neînreglstrarea cheltuielilor șl veniturilor în perioada la care se referă


Proceduri de verificare a   separării

exercițiilor și teste de substanță


Supraevaluarea/subevaluarea imobilizărilor corporale ca urmare a capitalizării neadecvate a anumitor cheltuieli, respectiv neînreglstrarea corespunzătoare a rezultatelor evaluării efectuată de către evaluator


Proceduri de substanță cu privire la costul imobilizărilor. Inspecția rapoartelor de evaluare a imobilizărilor corporale emise de către evaluatori independeți în cursul anului sau la data bilanțului, precum și evalușrSupraevealuarea cheltuielilor cu amortizarea Teste de substanță cuprivire-fecHeităiala ca urmare a metodelor de amortizare și a amortizarea Înreglstrată4n £uTsul anului ș duratelor de viață neadecvate                  duratelor de viața a imobilizării

și necorporale


Supraevaluarea creanțelor ca urmare ajustărilor pentru depreciere neadecvate


Supraevaluarea stocurilor ca urmare ajustărilor pentru depreciere neadecvateMetode de ajustare ^creanțelorTânaji rezonabilității ajustărilqr^politjci contabile


Datorii contingente/ Aspecte contabile Evaluarea impactului aferente modificărilor cadrului legislativ asupra politicilor contabil


Risc potențial                                   Răspuns la risc

(legislație primară, secundară, tețiară sector recunoașterii veniturilor și cheltuielilor deșeuri si mediu; legislație fiscală și contabilă) societății si filialelor sale

Subevaluarea provizioanelor pentru litigiile Teste de substanță privind completitudinea, curente                                       acuratețea, corectitudinea provizioanelor

pentru litigiile în curs (dacă este cazul) sau/și a eventualelor datorii contingente cu privire la litigiile în curs

Probleme de mediu (dacă este cazul)           Analiza de risc si evaluarea provizioanelor

pentru obligații de mediu, dacă e cazul; evaluarea îndeplinirii standardelor

Penalități contractuale                         Obținerea confirmărilor și/sau evaluarea

respectării clauelor contractuale referitoare la penalități, precum și contabilizarea corespunzătoare a acestora (dacă e cazul); evaluarea tratamentului contabil al penalităților contractuale

Obligații fiscale (curente șl contingente) Evaluarea prin teste de substanță a corectitudinii obligațiilor fiscale curente si contingente. Experții fiscali ai CEAUȘESCU & PARTNERS vor fi implicați în revizuirea obligațiilor fiscale ale societății.


C. Metodologia de audit financiar

Metodologia noastră de audit este construită și se bazează pe un raționamente pe care noi, în conformitate cu standardele internaționale de^acrdft, trei le facem astfel încât să asigurăm conformitatea cu standardele menționafefdar și def a răspunde în mod operativ la evenimente, acte și /sau fapte care n< audit.

Metodologia constă în patru etape conceptuale. La încheierea fiecărei sar^inTphopuse discutăm rezultatele obținute cu conducerea proiectului, operând 'eygntua laie modifică necesare în vederea activităților ce urmează. Metoda conceptuală esț£_ihjstr$ță în diagram de mai jos:

CEAUȘESCU & PARTNERS

Contabilitate Audi! Consultantă Resurse Umane

Au» CECCAR 71132&10 Aut CAFR 1016/2010 Aut. CCF 580/ 2015

PlanEfectuarea           Concluzii si

Planului de           raportate

audit J


înțelegerea activității

înțelegerea operațiunilor înțelegerea sistemului de control Trimiterea cererii de informații


Stabilirea procedurilor de aud t

Parttcipareala inventor

Colectarea} verificarea de nformay


Efectuarea procedurilor


Pregătirea, prezentarea


Eva-area rezultatelor

Modificarea procedurilor pe baza rezultatelor


discutarea conduz lor

Pregătirea proiectului de raport


Examinarea programei ui de contab tate }i a modulelor care au au impact asupra s tuaț or financiare


Pregătirea observațiilor ți a recomandărilor Prezentarea ți discutare


rapoartelor preliminarii cât ți a celor finale.

Prezentarea ți discutarea


scrisorii confidențiale


adresată Condu cer i


referitoare la principalele cefieient ale sistemuluide


control intern.


Prima etapă: Planificarea misiunii


Cuvântul cheie în această fază este " înțelegerea" obținută în timpul etapei de planific această etapă: vom obține o înțelegere a activității și a operațiunilor dumne intelegere a mediului de control, (controalele de management și contabilitate) și£ a proceselor și a procedurilor contabile. Suntem de părere că nu putem ef ctua un_audit eficient și nici nu vă putem furniza cele mai bune servicii fără această înțelegere de'6a' .

V

S1

Evaluăm controlul intern și procedurile contabile pentru a ne permitei misiunii noastre. Prima parte a acestui proces este evaluarea riscului de^ei proiectăm apoi misiunea pentru a ne concentra asupra zonelor de eroiTț de asemenea controalele existente în cadrul Societății pentru a preveni erori și pentru a determina dacă este mai eficient să testăm aceste contn teste detaliate asupra tranzacțiilor și soldurilor. Pe baza analizei no?

planificăm strategia rrori în contabilitatk; oosiD le. Identificăm /sau detecta aceste paie decăvsă-facem


controalelor și a procedurilor contabile, proiectăm procedurile de testare a proiectăm, de asemenea, în termeni generali, celelate proceduri de analiză pe care ne așteptăm să le aplicăm tranzacțiilor și soldurilor de cont. Testele efectuate asupra tranzacțiilor și soldurilor de cont vor fi mai mult sau mai puțin detaliate în funcție de estimările inițiale privind credibilitatea controalelor.

Pentru a ne asigura că planul nostru de audit este eficient și eficace, vom înțelege imediat și vom evalua proiectarea controalelor interne. Acest lucru include analizarea structurii organizării Societății, metodele și procedurile contabile prescrise, funcțiile de autorizare și aprobare și segregarea responsabilităților. Vom utiliza o abordare de sus în jos pentru a identifica controalele conducerii superioare, pe care conducerea se bazează pentru a preveni și detecta erori.

Vom examina, verifica si certifica situațiile financiare conform normelor de audit.

A treia etapă: Executarea planului în această fază, testele de audit sunt efectuate pentru a determina existența și eficacitatea controalelor contabile. Evaluăm rezultatele acestor proceduri și creștem sau descreștem testele detaliate asupra tranzacțiilor și soldurilor de cont în funcție de credibilitatea evidențelor contabile.

Analiza și evaluarea noastră a sistemului de controale vor acoperi activitățile semnificative de procesare de date și relația dintre funcțiile de procesare de date și utilizatorii acestora. Prin dezvoltarea unei înțelegeri profunde a fiecăruia dintre mediile de control, inclusiv orice control existent în cadrul sistemelor informatice, vom fi în măsură să testăm și apoi să ne bazăm pe aceste controale, făcând auditul cât mai eficient cu putință.

De asemenea în aceasta fază, echipa de taxe va acționa pentru a da o asigurare rezonabilă privind aspectele fiscale pe baza nivelului general de materialitate al auditului.


Această etapă constă în discuții cu conducerea privind constatările noastț contabile constatate și riscurile pe care Societatea le poate întâmpina, faze, vom pregăti schița de raport de audit, care va fi bazată pe discuțiile c

Activitatea de audit se va materializa in rapoarte de audit. Vom furniza:

> Raport de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale ii(dîyi^ualeJntocmiteyde

202&--2O21 si


Apaserv Satu Mare SA, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2022, in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

Cotiiabilîtule Audil Consuli an |u Resurse Umane

Aut. CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 580/2015

 • > Raport de audit întocmit in limba romana si in limba engleza, pentru situațiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021 si 2022, in conformitate cu IFRS;

 • > Scrisoarea către Acționarii autoritatii contractante;

 • > Comunicarea directa cu BERD in legătură cu conturile si operațiunile autoritatii contractante in calitate de împrumutat.

Toate rapoartele vor fi trimise in forma electronic reprezentantului autoritatii contractante la adresa de e-mail care va fi comunicata, si tipărite pe hârtie in doua exemplare originale, la adresa autoritatii contractante.

Asupra rapoartelor de audit in varianta draft, reprezentatii societății auditate vor face si trimite comentarii in scris, pe marginea constatărilor si recomandărilor auditorului.

Ulterior, după concilierea si ajustările necesare realizate de comun acord, auditorul va emite raportul final, care nu va depăși termenele prevăzute, in asa fel incat raportul sa poata fi supus analizei Consiliului de Administrație si obținerea aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Logistica pentru desfășurarea misiunii de audit

Auditul se va desfasura in municipiul Satu Mare, la sediul social al societății auditate.

în sprijinul echipei nominalizate în oferta, în funcție de necesitățile proiectului, vom putea aloca următoarele resurse pentru asigurarea bunei desfășurări a misiunii de audit:

Resurse umane:

• Personalul administrativ și de management contractual

în vederea implementării proiectului, putem mobiliza o echipă de angajați CEAUȘESCU & PARTNERS care va fi însărcinată cu gestiunea tuturor aspectelor contractuale și administrative în relația cu beneficiarul. Societatea noastră are acce șj r\ r\ la personalul propriu de marketing care ne poate acorda sprijin, dacă este rea Iul,în prezentarea grafică și în machetarea diverselor materiale, în organizarea p?oresionafă~A\ a diverselor ședințe, etc. Vor fi asigurate serviciile administrative, de secretariat și de traducere (dacă este cazul) pentru a permite experților să se. concgnrrez asupra-------

responsabilităților primare.

Resurse tehnice:                                                               y \ /

• Metodologlile concepute și folosite de CEAUȘESCU & PARTNERS Trnmplemeqtarea unor proiecte de audit                                                           x.

în cadrul tuturor acestor proiecte echipele noastre de experț’ ău'foloSit metodologii de audit, management de proiect, management al schimbării; ett, carKse bucură^in prezent de avantajul de a fi testate deja.                          /'"x               .

ț 8d Mamaia nr. 269 ei 2. ap 3 Constanța e audit@ceausescu'par,nefs ro « www ceausescu-paftnefs ro

Resurse materiale:

 • • Dotări tehnice la sediul beneficiarului

CEAUȘESCU & PARTNERS a dezvoltat un sistem intern de Office management care facilitează dotarea corespunzătoare a tuturor angajaților săi mobilizați la sediul beneficiarului. Astfel, fiecare angajat are un computer de tip laptop propriu ceea ce îi permite să lucreze la distanță.

 • • Dotări tehnice la sediul CEAUȘESCU & PARTNERS

CEAUȘESCU & PARTNERS posedă spații de birouri complet echipate pentru aproximativ 20 angajați în orașul Constanța și urmează să se extindă și în București.

 • • Instrumente software specifice metodologiei de audit

CEAUȘESCU & PARTNERS deține un program informatic complex și bine sistematizat, denumit "Caseware Working Papers 2017". "Caseware Working Papers 2017" este o abordare computerizată care utilizează cele mai complexe platforme IT și care îmbunătățește eficiența auditului atât pentru echipa CEAUȘESCU & PARTNERS , cât și pentru client. Acest program este aplicat în toate misiunile noastre de audit. Caseware Working Papers 2017 poate fi adaptat pentru a fi folosit la orice tip de misiune, indiferent de mărime și complexitate și include programe informatice sofisticate ce permit standardizarea muncii și a documentării, cât și creșterea eficienței.

Lista echipamentelor tehnice de care putem dispune pentru îndeplinirea contractului este:

 • - Autovehicule

 • - Laptop-uri

 • - Imprimante Xerox

 • - Copiatoare

 • - Multifuncționale

 • - Fax

 • - Telefoane mobile

 • - Filtru de confidențialitate pentru dispiay laptop                p

 • - Licență software - Microsoft Office, sistem de operare Microsoft V^Tndows 0

 • - Baza de date Caseware Working Papers 2017

 • - WiFi Access Point. în urma finalizării misiunii de auditare a situațiilor financiare, auditorul'Va.emitefaporfu de audit ce va certifica imaginea fidelă a poziției financiare a societății.

După concilierea și ajustările necesare realizate de comun acord, auditorul va .emite raport I

CIF RO274323B8


OTP BANK ROMANIA S A


TREZORERIA MUN CONSTANTA


orturi riTDw înnn nnoa nico

CONFORM nu

CEAUȘESCU & PARTNERS

C Personal

în vederea realizării serviciilor noastre, funcție de natura și obiectivele angajamentului, echipa de specialiști va fi formată din:

Membrii echipei

Poziție

Expertiza

Andreea Ceausescu

Managing Partner-Auditor financiar

Leader de echipa

19 ani de expertiza in fiscalitate, audit, consultanta de afaceri si planificare financiara, fuziuni si achiziții

Membru ACCA

Membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Membru al Corpului Expertilor Contabili din Romania

Doctor in Management

Carolina lonescu

Auditor financiar

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Elena lacobescu

Auditor financiar

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Silvia Eftime

Economist

Membru Stagiar

CECCAR

Experiența in fiscalitate, audit, contabilitate

Elena Prundis

Economist

Membru Stagiar CECCAR

Experiența in fiscalitate, audit, contabilitate

Marian Caramilea

Economist

Experiența in fiscalitate, audit, contabilitate

Andreea Serban

Economist

Membru CECCAR

Experiența in fiscalitate, audit, contabilitate'


Auditorul va asigura membrilor echipei sale echipamentul necesar bunei desfășurări a proiectului, precum și suport administrativ, dacă este cazul, pentru a permite acestora să se concentreze pe responsabilitățile lor legate de activitatea de audit.

D. Termene de raportare și respectarea lor

Procesul de colectare a informațiilor este laborios și va necesita o strânsă colaborare cu personalul Societății auditate, precum și stabilirea unui calendar pricind derulare angajamentului de audit. Dorim să menționăm că pe toată perioada derulării angajamentului de audit colaborarea și comunicarea permanentă cu personalul implicat ne va fi de folos.

Capacitatea noastră de a presta serviciile descrise cu respectarea termenelor și onorariilor agreate depinde de furnizarea de către Societate a informațiilor solicitate la termenele stabilite, de asigurarea accesului la personal cu promptitudine în urma solicitărilor noastre, șj


unsurilor la întrebări cu


de prezentarea tuturor celorlalte documente necesar suficient timp în avans.

Auditul va începe după intrarea in vigoare a contractului, si dureaza pana a finalizarea raportărilor pentru situațiile financiare aferente anului 2022- 30.08.2022.

Termenele de predare a rapoartelor, documentelor livrabile


Nrcrt

Denumire

Termen de predare

1

Raport de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale individuale întocmite de Apaserv Satu Mare SA, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022, in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

Data predării (cel târziu)

Raportului de audit:

Pentru 2020-10.05.2021

Pentru 2021- 10.05.2022

Pentru 2022-10.05.2023

2

Situațiile financiare ale Apaserv Satu Mare SA aferente anilor 2019-2020 pregătite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Data predării (cel târziu):

Pentru 2019- 15.08.2020

Pentru 2020-01.07.2021

Pentru 2021-01.07.2022

Pentru 2022-01.07.2023

3

Raport de audit întocmit in limba romana si in limba engleza, pentru situațiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021 si 2022, in conformitate cu IFRS;

Data predării (cel târziu): idem pct. 2

4

Scrisoarea către Acționarii autoritatii contractante;

Data predării (cel târziu): idem pct. 1

5

Scrisoarea către Acționarii autoritatii contractante, transmisa către BERD

La cererea BERD

6

Comunicarea directa cu BERD in iegatura cu conturile si operațiunile autoritatii contractante in calitate de împrumutat.

La cererea BERD^^^£. Confidențialitatea

Cu privire la informațiile confidențiale, vom respecta toate obligațiite~de cor)fitfențiâtitate  prevăzute de organismul nostru de reglementare, Camera Auditorilor Tinanciari din Român


(CAFR)/ ASPAAS precum și obligațiile impuse de prevederile legale din Prevederile de mai sus nu vor împiedica dezvăluirea de informații co care dorim să le aducem la cunoștiința asigurătorilor noștri pe problem profesională, precum și reprezentanților auditori ce efectuează controContabilitate AikTiI Consultantă Resurse Umane

Aut CE CCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016/2010 Aut CCF 580/2015

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)/ ASPAAS, situații în care se va păstra caracterul confidențial al acestora.

 • F. Responsabilitățile dumneavoastră

Fără a ține seama de obligațiile și responsabilitățile noastre aferente serviciilor prestate, dumneavoastră veți rămâne responsabil pentru:

S administrarea, conducerea și operarea activităților și afacerilor dvs.

J deciziile asupra utilizării, optării în ce măsură doriți să vă bazați pe implementarea recomandărilor noastre

J adoptarea oricărei decizii cu impact asupra serviciilor, asupra oricărui produs al serviciilor, intereselor sau activităților dvs.

Apaserv Satu Mare SA va asigura:

/ accesul la toate informațiile solicitate, considerate a fi relevante pentru întocmirea situațiilor financiare, cum ar fi: evidentele contabile, documentele primare si alte informatii suplimentare care vor fi solicitate in scopul auditului

J accesul nerestrictionat la persoanele din cadrul entitatii de la care auditorul considera ca este necesar sa obțină probe de audit.

 • 3. VALABILITATE

Valabilitatea prezentei oferte este de 3 luni de la transmitere. Pe perioada de valabilitate, oferta are caracter ferm și obligatoriu.

 • 4. Altele

Autoritatea contractanta va numi un coordonator, care va fi nominalizat si vaz-re) rezenta compania in cadrul proiectului si se va ocupa de toate aspectele tehnice si ȚiQâncare ie. auditului.

rT' >

După numirea auditorului si consultarea programului de desfasurare^a activi tatii de audit, autoritatea contractanta va comunica acceptarea programului sau amendamentele propuse, prin coordonatorul desemnat pentru asigurarea bunei desfășurări a auditului.


Conform planului de desfășurare a auditului, se va prezenta la inceputuQngajc cererile de informatii pe care societatea auditata va trebui sa le pună ladispozitia cu referire la activitatea de audit in vederea exprimării opiniei. QJ) / Precizam ca vom informa reprezentantul desemnat al autoritatii contracțan


evenimente sau circumstanțe care întârzie execuția eficienta si la tim|

este responsabil de execuția la timp a proiectului, asa cum este descris in caietul aosaccin

CtF RO27432388 । nn ticnnm

Conl abilitai e Audi! Consultantă Resurse Umane

Aut CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1016.2010 Aut CCF 580/2015

De asemenea, auditorul va tine cont de prevederile asumate de autoritatea contractanta prin contractul de credit cu BERD, prevăzută la Secțiunea 5.05 Contabilitate, si anume:

„Secțiunea 5.05.Contabilrtate

 • (a) împrumutatul isi va tine evidentele contabile si alte înregistrări contabile astfel incat sa reflecte situația financiara corecta si reala a împrumutatului, performanta financiara, fluxurile de capital al împrumutatului, performanta fiannciara, fluxurile de capital al împrumutatului si rezultate operațiunilor sale (inclusiv progresul Proiectului), in conformitate cu (i) IFRS pentru fiecare An Fiancniar incepand cu si incluzând 2012 si ulterior si cu (ii) PCGA din Romania pentru fiecare jumătate de an a fiecărui An Financiar.

 • (b) începând cu Anul Financiar 2013, împrumutatul va menține ca Auditori ai imprumutotului o firma independenta de contabilitate, acceptabila pentru BERD.

 • (c) împrumutatul va autoriza Auditorii, printr-o scrisoare in forma din Apendicele C, sa comunice direct cu BERD la orice moment in legătură cu conturile si operațiunile împrumutatului!

 • (d) împrumutatul va menține un system de contabilitate si control al costurilor si un system de gestionare a informațiilor satisfăcător pentru BERD."

Precizam ca ne asumam toate cerințele/ obligațiile prevăzute in Caietul de sarcini.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări suplimentare și/sau lămuriri necesare cu privire la oferta noastră.

Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC

CEAUSESCU&PARTNERS SRL

FORMULAR DE OFERTA

Către APASERV SATU MARE SA, Strada Gara Herăstrău, nr.9/A, Satu Mare

Domnilor,

 • 1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului CEAUSESCU&PARTNERS SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționata, sa prestăm serviciie solicitate "Servicii de auditare financiara a situațiilor financiare intocmite de Apaserv Satu Mare SA pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020, la 31.12.2021 si la 31.12.2022" pentru suma de 113.700 lei (o suta treizsprezece mii șapte sute lei) fara T.V.A..

 • 2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câștigătoare, sa prestăm serviciile solicitate pe o perioadă de 38 de luni, în conformitate cu documentația de atribuire.

 • 3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 (nouăzeci) de zile, respectiv până la data de 08.10.2020, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 5. Precizam ca:

|~]depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

 • x nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

 • 6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câștigătoare, sa constituim garanția de buna execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 7. înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta oferta pe care o puteți primi.

Modalitățile si termenele de plata sunt conform prevederilor contractuale.

Data 08.07.2020

ANDREEA CEAUSESCU, în calitate de ADMINISTRATOR, legal autorizat sa semnez oferta pentru și în numele CEAUSESCU&PARTNERS SRL

FORMULARUL NR 3.1

OFERTANTUL

CEAUSESCU&PARTNERS SRL

ANEXAI la Formularul de ofertă financiară

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

Nr.

Crt.

Denumire serviciu

Cant (Buc)

Preț unitar la destinația finală, fără TVA Lei

Preț total la destinația finală, fără TVA Lei

TVA

Lei

1

Auditul statutar ai situațiilor financiare individuale ale Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare

3

23900

71700

i 1

13623

2

Auditarea           situațiilor

financiare întocmite de APASERV SATU MARE S.A. pentru exercițiul financiar după           Standardele

internaționale de Raportare Financiară      (1FRS)      în

conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

4

10500

42000

7980

i

Total

113700

21603