Hotărârea nr. 14/2020

HOTĂRÂREA nr.14/30.01.2020 privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 64 mp înscris în CF nr. 181680 Satu Mare, nr. cadastral 181680


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.14/30.01.2020
privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 64 mp înscris în CF nr. 181680 Satu Mare, nr. cadastral 181680

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4023/22.01.2020,
- referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4026/22.01. 2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 4028/22.01.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 4445/23.01.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 863 lit c, art. 881, art. 888, art. 1011 precum și ale art.1014 Cod Civil,
- art. 291 alin. (3) lit. a) și alin (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 286 alin (4) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 


 

 

Art.1 (1) Se acceptă oferta de donație a numiților Fülöp Zsolt și Fülöp Kinga prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare terenul în suprafață de 64 mp, înscris în CF nr. 181680 Satu Mare sub nr. cadastral 181680.
(2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatori.
Art.2 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare întabularea în evidențele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul precedent, altele decât cele scutite de la plată conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează

Zsók János Csaba                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale