Hotărârea nr. 139/2020

HOTĂRÂREA nr. 139/27.08.2020 privind aprobarea încheierii de către Transurban SA Satu Mare a unui contract de asistență juridică

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 139/27.08.2020
privind aprobarea încheierii de către Transurban SA Satu Mare a unui contract de asistență juridică

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,
Având în vedere adresa Transurban SA Satu Mare nr. 2099/18.08.2020, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 36306/18.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36614/19.08.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 36615/19.08.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 36993/21.08.2020, nota justificativă a Transurban SA Satu Mare nr. 2097/18.08.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. I alin. (1), alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Raportat la prevederile art. 29 alin. (1) lit. d coroborate cu alin. (3) lit. b din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (1) și ale 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de asistenţă juridică de către Transurban S.A. cu av. Pal Hadrian Ioan, contract care constituie anexa nr. 1. la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al Transurban S.A. Satu Mare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul

0123180


încheiat între:

1. Denumirea formei de exers prin decizia Baroului ...«X^OZ1


CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Fh.O.L^.lÂQ.. Data.............................

a profesiei

........^........„..........^....... nr. &C.y...............


..... înființată . cu sediul în


având codul fiscal nr.


nr.


nr.

prin avocat


deschis la

.... în calitate de


pe de o parte, și....................................................................

2. Domnul/Doamna............ifâțjpx donjicilit

în calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, soț etc.) pe de altă parte.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale statutului profesiei de avocat, părțile convin;

...............................................................(după caz, asistarea,

reprezentarea, acordarea de consultații juridice, redactarea și semnarea de acte, cereri și alte căi de atac, forme de executare,

mediere.


licilieri de firme precum și orice alte activități prevăzute de Legea nr.51/1995), pentru clientul

cu domiciliul/sediul în ..

1.2. Alte mențiuni:................................................................................................................................................................................

Art. 2. - Onorariul

 • 2.1. Onorariul convenit este în cuantum de: .^.^r?/2..:.^..Z4.4/.^......................... (RON/EURO/USD/etc.......................)

 • 2.2. Alte mențiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, o norariul format prin combinarea unuia sau mai multor tipuri de onorarii anterior menționate, moneda de plată, modalități de plată, etc.):

Art. 3. - Cheltuieli

 • 3.1. Cheltuielile sunt în cuantum de:                              ...............................(RON/EURO/USD/etc.......................)

 • 3.2. Cheltuielile aferente activității sus-menționate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

Art. 4. - Clauze speciale

 • 4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu și cheltuieli aferente.

 • 4.2. Raporturile dintre părți nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract și/sau în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

 • 4.3. Față de terți dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocațială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoștința terților decât cu acordul expres al părților.

 • 4.4. Clientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe care le furnizează avocatului și își exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informațiilor pe care le-a furnizat.

 • 4.5. Executarea obligațiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocații care își exercită profesia în cadrul acestuia.

 • 4.6. Neplata onorariului în cuantumul și termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum și neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contractul sau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate și fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV își produce efectele de la data scadenței obligației neexecutate.

 • 4.7. Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea, stingerea, interpretarea și executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj și regulilor de procedură prevăzute de lege și de statutul profesiei de avocat.

&& ........

........................................................

Art. 6. - Locul și data încheierii contractului. înregistrarea contractului / j /Y7 --

încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanța)                         ............................................

astăzi ......................................... în două exemplare, ambele părți atestând că exemplarul original a fost înmânat/comunicat

clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost păstrată de către forma de exercitare a profesiei și înregistrată sub nr. ..............................din.........................................în registrul de evidență a contractelor de asistență juridică.

(FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI) Atest data, conținutul actului și identitatea semnatarului prezentului contract prin avocat, Semnătura,