Hotărârea nr. 138/2020

HOTĂRÂREA nr. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 138/27.08.2020
pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,
Având în vedere adresa de înaintare a Transurban SA Satu Mare nr. 2105/18.08.2020, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 36355/18.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 36900/20.08.2020, raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 36960/21.08.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 36971/21.08.2020, Nota justificativă a Transurban SA Satu Mare nr. 2401/18.08.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile:
• Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,
• Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată,
• Legii nr. 1/2011 privind educația națională, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 70/2020, art. 84, alin. (1) şi (31)
Luând în considerare prevederile:
• H.C.L. nr. 58/2018 privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare, precum și ale
• H.C.L. nr. 172/2018 privind aprobarea modalității de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare în perioada 2018-2024 a documentației privind atribuirea și atribuirea prestării serviciului,
• Adresa Transurban SA Satu Mare nr. 2105/18.08.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 36355/18.08.2020.
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 6 din HCL 58/29.03.2018 privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare, care va avea următorul conținut:
6.1. Transportul gratuit al elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat se face în baza titlurilor de călătorie eliberate de operatorul de transport public local Transurban SA Satu Mare.
6.2. Titlurile de călătorie pentru elevi valabile pe transportul public sunt legitimația de elev și abonamentul lunar.
6.3. Legitimația de elev este valabilă un an de zile de la data emiterii și se eliberează gratuit, în baza unei adeverințe de la unitatea de învățământ unde este înscris elevul.
6.4. Abonamentul lunar gratuit pentru elevi este valabil pe toate liniile din programul de transport local de călători pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare, pe toată perioada pentru care a fost eliberat, în baza unei copii a carnetului de elev și numai însoțit de legitimația de elev.
6.5. Municipiul Satu Mare decontează 50% din contravaloarea abonamentelor emise de Transurban SA Satu Mare, pentru elevii înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Satu Mare, cu domiciliul în municipiul Satu Mare.
6.6 Pentru elevii înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Satu Mare care nu au domiciliul în municipiul Satu Mare, obligaţia decontării a 50% din contravaloarea abonamentelor revine unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul elevul.
Art. 2. Se aprobă modificarea punctelor 8 și 9 din Anexa la HCL 58/29.03.2018 privind modificarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare, care vor avea următorul conținut:
8 Abonament nominal subvenționat pentru elevi valabil o lună pe toate liniile din programul de transport buc Gratuit
9 Abonament nominal subvenționat pentru elevi valabil 15 zile pe toate liniile din programul de transport buc Se abrogă

Art. 3. Se aprobă modificarea pozițiilor 7 și 8 din Anexa 6 Tarife de călătorie, 6.1 Tarife de călătorie practicate la momentul încheierii contractului la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care vor avea următorul conținut:
Abonament lunar pentru elevi valabil pe toate liniile (subvenționat) Gratuit
Abonament nominal subvenționat pentru elevi valabil 15 zile pe toate liniile din programul de transport Se abrogă
Art. 4. Se aprobă modificarea pozițiilor 1 și 2 din Anexa 7 Diferențele de tarif, 7.1 Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care vor avea următorul conținut:
Categoria socială/ Tipul de protecție socială Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere) Nivelul protecției sociale acordate
(lei/ unitate) Legislația în vigoare care reglementează protecția socială
Elevii înscriși la unitățile de învățământ din Satu Mare cursuri de zi 100% 80,00 lei/1 abonament lunar valabil pe toate liniile Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, H.C.L Satu Mare nr.58/ 29.03.2018, Legea 1/2011 privind educația națională, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 70/2020
Elevii înscriși la unitățile de învățământ din Satu Mare cursuri de zi Se abrogă 0 lei /1 abonament valabil 15 zile pe toate liniile Legea 1/2011 privind educația națională, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 70/2020
Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, primarul municipiului prin Compartimentul Autorizare Servicii de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public, Privat din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale