Hotărârea nr. 137/2020

HOTĂRÂREA nr. 137/27.08.2020 privind atribuirea de denumiri unor străzi

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE 

 


 

HOTĂRÂREA nr. 137/27.08.2020
privind atribuirea de denumiri unor străzi

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 28168/25.06.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 28164/25.06.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului GIS din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 28167/25.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, avizul nr. 4/13.07.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Satu Mare, înregistrat cu nr. 31512/15.07.2020 la primăria Satu Mare,
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 63/2002/A privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 195, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Hérmán Mihály străzii deschise conform P.U.Z. în zona străzii Petre Ispirescu, aprobat prin HCL nr. 227/25.09.2008.
Art. 2. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Ștefan Benea străzii deschise conform Planurilor Urbanistice Zonale în zona străzii Alecu Russo, aprobate prin HCL nr. 238/27.11.2014 și HCL nr. 32/28.02.2013.
Art. 3. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Ilie Sălceanu străzii deschise conform PUZ în zona străzii Căprioarei, aprobat prin HCL nr. 201/19.07.2018.
Art. 4. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Fodor Kálmán străzii deschise conform PUZ în zona străzilor Dara - Kaffka Margit, aprobat prin HCL nr. 30/02.02.2012.
Art. 5. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Octavian Ardelean străzii deschise conform PUZ în zona B-dul Lucian Blaga, aprobat prin HCL nr. 119/26.05.2011.
Art. 6. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Eugen Seleș drumului de exploatare DE1016, în zona B-dul Lucian Blaga.
Art. 7. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Litteczky Endre străzii deschise conform PUZ în zona străzii Ion Popdan, aprobat prin HCL nr. 260/19.12.2013.
Art. 8. Inscripționarea denumirilor se face în limba română și maghiară, astfel:

Strada Hérmán Mihály utca
Strada Ștefan Benea utca
Strada Ilie Sălceanu utca
Strada Fodor Kálmán utca
Strada Octavian Ardelean utca
Strada Eugen Seleș utca
Strada Litteczky Endre utca

În documentele oficiale vor fi utilizate denumirile în limba română, în conformitate cu art. 1-7 din prezenta hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art. 10. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcţiei de impozite şi taxe locale Satu Mare, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale