Hotărârea nr. 136/2020

HOTĂRÂREA nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 136/27.08.2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31130/14.07.2020, referatul de aprobare al Comisiei Juridice, Disciplină şi Integrare Europeană a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 31132/14.07.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 31174/14.07.2020, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. i) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H. C. L. Satu Mare nr. 298/21.12.2017.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează consilierii locali şi Compartimentul Relații cu consiliul local.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 136/27.08.2020

 

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare a

 Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

CUPRINS

 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Obiectul de reglementare

Art. 2. Definiții generale

 

Capitolul II. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 3. Structura consiliului local

Art. 4. Constituirea consiliului local

Art. 5. Validarea mandatului de consilier local şi depunerea jurământului

Art. 6. Declararea consiliului local ca legal constituit

Art. 7. Organizarea alegerilor parțiale

Art. 8. Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local

 

Capitolul III. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOC AL

 

Secțiunea 1. Președintele de ședință

Art. 9. Președintele de ședință

Art. 10. Atribuţiile președintelui de ședință

Secțiunea a 2-a. Viceprimarul/viceprimarii unității administrativ-teritoriale

Art. 11. Rolul, numirea şi eliberarea din funcție a viceprimarului

Art. 12. Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimar

Secțiunea a 3-a. Comisiile de specialitate

Art. 13. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

Art. 14. Atribuţiile comisiilor de specialitate

Art. 15. Președintele şi secretarul comisiei de specialitate

Art. 16. Funcționarea comisiilor de specialitate

Art. 17. Comisiile speciale şi comisiile mixte

 

Capitolul IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

 

Secțiunea 1. Rolul şi atribuţiile consiliului local

Art. 18. Mandatul consiliului local

Art. 19. Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali

Art. 20. Atribuţiile consiliului local

Secțiunea a 2-a. Funcționarea consiliului local

Art. 21. Tipurile de ședințe ale consiliului

Art. 22. Convocarea ședințelor consiliului local

Art. 23. Ordinea de zi

Art. 24. Proiectele de hotărâri ale consiliului local

Art. 25. Cvorumul ședințelor consiliului local

Art. 26. Desfășurarea ședințelor consiliului local

 

Secțiunea a 3-a. Procedura de vot

 Art. 27. Adoptarea hotărârilor consiliului local

 Art. 28. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

Secțiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului local

Art. 29. Acte administrative adoptate de consiliul local

Art. 30. Comunicarea şi aducerea la cunoștință hotărârilor consiliului local

Art. 31 Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

Art. 32. Hotărârile consiliului local cu caracter individual

Art. 33. Verificarea legalității actelor administrative

Secțiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri

Art. 34. Iniţiativa cetățenească

Art. 35. Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consililul local în raporturile cu cetățenii

Art. 36. Adunările cetățenești

 

Capitolul V. DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 37. Situațiile de dizolvare a consiliului local

Art. 38. Referendumul local

Art. 39. Organizarea referendumului local

Art. 40. Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

Art. 41. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

 

Capitolul VI. DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

Secțiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local

Art.42. Mandatul aleșilor locali

Art. 43. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

Art. 44. Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

Art. 45. Suspendarea mandatului de consilier local

Art. 46. Suspendarea mandatului viceprimarului

Art. 47. Încetarea mandatului de consilier local

Art. 48. Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

Secțiunea a 2-a. Drepturile aleșilor locali

Art. 49. Legitimația şi semnul distinctiv ale aleșilor locali

Art. 50. Protecția aleșilor locali

Art. 51. Grupurile de consilieri locali

Art. 52. Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior

Art. 53. Indemnizația

Art. 54. Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

Art. 55. Transportul

Art. 56. Formarea profesională

Art. 57. Accesul la informații

Art. 58. Dreptul la asociere

Secțiunea a 3-a. Obligațiile aleșilor locali

Art. 59. Respectarea legii

Art. 60. Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate

Art. 61. Buna-credință şi fidelitatea

Art. 62. Probitatea şi discreția profesională

Art. 63. Cinstea şi corectitudinea

Art. 64. Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali

Art. 65. Transparenţa activității

 

Capitolul VII. INCOMPATIBILITĂŢILE ALEŞILOR LOCALI ŞI CONFLICTUL DE INTERESE

 

Art. 66. Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar şi de consilier local

Art. 67. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcţia de viceprimar şi de consilier local

Art. 68. Declarația de interese şi declarația de avere

Art. 69. Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere şi a declarației de interese

 

Capitolul VIII. RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI

 

Art. 70. Tipurile de răspundere a aleșilor locali

Art. 71. Răspunderea consilierilor locali

Art. 72. Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

Art. 73. Avertismentul

Art. 74. Chemarea la ordine

Art. 75. Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală

Art. 76. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

Art. 77. Aplicarea sancțiunilor

Art. 78. Sancțiuni aplicabile viceprimarilor

Art. 79. Răspunderea aferentă actelor administrative

Art. 80. Secretarul general al municipiului

 

Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

 

Art. 1. Obiectul de reglementare

(1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot ai municipiului Satu Mare, potrivit legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor municipiului Satu Mare.

 

Art. 2. Definiții generale

              În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)   aleșii locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali ai municipiului Satu Mare;

b)   aparatul de specialitate de specialitate al primarului – totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c)   asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de municipiul Satu Mare pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

d)   autoritatea deliberativă – Consiliul Local al Municipiului Satu Mare;

e)   autoritatea executivă – Primarul Municipiului Satu Mare;

f)    colectivitatea locală – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Satu Mare;

g)   cvorumul - numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a Consiliului Local;

h)   hotărâre – act administrativ adoptat de Consiliul Local al municipiului Satu Mare;

i)    majoritatea absolută – primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai Consiliului Local;

j)    majoritatea calificată – primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor Consiliului Local stabilit în condițiile legii;

k)   majoritatea simplă – primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a Consiliului Local, cu condiția îndeplinirii cvorumului;

l)    organigrama – structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;

m)     primăria municipiului Satu Mare – structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului;

n)   secretarul general – secretarul general al municipiului Satu Mare.

 

Capitolul II. Constituirea consiliului local

 

Art. 3. Structura consiliului local  

(1)Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

(2)Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are, conform legii, un număr de 23 de consilieri locali.

(3)Sediul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare este la adresa P-ța 25 Octombrie nr. 1.

 

Art. 4. Constituirea consiliului local         

(1)     Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 114 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul administrativ.

(2)    După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

 

Art. 5. Validarea mandatului de consilier local şi depunerea jurământului

(1)    Procedura de validare a consilierilor locali declaraţi aleşi sau, după caz, a supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv 119, 121 din Codul administrativ.

(2)    Consilierii locali validaţi depun jurământul în cadrul şedinţei/şedinţelor de constituire a consiliului local sau în cadrul şedinţelor consiliului local, după caz.

 

Art. 6. Declararea consiliului local ca legal constituit

(1)   Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5)-(7) din Codul administrativ este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Codul administrativ.

(2)    Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3)    În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4)   În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Codul administrativ prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5)     Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

 

 

Art. 7. Organizarea alegerilor parţiale   

(1)   În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 4. sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Codul administrativ.

(2)    Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condiţiile legii, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

 

Art. 8. Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului consiliului  local         

(1)     În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 45 din prezentul regulament, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) din Codul administrativ. Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al municipiului Satu Mare a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Codul administrativ cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 114 alin. (4)-(7) din Codul administrativ se aplică în mod corespunzător.

(2)     Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

(3)    Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în prima instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

(4)      Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5)     Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Codul administrativ.

(6)    În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Codul administrativ, termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III. Organizarea consiliului local

Secţiunea 1. Preşedintele de şedinţă      

 

    Art. 9. Preşedintele de şedinţă

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 1 lună, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5 lit. ee) din Codul administrativ.

(2) Alegerea preşedintelui de şedinţă se va realiza, de regulă, în şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(4) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

 

Art. 10. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a)   conduce şedinţele consiliului local;

b)  supune votului consilierilor locali conţinutul ordinii de zi, eventualele modificări propuse de iniţiator, şi anume retrageri sau înscrieri, precum și orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

c)   supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;

d)  semnează procesul-verbal al şedinţei, hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și toate înscrisurile întocmite în numele autorităţii deliberative în perioada în care îndeplinişte funcţia de preşedinte de şedinţă (o lună calendaristică);

            Cu privire la înscrisurile întocmite în numele autorităţii deliberative în perioada în care îndeplinişte funcţia de preşedinte de şedinţă, în caz de refuz al preşedintelui de a semna sau în cazul în care președintele de ședință nu poate semna datorită unuia dintre motivele prevăzute la art. 137 alin. 2 lit. a)-d) din Codul administrativ, în cazul în care este în concediu de odihnă, precum și în cazul deplasării justificate în afara localității, înscrisul va fi semnat de 2 consilieri locali desemnați în următoarea ordine:

1.          în primul rând, semnează cei doi viceprimari;

2.          în al doilea rând, în cazul în care viceprimarii sau unul dintre viceprimari nu pot/nu poate semna din cauza unuia dintre motivele menționate anterior, semnează cel mai în vârstă consilier şi/sau cel mai tânăr dintre consilierii locali.

e)  asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

f)  aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 72 alin. (1) din prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

g)   îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau alte însărcinări date de către consiliul local.

 

 

 

 

Secţiunea a 2-a. Viceprimarul/viceprimarii unităţii administrativ-teritoriale

 

Art. 11. Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului   

(1)    Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3)    Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot, conform art. 27 alin. 11 din prezentul regulament. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4)    În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

(5)    Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(6)    La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

(7)    Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fară vreo altă formalitate.

(9)  Viceprimarul municipiului poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condiţiile prevăzute de partea a Vl-a titlul III capitolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019.

 

Art. 12. Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului de către viceprimar

(1)  În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin Codul administrativ sunt exercitate de drept de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condițiile art. 152 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

(2)   În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

(3)  Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(4)  În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

(5)  Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

 

Secţiunea 3-a. Comisiile de specialitate

 

Art. 13. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1)În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2)Având în vedere specificul local şi nevoile comunităţii locale, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare organizează comisii de specialitate ale consiliului local în următoarele domenii de activitate:

 

Comisia I – Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor,

Comisia II – Organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură,

Comisia III – Servicii publice şi comerţ,

Comisia IV – Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret,

Comisia V – Juridică

Comisia VI – Învăţământ, activităţi stiinţifice, cultură, culte.

 

(3)                    Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(4) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(5) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

(6)  Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

 

Art. 14. Atribuţiile comisiilor de specialitate     

(1)    Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b)  întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c)   îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.

(3)    Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

 

Art. 15. Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

(1)   Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar, calități pe care le pot avea într-o singură comisie.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a)    asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;

b)    convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al municipiului Satu Mare cu privire la data şi locul şedinţei;

c)   conduce şedinţele comisiei;

d)   susţine în şedinţele consiliului local, avizele formulate de comisie;

e)   anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

f)     îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g)    comunică secretarului general al municipiului Satu Mare în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

(3)  Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

(4)  Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b)  numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

        d)îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

 

Art. 16. Funcţionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor. Prevederile art. 137 alin. (1) din Codul administrativ se aplică în mod corespunzător.

(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 72 din prezentul regulament.

(3)  Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4)    Şedinţele comisiilor de specialitate sunt, de regulă, publice.

Ședințele comisiilor se pot desfășura cu participare fizică a consilierilor sau prin utilizarea oricăror mijloace electronice conform prevederilor art.134 din O.U.G.57/2020. În cazul ședințelor desfășurate printr-o platformă de videoconferință on-line, ședințele se vor înregistra iar înregistrarea va fi încărcată pe pagina web a Primăriei Satu Mare putând fi accesată la http://www.satumare.ro/pagina/sedinte-consiliu-local, fără a fi necesară o autentificare.

(5)    Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi, să se desfăşoare cu uşile închise.

(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 22 alin. (4) din prezentul regulament.

(7)Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8)    Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(9)    Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al municipiului Satu Mare, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

(10)     Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(11)     Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(12)     Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al municipiului Satu Mare, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

(13)     Votul în comisii este, de regulă, deschis, în anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14)     Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces- verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către toți membrii participanți.

(15)     Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fíe consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

 

Art. 17. Comisiile speciale şi comisiile mixte

(1)   Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(3)  Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

 

Capitolul IV. Funcţionarea consiliului local

Secţiunea I. Rolul şi atribuţiile consiliului local

 

Art. 18. Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2)    Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

 

Art. 19. Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali

(1)    Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale,

(2)    Consiliul local ales în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

 

Art. 20. Atribuţiile consiliului local          

(1)    Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2)    Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3)    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) alege viceprimarul/viceprimarii din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 11 alin. (2) din prezentul regulament;

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d)     exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participațiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4)    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b)  aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d)   aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e)  aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ- teritoriale;

f)   asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5)    Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6)    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a)   hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b)   hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condiţiile legii;

c)  avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d)  atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c) sănătatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publică;

h)  situaţiile de urgenţă;

i) protecţia şi refacerea mediului;

j)conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k) dezvoltarea urbană;

1) evidenţa persoanelor;

m) podurile şi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;

o)   serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p) activităţile de administraţie social-comunitară;

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ- teritoriale sau în administrarea sa;

r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8)    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b)  aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9)    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c)  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10)     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a)  poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(11)     Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12)     Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13)     Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14)     Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Secţiunea a 2-a. Funcţionarea consiliului local

 

Art. 21. Tipurile de şedinţe ale consiliului local            

(1)     Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o data pe lună, la convocarea primarului.

(2)     Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a)    primarului;

b)    a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c)    primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă.

 

Art. 22. Convocarea şedinţelor consiliului local

(1)     Consiliul local se convoacă după cum urmează:

a)    prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c) din prezentul regulament;

b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocaţi, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie, într-una dintre următoarele modalităţi:

a) în scris

b) prin mijloace electronice.

(3)    Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;

b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(4)    În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului convocarea consiliului local pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5)    Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

a) data și ora desfăşurării;

b) modalitatea de desfăşurare;

c)  locul desfăşurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;

d)proiectul ordinii de zi;

e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

f)   modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

g)    indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

h)    invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6)    Secretarul general al municipiului Satu Mare transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 47 alin. (2) lit. e) din prezentul regulament.

(7)    În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

Art. 23. Ordinea de zi           

(1)    Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al municipiului Satu Mare şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2)   Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (8) din prezentul regulament.

(3)    Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

(4)     Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriaie sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5)   În municipiul Satu Mare minoritatea naţională maghiară având o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba maghiară.

(6)     Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (8) din prezentul regulament.

(7)    Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(8)   Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(9)    În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

 

Art. 24. Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1)Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al municipiului Satu Mare şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2)     Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3)     Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al municipiului Satu Mare:

a)  compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;

b)comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(4)     Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al municipiului Satu Mare.

(5)     Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.

(6)     După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7)     Avizul comisiei se transmite secretarului general al municipiului Satu Mare, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(8)Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;

b)rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c)avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d)alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(9)     Secretarul general al municipiului Satu Mare asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(10)      Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(11)      Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

 

Art. 25. Cvorumul şedinţelor consiliului local   

(1)    Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie, conform documentului de convocare.

(2)    Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

a)  unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasări în străinătate;

c) unor evenimente de forţă majoră;

d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;

        e)deplasarea în interes de serviciu într-o altă localitate la data și ora stabilită pentru ședință;

e) concediu de odihnă;

f)  obligații profesionale intervenite la data și ora ședinței;

g) situații neprevăzute și imposibil de surmontat.

(3)    Dovada absenței motivate se poate face prin mijloace legale, inclusiv prin declarație scrisă dată pe proprie răspundere de către consilierul în cauză.

(4)    Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 72 din prezentul regulament.

(5)    Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al municipiului Satu Mare.

(6)    Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al municipiului Satu Mare, prin Compartimentul Relații cu Consiliul Local, cu privire la această situație, în scris sau prin mijloace electronice, să precizeze motivul absenței și să depună documentele doveditoare.

 

Art. 26. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local                      

(1)Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2)Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

a) Accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor consiliului local;

b)  Accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora. Cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă  pot  asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet accesând pagina oficială a Primăriei Municipiului Satu Mare. În cazurile în care ședințele se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință, accesul celor interesați se realizează astfel:

  • adresa web (linkul) de vizionare a ședinței va fi publicată cu 12 ore înaintea ședințelor ordinare, extraordinare și cu 1 oră înaintea ședințelor convocate de îndată, 
  • linkul de vizionare live al ședinței va fi comunicat pe pagina web și pe facebook-ul a Primăriei ambele pagini putându-se accesa fără autentificare, 
  • platforma de transmitere (streaming) va fi canalul Youtube al Primăriei, accesibil fără autentificare și vreo limită de locație, vârstă sau de alt tip de selecție, 
  • transmisia on-line se va înregistra în timp real de către furnizorul Youtube și secundar, de către angajatul compartimentului de specialitate,
  • înregistrarea va fi disponibilă în format integral pe același link, în maxim 2 ore de la terminarea ședinței, și se va păstra permanent,
  • ședințele sunt înregistrate iar înregistrările sunt încărcate și pot fi vizionate ulterior pe pagina web a Primăriei accesând http://www.satumare.ro/pagina/sedinte-consiliu-local, fără a fi necesară o autentificare.

(3)Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În condițiile în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total, la şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

(4)Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Codului administrativ şi ale prezentului regulament.

(5)Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.

(6)    Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

(7)Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(8)     Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii.

(9)     Luările de cuvânt se referă strict la obiectul dezbaterii, exprimă clar, logic şi reverenţios punctul de vedere al vorbitorului şi sunt limitate la durata a 3 minute, timp care  poate fi depășit dacă problemele supuse dezbaterii sunt deosebite, cu permisiunea președintelui de ședință.

(10) La dezbaterea privind un proiect de hotărâre un consilier poate lua cuvântul de cel mult două ori.

(11) Pentru drepul la replică preşedintele de şedinţă poate acorda cuvântul în orice fază a dezbaterilor.

(12) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(13) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(14) Preşedintele de şedinţă oferă persoanelor care participă din proprie iniţiativă la şedința consiliului local posibilitatea de a se exprima cu privire la proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței, doar în condițiile în care există motive bine întemeiate, în cazul în   care se justifică un interes actual, legitim și personal  cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii consiliului local și doar cu condiţia existenţei unei cereri scrise prealabile din partea acestor persoane, cerere depusă  în format letric sau electronic la Primăria  municipiului Satu Mare cu 24 ore înaintea desfășurării  ședinței consiliului local și care va fi adusă la cunoștința tuturor consilierilor.

(15) Persoanele care asistă la şedinţele consiliului local, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte prezentul regulament. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

(16) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(17) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sala.

(18) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al municipiului Satu Mare.

(19) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al municipiului Satu Mare îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(20) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al municipiului Satu Mare supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(21) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al municipiului Satu Mare , precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al municipiului Satu Mare, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(22) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al municipiului Satu Mare, afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

 

Secţiunea a 3-a. Procedura de vot

 

Art. 27. Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinare dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută, prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

a)  hotărârile privind bugetul local;

b)  hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

c)  hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

d)  hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e)     hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

f)  hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din Codul administrativ,

i)  alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(4)Hotărârile privind modificarea, completarea, încetarea, suspendarea, revocarea sau abrogarea unei hotărâri în vigoare se adoptă cu majoritatea cu care a fost adoptată hotărârea în cauză, cu excepția cazurilor când legea prevede o altă majoritate.

(5)Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(6)Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

a)    prin ridicarea mâinii;

b)    prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

c)    electronic.

(7)Votul deschis se exprimă, de regulă, electronic.

(8)Dispozitivul care permite consilierului local accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea mai multor dispozitive de vot de către același consilier este interzisă.

(9)În situția în care se constată că votul unui consilier nu a fost înregistrat electronic, și persoana în cauză declară că a fost respectată procedura de vot, se va aplica votul prin apel nominal.

(10) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fíe luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(11) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(12) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fară echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele DA sau NU.

(13) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (12).

(14) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(15) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(16) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(17) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

Art. 28. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local 

(1)    După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al municipiului Satu Mare.

(2)    În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.

(3)    Desemnare acestor consilieri se face în următoarea ordine:

a)   în primul rând, semnează cei doi viceprimari;

b)    în al doilea rând, în cazul în care viceprimarii sau unul dintre viceprimari nu au/nu a participat la şedinţa de consiliu, semnează cel mai în vârstă consilier şi/sau cel mai tânăr dintre consilierii locali participanţi la şedinţă, altul decât președintele de ședință (care refuză semnarea).

(4)    Secretarul general al municipiului Satu Mare nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

Secţiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului local

 

Art. 29. Acte administrative adoptate de consiliul local

(1)În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale adoptă hotărâri cu caracter normativ şi individual.

(2)În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliile locale adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

 

Art. 30. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă hotărârilor consiliului local

(1) Secretarul general al municipiului Satu Mare comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(2)  Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al municipiului Satu Mare şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică, şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare.

(5) Hotărârile se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local.

 

Art. 31. Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

(1)Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În municipiul Satu Mare minoritatea naţională maghiară având o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică atâ în limba română, cât şi în limba maghiară.

 

Art. 32. Hotărârile consiliului local cu caracter individual       

(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

(3)În municipiul Satu Mare minoritatea naţională maghiară având o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maghiară.

 

Art. 33. Verificarea legalităţii actelor administrative    

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Codul administrativ.

 

Secţiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de  elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri

 

Art. 34. Iniţiativa cetăţenească        

(1)  Cetăţenii care domiciliază pe raza municipiului Satu Mare pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registru electoral cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare.

(3)   Iniţiatorii depun la secretarul general al municipiului Satu Mare forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare.

(4)  Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general al municipiului Satu Mare.

(5)Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare.

(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al municipiului Satu Mare, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

 

Art. 35. Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consiliul local în raporturile cu cetățenii

(1) Pentru asigurarea transparenței decizionale în raporturile cu cetățenii, consiliul local va respecta următoarele principii:

a)   informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local, precum și asupra proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

b)   consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la inițiativa consiliului local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

c)   participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

(2) Se vor respecta următoarele reguli:

a)   ședințele Consiliului Local sunt publice, în condițiile legii și ale regulamentului;

b)   dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței consiliului local și făcute publice, în condițiile legii și ale regulamentului;

c)   hotărârile de consiliul local adoptate în ședințele consiliului local vor fi înregistrate, arhivate și după caz făcute publice, în condițiile legii și ale regulamentului;

(3) Aceste prevederi nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor de consiliu local și în cel al ședințelor în care sunt prezentate:

a) informații privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică, precum și deliberările care fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;

c) datele cu caracter personal.

 

Art. 36. Adunările cetăţeneşti         

(1)     Cetăţenii pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi locului unde urmează sa se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5)  Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare.

 

Capitolul V. Dizolvarea consiliului local

 

Art. 37. Situaţiile de dizolvare a consiliului local

(1)     Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a)  în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata. a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b)  în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata . patru luni calendaristice consecutive;

c)   în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile art. 6 din prezentul regulament.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al municipiului Satu Mare, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

 

Art. 38. Referendumul local 

(1)     Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

 

Art. 39. Organizarea referendumului local          

(1)Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ teritoriale.

(2)Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(3)Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total a locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.

 

Art. 40. Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului        

(1)În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunere autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

 

Art. 41. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al municipiului Satu Mare rezolvă problemele curente ale municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(2)  În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 37 din prezentul regulament, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al municipiului Satu Mare este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II din Codul administrativ, care să exercite atribuţiile de secretar general al municipiului,  pentru a rezolva problemele curente, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general  al municipiului, în condiţiile legii.

(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al municipiului prevăzute la titlul VII al părţii a III-a şi la titlul II al părții a VI-a din Codul administrativ.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile părţii a Vl-a titlul II din Codul administrativ, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general municipiului se organizează de instituţia prefectului.

(5) Numirea în funcţia de secretar general al municipiului se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

 

 

Capitolul VI. Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

Secţiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local

 

Art. 42. Mandatul aleşilor locali

(1) Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

(2) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.

 

Art. 43. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegi locale.

 

Art. 44. Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

Municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

 

Art. 45. Suspendarea mandatului de consilier local       

(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

a)     a fost dispusă măsura arestării preventive;

b)    a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al municipiului Satu Mare şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local, ia act de această situaţie, prin hotărâre.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6) În cazul în care faţă de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

 

Art. 46. Suspendarea mandatului viceprimarului

           (1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a)   a fost dispusă măsura arestării preventive;

b)   a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

           (2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

           (3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, viceprimarului.

           (4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

           (5) În cazul în care faţă de viceprimarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

 

Art. 47. Încetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a)  demisie;

b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

c)  schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

e)  lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

f)  imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

h) punerea sub interdicţie judecătorească;

i)   pierderea drepturilor electorale;

j)   pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia

l)   deces.

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al municipiului Satu Mare şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6 al prezentului regulament, precum şi consilierului local.

(7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al municipiului cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al municipiului, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(9) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6 din prezentul regulament, consilierului local şi secretarului general al municipiului Satu Mare.

(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al municipiului. Referatul este însoţit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6 din prezentul regulament, consilierului local şi secretarului general al municipiului Satu Mare.

(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii.  În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(14) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al municipiului Satu Mare, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

(15) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din Codul administrativ, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al municipiului Satu Mare, primarului, preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local, se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din Codul administrativ.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

(19) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

a)   nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;

b)   nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c)   nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

 

Art. 48. Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier local

(1)  Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 47 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată şi a mandatului de viceprimar.

(2)  Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 11 din prezentul regulament.

 

Secţiunea a 2-a. Drepturile consilierilor locali

 

Art. 49. Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali                   

(1)     După depunerea jurământului de primar, acestuia i se înmânează o eşarfă, în culorile drapelului naţional al României.

(2)     După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar. Legitimaţia viceprimarului este înmânată de către secretarul general al municipiului Satu Mare.

(3)  După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(4)  Modelul legitimaţiei de viceprimar şi de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5)  Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

(6)  Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(7)  Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

 

Art. 50. Protecţia aleşilor locali

(1)   Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

(2)  Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(4)Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură, de protecţia prevăzută de lege.

(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local - soţ, soţie și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

 

Art. 51. Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2)  Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. Denumirea, componența și conducerea grupului politic se transmit secretarului general al municipiului Satu Mare.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6)  În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 

Art. 52. Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul regiilor autonome și societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege,

(2)   Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport  serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

(3)  Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(5)   La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

(6)  În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7)  Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pe motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

Art. 53. Indemnizaţia 

(1)  Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

(2)    Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţe extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului, în condiţiile Codului administrativ și ale prezentului regulament.

(3)    Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(4)    Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

(5)     Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(6)     Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

(7)   Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(8)   Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin potrivit legii, de la locul de muncă.

 

Art. 54. Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative  

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

 

Art. 55. Transportul   

Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

 

Art. 56. Formarea profesională       

(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3)Autoritățile locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuieli prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii locale.

 

Art. 57. Accesul la informaţii

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

 

Art. 58. Dreptul la asociere

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

 

Secţiunea a 3-a. Obligaţiile aleşilor locali

 

Art. 59. Respectarea legii      

(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

 

Art. 60. Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate

(1)Consilierii locali şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor în care aceştia absentează motivat.

(2) Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unuia dintre evenimentele prevăzute la art. 25 alin. (2) din prezentul regulament.

 

Art. 61. Buna-credinţă şi fidelitatea          

Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţii administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţei autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

 

Art. 62. Probitatea şi discreţia profesională

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

 

Art. 63. Cinstea şi corectitudinea    

(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2)Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

 

Art. 64. Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privire problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarii sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate care este făcut public prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare.

(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare cu privire deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin.(3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

 

Art. 65. Transparenţa activităţii

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(2)Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului sau viceprimarului.

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, da nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu următoarea şedinţă a consiliului local.

 

Capitolul VII. Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese

 

Art. 66. Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar şi de consilier local           

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar şi de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Codului administrativ.

(3)  Prin activităţi în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi  a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Codul administrativ.

 

Art. 67. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcţia de viceprimar şi de consilier local

(1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a)  soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

b)  orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;

c)   o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

d)  o altă autoritate din care face parte;

e)  orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f)  asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

 

Art. 68. Declaraţia de interese şi declaraţia de avere     

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 69. Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Capitolul VIII. Răspunderea aleşilor locali

 

Art. 70. Tipurile de răspundere a aleşilor locali 

 

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

 

Art. 71. Răspunderea consilierilor locali  

 

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menţionează în mod expres votul acestuia.

 

Art. 72. Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

 

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Codului administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor prezentului regulament, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a)     avertismentul;

b)    chemarea la ordine;

c)     retragerea cuvântului;

d)    eliminarea din sala de şedinţă;

e)     excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f)      diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g)    retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

 

Art. 73. Avertismentul          

 

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

 

Art. 74. Chemarea la ordine

 

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

(2)Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(3)Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

 

Art. 75. Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală   

 

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. în situaţia în care un consilier persistă să se abată de îa regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

 

Art. 76. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

 

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspect juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăş două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

 

Art.77. Aplicarea sancţiunilor

 

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. e) şi f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleși drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. a)-d).

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 72 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.

 

Art. 78.Sancţiuni aplicabile viceprimarilor

 

(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a)     mustrare;

b)    avertisment;

c)     diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;

d)    eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11 din prezentul regulament.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local al viceprimarului.

 

Art. 79. Răspunderea aferentă actelor administrative  

 

(1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamenta angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fară a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorității deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Codul administrativ.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

 

Art. 80. Secretarul general al municipiului

 

(1) În temeiul art. 243 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, secretarului general îi revin următoarele atribuții principale în relația cu consiliul local:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

i) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

j) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

k) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

l) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

m) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 67 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local.

 

 

 

Capitolul IX. Dispoziţii finale

 

Art. 81. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare devine obligatoriu de la data aducerii la cunoștință publică a hotărârii de aprobare a acestuia.

 

Art. 82. Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare pe toată perioada valabilităţii sale.

 

Art. 83.

(1) Prevederile art. 4-8, 37 și 41 intră în vigoare la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.

(2) Până la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020 sunt aplicabile prevederile art. 30-34, 55 și 55^1 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

      Hornar Vasile                                                      Mihaela Maria Racolţa