Hotărârea nr. 132/2020

HOTĂRÂREA Nr. 132/ 30.07.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 132/ 30.07.2020

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare,
asupra unui teren din municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32993/24.07.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32995/24.07.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 32996/24.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 33015/24.07.2020,
- adresa nr. 39568/17.07.2020 înaintată de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 32543/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art.749, art. 755-756 din Codul Civil
- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol și art.14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.57/2029 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. (1) Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra terenului în suprafață de 3 mp, înscris în CF nr. 180637 Satu Mare cu nr. cadastral 180637, situat în Satu Mare, strada Fluturilor, conform planului de situație care constituie Anexa 1 a prezentei hotărâri, în vederea realizării rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea la R.E.D. a unui ansamblu de locuințe în Satu Mare strada Fluturilor.
(2) Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului identificat la alineatul precedent, se realizează cu titlu gratuit pe durata de existență a instalațiilor.

Art.2. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz pe perioada desfășurării lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de teren 800 mp, suprafețe situate pe str. Poienilor, str. Fluturilor și str. Acs Alajos, localizate conform planului de situație anexat.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
și Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 


PTAB 1204 ANL Poligonului

Verificator AN RE

I..........

_____     t       _____

Verificator/Expert

'• Nume

Semnătură

■ Cerința

Referat/Expertiza/Numar/Data

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice SDEE          TRANSILVANIA NORD S.A.

Xjy Transilvania Nord Serviciul de Proiectare ȘATU MARE

SeiviciulproieaireSituMâre                               C.I.F. 1447^2, R.C. J127352/2002

Beneficjan

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice I Transilvania Nord

Sucursala Satu Mare

' Proiect nr 5153 /2O20 A-20-4005

Specificație

Nume

Semnat^/

Scara:

1:1000

Trtiu Proiect      Realizarea rețelei electrice de

interes public necesar pl. racordarea la RED a unui ansamblu de locuințe situat in Satu Mare. str. Fluturiloț

Faza:

S.F.

Sef proiect

sing. OROSZI

ȘTEFAN

Verificat

Proiectat

ing. KOVACS

RORCRT

Data:

•»

Titlu Fiarta.

T"\T A *h ▼ Wv W-R n-rrr^T ▼ * r-*—i

Piansanr

Desenat