Hotărârea nr. 13/2020

HOTĂRÂREA nr. 13/30.01.2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 13/30.01.2020
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare,
asupra unui teren din municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3507/21.01.2020,
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3508/21.01.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 3509/21.01.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 3814/22.01.2020,
- adresa nr. 631-83859/16.12.2019 înaintată de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 531/08.01.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art.749, art. 755-756 din Codul Civil
- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
- ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Adoptă prezenta:

 

 

 

HOTĂRÂRE


 

 

Art. 1 Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de 0,5 mp teren, înscris în CF nr. 160292 Satu Mare cu nr. cadastral 160292, situat în Satu Mare, loc. Sătmărel, conform planului de situație care constituie Anexa 1 a prezentei hotărâri, în vederea extinderii rețelei electrice de distribuție publică din zona Fermei Sătmărel, cartier Sătmărel, mun. Satu Mare.

Art. 2 Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului identificat la articolul precedent se realizează cu titlu gratuit pe durata de existență a instalațiilor.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                 Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 


S.D.E.E.

Transilvania Nord


Specificație

Nume

Sef proiect

sing. Oroszi Ștefan

Verificat

sing. Oroszi Ștefan

Proiectat

sing. Szegedy Zsolt z

Desenat

sing. Szegedy Zsolt

Aprobat

ing. Nagy Sandor