Hotărârea nr. 129/2020

HOTĂRÂREA Nr.129/ 30.07.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr.129/ 30.07.2020
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea
de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare,
str. Agricultorilor nr. 8

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32406/ 21.07.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32407/ 21.07.2020,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 32408/ 21.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32601/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
- cererea petentei Popovics Elisabeta, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 31490/18.06.2019 și documentația cadastrală anexată de către aceasta.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 553 alin. (1) și (4), art. 669, art. 879 alin. (2), art. 880 și art. 888 din Codul civil,
- art.10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară, nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 354 alin. (1), art. 355 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


Art.1. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 31503/24.05.2019, executată de P. F. A. Cristea Maria - Marta, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 5441 Satu Mare cu nr. cadastral 6939 în suprafața de 6158 mp, conform documentației cadastrale, menționată la articolul anterior, după cum urmează:
- nr. cadastral 181920 - Lot 1, în suprafață de 154 mp cu categoria de folosință "arabil",
- nr. cadastral 6939, în suprafață de 6004 mp cu categoria de folosință „arabil".

Art.3. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentei Popovics Elisabeta.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 1

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Nr. cadastral


6939


Cartea Funciara Nr.Nr.cad


Nr.top.


6939


Total


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare

SCARA 1:500


Anexa nr. 1.36


162500


Suprafața masurata (mp)


Adresa imobilului


154


5441 hârtie


173567


UAT


f C1

L P+M


Satu Mare, intravilan


Satu Mare


CU


cu


co


E oî CD


12(C

§ 175337

CMlot 1 ..I8.fi20

9


22.93m


6928/ 137/8


Dezlipire imobil


Situația actuala

(inainte de dezmembrare)


Situația viitoare

(după dezmembrare)


Suprafața

mp.


Categoria


Descrierea


de folosința imobilului


Nr.cad


Suprafața


mp.


Categoria de folosința


Descrierea


imobilului


6158arabil


Lot 1


154


6939


6004arabil


6158


<s>


Total


61


58—

Oficiul de


Executant:


££rstea Mdtia Martă>>

AUTORIZĂRI ?


Confirm executarea masuCTJriKjț-l^g^y^^fi^nea ir^lmirii documentației cadastrale st jdorespoiQ8it£s££^Via cu re^Titetea .. .            VMiaria-mart

din teren


Data: 08.05.2019ffiȘteOSAN BOGDAN/.DRJAN

Consilier cada


Ura.stp DataSsrSi/


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA IKK)

Anexam. 1.35

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

6939

154

Satu Mare intravilan

Cartea Funciara Nr.

5441 hârtie

DAT |           Satu Mare

173567

162500


C1

P+M


f 175337

Ai


162501


CD "O S6928/ 137/8A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

154

Total

154

împrejmuit parțial

B. Date referitoa

re ia construcții

Cod        r. x.           Suprafața construita

4        Destina ha                  . x

constr.                             la sol (mp)

Mențiuni