Hotărârea nr. 128/2020

HOTĂRÂREA nr. 128/30.07.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 128/30.07.2020
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire
a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31980/ 17.07.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 31981/ 17.07.2020,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 31980/ 17.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32662/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
-cererea petentei Neamț Melania, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39090/01.08.2019 și documentația cadastrală anexată de către aceasta,
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 669, art. 879 alin. 2, art. 880 și art. 888 din Codul civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 354 alin. (1), art. 355 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit. g, ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a a cotei de 712/1694 părți teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84, înscris în CF nr. 159184 (nr. CF vechi 52800) Satu Mare cu nr. top 12851/26.
Art. 2. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr.35755/20.06.2019, executată de P.F.A. Vaida Vasile, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 159184 Satu Mare cu nr. top 12851/26 în suprafața de 1.694 mp, conform documentației cadastrale, menționată la articolul precedent, după cum urmează:
- nr. top 12851/26 în suprafață de 1275 mp cu categoria de folosință "arabil",
- nr. cadastral 182008 - Lot 1, în suprafață de 419 mp cu categoria de folosință "arabil".
Art. 4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentei Neamț Melania.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Scara l;500


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE


ANEXA NR.1.36


INTRAVILAN


Nr. cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

top. 12851/26 Satu Mare

419 mp

Satu Mare

Carte funciară nr.

159184

UAT Satu MareNr.

PCI,.

Est

Im]

Nord

. inii......

1

342248.710

703495.968

2

342254.418

703486,380

3

342249 390

703460.925

4

342239.361

703464.911

5

342233.241

703455.165

&

342225.649

703460.526

7

342222.050

703454.911

a

342223.266

703454.074

9

342220.579

703456.166

10

342218.425

703451.823

11

342224.275

703460.559

12

342230.686

703470.430

13

342234.113

703475.251


Of ciul de C&cfassru <1 Public-:aia Mobiliari Saln Marc

Stan eeljcia

CpDSiiieh^astfii


Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr.

Suprafața

Categ. de

Descrierea

Nr.

Suprafața

Categ. de

Descrierea

cadastral

(mp)

folosință

imobilului

cadastral

(mp)

folosință

imobilului

top. 12851/26

1694

arabil

top. 12851/26

1275

arabii

i 419

arabi!

imobil nou

Total

1694

Total

1694

Executant: mg. Vai da V.Vasile Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentarei cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren.

Data : 10 iunie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului Tn baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa

Ștampila BCPl              Data........................Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobikjkji

Lot1

419 mp

județul Satu Mare, localitatea Satu Mare

Carte funciară nr.

159184

UAT Satu Mare


Nr. Pct.

Est {mj

Nord [ml

1

342248.710

703495.968

2

342254.418

703488.380

3

342240.390

703480.925

4

342233.361

703464.911

5

342233.241

703455.165

6

342225.649

703460.526

7

342222.050

703454.911

8

342223.266

703454.074

9

342220.5791

703450.186

10

342218.425

703451.823

11

342224,275

703460.559

12

342230.666

703470.430

13

342234.113

703475.251


Nr. parcela

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

arabil

419

teren părții împrejmuit

TOTAL

419

E.Dafe referitoare ia construcții

Ccd

Destinația

Suprafața construită la soi (mp)

Mențiuni

1

OTĂL

Suprafața totala măsurată a imobilului * 419 mp

Suprafața din act = 419 mp