Hotărârea nr. 127/2020

HOTĂRÂREA nr. 127/30.07.2020 privind aprobarea dezlipirii în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 127/30.07.2020
privind aprobarea dezlipirii în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31937/17.07.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 31938/17.07.2020, în calitate de inițiator,
-raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 31941/17.07.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32127/20.07.2020,
-cererea numitelor Crișan Alexandra și Bilt Ramona Anca, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr.28488/29.06.2020,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 36 alin. (1) din Legea nr 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 553 alin. (1) și alin. (4), art. 669 și art. 670, art. 879 alin. (2), art. 880 şi art. 888 din Cod civil,
- art.132 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 354 și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 24 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a cotei de 418/936 părți teren înscris în CF nr. 174997 (nr. CF vechi 14176) Satu Mare cu nr. top 4289/301 și 4289/300/2.
Art. 2. Se însuşește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 39226/25.06.2019, întocmită de persoană fizică autorizată Cristea Maria - Marta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36, înscris în CF nr. 174997 Satu Mare cu nr. top 4289/301 și 4289/300/2 în suprafață totală de 936 mp, după cum urmează:
- Lot 1 - nr cadastral 182123 în suprafață de 518 mp cu categoria de folosință „curți construcții" - proprietatea solicitantelor, Crișan Alexandra - Ioana și Bilt Ramona - Anca, în cote părți egale,
- Lot 2 - nr. top 4289/300/2 în suprafață de 418 mp cu categoria de folosință „curți construcții" - proprietatea Municipiului Satu Mare.
Art. 4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și petentelor Crișan Alexandra și Bilt Ramona Anca.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Plan dc amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire

SCARA 1:500                                            Anexa tir. i.35

Nr. cadastral

Suprafața mas ura ta [mp]

Adresa imobilului

4289/301,4289/300/2

936

Șam Mare, str.P. Haiducul, nr. 36

Cartea Funciara Nr.

174997

UAT

Sa tu Marc


Situaha actuala                          Situația viitoare

(înainte de dezmembrare)                        (după dezmembrare)

Nr.cad

Nr.top.

Suprafața mp.

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr.cad

Suprafața

mp.

Categoria de folosința

Descrierea

imobilului

4289/301

4289/300/2

936

A + CC

Curii construcții cu casa ■* arabil

S18

A. CC

Curii construcții cu casa + arabil

4289/300/2

418

CC

curii Mn&tructii

Total

936

Total

936

Executant: criște.

țrICAr v\

Confirm executarea măsuratelor laJâ^fligeaiiȘ^mirii dotumeniatiei cada straie ri                           reaJfty din teren

:a


Inspector

Confirm IftlrutiucCtata imobilului in baza de dare integrat# si atribuirea nr.

cadastral

Semnătură si parafa

Oala........................


a.


Data: 25.06.2019


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA

Anexa nr 1.35

Nr.: cad astral


Suprafața masurata (mp]


Adresa imobilului


tot 1


518


S.itu Mare, si r. P. Haiducul, nr. 36Satu Mare4289/ 300/ 2v.


Ctlieiur di» CudHffltu Ș Pi^Beilafft Mtej SiftTE STAN feljcia < CortMjer Uiiastru

Nr. parcela

A. C

Categoria de folosința

late referitoare

Suprafața (mp)

ia teren

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

518

*

împrejmuit

Total

518

B. Date referitoare ia construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

175

CASA DE LOCUITS+P+M

Totai

175

%x*'       >.-X

C EUtlFlCAT

Executant: CR1STEA MAfife fJARjg2ARț; țX.

|       Spfte RO'B'F V ^;s ■

Con firm executarea masu rstonîor la teren.Lăreaiiy10 < documentației cadastrale si cwespnndentayfcnda rfțfăliTâtei aT a <.

..                         Va «iAmA-wnH,v,--

am teren

Data: 25.06.2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza d e dat? i n r^rata si atribwinea n r. cadastru

Semnătură si parafa Data........................