Hotărârea nr. 126/2020

HOTĂRÂREA nr. 126/30.07.2020 privind însușirea şi aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 159567 cu nr. top 6526/147 L și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 995 mp rezultată în urma dezlipirii

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 126/30.07.2020
privind însușirea şi aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire
a imobilului - teren, înscris în CF nr. 159567 cu nr. top 6526/147 L și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 995 mp rezultată în urma dezlipirii

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31956/ 17.07.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 31961/ 17.07.2020,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 31966/ 17.07.2020,
- referatul Comisiei de soluționare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini, înregistrat sub nr. 30966/14.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32472/22.07.2020,
- cererea numitei Csernati Maria înregistrată Primăria mun. Satu Mare sub nr. 8291/12.02.2018 și documentația cadastrală anexată de către aceasta,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 553 alin. 1 coroborat cu alin. 4, art. 669, art. 879 alin. 2, art. 880, art. 885 și art. 888 din Codul civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 10 alin. 2 și art. 24 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară nr. 700/2014, actualizat,
- art. 354 alin. (1), art. 355 și art. 364 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), ale art. 139 alin. (2) și (3) lit. g și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a terenului în suprafață de 17.229 mp, aflat în intravilanul municipiului Satu Mare, înscris în CF nr. 159567 Satu Mare (nr. CF vechi 59240 Satu Mare) cu nr. top 6526/147 L.

Art. 2. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasare şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", întocmită de persoană fizică autorizată - ing. Donka Vasile, vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 35920/20.06.2018, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 159567 Satu Mare cu nr. top 6526/147 L, în suprafață de 17.229 mp, conform documentației cadastrale, menționată la articolul anterior, după cum urmează:
- nr. cadastral 180698 - Lot 1, în suprafață totală de 995 mp, din care:
- cota de 220/995 părți cu categoria de folosință „curți, construcții",
- cota de 775/995 cu categoria de folosință „arabil",

- nr. top 6526/147 L - Lot 2, cu diferența de suprafață .

Art. 4. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață 995 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, str. Dunării nr. 32, identificat sub nr. cadastral 180698 - Lot 1, conform articolului precedent.

Art. 5. Se aprobă valoarea de 18.235 lei, pentru suprafața de 995 mp, calculată conform prețurilor prevăzute în raportul de evaluare care constituie Anexa 2 la HCL nr. 259/28.11.2019, în funcție de categoriile de folosință, după cum urmează:
- preţul de 5.060 lei pentru suprafața de 220 mp teren cu categoria de folosinţă „curţi, construcţii",
- preţul de 13.175 lei pentru suprafaţa de 775 mp, teren cu categoria de folosinţă „arabil".

Art. 6. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 9. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri şi petentei Csernati Maria.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) și alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZL1PIRE/ALIPIRE

SC ARA VI000

Nr. cadastral 6526/147L


Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

995 mp

intravilan Satu Mare


Cartea Funciara nr.

159567


Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT)
SITuatIa aCYUALa inainte de alipire/dezlipire

SITUAȚIA VIITOARE după alipire/dezlipire

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

■■

6526/147L

17616

arabil

intravilan

LOT1

995

arabil

intravilan '

L0T2 6526/147L

16621

arabil

intravilan;

TOTAL

17676

17616

/' V               Suprafața totala masurata a imobil ului - 995 mp    •-r., /      G ,

; f_          Suprafața din act a imobilului= 17616mp        5JmJ -25 Gti'.-l

Executant: ing.

Confirm execi corectitudinea rntc si corespondenta

Data; 20.06.2(

a rea m aș urătorii br la teren crapi Wțiumentatlei cadastrale ic©țțj£av<u realitatea din teren hatțirâ-ș.! stanrip.ta

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date îl integrata si atribuirea numărului cadastral L._- -

__——" $0

semnatura.garafa-FuC;. ■■         /

Data’ - ‘        KT1           /

1                    1 - -                        .«           J.

Stampila BCPI       ‘                                 *

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


Hr. cadastral


Suprafața masurata a imobilului


995 mp


Adresa imobilului intravilan Satu Mare


Cartea Funciara nr.

159567


Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT)//

*


parcela


LOT1


Categoria de folosința Cc A


A. Date referitoare (a teren


Suprafața

220


Mențiuni


Cod


775


Total            995


Destinația


imobil împrejmuit cu gard de sarma si fier


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


Suprafața construita la soi (mp)

C1

CL

59

CASAP


Total


■ Suprafața totala masurata


u >- h'I                 ---------

Executant: ing. Dohka/va âte

Confirm executarea-masuratorilorla teren


a imobilului 995 mp               2O'0&corectitudinea întocmirii si corespondentă acest


Data:20.06 2018 '


umentătrei cadastrale tr-realitatea din teren •*?

ONKA


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de integrata si atribuirea numărului

semnătură


Stampila BCPI


CALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela (LOT1) Cc+A

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

699891,256

339717.520

25.681

2

699873.706

339698.772

22.919

3

699865.903

339720.322

27.514

4

699855.657

339745.857

20.842

5

699874.492

339754.781

14.175

6

699880.394

339741.893

3.734

7

699881.635

339738.371

11.026

8

699886.207

339728.338

8.098

9

699889.651

339721.009

3.840

S(LOT1)=994.75mp

P=137.829m