Hotărârea nr. 125/2020

HOTĂRÂREA nr. 125/30.07.2020 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 125/30.07.2020
privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020,
în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32476/22.07.2020,
-referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 32480/22.07.2020,
-raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 32483/22.07.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32668/23.07.2020,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de procesul verbal nr. 31052/14.07.2020 întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a dosarelor, constituită conform Dispoziției Primarului municipiului Satu Mare 247/13.03.2018 privind numirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuință și repartizare a locuințelor din fondul locativ,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 212/30.10.2014 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ aflat în patrimoniul Municipiului Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- Legii locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 30 alin. 1 Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c) coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,

Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă lista de priorități în soluționarea cererilor de locuință din fondul locativ de stat, valabilă pentru anul 2020, stabilită de Comisia de analiză a solicitărilor de locuință și repartizare a locuințelor din fondul locativ, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la listele de acordare a locuințelor se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 3. Repartizarea locuințelor se va realiza în funcție de fondul locativ de stat disponibil.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și se aduce la cunoștință publică.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 125/30.07.2020 se află sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/27.04.2016. Persoanele interesate o pot consulta la sediul instituției.

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale