Hotărârea nr. 124/2020

HOTĂRÂREA nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 124/30.07.2020
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32486/22.07.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 32492/22.07.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 32493/22.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32473/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
- adresa Transurban SA Satu Mare nr. 1801/17.07.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 31841/17.07.2020,
Luând în considerare prevederile:
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
- anexa 2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 867 şi urm. din Codul civil,
- Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării și valorificării, bunuri cuprinse în Anexa 1 a prezentei.
Art. 2. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Satu Mare.
Art. 3. Se aprobă transmiterea în administrarea Transurban S.A. Satu Mare a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă modificarea Anexei 4 "Bunuri utilizate de operator" și a Anexei 5.2 "Lista mijloacelor de transport utilizate de operator" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018 conform cele aprobate la articolele precedente.
Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Economică și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

  

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 


Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 124/30.07.2020
Nr. crt.Denumire mijloc fixNr. inv.Valoare
1MIDI BUS TEMSA SM 32MSM201882"61,893.43 "
2MIDI BUS TEMSA SM 33MSM201883"61,893.43 "
3MIDI BUS TEMSA SM 34MSM201884"61,893.43 "
4MIDI BUS TEMSA SM 36MSM201886"60,888.39 "
5MIDI BUS TEMSA SM 38MSM201888"62,710.27 "
6AUTOBUZ IKARUS 260 - SM-75-BUS201896"3,755.97 "
7AUTOBUZ IKARUS 280 - SM-07-BUS201898"5,902.24 "
"318,937.16 "
"Șef serviciu,"
Faur Mihaela
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa

Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 124/30.07.2020
NR. CRTSerie sasiuDenumire produsNr.inv.StocVal. Intrare
1SUU 241163 LB 022163AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020441"1,653,000.00 "
2SUU 241163 LB 022164AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020431"1,653,000.00 "
3SUU 241163 LB 022165AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020441"1,653,000.00 "
4SUU 241163 LB 022166AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020451"1,653,000.00 "
5SUU 241163 LB 022167AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020461"1,653,000.00 "
6SUU 241163 LB 022168AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020471"1,653,000.00 "
7SUU 241163 LB 022169AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020481"1,653,000.00 "
8SUU 241163 LB 022170AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020491"1,653,000.00 "
9SUU 241163 LB 022171AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020501"1,653,000.00 "
10SUU 241163 LB 022172AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020511"1,653,000.00 "
11SUU 241163 LB 022173AUTOBUZ SOLARIS TIP URBINO 12 HYBRID2020521"1,653,000.00 "
Total "18,183,000.00 "
Șef serviciu
Faur Mihaela
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa