Hotărârea nr. 123/2020

HOTĂRÂREA nr. 123/30.07.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 123/30.07.2020
pentru modificarea Anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32499/22.07.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 32500/22.07.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 32501/22.07.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de documentația înaintată executivului de către directorul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare cu nr. 638/16.07.2020, înregistrată la sediul instituției cu nr. 31978/17.07.2020, de nota de fundamentare privind modificarea organigramei și a statului de funcții Clubului Sportiv Municipal Satu Mare precum și procesul verbal al ședinței Comitetului Director nr. 637/16.07.2020,
În conformitate cu prevederile:
• art. 26 alin. (1), alin.(2) lit. b), art. 67 alin. (1), alin.(2) lit. c), art. 67^1, art. 71 alin. (2) din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
• Hotărârii Consiliului Local nr. 125 din 24.05.2007 privind aprobarea înființării ,,Clubului Sportiv Municipal Satu Mare" cu modificările aduse de Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 25/25.01.2018,
Constatând necesitatea modificării Anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 128/ 31.05.2018 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate la punctul 7 din Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin.(7) lit. f) din O.U.G.nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2109 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 - structura posturilor bugetate - la H.C.L. nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 - statul de funcții - la H.C.L. nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și prin intermediul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MAREAnexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr.123/30.07.2020
STAT DE FUNCȚII
NR. CRT."Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT dupa caz"FUNCTIA DE DEMNITATE PUBLICAFunctia publicaClasaGradul profesionalNivelul studiilorFunctia contractualaTreapta profesionala/ gradNivelul studiilorOBSERVATII
Inalt functionar publicde conducerede executiede conducerede executie
1OcupatDirectorIIS
"Compartiment Contabilitate, Resurse umane, Administrativ"
2OcupatContabil șefIIS
3OcupatEconomistIAS
4VacantConsilier IS
5OcupatAdministratorIM
Compartiment Achizitii publice
6OcupatConsilierIS
Compartiment Sport
7OcupatReferent de specialitateIIIS
8OcupatReferent de specialitateIS
9OcupatReferentIAM
Funcţia / Număr posturiOcupateVacante Total
Nr. total de demnitari
Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de conducere**202
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie617
Nr. total de posturi din cadrul instituţiei/autorităţii publice
"Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare ***
"819"DIRECTOR,"
FOGEL VASILE BERNADET
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE
Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr.123/30.07.2020
TOTAL POSTURI BUGETATE9
POSTURI / FUNCTII DE CONDUCERE
DIRECTOR1
CONTABIL ŞEF1
TOTAL2
POSTURI /FUNCTII DE EXECUŢIE7
POSTURI /FUNCTII DE SPECIALITATE SPORT
REFERENT DE SPECIALITATE1
REFERENT DE SPECIALITATE1
REFERENT 1
TOTAL3
ALTE POSTURI/FUNCŢII COMUNE
CONSILIER1
CONSILIER1
ECONOMIST1
ADMINISTRATOR1
TOTAL4
DIRECTOR
FOGEL VASILE BERNADET
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa