Hotărârea nr. 121/2020

HOTĂRÂREA nr. 121/30.07.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 121/30.07.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
ale Primăriei municipiului Satu Mare

 

 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32504 /22.07.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 32506 /22.07.2020, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 32515 /22.07.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6263/2020 înregistrată la sediul U.A.T. Satu Mare cu nr. 27754/24.06.2020,
În baza avizului favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3323087/06.07.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Satu Mare cu nr. 29855/07.07.2020,
În conformitate cu prevederile:
• art.154 alin (2), alin. (3), alin. (4) alin. (5), ale art. 476 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) art. 478, art. 479 și art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ,
• art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare,
• Cap IV Promovarea funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Promovarea în grad profesional din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
• prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
• art. 1, art. 2, alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1), alin. (4), art. 10, art. 11, art. 19 și ale Anexei nr. VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr. 153/2017 lege - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,
• ale Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Raportul final al examenului susținut în vederea promovării în grad profesional a unor salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub numărul 26510/16.06.2020 și sub nr. 31754/16.07.2020,
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 273/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 273/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcţii specifice de execuţie din Statul de funcţii al Primăriei municipiului Satu Mare ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior al titularilor funcţiilor, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Organigrama Primăriei municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Statul de funcții al Primăriei municipiului Satu Mare conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 89/28.05.2020, H.C.L. nr. 273/19.12.2019 și H.C.L. nr. 273/23.11.2017.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Consiliul Local al municipiului Satu MareAnexa nr. 31
Consiliul Local Primar
Cabinet primar4
0
Aparat permanent de lucru al CL.2Viceprimar Viceprimar Birou Audit Public Intern64
0Administrator Public1
25
Cabinet Arhitect Sef 1
viceprimar 1Secretar General
Directia Economica 20Directia Impozite si Taxe Locale48Directia Tehnica 48Direcţia Administrativ şi Relaţii Publice38"Serviciul Scriere, Implementare si Monitorizare Proiecte"Serviciul Situatii de Urgenta"Serv. Juridic, Contencios, Arhivă"Directia Administrare Patrimoniu40"Serviciul Resurse Umane, Salarizare"8Serviciu Urbanism si Dezvoltare Urbană
335451
17454334357
817
2512411110"Serv.Patrimoniu,Concesionări,Închirieri"817
Serviciul Buget"Serv. Impunere, Constatare, Control""Serviciul Investitii, Gospodărie-Întreţinere"Serviciu de comunicare şi coordonare instituţii subordonateCompartiment Prevenţie
Compartiment Implementare ProiecteServiciu Autorizări Construcţii
Birou Autoritate Tutelara12111
817221218171019303Compartiment Cadastru
707615817
Serviciul Financiar Contabilitate"Serv. Evidenta Venit. Urmarire, Execut. Silita, Amenzi" Birou Cons.Tehnică şi Supervizare lucrăriCompartiment relatii internationale si Mass Media
Compartiment energeticBiroul Monitorizare Proceduri202Birou Finalizări Construcţii
Compartiment Fond Locativ
1111025124615303615615
404
Compartiment Cultură Sport Şi Tineret202
Serviciul Achiziţii
PubliceComp.adm.centru tehnolog.de inovare şi de afaceri şi a casei meştesugarilor
202615
817
Compartiment Tehnologia Informatiilor606
Serviciul administrarea domeniului public şi privatBirou GIS
Serviciu Agricol şi Fond Funciar
404
25124
Serviciul Relatii Publice918
Compartimentul Implementare si Monitorizare Intreprinderi Publice si Servicii Publice
Compartiment Fond Forestier
1019
202
Compartiment Civic si Asoc. De proprietari202
Compartiment Zone Verzi si Mobilier Urban
"Birou Control Comercial, Autorizaţii Funcţionare şi Transport"
202
505
Serviciu Administrativ si Protocol615
Compartiment Salubritate si Protectia Mediului
Birou Finantare si Administrare Unitati de Invatamant
17116
606
615
Compartiment Autorizari Servicii de Transport Pub Local
202
Compartiment Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera
606
Compartiment Iluminat Stradal
303
Alesi locali 3
Functii publice de conducere inclusiv secretar municipiu31
Functii publice de executie 215
PRIMAR"Sef serviciu,"
Functii publice de conducere in regim contractual3
Kereskényi GáborCiulean Oana Maria
Functii publice de executie in regim contractual53

123
d

12111
817
303
202

ORGANIGRAMA
ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 121/30.07.2020
303
606
483455074326422
1019
615
25322
81781711110303303
23122
817
12111
817817202
817918
615
24123615615404
12111
505
817615
2732461521120
303303
303
13112
181171019
817
615
303
707
202
101917116
"Primar,"Sef Serv MRU
Kereskényi GáborCiulean Oana Maria
202
"Președinte de ședință,""Secretar general, "
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa

Raport de compatibilitate pentru ORGANIGRAMA.xls
Rulare pe 07.07.2016 14:37
Caracteristicile următoare din acest registru de lucru nu sunt acceptate de versiuni anterioare de Excel. Este posibil ca aceste caracteristici să se piardă sau să se degradeze când se deschide acest registru de lucru într-o versiune anterioară de Excel sau dacă îl salvați într-un format anterior de fișier.
Scădere minoră a fidelitățiiNumăr de aparițiiVersiune
Unele celule sau stiluri din acest registru de lucru conțin o formatare care nu este acceptată în formatul de fișier selectat. Se va face conversia acestor formate la cel mai apropiat format disponibil.2Excel 97-2003

Anexa 3
la HCL nr. 121/30.07.2020
STAT DE FUNCŢII
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. Crt."Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz"StructuraFuncţia de Demnitate PublicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalNivelul studiilorFuncţia contractualăGradatieNivelul studiilor
Ȋnalt funcţionar publicde conducerede execuţiede conducerede execuţie
1PrimarS
2ViceprimarS
3ViceprimarS
4Secretar General al UATIS
5SAdministrator public
CABINET PRIMAR
6ReferentIAM
7ConsilierIAS
8ReferentIAM
9ConsilierIS
10ConsilierIAS
11VACANTReferentIAM
CABINET VICEPRIMARI
12ConsilierDS
BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
13VACANTtemporar ocupatŞef birouIIS
14temporar vacantAuditorISS
15AuditorISS
16AuditorISS
17VACANTAuditorISS
18VACANTAuditorISS
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
19Şef serviciuIIS
20VACANTConsilierISS
21ConsilierISS
22VACANTConsilierISS
23Consilier juridicISS
24ConsilierISS
25ConsilierISS
26VACANTConsilierISS
SERVICIUL JURIDIC
27VACANTŞef serviciuIIS
"COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS"
28Consilier juridicISS
29Consilier juridicISS
30Consilier juridicISS
31Consilier juridicISS
32VACANTConsilier juridicISS
"COMPARTIMENT CONTRACTE ADMINISTRATIVE, ARHIVA"
33Consilier ISS
34Consilier juridicISS
35ConsilierISS
COMPARTIMENT RELATII CU CONSILIUL LOCAL
36ConsilierISS
37VACANTConsilierIAS
38Consilier juridicISS
COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
39ConsilierISS
40VACANTConsilierIPS
41ConsilierISS
BIROU AUTORITATE TUTELARĂ
42Şef birouIIS
43ConsilierISS
44ReferentIIISM
45ConsilierISS
46ConsilierIPS
47ConsilierIAS
SERVICIU FOND FUNCIAR SI LEGIILE PROPRIETATII
48Şef serviciuIIS
49ConsilierISS
50ConsilierISS
51ConsilierISS
52InspectorISS
53ConsilierISS
54VACANTConsilierIPS
55Referent de specialitateIISS
56ConsilierIPS
57ConsilierIPS
ARHITECT ŞEF
58VACANTArhitect şefIIS
SERVICIU URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA
59VACANTSef serviciu II S
60ConsilierISS
61ConsilierIPS
62ConsilierISS
63ConsilierISS
64ConsilierIAS
65VACANTConsilierIAS
66VACANTtemporar ocupatConsilierISS
SERVICIU AUTORIZARI CONSTRUCTII
67Sef serviciuIIS
68ConsilierISS
69VACANTConsilierIAS
70Consilier ISS
71temporar vacantConsilier ISS
72ConsilierISS
73VACANTConsilierIPS
74VACANTConsilier juridicISS
BIROU FINALIZARI CONSTRUCŢII
75Sef birouIIS
76InspectorISS
77VACANTConsilierISS
78ConsilierIPS
79ConsilierISS
80ConsilierISS
BIROU GIS
81Şef birouIIS
82ConsilierISS
83ConsilierISS
84ConsilierISS
85ConsilierISS
86ConsilierISS
" SERVICIUL PATRIMONIU, CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI"
87Şef serviciuIIS
88ConsilierISS
89VACANTConsilierISS
90ConsilierISS
91ConsilierISS
92ReferentIIISM
93ConsilierIAS
94ConsilierISS
95Consilier juridicISS
96VACANTReferentIIISM
"COMPARTIMENT FOND LOCATIV, CADASTRU"
97VACANTConsilierIAS
98VACANTConsilierIDS
99VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ADMINISTRARE CASA MEŞTEŞUGARILOR
100ReferentIAM
COMPARTIMENT ADMINISTRARE IMOBILE PROPRIETATEA PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A MUNICIPIULUI SATU MARE
101ConsilierIAS
102ConsilierIIS
103ConsilierIAS
104ConsilierIAS
105VACANTConsilierIAS
106VACANTReferentIAM
107ConsilierIIS
BIROU CONTROL COMERCIAL AUTORIZAŢII FUNCŢIONARE si TRANSPORT
108Şef birouIIS
109InspectorISS
110InspectorISS
111InspectorISS
112Referent de specialitateIISSSD
113ReferentIIISM
DIRECŢIA ECONOMICĂ
114Director executiv IIS
BIROU FINANTARE SI ADMINISTRARE UNITATI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
115Şef birouIIS
116ConsilierISS
117ConsilierISS
118VACANTConsilierISS
119ConsilierISS
120VACANTConsilierIAS
SERVICIUL BUGET
121Şef serviciuIIS
122VACANTConsilierISS
123ConsilierISS
124ConsilierISS
125ConsilierISS
126ConsilierISS
127VACANTConsilierIPS
128ConsilierISS
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
129Şef serviciuIIS
130VACANTConsilierISS
131ConsilierISS
132ConsilierISS
133InspectorISS
134ConsilierISS
135InspectorISS
136ConsilierISS
137ConsilierISS
138Consilier juridicIPS
139ReferentIIISM
"SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE"
140 Şef serviciuIIS
141ConsilierISS
142temporar vacantConsilierISS
143ConsilierISS
144ConsilierISS
145ConsilierISS
146InspectorISS
147ConsilierISS
148ConsilierISS
149ConsilierISS
150Temporar vacant Consilier IA S
COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE
151VACANTConsilierIAS
152VACANTConsilierIAS
153VACANTConsilierIAS
154VACANTConsilierIAS
155VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT ENERGETIC
156ConsilierISS
157ConsilierISS
DIRECTIA TEHNICA
158VACANTDirector executivIIS
" SERVICIUL INVESTIŢII, GOSPODĂRIRE- ÎNTREŢINERE"
159Şef serviciuIIS
160ConsilierISS
161ConsilierISS
162ConsilierISS
163ConsilierISS
164ConsilierISS
165Referent de specialitateIISSSD
166ConsilierIAS
BIROU CONSULTANTA TEHNICA ŞI SUPERVIZĂRI LUCRĂRI
167VACANTTEMPORAR OCUPATŞef birou
168ConsilierIAS
169ConsilierIAS
170ConsilierIAS
171TEMPORAR VACANTConsilierIAS
172VACANTConsilierIAS
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
173VACANTŞef serviciuIIS
COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
174VACANTConsilier IAS
175VACANTConsilier IPS
"BIROUL SALUBRIZARE, PROTECŢIA MEDIULUI, ZONE VERZI"
176VACANTtemporar ocupatSef birouIIS
177ConsilierISS
178ConsilierIAS
179InspectorISS
180ConsilierISS
181ConsilierISS
182ConsilierIPS
183ConsilierISS
184ConsilierISS
185Temporar vacantConsilierISS
186VACANTConsilierISS
187TEMPORAR VACANTConsilierIAS
188VACANTConsilierIAS
"BIROUL ADMINISTRARE DRUMURI, AUTORIZARI"
189VACANTtemporar ocupatsef birouIIS
190ConsilierISS
191ConsilierIPS
192ConsilierISS
193TEMPORAR VACANTConsilierISS
194VACANTConsilierIAS
195ConsilierISS
196ConsilierISS
COMPARTIMENT ILUMINAT STRADAL
197ConsilierISS
198VACANTConsilier ISS
199ConsilierIPS
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
200Şef serviciuIIS
201Consilier achizitii publiceISS
202Consilier achizitii publiceISS
203Consilier achizitii publiceISS
204Consilier achizitii publiceISS
205Consilier achizitii publiceIAS
206Consilier achizitii publiceIPS
207VACANTConsilier achizitii publiceIPS
SERVICIU DE COMUNICARE ŞI COORDONARE INSTITUŢII SUBORDONATE
208Sef serviciuIIS
COMPARTIMENT RELAŢII INTERNATIONALE ȘI MASS MEDIA
209Temporar vacantConsilierISS
210ConsilierIAS
211ConsilierIAS
"COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI TINERET"
212ConsilierISS
213ReferentIIISM
COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMATIILOR
214InspectorISS
215InspectorISS
216InspectorISS
217VACANTInspectorISS
SERVICIUL RELATII PUBLICE
218Şef serviciuIIS
219ConsilierISS
220ConsilierISS
221ConsilierISS
222ReferentIIISM
223ConsilierISS
224ConsilierISS
225VACANTConsilierIAS
COMPARTIMENT CIVIC SI ASOCIATII DE PROPRIETARI
226ConsilierISS
227VACANTConsilierIAS
SERVICIU ADMINISTRATIV ŞI PROTOCOL
228Şef serviciuS
229Inspector de specialitateIAS
230VACANTSofer IIM
231TEMPORAR OCUPATSofer IIM
232Temporar vacantSofer IIM
233VACANTSofer IIM
234Inspector de specialitateIAS
235IngrijitorIM
236IngrijitorIM
237IngrijitorIM
238IngrijitorIM
239VACANTIngrijitorIM
240IngrijitorIM
241Muncitor calificatIM
242Muncitor calificatIM
243VACANTInspector de specialitateIS
244VACANTInspector de specialitateIS
SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ
245Şef serviciuIIS
246ConsilierISS
247Insp proc civISS
248ReferentIIISM
249VACANTConsilierIPS
COMPARTIMENT PREVENŢIE
250Inspector de special.IAS
251Muncitor calificatIM
252VACANTMuncitor calificatIM
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
253TEMPORAR OCUPATDirector executivIIS
"SERVICIUL, IMPUNERE, CONSTATARE, CONTROL"
254TEMPORAR OCUPATSef serviciuIIS
255ConsilierISS
256ConsilierISS
257InspectorISS
258TEMPORAR VACANTInspectorISS
259ConsilierISS
260ConsilierISS
261VACANTConsilierISS
262InspectorISS
263ConsilierISS
264ConsilierISS
265ConsilierISS
266InspectorISS
267InspectorISS
268ConsilierISS
269Consilier juridicISS
270temporar vacantConsilierISS
271InspectorISS
272ConsilierISS
273ConsilierIPS
274ReferentIIIPM
275Consilier ISS
276ConsilierISS
"SERVICIUL EVIDENTA VENITURILOR, URMARIRE, EXECUTARE SILITA, AMENZI"
277Sef serviciuIIS
278ConsilierISS
279ConsilierISS
280InspectorISS
281ConsilierISS
282ConsilierISS
283ConsilierISS
284ConsilierISS
285ConsilierIPS
286ConsilierISS
287ConsilierISS
288InspectorISS
289InspectorISS
290InspectorISS
291Consilier ISS
292ConsilierISS
293InspectorISS
294ReferentIIISM
295VACANTConsilierISS
296InspectorISS
297ConsilierISS
298ConsilierISS
299InspectorISS
300ConsilierISS
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
301DirectorIIS
SERVICIUL STARE CIVILA
302VACANTSef serviciuIIS
303ConsilierISS
304ConsilierISS
305ConsilierISS
306ConsilierISS
307ConsilierISS
308ConsilierISS
309ReferentIIISM
310ConsilierISS
311ConsilierISS
312ConsilierISS
313ConsilierISS
SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR GHISEU UNIC
314Sef serviciuIIS
315ConsilierISS
316ConsilierISS
317VACANTReferentIIISM
318ConsilierIPS
319VACANTConsilierIAS
320VACANTConsilierIPS
321ConsilierISS
322ConsilierISS
323ReferentIIIPM
324ConsilierIAS
325ConsilierISS
Functia/Numar posturiOcupateVacanteTotal
Nr. Total de demnitari303
Nr. Total de functii publice din care:22147268
Nr. Total de inalti functionari publici000
Nr. Total de functii publice de conducere24933
Nr. Total de functii publice de executie19738235
Nr. Tota de functii contractuale din care:361854
Nr. Total de functii contractuale de conducere213
Nr. Total de functii contractuale de executie341751
Nr. Total de functii din institutie26065325
"Primar,""Sef serviciu Managementul Resurselor Umane,"
Kereskényi GáborCiulean Oana Maria
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa