Hotărârea nr. 12/2020

HOTĂRÂREA nr. 12/30.01.2020 privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 


HOTĂRÂREA nr. 12/30.01.2020
privind realizarea evaluării finale a managementului
la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 4265/23.01.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 4267/23.01.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, înregistrat cu nr. 4268/23.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În acord cu prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă constituirea comisei de evaluare a managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare şi a celei de soluţionare a contestaţiei, în componenţa numerică şi nominală prevăzută în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi comisiilor constituite.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare și, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, comisiilor constituite.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează

 Zsók János Csaba                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

                                                                                          

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12/30.01.2020

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII  FINALE A MANAGEMENTULUI LA CENTRUL CULTURAL

G. M. ZAMFIRESCU SATU MARE

 

CAPITOLUL I

 Dispoziţii generale

 

 

Art.1. Evaluarea managementului instituţiei de cultură Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu ” Satu Mare - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Satu Mare se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management şi cu cele ale prezentului regulament.

 

Art.2.Prezentul regulament a fost elaborat pentru realizarea evaluării finale a  managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G.M. Zamfirescu  Satu Mare,  instituţie  aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate. 

 

Art. 3. (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate, întocmit de directorul general al instituţiei, pentru perioada încheiată conform Contractului de management nr.21774/27.04.2017 încheiat între Municipiul Satu Mare cu domnul Molnar Gheorghe Aurel Cornel.

(2) Raportul de activitate se depune la Primăria municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, la Serviciul Managementul Resurselor Umane, cu respectarea termenelor stabilite în prezentul Regulament.

 

Art. 4. (1) Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel:

a)    prima etapă: analiza raportului de activitate;

b)    a doua etapă: susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, desfăşurat la sediul Primăriei municipiului Satu Mare.

 

(2) Evaluarea managementului se desfăşoară conform următorului calendar:

a)    17.02.2020  depunerea raportului de activitate;

b)    18.02.2020 - întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei ;

c)     19.02.2020 – 20.02.2020 analiza raportului de activitate și a referatelor de către comisia de evaluare;

d)    21.02.2020 susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu - ora va fi comunicată de către secretariatul comisiei ;

e)     aducerea la cunoștința managerului a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform art. 41 alin 3 din OUG nr. 189/2008;

f)      depunerea contestațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;

g)    comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare de site-ul autorității, în termen de 24 ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare

Procedura de evaluare

 

Art. 5. Comisia de evaluare / soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri - reprezentanţi ai autorităţii şi specialişti  în cultură, numiţi prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

 

Art. 6.(1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr. 1, sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

(2)  Membrii comisiei au următoarele atribuţii:

a)    studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;

b)    analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul;

c)     stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

d)    studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate;

e)     se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;

f)      dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

g)    analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;

h)    elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;

i)       certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;

(3) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului este validată de membrii comisiei.

(4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 1 zi  înainte de desfăşurarea acestora.

 

Art.7. (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

a)    aplicarea corectă a legii;

b)    prioritatea interesului public;

c)     principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

d)    principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

e)     principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

f)      principiul integrităţii morale.

    

(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:

a)    să cunoască prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul proiectului de management aprobat de autoritate;

b)    să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c)     să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;

d)    să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

e)     să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii de evaluare;

f)      să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate;

g)    să reia procedura notării, în cazul in care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei; procedura notării  se reia ori de câte ori există diferenţă mai mare de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă.

 

(3) Mandatul de membru al comisiei încetează:

a)    după finalizarea evaluării activităţii managerului;

b)    în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;

c)     în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;

d)    renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;

e)     retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;

f)      în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia de confidențialitate și imparțialitate sau nu şi-a îndeplinit obligaţia să informeze de îndată autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate.

g)    în alte situaţii prevăzute de lege.

 

 

Art.8. (1) În activitatea sa, Comisia este sprijinită de un secretariat format din specialişti din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sau Mare:  Covaci Natalia Ileana şef serviciu, Serviciul comunicare şi coordonare instituţii subordonare, Ciulean Oana Maria şef serviciu, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Mureşan Sofia Ana şef serviciu, Serviciul financiar contabilitate, Ulici Renata Claudia consilier juridic.

          (2) Membrii secretariatului Comisiei pot participa la şedinţele Comisiei de evaluare fără drept de vot.

 

Art. 9. Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii:

a)    asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;

b)    analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;

c)     pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente;

d)    transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

e)     centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

f)      întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de o indemnizaţie;

g)    participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;

h)    redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se ataşează raportul comisiei de evaluare;

i)       aduce la cunoştinţa managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare;

j)      asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;

k)    asigură aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora;

l)       asigură, potrivit domeniului de competenţă, consilierea comisiei în timpul desfăşurării interviului, răspunzând la întrebările acesteia;

m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul în care  se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei; 

n)    alte atribuţii stabilite de autoritate.

 

Art. 10. (1) Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorităţii executive, cu luarea în considerare a modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Ordin nr. 2799/2015.

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale.

(3) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = .......

(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:

    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

    x - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.

(8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.

 

CAPITOLUL III

             Soluţionarea contestaţiilor

 

Art.11.(1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a)    verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege;

b)    analizează contestaţia depusă;

c)     întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

d)    asigură comunicarea răspunsului la contestaţie, în termenul legal, contestatorului.

          (4)  În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care poate fi depusă contestaţie sau, după caz, de la data soluţionării acesteia, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.

          (5)  Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

          (6) După finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afişa pe site raportul de activitate anual/final.

 

Art.12. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute de normele legale specifice.

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

Șef Serviciu                                                                   Șef Serviciu

Serv. Managementul Resurselor Umane             Serv. Comunicare și Coordonare

                                                                                                Instituții Subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                            Covaci Natalia Ileana

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Zsók János Csaba                                                Mihaela Maria Racolţa

 

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

                                           Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 12/30.01.2020

 

 

INSTITUŢIA DE CULTURĂ

CENTRUL CULTURAL G. M. ZAMFIRESCU SATU MARE

 

COMISIA DE EVALUARE

Preşedinte:

·        domnul GEORGESCU BOGDAN VASILE - specialist în domeniu, director la Direcţia de cultură şi sport Carei;   

Membri:    

·        domnul CAIŢA OVIDIU -  specialist în domeniu, director artistic la Teatrul de Nord Satu Mare;  

·        domnul SZŐCS PĖTER LEVENTE -  reprezentant autoritate, consilier local.

Membru supleant: BOLOGA ANDREA MARIA,  reprezentant autoritate, consilier local.

 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

Preşedinte: 

·        domnul SZÚCS JÓZSEF- specialist în domeniu, director adjunct, Şcoala de Arte Satu Mare; 

Membri:     

·        domnul ROBERT LASZLO - specialist în domeniu, director Centrul  Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale; 

·        domnul STAN GHEORGHE – viceprimar al municipiului Satu Mare 

Membru supleant: domnul RAŢIU COSMIN CONSTANTIN - reprezentant autoritate, consilier local,

 

          Secretariatul comisiilor este asigurat de specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, potrivit prevederilor din Regulament.  

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

Șef Serviciu                                                                   Șef Serviciu

Serv. Managementul Resurselor Umane             Serv. Comunicare și Coordonare

                                                                                                Instituții Subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                            Covaci Natalia Ileana

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Zsók János Csaba                                                Mihaela Maria Racolţa