Hotărârea nr. 119/2020

HOTĂRÂREA nr. 119/30.07.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5 din HCL nr. 77/04.04.2019 pentru aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiție: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare", „ Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare", „ Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare"

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 119/30.07.2020
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5 din HCL nr. 77/04.04.2019 pentru aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiție: „Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare", „ Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare", „ Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare"

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31825/17.07.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 31826/17.07.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 31827/17.07.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere procesul verbal al comisiei tehnico-economice nr. 181/01.04.2019,
Luând în considerare prevederile:
-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe şi
-Ordinului nr. 163 din 17 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,
Ȋn conformitate cu prevederile:
-Apelului de proiecte POR175/3/1/ din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1, Operațiunea A,
-Instrucțiunii nr. 112/ 08.03.2019 a Autorității de Management POR cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, privind instituirea unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 1 din HCL nr.77/04.04.2019 care va avea conținutul conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 2 din HCL nr.77/04.04.2019 care va avea conținutul conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 3 din HCL nr.77/04.04.2019 care va avea conținutul conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 4 din HCL nr.77/04.04.2019 care va avea conținutul conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 5 din HCL nr.77/04.04.2019 care va avea conținutul conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Restul articolelor din HCL Satu Mare nr.77/04.04.2019 rămân neschimbate.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcția economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției economice şi Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

MUNICIPIUL SATU MARE
TRANSURBAN S.A.
"Satu Mare, str. Gara Ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare 18171186
Anexa 1 la HCL nr.32/26.02.2015
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015
mii lei
INDICATORINr. rd. Realizat an precedent 2014Propuneri an curent 2015% 6=5/4 Estimări 2016Estimări 2017%
9=7/510=8/7
012345678910
I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)1"10,231""9,554"93.381031510415107.97100.97
1"Venituri totale din exploatare, din care:"2"10,201""9,537"93.491030010400108.00100.97
a)"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare"3"4,195""3,448"82.1942004250121.81101.19
b)"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"400x00xx
2Venituri financiare5301756.67151588.24100.00
3Venituri extraordinare600x00xx
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)7"9,952""9,538"95.841029410394107.93100.97
1"Cheltuieli de exploatare, din care:"8"9,952""9,536"95.821029210392107.93100.97
A.cheltuieli cu bunuri si servicii9"4,261""3,644"85.5242704280117.18100.23
B."cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"10155155100.00160160103.23100.00
C."cheltuieli cu personalul, din care:"11"5,295""5,482"103.5356125687102.37101.34
C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)12"3,921""4,230"107.8843254400102.25101.73
C1ch. cu salariile 13"3,767""3,850"102.2039254000101.95101.91
C2bonusuri14154380246.75400400105.26100.00
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"1500x00xx
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal1600x00xx
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"17231277119.91277277100.00100.00
C5"cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale"18"1,143"97585.3010101010103.59100.00
D.alte cheltuieli de exploatare19241255105.8125026598.04106.00
2Cheltuieli financiare2002x22100.00100.00
3Cheltuieli extraordinare2100x00xx
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)22279165.732121131.3100.00
IVIMPOZIT PE PROFIT230000xx
V"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"2422836.362131262.50147.62
1Rezerve legale251011xx
2Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege260000xx
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi2721838.102030250.00150.00
4"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi"280000xx
5Alte repartizări prevăzute de lege290000xx
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"3000 00xx
7"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă "310000xx
8"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: "320000xx
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 330000xx
b) - dividende cuvenite bugetului local33a0000xx
c) - dividende cuvenite altor acţionari340000xx
9Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare350000xx
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE360000xx
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"370000xx
a) cheltuieli materiale380000xx
b)cheltuieli cu salariile390000xx
c)cheltuieli privind prestarile de servicii400000xx
d)cheltuieli cu reclama si publicitate410000xx
e)alte cheltuieli420000xx
VIII"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"43179197110.06300350152.28116.67
1Alocaţii de la buget440000xx
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori450000xx
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII46179197110.06300350152.28116.67
XDATE DE FUNDAMENTARE47xxxxxx
1Nr. de personal prognozat la finele anului48179180100.56180180100.00100.00
2Nr.mediu de salariaţi total49176176100.00176176100.00100.00
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*100050"1,857""2,003"107.9"2,048""2,083"102.25101.73
4Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*100051"1,784""1,823"102.2"1,858""1,894"101.95101.91
5Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5257.9654.1993.4958.5259.09108.00100.97
6Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)53xxxxxxx
7Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x100054972.73998.33102.63997.96997.9899.96100.00
8Plăţi restante55101x1010xx
9Creanţe restante5634651918085123.08106.25
"DIRECTOR GENERAL,
Jr. Bujor Ionuț Antonio""DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Pop Adriana"
VIZAT CFG
Preşedinte de şedintăSecretar
Magyar Lorand BalintMariana Suciu

MUNICIPIUL SATU MARE
TRANSURBAN S.A.
"Satu Mare, str. Gara Ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare 18171186
ANEXA 2 la HCL nr.32/26.02.2015
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BVC
mii lei
INDICATORINr. rd.Prevederi an 2014Propuneri an curent 2015%
Aprobat Realizat 2014 Propuneri 7=6/5
conform HG/Ordin comunconform Hotararii C.A.
012344a567
I.VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)10"10,265""10,231""9,554"93.38
1"Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:"20"10,242""10,201""9,537"93.49
a)"din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: "30"6,009""5,951""6,051"101.68
a1)din vânzarea produselor4"4,650""4,606""4,650"100.96
a2)din servicii prestate5"1,307""1,294""1,350"104.33
a3)din redevenţe şi chirii6464545100.00
a4)alte venituri7666100.00
b)din vânzarea mărfurilor8688100.00
c)"din subvenţii şi transferuri de exploatare (Rd.10+Rd.11), din care: "90"4,197""4,195""3,448"82.19
c1"subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:"10"2,300""2,305""2,300"99.78
- subventii pentru diferente de pret aferente cifrei de afaceri"2,300""2,305""2,300"99.78
c2"subventii, cf. prevederilor legale în vigoare"11"1,897""1,890""1,148"60.74
"- subventii de explatare pentru cheltuieli materii prime, materiale""1,697""1,690""1,148"67.93
- subventii de explatare pentru cheltuieli cu salarii20020000.00
d)din producţia de imobilizări12000
e)venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie13000
f)"alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:"14030473063.83
f1)din amenzi şi penalităţi15000
f2)"din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:"1600000.00
- active corporale17000
- active necorporale18000
f3)din subvenţii pentru investiţii19000
f4)din valorificarea certificatelor CO220000
f5)alte venituri2130473063.83
2"Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:"22023301756.67
a)din imobilizări financiare23000
b)din investiţii financiare24000
c)din diferenţe de curs25000
d)din dobânzi261416743.75
e)alte venituri financiare279141071.43
3Venituri extraordinare28000
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)290"10,243""9,952""9,538"95.84
1"Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: "300"10,241""9,952""9,536"95.82
"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: "310"4,384""4,261""3,644"85.52
A1"Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:"320"3,811""3,723""3,011"80.88
a)cheltuieli cu materiile prime33000
b)"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"34"3,490""3,430""2,735"79.74
b1)"cheltuieli cu piesele de schimb, materiale"3575071770097.63
b2)cheltuieli cu combustibilii36"2,740""2,713""2,035"75.01
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar3770705578.57
d)cheltuieli privind energia şi apa3824521721599.08
e)cheltuieli privind mărfurile39666100.00
A2"Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: "400178143165115.38
a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile41403135112.90
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:420584750106.38
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat43353740108.11
b2) - către operatori cu capital privat44231010100.00 de rectificat
c)prime de asigurare45806580123.08
A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: "460395395468118.48
a)cheltuieli cu colaboratorii47191818100.00
b)"cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:"48908290109.76
b1)cheltuieli privind consultanţa juridică4910010
c)"cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:"500121012120.00
c1)"cheltuieli de protocol, din care:"51212200.00
" - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"52000
c2)"cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:"5310910111.11
" - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"540000.00
" - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"55000
- ch.de promovare a produselor56800
d)"Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:"570303
d1)ch.de sponsorizare a cluburilor sportive58000
d2)ch. de sponsorizare a unităţilor de cult59000
d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60000
d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea61303
e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane62212200.00
f)"cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:"6311912133.33
" - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: "640758160.00
-interna65645125.00
-externa66113300.00
g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii67504949100.00
h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate68323150.00
i)"alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:"69185224279124.55
i1)cheltuieli de asigurare şi pază700
i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul71000
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională725510200.00
i4)"cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:"73000
-aferente bunurilor de natura domeniului public74000
i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale75000
i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/201176000
i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri77000
j)alte cheltuieli782000
"B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: "790181155155100.00
a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale80000
b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale81500
c)ch. cu taxa de licenţă82500
d)ch. cu taxa de autorizare83000
e)ch. cu taxa de mediu84212100.00
f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85150134155115.67
"C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:"860"5,446""5,295""5,482"103.53
C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)870"4,028""3,921""4,230"107.88
C1"Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:"880"3,860""3,767""3,850"102.20
a) salarii de bază89"2,630""2,593""2,700"104.13ore acord+regie+co-cm-ca
-din care coresp. creșterii salariului minim00
" b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)"90"1,100""1,044""1,115"106.80"vechime, fidelitate, stres, ore noapte, ore suplimentare"
c) alte bonificaţii (conform CCM)911301303526.92"zt, prima vacanta, alte sp"
C2"Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: "920168154380246.75
"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:"931077100.00
" - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"94000
" - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"951077100.00
b) tichete de masă;96155147373253.74
c) tichete de vacanţă;97000
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent98000
e) alte cheltuieli conform CCM.99300
C3"Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:"10000000.00
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal101000
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti102000
"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete"103000
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:"1040237231277119.91
a) pentru directori/directorat105187182227124.73
-componenta fixă106187182227124.73
-componenta variabilă107000
"b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:"108504950102.04
-componenta fixă109504950102.04
-componenta variabilă110000
c) pentru AGA şi cenzori111000
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii112000
C5"Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: "1130"1,181""1,143"97585.30
a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale11483081463578.01
b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115222020100.00
c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate116213210210100.00
d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii117000
e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii118000
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale11911699110111.11
"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:"1200230241255105.81
a)"cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:"1210000
- către bugetul general consolidat122000
- către alţi creditori123000
b)cheltuieli privind activele imobilizate124000
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului125000
d)alte cheltuieli126201415107.14
e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale127198197220111.68
f) "ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:"12801230200.67
f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 12920302066.67
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130000
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat130a000
f2)"venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"131800
f2.1)"din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:"13200000.00
- din participarea salariaţilor la profit133000
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante134000
- venituri din alte provizioane135000
2"Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: "1360202
a)"cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:"1370000
a1)aferente creditelor pentru investiţii138000
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă139000
b)"cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:"1400000
b1)aferente creditelor pentru investiţii14100
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă142000
c)alte cheltuieli financiare143202
3Cheltuieli extraordinare144000
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)145022279165.73
venituri neimpozabile146
cheltuieli nedeductibile fiscal147
IVIMPOZIT PE PROFIT148000
VDATE DE FUNDAMENTARE149
1Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)1500"4,028""3,921""4,230"107.88
2Cheltuieli cu salariile (Rd.88)1510"3,860""3,767""3,850"102.20
3Nr. de personal prognozat la finele anului152178172180104.65
4Nr.mediu de salariaţi 153176176176100.00
5a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000154"1,828""1,784""1,823"102.20
b)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000155"1,907""1,857""2,003"107.88
6a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.153)156"58,193""57,960""54,188"93.49
b)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153157xxxx
c1)"Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care"158xxxx
- cantitatea de produse finite (QPF)159xxxx
- pret mediu (p)160xxxx
- valoare=QPF x p161xxxx
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2162xxxx
7Plăţi restante163111100.00
8"Creanţe restante, din care: "164903780216.22
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat1651315500.00
- de la operatori cu capital privat166893465191.18
- de la bugetul de stat167000
- de la bugetul local168000
- de la alte entitati169000
"DIRECTOR GENERAL,
Jr. Bujor Ionuț Antonio""DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Pop Adriana"
VIZAT CFG
Preşedinte de şedintăSecretar
Magyar Lorand BalintMariana Suciu

MUNICIPIUL SATU MARE
TRANSURBAN S.A.
"Satu Mare, str. Gara Ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare 18171186
ANEXA 3 la HCL nr. 32./26.02.2015
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
Nr INDICATORI Prevederi an 2013% 4=3/2Prevederi an precedent 2014% 7=6/5
CrtAprobatRealizatAprobatRealizat
01234567
I."Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:""10,003""10,133"101.30"10,265""10,231"99.67
1Venituri din exploatare "9,989""10,115"101.26"10,242""10,201"99.60
2.Venituri financiare1418128.572330130.43
3.Venituri extraordinare000.00000.00
"DIRECTOR GENERAL,
Jr. Bujor Ionuț Antonio""DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Pop Adriana"
VIZAT CFG
Preşedinte de şedintăSecretar
Magyar Lorand BalintMariana Suciu

MUNICIPIUL SATU MARE
TRANSURBAN S.A.
"Satu Mare, str. Gara Ferastrau, nr. 9"
Cod unic de înregistrare 18171186Anexa nr.4 la HCL nr. 32/26.02.2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei
Nr. CrtINDICATORI Nr. rd.Propuneri 2015Trim I 2015Trim II 2015Trim III 2015Trim IV 2015
0123456
I.VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)1"9,554""2,875""5,346""7,628""9,554"
1"Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:"2"9,537""2,872""5,339""7,616""9,537"
a)"din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: "3"6,051""1,712""3,150""4,638""6,051"
a1)din vânzarea produselor4"4,650""1,350""2,400""3,600""4,650"
a2)din servicii prestate5"1,350"350725"1,000""1,350"
a3)din redevenţe şi chirii64511233445
a4)alte venituri761246
b)din vânzarea mărfurilor882468
c)"din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: "9"3,448""1,150""2,170""2,948""3,448"
c1- subventii pentru diferente de pret aferente cifrei de afaceri10"2,300"650"1,250""1,800""2,300"
c2"subventii, cf. prevederilor legale în vigoare"11"1,148"500920"1,148""1,148"
"- subventii de explatare pentru cheltuieli materii prime, materiale""1,148"500920"1,148""1,148"
- subventii de explatare pentru cheltuieli cu salarii00000
d)din producţia de imobilizări1200000
e)venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie1300000
f)"alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:"14308152430
f1)din amenzi şi penalităţi1500000
f2)"din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:"1600000
- active corporale1700000
- active necorporale1800000
f3)din subvenţii pentru investiţii1900000
f4)din valorificarea certificatelor CO22000000
f5)alte venituri21308152430
2"Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:"2217371217
a)din imobilizări financiare2300000
b)din investiţii financiare2400000
c)din diferenţe de curs2500000
d)din dobânzi2671247
e)alte venituri financiare271025810
3Venituri extraordinare2800000
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)29"9,538""2,597""5,141""7,584""9,538"
1"Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: "30"9,536""2,596""5,140""7,582""9,536"
"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: "31"3,644""1,160""2,186""3,218""3,644"
A1"Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:"32"3,011"992"1,858""2,714""3,011"
a)cheltuieli cu materiile prime3300000
b)"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"34"2,735"870"1,690""2,510""2,735"
b1)cheltuieli cu piesele de schimb35700170340510700
b2)cheltuieli cu combustibilii36"2,035"700"1,350""2,000""2,035"
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar375520304555
d)cheltuieli privind energia şi apa38215100135155215
e)cheltuieli privind mărfurile3962346
A2"Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: "4016550100150165
a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile413510203035
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:425012243750
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat434010203040
b2) - către operatori cu capital privat441024710
c)prime de asigurare458020456580
A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: "46468118228354468
a)cheltuieli cu colaboratorii47185101518
b)"cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:"489023456890
b1)cheltuieli privind consultanţa juridică491010101010
c)"cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:"501236912
c1)"cheltuieli de protocol, din care:"5121122
" - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"5200000
c2)"cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:"531025710
" - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"5400000
" - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare"5500000
- ch.de promovare a produselor5600000
d)"Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:"5730333
d1)ch.de sponsorizare a cluburilor sportive5800000
d2)ch. de sponsorizare a unităţilor de cult5900000
d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 6000000
d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea6130333
e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane6221222
f)"cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:"631224612
" - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: "6484568
-interna6562346
-externa6622222
g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii674913163849
h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate6831233
i)"alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:"6927970140210279
i1)cheltuieli de asigurare şi pază7000000
i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul7100000
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională7200000
i4)"cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:"7300000
-aferente bunurilor de natura domeniului public7400000
i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale7500000
i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/20117600000
i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri7700000
j)alte cheltuieli7800000
"B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: "7915545100140155
a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale8000000
b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale8100000
c)ch. cu taxa de licenţă8200000
d)ch. cu taxa de autorizare8300000
e)ch. cu taxa de mediu8400000
f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite 851554090135155
"C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:"86"5,482""1,316""2,716""4,024""5,482"
C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)87"4,230""1,000""2,084""3,073""4,230"
C1"Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:"88"3,850"935"1,910""2,790""3,850"
a) salarii de bază89"2,700"650"1,350""1,950""2,700"
" b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)"90"1,115"270540810"1,115"
c) alte bonificaţii (conform CCM)913515203035
C2"Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: "9238065174283380
"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:"9373457
" - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"9400000
" - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"9573457
b) tichete de masă;9637362170278373
c) tichete de vacanţă;9700000
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent9800000
e) alte cheltuieli conform CCM.9900000
C3"Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:"10000000
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal10100000
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti10200000
"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete"10300000
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:"10427769138209277
a) pentru directori/directorat10522756112170227
-componenta fixă10622756112170227
-componenta variabilă10700000
"b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:"1085013263950
-componenta fixă1095013263950
-componenta variabilă11000000
c) pentru AGA şi cenzori11100000
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii11200000
C5"Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: "113975247494742975
a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale114635159320480635
b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115206101620
c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate11621053106159210
d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii11700000
e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii11800000
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale119110295887110
"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:"12025575138200255
a)"cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:"12100000
- către bugetul general consolidat12200000
- către alţi creditori12300000
b)cheltuieli privind activele imobilizate12400000
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului12500000
d)alte cheltuieli126155101215
e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale12722055113168220
f) "ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:"1282015152020
f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 1292015152020
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 13000000
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat130a00000
f2)"venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"13100000
f2.1)"din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:"13200000
- provizioane din participara salariatilor la profit13300000
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante13400000
- venituri din alte provizioane13500000
2"Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: "13621122
a)"cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:"13700000
a1)aferente creditelor pentru investiţii13800000
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă13900000
b)"cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:"14000000
b1)aferente creditelor pentru investiţii14100000
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă14200000
c)alte cheltuieli financiare14321122
3Cheltuieli extraordinare14400000
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)145162782054416
venituri neimpozabile146
cheltuieli nedeductibile fiscal147
IVIMPOZIT PE PROFIT14800000
VPlăţi restante14911111
VICreanţe restante 1506550556065
"DIRECTOR GENERAL,
Jr. Bujor Ionuț Antonio""DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Pop Adriana"
VIZAT CFG
Preşedinte de şedintăSecretar
Magyar Lorand BalintMariana Suciu

Anexa nr.5 la HCL nr. 32/26.02.2015
"Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare"
mii lei
INDICATORIData finalizării investiţieian precedent (2014)Valoare
AprobatRealizat/ Preliminatan curent (2015)20162017
012345678
I"SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:"179179197300350
a) - amortizare179179197300350
b) - profit00000
II"CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:"179179197300350
1"Investiții în curs, din care:"XX
a) - pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:000XX
"Investiții noi, din care:"179179197300350
a) - pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:155.4154.1191250300
- autoturism 1500 cm³ diesel5/31/20150036
- autobuze3/31/2015126.4126.4151
- suplimentare instalație de supraveghere video12/30/201414.011.4
- cric de canal pentru cutii de viteza autobuze4/30/20144
- automat de vândut bilete10/1/20141516
"b) pentru bunurile de natura domeniului public
al unității administrativ-teritoriale"23.624.965050
- panou afișaj firmă cu litere luminoase54XXX
- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă2/28/201518.620.66XX
"DIRECTOR GENERAL,
Jr. Bujor Ionuț Antonio""DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Pop Adriana"
"DIRECTOR TEHNIC,
Ing. Molnar Csaba"
VIZAT CFG
Preşedinte de şedintăSecretar
Magyar Lorand BalintMariana Suciu