Hotărârea nr. 118/2020

HOTĂRÂREA nr. 118/30.07.2020 privind aprobarea recoltării cantității de 289 mc parte din masa lemnoasă, producție a anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 118/30.07.2020
privind aprobarea recoltării cantității de 289 mc parte din masa lemnoasă, producție a anului 2020, provenită din fondul forestier
administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32596/22.07.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32953/22.07.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 32591/22.07.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 3234/10.07.2020 înregistrată sub nr. 31238/14.07.2020 la Primăria municipiului Satu Mare,
În baza prevederilor art. 4 alin (1), art. 6 alin (1) și (2) lit. e) și f) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea unei cantități de 289 mc. masă lemnoasă fasonată din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare după cum urmează:
• 81 mc din partida10275 - igienă

• 66 mc din partida 1651950 - igienă
• 142 mc din partida 1651957 - extraordinară.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

2