Hotărârea nr. 115/2020

HOTĂRÂREA nr. 115/30.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. II 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 115/30.07.2020
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. II 2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32502/22.07.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32503/22.07.2020, în calitate de iniţiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 32509/22.07.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. II 2020, în valoare totală de 115.059.767 lei, din care:
• 113.095.834 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 1.963.933 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. II 2020, în valoare totală de 99.215.622 lei, din care:
• 93.962.991 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 5.252.631 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 2.703.656 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 2.703.656 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 229.593 lei,
* cheltuieli materiale 2.478.596 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare.
Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 4.755.330 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 4.755.330 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 4.132.984 lei,
* cheltuieli materiale 392.667 lei,
* cheltuieli de capital 229.679 lei.
Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a DAS
din municipiul Satu Mare, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 22.326.746 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 22.326.746 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 11.079.135 lei,
* cheltuieli materiale 1.304.920 lei,
* ajutoare sociale 9.303.814 lei
* alte cheltuieli 517.325 lei,
* proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 166.780 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-45.228 lei secţiunea de funcţionare.

Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 4.520.578 lei venituri,
• 3.909.587 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.909.587 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 2.402.301 lei,
* cheltuieli materiale 1.422.515 lei,
* alte cheltuieli 61.590 lei,
* cheltuieli de capital 38.555 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare.
Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 500.000 lei la venituri,
• 462.805 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 462.805 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 430.551 lei,
* cheltuieli materiale 32.254 lei.
Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 1.098.167 lei la venituri,
• 582.804 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 582.804 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 174.113 lei ,
* cheltuieli materiale 408.691 lei.
Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 7.392.678 lei la venituri,
• 5.906.212 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.906.212 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 5.101.660 lei,
* cheltuieli materiale 758.952 lei,
* alte cheltuieli 45.600 lei.
Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. II 2020, după cum urmează:
• 1.783.705 lei la venituri,
• 1.355.646 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.355.646 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 306.112 lei,
* cheltuieli materiale 1.049.534 lei.
Art.11. Anexele 1-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Buget, Biroului Învăţământ, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Teatrului de Nord din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, D.A.S. Satu Mare şi A.D.P. Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                 Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 115/30.07.2020
CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30 IUNIE 2020
LEI
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorPREVEDERI ANUALEPREVEDERI TRIMESTRIALEINCASARI REALIZATE"% Incasari realizate/
prevederi anuale"
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)00.01"315,730,749""186,934,347""115,059,767"36.44%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"208,185,709""125,460,662""97,772,524"46.96%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"235,120,921""137,341,874""109,597,956"46.61%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"212,951,545""124,718,136""103,466,779"48.59%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"135,319,604""85,822,258""52,599,541"38.87%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"600,000""400,000""253,707"42.28%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"600,000""400,000""253,707"42.28%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"600,000""400,000""253,707"42.28%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,964,254""84,022,258""51,292,023"38.87%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"227,254""227,254""62,371"27.45%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"227,254""227,254""62,371"27.45%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""83,795,004""51,229,652"38.89%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""83,295,004""51,007,835"38.87%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"500,000""500,000""221,817"44.36%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,755,350""1,400,000""1,053,811"38.25%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,755,350""1,400,000""1,053,811"38.25%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,755,350""1,400,000""1,053,811"38.25%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"38,663,624""20,000,000""30,540,436"78.99%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"38,663,624""20,000,000""30,540,436"78.99%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"31,104,777""16,000,000""25,536,245"82.10%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""6,000,000""8,367,034"72.98%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"19,639,176""10,000,000""17,169,211"87.42%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""3,100,000""4,267,613"72.62%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""1,600,000""2,291,135"77.34%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""1,000,000""1,269,911"65.14%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""500,000""706,567"73.22%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""900,000""736,578"43.80%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"38,967,817""18,895,378""20,326,412"52.16%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)11.02"27,112,500""12,058,500""12,058,500"44.48%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"26,923,500""11,951,500""11,951,500"44.39%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"189,000""107,000""107,000"56.61%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"56,878""36,878""59,095"103.90%
Impozit pe spectacole15.02.01"56,878""36,878""59,095"103.90%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""6,800,000""8,208,817"69.58%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""6,500,000""7,786,148"69.26%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""4,000,000""4,833,402"67.45%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""2,500,000""2,952,746"72.43%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""300,000""422,669"76.01%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1150050039078.00%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0250050039078.00%
Alte impozite si taxe18.02.5050050039078.00%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"22,169,376""12,623,738""6,131,177"27.66%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"10,777,618""5,850,544""1,170,922"10.86%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,808,891""5,300,544""1,170,922"11.94%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""1,700,000""1,170,922"42.54%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"7,056,000""3,600,000"00.00%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"7,056,000""3,600,000"00.00%
Alte venituri din proprietate30.02.505445440
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"968,727""550,000"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"968,727""550,000"00.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"11,391,758""6,773,194""4,960,255"43.54%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"199,262""114,262""57,495"28.85%
Venituri din prestari de servicii33.02.08000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""90,000""37,723"21.56%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.2400
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.2700
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""14,234"77.94%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"6,000""6,000""5,538"92.30%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,397""121,397""44,109"36.33%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"9,779""9,779"7477.64%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""111,618""43,362"38.85%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"5,106,416""3,011,138""1,717,390"33.63%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"5,095,278""3,000,000""1,716,092"33.68%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.0200
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"11,138""11,138""1,298"11.65%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)36.02"5,964,683""3,526,397""3,141,261"52.66%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.0100
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.0500
Taxe speciale36.02.06"456,619""356,619""119,759"26.23%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.0700
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.1100
Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari)36.02.23"54,955""54,955"00.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"114,823""114,823""114,392"99.62%
Alte venituri36.02.50"5,338,286""3,000,000""2,907,110"54.46%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02000
Donatii si sponsorizari37.02.01000
"Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(cu semnul minus)"37.02.03"-24,286,302""-13,538,100""-110,979"0.46%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"24,286,302""13,538,100""110,979"0.46%
Alte transferuri voluntare37.02.50000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"177,288""177,288""233,068"131.46%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"177,288""177,288""233,068"131.46%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"10,474""10,474""11,066"
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03000
Venituri din privatizare39.02.0400
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"166,814""166,814""222,002"133.08%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.0700#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)40.02.1000#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de functionare"40.02.1100#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de dezvoltare"40.02.1300
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.1400
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.5000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"37,823,900""23,624,400""3,902,638"10.32%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"37,823,900""23,624,400""3,902,638"10.32%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)42.02"37,783,900""23,604,400""3,902,638"10.33%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"32,375,076""20,414,576""179,389"0.55%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.0100
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.0300#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.0400#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.0500#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.0600#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.0700#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.0100#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.0200#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.0300#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.1000#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.1400#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.1500#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.0100#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.0200#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.0300#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.1700#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.0100#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.0200#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.0300#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.1900#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.20"114,576""114,576""179,389"156.57%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)00.20"5,408,824""3,189,824""3,723,249"68.84%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.2100
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.2800
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2900
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.3200
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.3300
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34232232232100.00%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""2,287,000""2,287,000"50.75%
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti42.02.3600
Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina42.02.80"593,875""593,875""1,047,300"176.35%
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva42.02.81"308,717""308,717""308,717"100.00%
Sume alocate ptr stimulent ( cabinete medicale)42.02.8200"80,000"#DIV/0!
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.4200
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.4400
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45000#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.4600#DIV/0!
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"32,260,500""20,300,000"00.00%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"40,000""20,000"00.00%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.0100#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.0400#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.0700#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""20,000"00.00%
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000#DIV/0!
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03000#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.030#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.03#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.03.03#REF!0#REF!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.04#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.04.03#REF!0#REF!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.05#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.05.03#REF!0#REF!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.07#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.07.03#REF!0#REF!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03000#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.15#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.15.03#REF!0#REF!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.16#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.16.03#REF!0#REF!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.17#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.17.03#REF!0#REF!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.18#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.18.03#REF!0#REF!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"1,390,785""990,785""573,256"41.22%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.01.03#DIV/0!
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,390,785""990,785""573,256"41.22%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,015,000""715,000""420,032"41.38%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02000#DIV/0!
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""275,785""153,224"40.77%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.03000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
"VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL"00.01"216,113,665""126,843,820""113,095,834"52.33%
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)48.02"207,838,643""125,113,596""97,425,064"46.88%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"210,664,841""123,633,996""109,372,585"51.92%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"212,951,545""124,718,136""103,466,779"48.59%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"135,319,604""85,822,258""52,599,541"38.87%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"600,000""400,000""253,707"42.28%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"600,000""400,000""253,707"42.28%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"600,000""400,000""253,707"42.28%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,964,254""84,022,258""51,292,023"38.87%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"227,254""227,254""62,371"27.45%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18"227,254""227,254""62,371"27.45%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""83,795,004""51,229,652"38.89%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""83,295,004""51,007,835"38.87%
Sume repartizate de la CJ04.02.05"500,000""500,000""221,817"44.36%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,755,350""1,400,000""1,053,811"38.25%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,755,350""1,400,000""1,053,811"38.25%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,755,350""1,400,000""1,053,811"38.25%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"38,663,624""20,000,000""30,540,436"78.99%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"38,663,624""20,000,000""30,540,436"78.99%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"31,104,777""16,000,000""25,536,245"82.10%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""6,000,000""8,367,034"72.98%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"19,639,176""10,000,000""17,169,211"87.42%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""3,100,000""4,267,613"72.62%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""1,600,000""2,291,135"77.34%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""1,000,000""1,269,911"65.14%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""500,000""706,567"73.22%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""900,000""736,578"43.80%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.500
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"38,967,817""18,895,378""20,326,412"52.16%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"27,112,500""12,058,500""12,058,500"44.48%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"26,923,500""11,951,500""11,951,500"44.39%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare11.02.06
Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat11.02.09"189,000""107,000""107,000"56.61%
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"56,878""36,878""59,095"103.90%
Impozit pe spectacole15.02.01"56,878""36,878""59,095"103.90%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""6,800,000""8,208,817"69.58%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""6,500,000""7,786,148"69.26%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""4,000,000""4,833,402"67.45%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""2,500,000""2,952,746"72.43%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""300,000""422,669"76.01%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1150050039078.00%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0250050039078.00%
Alte impozite si taxe18.02.5050050039078.00%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"-2,286,704""-1,084,140""5,905,806"-258.27%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"10,777,618""5,850,544""1,170,922"10.86%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,808,891""5,300,544""1,170,922"11.94%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""1,700,000""1,170,922"42.54%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"7,056,000""3,600,000"00.00%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"7,056,000""3,600,000"0.00%
Alte venituri din proprietate30.02.50544544
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"968,727""550,000"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"968,727""550,000"0.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"-13,064,322""-6,934,684""4,734,884"-36.24%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"199,262""114,262""57,495"28.85%
Venituri din prestari de servicii33.02.08
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""90,000""37,723"21.56%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.24
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""14,234"77.94%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"6,000""6,000""5,538"92.30%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,397""121,397""44,109"36.33%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"9,779""9,779"7477.64%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""111,618""43,362"38.85%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"5,106,416""3,011,138""1,717,390"33.63%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"5,095,278""3,000,000""1,716,092"33.68%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.02
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"11,138""11,138""1,298"11.65%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)36.02"5,794,905""3,356,619""3,026,869"52.23%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.01
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05
Taxe speciale36.02.06"456,619""356,619""119,759"26.23%
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11#DIV/0!
36.02.32
Alte venituri36.02.50"5,338,286""3,000,000""2,907,110"54.46%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02"-24,286,302""-13,538,100""-110,979"0.46%
Donatii si sponsorizari37.02.01
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-24,286,302""-13,538,100""-110,979"0.46%
Alte transferuri voluntare37.02.50000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)40.02.10#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) 40.02.11#DIV/0!
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.50#DIV/0!
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"5,448,824""3,209,824""3,723,249"68.33%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"5,448,824""3,209,824""3,723,249"68.33%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)42.02"5,408,824""3,189,824""3,723,249"68.84%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)00.20"5,408,824""3,189,824""3,723,249"68.84%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21#DIV/0!
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.28#DIV/0!
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29#DIV/0!
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32#DIV/0!
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33#DIV/0!
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34232232232100.00%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""2,287,000""2,287,000"50.75%
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi42.02.36
Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina42.02.80"593,875""593,875""1,047,300"176.35%
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva42.02.81"308,717""308,717""308,717"100.00%
Sume alocate ptr stimulent (cabinete medicale)42.02.820"80,000"#DIV/0!
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.44
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"40,000""20,000"00.00%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.04#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07#DIV/0!
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **)43.02.08#DIV/0!
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""20,000"0.00%
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (48.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL00.01 SD"99,617,084""60,090,527""1,963,933"1.97%
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15+00.16)48.02"24,633,368""13,885,166""458,439"1.86%
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)00.02"24,456,080""13,707,878""225,371"0.92%
VENITURI FISCALE( 00.10)00.03000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)00.10000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)11.02000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)00.12"24,456,080""13,707,878""225,371"0.92%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)00.14"24,456,080""13,707,878""225,371"0.92%
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02"169,778""169,778""114,392"67.38%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"54,955""54,955"0.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"114,823""114,823""114,392"99.62%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)"37.02"24,286,302""13,538,100""110,979"0.46%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"24,286,302""13,538,100""110,979"0.46%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"177,288""177,288""233,068"131.46%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"177,288""177,288""233,068"131.46%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"10,474""10,474""11,066"105.65%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03
Venituri din privatizare39.02.04
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"166,814""166,814""222,002"133.08%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod.40.02)00.16000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14)40.02000
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare"40.02.130
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.14
Sume decontare cereri de plata
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"32,375,076""20,414,576""179,389"0.55%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)00.18"32,375,076""20,414,576""179,389"0.55%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)42.02"32,375,076""20,414,576""179,389"0.55%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"32,375,076""20,414,576""179,389"0.55%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01#DIV/0!
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.03#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.04#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.05#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.01#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.17#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.69"114,576""114,576""179,389"156.57%
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"32,260,500""20,300,000"0.00%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.03#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.0300#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.03.03#DIV/0!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.0400#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.04.03#DIV/0!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.0500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.05.03#DIV/0!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.0700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.07.03#DIV/0!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.1500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.15.03#DIV/0!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.1600#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.16.03#DIV/0!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.1700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.010#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.020#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.17.030#DIV/0!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.1800#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.18.03#DIV/0!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"42,608,640""25,790,785""1,326,105"3.11%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01"41,217,855""24,800,000""752,849"1.83%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"40,192,855""24,000,000""4,310"0.01%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"1,025,000""800,000""748,539"73.03%
Prefinanţare48.02.01.03
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,390,785""990,785""573,256"41.22%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,015,000""715,000""420,032"41.38%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""275,785""153,224"40.77%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.030#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
*Prevederile si incasările secțiunii de dezvoltare nu includ sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
"la 30 iunie 2020, din totatul de 15.359.380 lei s-au utilizat 3.838.066 lei, adică 24,99%"
ORDONATOR DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU
Kereskényi Gábor ec.Lucia Ursu ec.Terezia Borbei
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA nr. 2 la HCL nr. 115/30.07.2020
SERVICIUL BUGET
CONTUL DE EXECUTIE AL SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 IUNIE 2020
LEI
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit% prevederi/prevederi anuale
123456=3-5
CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICETOTAL"29,300,000""16,975,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""28,107,627""28,107,627""13,881,485""14,226,142"47.38%
Cheltuieli de personal (10)51.02.01.03"25,830,000""14,265,000""25,830,000""25,830,000""12,441,283""13,388,717"48.17%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"3,300,000""2,600,000""2,231,175""2,231,175""1,516,188""714,987"45.95%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Transferuri curente intre unitati (51)000#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"170,000""110,000""170,000""170,000""47,562""122,438"27.98%
Imprumuturi (80)00#DIV/0!
Rambursari (81)00#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-123,548""-123,548""-123,548"
Din total capitol:ECONOMIC"29,130,000"
Autoritati executive 51.02.01.03"29,300,000""16,975,000"00000"28,231,175""28,231,175""14,005,033""14,226,142"47.80%
Plati anii precedenti (84)00000"-123,548""-123,548""-123,548"
CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALETOTAL"2,062,000""1,211,500"00000"1,994,815""1,994,815""970,214""1,024,601"47.05%
Cheltuieli de personal (10)54.02.10"1,960,000""1,139,000""1,955,000""1,955,000""946,768""1,008,232"48.30%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"70,000""50,000""17,815""17,815""12,600""5,215"18.00%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000""10,000"0
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)54.02.10"22,000""12,500""22,000""22,000""10,846""11,154"49.30%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"2,030,000"
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000""10,000"000000000
Servicii publice comunitare de evidenta a pers.54.02.10"2,052,000""1,201,500"00000"1,994,815""1,994,815""970,214""1,024,601"47.28%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICATOTAL"3,309,000""2,838,000""2,760,700""630,700""1,408,100"#VALUE!"3,309,000""3,309,000""3,309,000""1,351,806""1,957,194"40.85%
Dobanzi (30)"3,238,000""2,838,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 55"3,238,000""3,238,000""1,351,806""1,886,194"41.75%
Comisioane (20)"71,000"0"30,700""10,700""98,100"ECONOMIC"3,309,000""71,000""71,000"0"71,000"
Plati anii precedenti (84)
CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALATOTAL"9,523,000""6,421,000""1,510,000""1,510,000""1,227,700""800,000""800,000""6,133,541""6,133,541""4,515,131""1,618,410"47.41%
Cheltuieli de personal (10)61.02.03.04"8,700,000""5,735,000""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""5,735,000""5,735,000""4,132,984""1,602,016"47.51%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""823,000""686,000""710,000""710,000""427,700"00"431,768""431,768""415,374""16,394"50.47%
Politia Comunitara61.02.03.04"760,000""647,000""700,000""700,000""427,700""393,741""393,741""392,667""1,074"51.67%
ISU61.02.05"63,000""39,000""10,000""10,000""38,027""38,027""22,707""15,320"36.04%
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
Din total capitol:
Politia Comunitara61.02.03.04"9,460,000""6,382,000""1,500,000""1,500,000""1,227,700"TOTAL 61"6,128,741""6,128,741""4,525,651""1,603,090"47.84%
Protectie civila61.02.05"63,000""39,000""10,000""10,000"000"38,027""38,027""22,707""15,320"36.04%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.500FUNCTIONAL"9,523,000"0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
CAP.65.02 INVATAMANTTOTAL"19,557,900""13,362,864"00000"8,997,191""8,997,191""8,272,363""724,828"42.30%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"17,466,400""11,733,832""7,818,113""7,818,113""7,093,285""724,828"40.61%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)"189,000""107,000""107,000""107,000""107,000"056.61%
Asistenta sociala (57)"402,500""359,904""307,392""307,392""307,392"076.37%
Alte cheltuieli (59) - burse"1,500,000""1,162,128""764,686""764,686""764,686"050.98%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)000
Din total capitol:
Prescolar65.02.03.01"2,931,735""2,130,936""1,425,450""1,425,450""1,284,450""141,000"43.81%
Primar65.02.03.02"511,271""344,533""169,618""169,618""165,106""4,512"32.29%
Secundar inferior65.02.04.01"5,018,884""3,363,531""1,977,766""1,977,766""1,955,274""22,492"38.96%
Secundar superior65.02.04.02"11,078,510""7,515,864""5,419,557""5,419,557""4,862,733""556,824"43.89%
Profesional65.02.04.030
Postliceal65.02.050#DIV/0!
Internate si cantine65.02.11.030#DIV/0!
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"17,500""8,000""4,800""4,800""4,800"027.43%
Plati anii precedenti (84)0
CAP.66.02 SANATATETOTAL"5,099,875""2,880,875""2,000""2,000"0#VALUE!0"2,872,439""2,872,439""2,798,496""73,943"54.87%
Cheltuieli de personal (10)"4,416,000""2,224,000""2,224,000""2,224,000""2,150,057""73,943"48.69%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""658,875""643,875""2,000""2,000"0#VALUE!0"637,593""637,593""637,593"096.77%
cabinete"65,000""50,000""43,718""43,718""43,718"067.26%
cheltuieli cu carantina"593,875""593,875""2,000""2,000"TOTAL 66"593,875""593,875""593,875"0100.00%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"25,000""13,000""10,846""10,846""10,846"043.38%
Imprumuturi (80)00
Rambursari (81)00
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"5,074,875"
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"4,506,000""2,287,000"00000"2,278,564""2,278,564""2,204,621""73,943"48.93%
Servicii de sănătate publică66.02.08"593,875""593,875""2,000""2,000"0TOTAL 660"593,875""593,875""593,875"0100.00%
Plati anii precedenti (84)000
"CAP.67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGE"TOTAL"28,942,000""18,394,981""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""26,136,500""26,136,500""13,755,171""12,381,329"47.53%
Cheltuieli de personal (10)"555,000""274,261"00000"229,593""229,593""229,593"041.37%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"555,000""274,261""229,593""229,593""229,593"041.37%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare(Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""12,420,000""7,063,270"00000"9,947,025""9,947,025""5,532,446""4,414,579"44.54%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"4,350,000""2,983,270""2,484,121""2,484,121""2,478,596""5,525"56.98%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare (Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
zone verzi67.02.05.03"7,920,000""4,000,000""7,459,637""7,459,637""3,050,583""4,409,054"38.52%
actiuni primarie (alte)67.02.03.30"150,000""80,000""3,267""3,267""3,267"02.18%
actiuni primarie (sport)67.02.05.01000000
Dobanzi (30)00
Subventii (40)00
cheltuieli materiale ptr proiecte67.02.500
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care""15,787,000""10,947,450"00000"15,787,000""15,787,000""7,923,250""7,863,750"50.19%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.04"12,548,000""9,057,450""12,548,000""12,548,000""6,833,250""5,714,750"54.46%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.06"3,239,000""1,890,000""3,239,000""3,239,000""1,090,000""2,149,000"33.65%
0
0
0
0
Asistenta sociala (57)000
Alte cheltuieli (59)"180,000""110,000""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""180,000""180,000""77,000""103,000"42.78%
Alte servicii culturale67.02.03.30"180,000""110,000""180,000""180,000""77,000""103,000"42.78%
67.02.05.01"300,000""300,000""300,000""300,000""300,000"0
67.02.03.040
67.02.03.060
Plati anii precedenti (84)"-7,118""-7,118""-7,118"0
Din total capitol:
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.0200
Muzee67.02.03.0300
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"12,548,000""9,057,450"00000"12,548,000""12,548,000""6,833,250""5,714,750"54.46%
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.0500
Case de cultura67.02.03.06"3,239,000""1,890,000"00000"3,239,000""3,239,000""1,090,000""2,149,000"33.65%
Camine culturale67.02.03.0700
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.0800
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.1200
Alte servicii culturale67.02.03.30"330,000""190,000"00000"183,267""183,267""80,267""103,000"24.32%
Sport67.02.05.01"4,905,000""3,257,531""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""2,713,714""2,713,714""2,708,189""5,525"55.21%
Tineret67.02.05.0200
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"7,920,000""4,000,000"000TOTAL 67"7,459,637""7,459,637""3,050,583""4,409,054"38.52%
Servicii religioase67.02.060ECONOMIC"28,387,000"0
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.5000000000000
Plati anii precedenti (84)67.02.50"-7,118""-7,118""-7,118"
CAP.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALATOTAL"44,112,000""22,146,400"00000"20,139,393""20,139,393""19,370,084""769,309"43.91%
"Cheltuieli de personal (10), din care""18,900,000""9,670,000"00000"9,670,000""9,670,000""8,929,078""740,922"47.24%
DAS68.02.50.50"4,500,000""2,650,000""2,650,000""2,650,000""2,411,628""238,372"53.59%
Crese68.02.11"3,461,000""1,720,000""1,720,000""1,720,000""1,371,266""348,734"39.62%
Asistenti handic.68.02.05.02"10,939,000""5,300,000""5,300,000""5,300,000""5,146,184""153,816"47.04%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care""1,630,000""1,000,000"00000"667,328""667,328""667,328"040.94%
DAS68.02.50.50"1,010,000""680,000""527,065""527,065""527,065"052.18%
Crese68.02.11"620,000""320,000""140,263""140,263""140,263"022.62%
primarie -cheltuieli inhumare68.02.500
Dobanzi (30)
Subventii (40)
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care"00000000000
Directia pentru Protectia Copilului68.02.0600
Alte transferuri (55)
"Asistenta sociala (57), din care""21,130,000""10,312,000"00000"9,340,814""9,340,814""9,312,427""28,387"44.07%
transport donatori sange68.02.15.01"30,000""20,000""30,000""30,000""8,613""21,387"28.71%
"lemne subventii, lemne VMG, ajutor inmormantare"68.02.15.01"20,000""12,000""7,232""7,232"232"7,000"1.16%
ajutor urgenta cf HCL 167 si Lg.272/200468.02.50.50"80,000""80,000""9,585""9,585""9,585"011.98%
indemnizatii handic68.02.05.02"21,000,000""10,200,000""9,293,997""9,293,997""9,293,997"044.26%
Alte cheltuieli (59)"2,452,000""1,164,400"00000"506,479""506,479""506,479"020.66%
DAS(ONG)68.02.50.50"1,800,000""800,000""293,545""293,545""293,545"016.31%
DAS (4%)68.02.50.50"98,000""70,000""18,022""18,022""18,022"018.39%
crese68.02.11"95,400""45,400""24,339""24,339""24,339"025.51%
Asistenti handic.68.02.05.02"458,600""249,000""170,573""170,573""170,573"037.19%
Imprumuturi (80)#DIV/0!
Rambursari (81)#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-45,228""-45,228""-45,228"
Din total capitol:
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02"32,397,600""15,749,000"00000"14,764,570""14,764,570""14,610,754""153,816"45.10%
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.0600000000000
Creşe68.02.11"4,176,400""2,085,400"000TOTAL 68"1,884,602""1,884,602""1,535,868""348,734"36.77%
Ajutor social68.02.15.01"50,000""32,000"00000"37,232""37,232""8,845""28,387"17.69%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"7,488,000""4,280,000"00000"3,498,217""3,498,217""3,259,845""238,372"43.53%
Plati anii precedenti (84)"-45,228""-45,228""-45,228"
CAP.70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICATOTAL"18,127,593""11,279,000"00000"13,222,296""13,222,296""8,205,481""5,016,815"45.27%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"15,329,593""9,511,000"00000"10,443,256""10,443,256""6,936,454""3,506,802"45.25%
Iluminat public70.02.06"7,200,000""4,000,000""4,782,128""4,782,128""3,516,509""1,265,619"48.84%
Alte cheltuieli materiale curente70.02.50"8,129,593""5,511,000""5,661,128""5,661,128""3,419,945""2,241,183"42.07%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Transferuri catre institutii publice (Serviciul Siguranta Traficului)70.02.500#DIV/0!
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit70.02.03.300#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59) Casa satmareana70.02.500#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81) - ISPA70.02.05.01"2,798,000""1,768,000""2,798,000""2,798,000""1,287,987""1,510,013"46.03%
Plati anii precedenti (84)"-18,960""-18,960""-18,960"
Din total capitol:
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.3000000000000
Alimentare cu apa70.02.05.01"2,798,000""1,768,000"000TOTAL 70"2,798,000""2,798,000""1,287,987""1,510,013"46.03%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"7,200,000""4,000,000"00000"4,782,128""4,782,128""3,516,509""1,265,619"48.84%
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"8,129,593""5,511,000"00000"5,661,128""5,661,128""3,419,945""2,241,183"42.07%
Plati anii precedenti (84)000000"-18,960""-18,960""-18,960"
CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUITOTAL"7,545,000""5,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"#VALUE!0"7,545,000""7,545,000""3,054,158""4,490,842"40.48%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)74.02.05.01"7,545,000""5,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 74"7,545,000""7,545,000""3,054,158""4,490,842"40.48%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"10,927,593"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"7,545,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"7,545,000"
Salubritate74.02.05.01"7,545,000""5,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 740"7,545,000""7,545,000""3,054,158""4,490,842"40.48%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.83.02 AGRICULTURATOTAL"800,000""600,000""200,000""200,000"0#VALUE!0"742,198""742,198""452,188""290,010"56.52%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)83.02.03.30"800,000""600,000""200,000""200,000"TOTAL 83"742,198""742,198""452,188""290,010"56.52%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"7,545,000"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"800,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"800,000"
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30"800,000""600,000""200,000""200,000"0TOTAL 830"742,198""742,198""452,188""290,010"56.52%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.84.02 TRANSPORTURITOTAL"47,735,297""25,034,200"00000"45,416,346""45,416,346""17,336,414""28,079,932"36.32%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)84.02.03.03"23,550,000""11,190,000""21,231,049""21,231,049""7,378,981""13,852,068"31.33%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)84.02.03.02"14,283,297""7,500,000""14,283,297""14,283,297""5,532,433""8,750,864"38.73%
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)0#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81)84.02.03.03"9,902,000""6,344,200""9,902,000""9,902,000""4,425,000""5,477,000"44.69%
Plati anii precedenti (84)00
Din total capitol:
Transport în comun84.02.03.02"14,283,297""7,500,000"000TOTAL 84"14,283,297""14,283,297""5,532,433""8,750,864"38.73%
Strazi 84.02.03.03"33,452,000""17,534,200"00000"31,133,049""31,133,049""11,803,981""19,329,068"35.29%
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500FUNCTIONAL"47,735,297"
Plati anii precedenti (84)000
CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICETOTAL00"6,300""6,300""20,600"#VALUE!00000
Cheltuieli de personal (10)0ECONOMIC"14,283,297"
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)0FUNCTIONAL0
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)"6,300""6,300""20,600"TOTAL 870
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC0
Alte actiuni economice87.02.500"6,300""6,300""20,600"TOTAL 8700000
Plati anii precedenti (84)000
"TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% realizari/
prevederi anuale"
Cheltuieli de personal (10)"60,361,000""33,307,261""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""45,643,593""45,643,593""28,829,763""16,813,830"47.76%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"83,663,868""50,777,977""4,942,700""4,922,700""3,493,800"#VALUE!"3,309,000""61,783,320""61,783,320""33,696,595""28,086,725"40.28%
Dobanzi (30)"3,238,000""2,838,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 550"3,238,000""3,238,000""1,351,806""1,886,194"41.75%
Subventii (40)"14,283,297""7,500,000"00000"14,283,297""14,283,297""5,532,433""8,750,864"38.73%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)"10,000""10,000"000000000
Tranferuri curente intre unitati (51)"15,787,000""10,947,450"00000"15,787,000""15,787,000""7,923,250""7,863,750"50.19%
Alte transferuri (55)"189,000""107,000"00000"107,000""107,000""107,000"056.61%
Asistenta sociala (57)"21,532,500""10,671,904"00000"9,648,206""9,648,206""9,619,819""28,387"44.68%
Alte cheltuieli (59)"4,349,000""2,572,028""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""1,654,011""1,654,011""1,417,419""236,592"32.59%
Imprumuturi (80)
Rambursari (81)"12,700,000""8,112,200"00000"12,700,000""12,700,000""5,712,987""6,987,013"44.98%
Plati anii precedenti (84)0000000"-228,081""-228,081""-228,081"0
TOTAL GENERAL"216,113,665""126,843,820""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""164,616,346""164,616,346""93,962,991""70,653,355"43.48%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"corelatie
functional""215,492,290""126,231,945""8,770,700""6,640,700""5,903,800"#VALUE!"3,609,000""163,946,671""163,946,671""93,364,316""70,582,355"
diferente"621,375""611,875"00000"669,675""669,675""598,675""71,000"
"Președinte de ședință,""Secretar general,"
Gáti ŞtefanTOTAL FUNCTIONARE"60,567,297"
TOTAL GENERAL"60,567,297"
TITLUANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
Cheltuieli de personal (10)"35,433,000""33,033,000""800,000""800,000""800,000"
Cheltuieli cu bunuri si servicii (20)"64,137,177""50,777,977""4,942,700""4,922,700""3,493,800"
Dobanzi (30)"7,498,000""2,838,000""2,730,000""620,000""1,310,000"
Subventii (40)"7,500,000""7,500,000"000
Tranferuri curente intre unitati (51)"10,947,450""10,947,450"000
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)"10,671,904""10,671,904"000
Alte cheltuieli (59)"3,369,728""2,436,528""306,300""306,300""320,600"
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)"8,112,200""8,112,200"000
Plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE FUNCTIONARE"147,669,459""126,317,059""8,779,000""6,649,000""5,924,400"
Gáti ŞtefanMihaela Maria Racolţa

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL BUGETANEXA nr. 2.1 la HCL nr. 115/30.07.2020
CONTUL DE EXECUTIE AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 iunie 2020
leilei
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
123456=3-55/1
Cap.51.02 Autoritati publiceTOTAL"2,598,700""1,267,800""700,000""436,322""160,000""924,835""924,835""510,745""414,090"19.65%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)"2,178,700""847,800""806,945""806,945""494,156""312,789"22.68%
*cheltuieli de capital (70)51.02.01.03"420,000""420,000""700,000""436,322""160,000""117,890""117,890""16,589""101,301"3.95%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Autoritati executive51.02.01.03"2,598,700""1,267,800""700,000""436,322""160,000""924,835""924,835""510,745""414,090"19.65%
Cap.54.02 Alte servicii publiceTOTAL00"6,000"000000
*transferuri de capital (51)54.02.1000
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN (56)00
*cheltuieli de capital (70)00"6,000"0000
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Servicii publice de evidenta a persoanei 54.02.1000"6,000"000000
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationalaTOTAL"617,900""385,200"000"231,939""231,939""229,679""2,260"37.17%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)61.02.50"252,300""33,200""2,260""2,260""2,260"0.00%
*cheltuieli de capital (70)"365,600""352,000"000"229,679""229,679""229,679"062.82%
61.02.03.04"251,600""238,000""229,679""229,679""229,679"091.29%
61.02.05"114,000""114,000"00000.00%
61.02.500
0
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
TOTAL
Politia Comunitara61.02.03.04"251,600""238,000"000"229,679""229,679""229,679"091.29%
Protectie civila61.02.05"114,000""114,000"00000000.00%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.50"252,300""33,200"000"2,260""2,260"0"2,260"0.00%
Cap.65.02 InvatamantTOTAL"8,226,930""4,905,188"000"6,298,479""6,298,479""862,844""5,435,635"10.49%
*transferuri de capital (51)000
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN - cadru financiar 2014-2020 (58)TOTAL"3,711,900""1,674,895"000"3,375,408""3,375,408""99,137""3,276,271"2.67%
65.02.03.01"3,502,400""1,528,395"00.00%
65.02.03.02"63,000"0.00%
65.02.04.02"146,500""146,500"0.00%
*cheltuieli de capital (70)"4,515,030""3,230,293"000"2,923,071""2,923,071""763,707""2,159,364"16.91%
65.02.03.01"529,139""529,139"00.00%
65.02.03.020
65.02.04.01"128,200""128,200"000.00%
65.02.04.02"735,829""572,954"0.00%
65.02.50"3,121,862""2,000,000"000.00%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Invatamant prescolar65.02.03.01"4,031,539""2,057,534"000"3,374,908""3,374,908""98,637""3,276,271"2.45%
Invatamant primar65.02.03.02"63,000"000000.00%
Invatamant gimnazial65.02.04.01"191,200""128,200"000"71,197""71,197""71,197"037.24%
Invatamant liceal65.02.04.02"882,329""719,454"000"51,121""51,121""51,121"05.79%
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"3,121,862""2,000,000"000"2,801,253""2,801,253""641,889""2,159,364"20.56%
Cap.66.02 SanatateTOTAL"300,000""300,000""400,000"00"300,000""300,000""189,567""110,433"63.19%
*transferuri de capital (51)66.02.50.50"300,000""300,000""400,000""300,000""300,000""189,567""110,433"63.19%
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN (56)000
*cheltuieli de capital (70)00
*plati anii precedenti (84)00
Din total capitol
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"300,000""300,000""400,000"00"300,000""300,000""189,567""110,433"63.19%
"Cap.67.02 Cultura, recreere, religie"TOTAL"10,610,200""5,991,368""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,707,807""7,707,807""35,881""7,671,926"0.34%
*transferuri de capital (51)67.02.03.040
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"10,020,200""5,491,368""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,707,707""7,707,707""35,781""7,671,926"0.36%
67.02.03.04"978,000""392,668"0.00%
67.02.50"9,042,200""5,098,700""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,707,707""7,707,707""35,781""7,671,926"0.40%
*cheltuieli de capital (70)"590,000""500,000"00010010010000.02%
67.02.05.0100
67.02.03.0400
67.02.50"590,000""500,000"10010010000.02%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"978,000""392,668"00000000.00%
Sport67.02.05.010000000000.00%
"Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50"9,632,200""5,598,700""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,707,807""7,707,807""35,881""7,671,926"0.02%
Cap.68.02 Asigurari si asistenta socialaTOTAL"1,702,704""377,204"000"1,563,634""1,563,634""166,779""1,563,634"9.79%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"2,136,500""811,000"000"2,071,434""2,071,434""166,779""1,904,655"7.81%
68.02.50.50"1,628,700""303,200""1,563,634""1,563,634""1,563,634"0.00%
68.02.04"507,800""507,800""507,800""507,800""166,779""341,021"32.84%
*cheltuieli de capital (70)68.02.50.50"74,004""74,004"00.00%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"507,800""507,800"000"507,800""507,800""166,779"32.84%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"1,702,704""377,204"000"1,563,634""1,563,634"0"1,563,634"0.00%
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica"TOTAL"20,961,450""11,269,405""500,000""600,000""306,000""5,275,052""5,275,052""2,154,602""3,120,450"10.28%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)0
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)total"8,536,600""3,234,082"000"2,242,994""2,242,994""48,100""2,194,894"0.56%
70.02.05.010#DIV/0!
70.02.03.30"6,115,800""2,173,282""7,354""7,354""7,354"0.00%
70.02.50"2,420,800""1,060,800""2,235,640""2,235,640""48,100""2,187,540"1.99%
*cheltuieli de capital (70) din care:total"12,424,850""8,035,323""500,000""600,000""306,000""3,032,058""3,032,058""2,106,502""925,556"16.95%
70.02.05.01"3,022,341""2,000,000""253,707""253,707""253,707"08.39%
70.02.03.30000
70.02.06"2,177,823""2,010,323""1,503,890""1,503,890""1,503,890"069.05%
70.02.50"7,224,686""4,025,000""500,000""600,000""306,000""1,274,461""1,274,461""348,905""925,556"4.83%
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
Alimentare cu apa70.02.05.01"3,022,341""2,000,000"000"253,707""253,707""253,707"08.39%
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.30"6,115,800""2,173,282"000"7,354""7,354"0"7,354"0.00%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"2,177,823""2,010,323"000"1,503,890""1,503,890""1,503,890"069.05%
"Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"70.02.50"9,645,486""5,085,800""500,000""600,000""306,000""3,510,101""3,510,101""397,005""3,113,096"6.82%
*plati anii precedenti (84)
Cap.74.02 Protectia mediuluiTOTAL000000000#DIV/0!
*cheltuieli de capital (70) total000000000#DIV/0!
74.02.03#DIV/0!
74.02.060
Din total capitol
Reducerea si controlul poluarii74.02.030000000#DIV/0!
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.060000000000
*plati anii precedenti (84)
Cap.84.02 TransporturiTOTAL"69,450,780""45,740,903""1,200,000""1,354,600""500,000""64,518,693""64,518,693""1,102,534""63,416,159"1.59%
*transferuri de capital (51)"250,000""250,000"00.00%
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"26,615,100""24,456,990"000"25,576,062""25,576,062"0"25,576,062"0.00%
84.02.03.01"935,000""924,000"0.00%
84.02.03.02"25,680,100""23,532,990""25,576,062""25,576,062""25,576,062"0.00%
*cheltuieli de capital (70)TOTAL"42,585,680""21,033,913""1,200,000""1,354,600""500,000""38,942,631""38,942,631""1,102,534""37,840,097"2.59%
84.00.03.01"32,260,500""15,300,000""31,950,110""31,950,110""31,950,110"0.00%
84.02.03.02"3,000""3,000"0.00%
84.02.03.03"5,205,000""3,147,913""1,000,000""1,000,000""500,000""4,065,113""4,065,113""866,165""3,198,948"16.64%
84.02.50"5,117,180""2,583,000""200,000""354,600""2,927,408""2,927,408""236,369""2,691,039"4.62%
*plati anii precedenti (84)000
Din total capitol
Drumuri si poduri84.02.03.01"33,195,500""16,224,000"000"31,950,110""31,950,110"0"31,950,110"0.00%
Transport in comun84.02.03.02"25,933,100""23,785,990"000"25,576,062""25,576,062"0"25,576,062"0.00%
Strazi84.02.03.03"5,205,000""3,147,913""1,000,000""1,000,000""500,000""4,065,113""4,065,113""866,165""3,198,948"16.64%
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor84.02.50"5,117,180""2,583,000""200,000""354,600"0"2,927,408""2,927,408""236,369""2,691,039"4.62%
*plati anii precedenti (84)
"TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
*transferuri de capital (51.02)"550,000""550,000""400,000"00"300,000""300,000""189,567""110,433"34.47%
*transferuri interne (55.01)000000000
*proiecte FEN (56)
proiecte FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (58)"53,451,300""36,549,335""1,437,004""1,437,005""1,437,004""41,782,810""41,782,810""843,953""40,938,857"1.58%
*cheltuieli de capital (70)"60,975,164""33,645,533""2,406,000""2,390,922""966,000""45,245,429""45,245,429""4,219,111""41,026,318"6.92%
*plati anii precedenti (84)ANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
*transferuri de capital (51.02)"950,000""550,000""400,000"00
*transferuri interne (55.01)00000
*proiecte FEN (56)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
*cheltuieli de capital (70)"39,056,455""33,293,533""2,406,000""2,390,922""966,000"
*plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
plati din anii precedenti (84)000
TOTAL GENERAL"114,976,464""70,744,868""4,243,004""3,827,927""2,403,004""87,328,239""87,328,239""5,252,631""82,075,608"4.57%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
corelatie
functional"88,535,564""46,451,078""4,237,004""3,827,927""2,403,004""61,244,377""61,244,377""5,085,852""56,158,525"3
"Secretar general,"
"Președinte de ședință,"Mihaela Maria Racolţa
Gáti Ştefan

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare

Anexa 3


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

aprobate la finele

perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4,905,000

3,257,531

2,709,181

2,709,181

2,703,656

5,525

2,709,181

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)

01F

4,905,000

3,257,531

2,713,714

2,713,714

2,708,189

5,525

2,713,714

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 Ia10.03)

10

555,000

274,261

229,593

229,593

229,593

229,593

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

542,850

268,211

224,542

224,542

224,542

224,542

Salarii de baza

100101

502,071

247,826

210,005

210,005

210,005

210,005

Alte sporuri

100106

7,134

3,610

3,488

3,488

3,488

3,488

Indemnizații de delegare

100113

500

500

Indemnizații de hrana

100117

33,145

16,275

11,049

11,049

11,049

11,049

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

12,150

6,050

5,051

5,051

5,051

5,051

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

12,150

6,050

5,051

5,051

5,051

5,051

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4,350,000

2,983,270

2,484,121

2,484,121

2,478,596

5,525

2,484,121

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

3,694,340

2,442,970

2,073,590

2,073,590

2,071,030

2,560

2,073,590

Furnituri de birou

200101

400

400

400

400

400

400

Materiale pentru curățenie

200102

500

200

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

2,110

1,810

938

938

852

86

938

Apa, canal si salubritate

200104

29C

170

134

134

119

15

134

Transport

200107

177,260

110,460

59.441

59,441

59,441

59,441

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1.300

700

690

690

690

690

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1

3,464,400

2,300,000

1,992,578

1,992,578

1,990,519

2,059

1,992,578

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

48,080

29,230

19,409

19,409

19,409

19,409

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

29,760

8,700

4,465

4,465

4,465

4,465

Hrana pentru oameni

200301

29,760

8,700

4,465

4,465

4,465

4,465

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

6,600

5,400

1,176

1,176

1,126

50

1,176

Medicamente

200401

3,100

2,600

50

50

___________50

50

Materiale sanitare

200402

3,500

2,800

1,126

1,126

1,126

1,126

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

30,900

30,900

Uniforme si echipament

200501

30,000

30,000

Alte obiecte de inventar

200530

900

900

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

2,800

2,600

1,480

1,480

1,480

1,480

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

2,800

2,600

1,480

1,480

1,480

1,480

Pregătire profesionala

2013

1,100

1,100

Protecția muncii

2014

300

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

584,200

491,600

403,410

403,410

400,495

2,915

403,410

Chirii

203004

229,800

146,200

99,335

99,335

99,335

99,335

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

354,400

345,400

304,075

304,075

301,160

2,915

304,075

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-4,533

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-4,533

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-4,533

-4,533

-4,533

-4,533

84

-4,533

-4,533

-4,533

-4,533

A. CHELTUIELILE CURENTE

(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

4,905,000

3,257,531

2,713,714

2,713,714

2,708,189

5,525

2,713,714

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-4,533

-4,533

-4,533

-4,533

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele înscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit” sa nu fie raportate sume.

Director,Contabil sef,

Dallos Magdolna Silvia

POLITIA LOCALĂ SATU MARE Nr. 2497/09.07.2020


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 61.02.03. POLIȚIA LOCALĂ Subcapitol

la data de 30.06.2020


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite angaj

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamen legale

Plati efectuate

\ngajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

ANUALE

TRIM. II

A.

B.

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+85)

9.711.600

6.620.000

6.358.420

6.358.420

4.755.330

1.603.090

4.504.955

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59))

9.460.000

6.382.000

6.128.741

6.128.741

4.525.651

1.603.090

4.504.955

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01+10.02+10.03)

10

8.700.000

5.735.000

5.735.000

5.735.000

4.132.984

1.602.016

4.191.077

Cheltuieli salariate in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

10,01

7.980.000

5.300.000

5.300.000

5.300.000

3.835.134

1.464.866

3.891.558

Salarii de baza

10.01.01

7.500.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

3.648.763

1.351.237

3.705.844

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

470.000

290.000

290.000

290.000

185.190

104.810

185.674

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

500

500

500

500

500

Indemnizații de delegare

10.01.13

500

500

500

500

40

460

40

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9.000

9.000

9.000

9.000

1.141

7.859

Cheltuieli salariale in natura

10,02

550.000

335.000

335.000

335.000

211.889

123.111

212.399

Tichete de masa

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

550.000

335.000

335.000

335.000

211.889

123.111

212.399

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vaucere vacanta

10,02,06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10,03

170.000

100.000

100.000

100.000

85.961

14.039

87.120

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pt acc. de munca si boli prof

10.03.04

Prime de asig viata plătite de angajator pt angajati

10.03.05

Contribuții pt concedii si indemniz

10.03.06

CAM

10,03,07

170.000

100.000

100.000

100.000

85.961

14.039

87.120

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

760.000

647.000

393.741

393.741

392.667

1.074

313.878

Bunuri si servicii

20,01

457.500

379.500

285.657

285.657

285.297

360

196.033

Furnituri de birou

20.01.01

15.000

10.000

4.239

4.239

4.239

5.785

Materiale pt curățenie

20.01.02

1.500

1.000

335

335

335

613

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

29.000

19.000

15.212

15.212

15.212

15.212

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.000

5.000

2.170

2.170

2.170

2.170

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

140.000

140.000

136.813

136.813

136.813

39.959

Piese de schimb

20.01.06

6.500

5.000

1.518

1.518

1.518

6.600

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29.000

24.000

12.187

12.187

12.187

12.543

Materiale si prestări de serv, cu caracter funcțional

20.01.09

230.000

175.000

113.049

113.049

112.689

113.079

Alte bunuri si servicii pt întreținere si funcționare

20.01.30

500

500

134

134

134

72

Reparatii curente

20,02

50.000

35.000

7.217

7.217

7.217

7.217

Hrana

20,03

Hrana pt oameni

20.03.01

Hrana pt animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20,04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

170.000

150.000

82.749

82.749

82.035

714

93.627

Uniforme si echipament

20.05.01

90.000

70.000

15.924

15.924

15.210

714

91.584

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.000

80.000

66.825

66.825

66.825

2.043

Deplasări, detasari, transferări

20,06

6.000

6.000

164

164

164

0

164

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

3.000

3.000

164

164

164

164

Deplasări in străinătate

20.06.02

3.000

3.000

0

0

Materiale de laborator

20,09

Cercetare - dezvoltare

20,10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20,11

300

300

0

0

Consultanta si expertiza

20,12

Pregătire profesionala

20,13

10.000

10.000

0

0

Protecția muncii

20,14

30.000

30.000

10.994

10.994

10.994

9.877

Muniție, furnituri si armament de natura act. Fixe pt armata

20,15

6.000

6.000

0

0

Studii si cercetări

20,16

Plati pt finant. Patrimoniului genetic al animalelor

20,18

Contrib ale admin publice locale la realiz unor lucrări si servicii

20,19

Reabilitare infrastructura progr. Inundatii pt autoritati publice loc

20,20

Meteorologie

20,21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20,24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intere:

20,25

17.000

17.000

960

960

960

960

Alte cheltuieli

20,30

13.200

13.200

6.000

6.000

6.000

6.000

Reclama si publicitate

20.30.01

700

700

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9.000

9.000

3.482

3.482

3.482

3.482

Chirii

20.30.04

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

20.30.07

Fondul Primului ministru

20.30.08

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.500

3.500

2.518

2.518

2.518

2.518

TITLUL III DOBÂNZI

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30,01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30,02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credi

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi

30,03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statlui

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei stătu

30.03.04

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII

40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40,03

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județe

50,04

TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITATI ALE ADMINISTRAT

51

Transferuri curente

51,01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelo

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala p

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea

51.01.24

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

A.Transferuri interne

55,01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de ;

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente interne

55.01.18

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA

57

Asigurări sociale

57,01

Ajutoare sociale

57,02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

Burse

59,01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59,02

Asociatii si fundatii

59,11

Susținerea cultelor

59,12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59,15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251.600

238.000

229.679

229.679

229.679

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

251.600

238.000

229.679

229.679

229.679

0

Active fixe

71,01

251.600

238.000

229.679

229.679

229.679

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

133.600

120.000

119.235

119.235

119.235

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01.30

118.000

118.000

110.444

110.444

110.444

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

Active financiare

72,01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

împrumuturi pt instituții si servicii publice

80,03

Fondul de rulment pt acoperirea golurilor temporare de casa

80,08

Alte imprumuturi

80,30

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

Rambursări de credite externe

81,01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credit

81.01.01

Rambursări de credite externe garantate si directe subimprum

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne

81,02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursați de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Venituri âpiLprecedenti

85,01

DIRECTOR ECONOMIC,

* DIRECTOR GENERAL, V \  /


lccaIă SATU MĂRE


re


Pădure;


ia


DAS


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

581,804

581,80^

49,763,679

25,589,079

23,489,631

23,489,631

22,326,746

1,162,885

23,405,472

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

49,181,875

25,007,275

22,981,831

22,981,831

22,159,966

821,865

23,225,752

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

49,181,875

25,007,275

23,027,059

23,027,059

22,205,194

821,865

23,225,752

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

23,316,000

11,894,000

11,894,000

11,894,000

11,079,135

814,865

11,097,118

Cheltuieli salariate in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

22,785,500

11,605,500

11,605,500

11,605,500

10,835,133

770,367

10,857,186

Salarii de baza

100101

22,098,500

11,238,500

11,238,500

11,238,500

10,549,242

689,258

10,571,295

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Indemnizații de delegare

100113

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Indemnizații de hrana

100117

684,000

365,000

365,000

365,000

285,891

79,109

285,891

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

1002

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

-2,900

Tichete de vacanta

100206

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

-2,900

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

529,000

287,000

287,000

287,000

244,002

42,998

242,832

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

529,000

287,000

287,000

287,000

244,002

42,998

242,832

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

2,288,875

1,643,875

1,304,920

1,304,920

1,304,920

2,243,194

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1,093,000

660,000

455,159

455,159

455,155

457,827

Furnituri de birou

200101

23,000

10,000

5,036

5,036

5,036

5,176

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale pentru curățenie

200102

59,000

33,000

15,033

15,033

15,033

19,491

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

255,000

170,000

144,568

144,568

144,568

142,067

Apa, canal si salubritate

200104

61,000

47,000

26,337

26,337

26,337

26,337

Carburanți si lubrifiant!

200105

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

4,781

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

45,000

26,000

13,666

13,666

13,666

16,702

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

326,000

210,000

153,556

153,556

153,556

153,556

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

314,000

154,000

86,963

86,963

86,963

89,717

Reparatii curente

2002

36,000

31,000

23,875

23,875

23,875

23,875

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

284,000

157,000

112,872

112,872

112,872

231,797

Hrana pentru oameni

200301

284,000

157,000

112,872

112,872

112,872

231,797

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

165,000

141,000

106,567

106,567

106,567

122,256

Medicamente

200401

36,000

14,000

3,698

3,698

3,698

3,698

Materiale sanitare

200402

105,000

103,000

88,196

88,196

88,196

102,470

Dezinfectanti

200404

24,000

24,000

14,673

14,673

14,673

16,088

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

2005

65,000

35,000

9,047

9,047

9,047

8,114

Uniforme si echipament

200501

25,000

Alte obiecte de inventar

200530

40,000

35,000

9,047

9,047

9,047

8,114

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

12,000

4,000

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

12,000

4,000

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10,000

3,640

Pregătire profesionala

2013

8,000

3,000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

615,875

612,875

597,400

597,400

597,40C

1,395,685

Reclama si publicitate

203001

8,000

7,000

Protocol si reprezentare

203002

7,000

5,000

2,018

2,018

2,015

2,018

Prime de asigurare non-viata

203003

7,000

7,000

1,507

1,507

1,507

2,097

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

593,875

593,875

593,875

593,875

593,875

1,391,570

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21,100,000

10,292,000

9,310,814

9,310,814

9,303,814

7.00C

9,367,961

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

21,100,000

10,292,000

9,310,814

9,310,814

9,303,814

7,00C

9,367,961

Ajutoare sociale in numerar

570201

21,100,000

10,292,000

9,310,814

9,310,814

9,303,814

7.00C

9,367,961

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59

2,477,000

1,177,400

517,325

517,325

517,325

517,479

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

Asociatii si fundatii

5911

1,800,000

800,000

293,545

293,545

293,545

293,545

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

677,000

377,400

223,780

223,780

223,780

223,934

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-45,228

-45,228

-45,228

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-45,228

-45,228

-45,228

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-45,228

-45,228

-45,228

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

581,804

581,80^

581,804

581,804

507,800

507,800

166,780

341,020

179,720

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

507,800

507,80C

507,800

507,800

507,800

507,800

166,780

341,020

153,546

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la

58.02.03)

5802

507,800

507,80C

507,800

507,800

507,800

507,800

166,780

341,020

153,546

Finanțarea naționala

580201

76,200

76,200

76,200

76,200

76,200

76,200

25,018

51,182

23,032

Finanțarea externa nerambursabila

580202

431,600

431.60C

431,600

431,600

431,600

431,600

141,762

289,838

130,514

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

74,004

74,004

74,004

74,004

26,174

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74,004

74,004

74,004

74,004

26,174

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

74,004

74,004

74,004

74,004

26,174

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

9,792

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

23,000

23.00C

23,000

23,000

Alte active fixe

710130

51,004

51,00^

51,004

51,004

16,382

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii NOTA: Sumele înscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției


BALAJ


iRIAN IOANConducătorul compartimentului financiar-contabil POLGAR CORNELIAADMINISTR.PIATA


Anexai


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.06.2020 — ADMINISTR.PIATA

(lei)

Page 1 of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

8.310.500,00

5.893.000,00

5.405.323,00

1.097.961,00

4.307.362,00

4.520.578,00

884.745,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

7.414.980,00

5.083.000,00

5.371.280,00

1.097.961,00

4.273.319.00

4.486.535,00

884.745,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

7.414.980,00

5.083.000,00

5.371.280,00

1.097.961,00

4.273.319,00

4.486.535,00

884.745,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

7.414.980,00

5.083.000,00

5.371.280,00

1.097.961,00

4.273.319,00

4.486.535,00

884.745,00

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

931.000,00

520.500,00

777.738,00

393.627,00

384.111,00

364.908,00

412.830,00

11

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

930.000,00

520.000,00

777.738,00

393.627,00

384.111,00

364.908,00

412.830,00

12

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

930.000,00

520.000,00

777.738,00

393.627,00

384.111,00

364.908,00

412.830,00

13

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30100530

930.000,00

520.000,00

777.738,00

393.627,00

384.111,00

364.908,00

412.830,00

19

Venituri din dobânzi

3110

1.000,00

500,00

20

Alte venituri din dobânzi

311003

1.000,00

500,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

6.483.980,00

4.562.500,00

4.593.542,00

704.334,00

3.889.208,00

4.121.627,00

471.915,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

7.374.500,00

5.370.000,00

4.460.758,00

537.507,00

3.923.251,00

4.155.670,00

305.088,00

24

Venituri din prestări de servicii

331008

5.429.000,00

4.000.000,00

3.477.684,00

249.907,00

3.227.777.00

3.172.596,00

305.088,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1.945.500,00

1.370.000,00

983.074,00

287.600,00

695.474,00

983.074,00

39

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

5.000,00

2.500,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

40

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

5.000,00

2.500,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

44

Transferuri voluntare, altele decât

subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-895.520,00

-810.000,00

-34.043,00

-34.043,00

-34.043,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-895.520,00

-810.000,00

-34.043,00

-34.043,00

-34.043,00

68

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

895.520,00

810.000,00

34.043,00

34.043,00

34.043,00

69

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

895.520,00

810.000,00

34.043,00

34.043,00

34.043,00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât Incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

70

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

895.520,00

810.000,00

34.043,00

34.043,00

34.043.00

71

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

895.520,00

810.000,00

34.043,00

34.043,00

34.043,00

72

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

3710

895.520,00

810.000,00

34.043,00

34.043,00

34.043,00

73

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

895.520,00

810.000,00

34.043,00

34.043,00

34.043,00

Conducătorul instituției
Conducătorul compartiment financiar contabil


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__-BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

LA DATA 30.06.2020 — ADMINISTR.PIATA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

895.520

895.520

10.134.610

6.893.000

6.893.000

3.909.587

3.909.587

3.600.962

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

9.239.090

6.083.000

6.083.000

3.871.032

3.871.032

3.424.514

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

9.239.090

6.083.000

6.083.000

3.886.406

3.886.406

3.424.514

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01 la 10.03)

10

5.383.000

3.299.200

3.299.200

2.402.301

2.402.301

2.420.815

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

5.118.000

3.074.200

3.074.200

2.365.201

2.365.201

2.367.930

6

Salarii de baza

100101

3.900.000

2.250.000

2.250.000

1.773.291

1.773.291

1.781.806

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

420.000

316.000

316.000

180.961

180.961

182.779

10

Alte sporuri

100106

10.000

6.000

6.000

3.044

3.044

3.067

17

Drepturi de delegare

100113

3.000

2.200

2.200

21

Indemnizații de hrana

100117

380.000

220.000

220.000

180.370

180.370

179.904

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

405.000

280.000

280.000

227.535

227.535

220.374

24

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

165.000

165.000

165.000

30

Vouchere de vacanta

100206

165.000

165.000

165.000

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

100.000

60.000

60.000

37.100

37.100

52.885

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

100.000

60.000

60.000

37.100

37.100

52.885

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.731.602

2.718.122

2.718.120

1.422.515

1.422.515

942.109

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.943.480

1.271.000

1.271.000

615.533

615.533

645.910

43

Furnituri de birou

200101

24.000

18.000

18.000

4.286

4.286

3.830

44

Materiale pentru curățenie

200102

40.000

30.000

30.000

19.570

19.570

19.570

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

340.000

200.000

200.000

165.744

165.744

165.744

46

Apa, canal si salubritate

200104

530.000

300.000

300.000

186.907

186.907

224.881

47

Carburanți si lubrefiantix

200105

80.000

60.000

60.000

2.250

2.250

16.924

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

48

Piese de schimb

200106

85.000

60.000

60.000

17.028

17.028

________14.709

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

85.000

50.000

50.000

36.893

36.893

________32.920

52

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

759.480

553.000

553.000

182.855

182.855

167.332

53

Reparatii curente

2002

750.122

650.122

650.120

275.508

275.508

275.508

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

108.000

96.000

96.000

30.913

30.913

63

Uniforme si echipament

200501

41.000

36.000

36.000

4.725

4.725

65

Alte obiecte de inventar

200530

67.000

60.000

60.000

26.188

26.188

66

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

21.000

16.000

16.000

4.274

4.274

4.274

67

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

21.000

16.000

16.000

4.274

4.274

4.274

71

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

6.000

6.000

6.000

2.575

2.575

2.575

73

Pregătire profesionala

2013

24.000

20.000

20.000

274

274

274

83

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

3.000

3.000

3.000

362

362

362

85

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

3.000

3.000

3.000

362

362

362

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

876.000

656.000

656.000

493.076

493.076

13.206

89

Reclama si publicitate

203001

5.000

4.000

4.000

990

990

990

91

Prime de asigurare non-viata

203003

16.000

12.000

12.000

6.735

6.735

6.735

92

Chirii

203004

40.000

25.000

25.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

815.000

615.000

615.000

485.351

485.351

5.481

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

124.488

65.678

65.680

61.590

61.590

61.590

173

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

124.488

65.678

65.680

61.590

61.590

61.590

191

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

-15.374

-15.374

192

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-15.374

-15.374

193

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8501

-15.374

-15.374

194

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

850101

-15.374

-15.374

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

895.520

895.520

895.52C

810.000

810.00C

I            38.555

38.555

176.448

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

895.520

895.520

895.52C

810.000

810.00C

)            38.555

38.555

176.448

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

895.520

895.520

895.52C

810.000

810.00C

)            38.555

38.555

176.448

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

895.520

895.520

895.520

810.000

810.000

38.555

38.555

176.448

340

Construcții

710101

670.000

670.000

670.000

625.480

625.480

93.821

341

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

41.000

41.000

41.000

40.325

342

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

151.000

151.000

151.000

151.000

151.000

17.030

17.030

20.854

343

Alte active fixe

710130

33.520

33.520

33.520

33.520

33.520

21.525

21.525

21.448

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabil
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 3 of 3


SANITAR-F


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 30.06.2020 — SANITAR-F

(lei)


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele oer oaaei de rano'tare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

• 293.000,00

625 000.00

500.000.00

500.000.00

500.000,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

t 293.000.00

625 000.00

500.000,00

500.000.00

500.000,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

-.293.000.00

626 000.00

500.000,00

500.000.00

500.000,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

* 293.000.00

626 300.00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

! 293 000.00

625 000.00

500.000,00

500.000 00

500.000,00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

1 293 000.00

625 000.00

500.000,00

500.000.00

500.000,00

209

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

• 293.000.00

625 OCO.OC

500.000,00

500.000.00

500.000,00

210

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

• 293.000.00

625.000.00

500.000.00

500.000.00

500.000.00

216

C.VENITURI NEFISCALE(cod 30.13+00.14)

Y0012

• 293.000.00

625 000.00

500.000,00

500.000.0C>

500.000.00

228

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10-34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

• 293.000.00

625 000.00

500.000.00

500.000.00

500.000,00

229

Venituri din prestar; de servicii si alte activitati(cod

Y3310

: .293.000,00

625 000.00

500.000.00

500.000,00

500.000.00

230

Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

• .293.000.00

625.000.00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Conducătorul instituției

i\OSOFT-SICO • PRIMĂRIA SATu-MARE


vJrOC .(AAkV


SlaaqLgk AcLa vio

PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 7,4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL LA DATA 30.06.2020 — SANITAR-F

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1.293.000

625.000

462.805

462.805

462.805

462.805

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

1.293.000

625.000

462.805

462.805

462.805

462.805

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

1.293.000

625.000

462.805

462.805

462.805

462.805

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.157.000

557.000

430.551

430.551

430.551

430.551

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.101.000

530.000

421.077

421.077

421.077

421.077

6

Salarii de baza

100101

265.000

125.000

93.507

93.507

93.507

93.507

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

131.000

63.000

28.505

28.505

28.505

28.505

15

Fond aferent platii cu ora

100111

668.000

325.000

299.065

299.065

299.065

299.065

21

Indemnizații de hrana

100117

21.000

9.000

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

16.000

8.000

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

56.000

27.000

9.474

9.474

9.474

9.474

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

56.000

27.000

9.474

9.474

9.474

9.474

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

136.000

68.000

32.254

32.254

32.254

32.254

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

92.000

46.000

24.830

24.830

24.830

24.830

43

Furnituri de birou

200101

16.000

8.518

8.518

8.518

8.518

8.518

44

Materiale pentru curățenie

200102

16.000

7.482

2.081

2.081

2.081

2.081

46

Apa, canal si salubritate

200104

12.000

6.000

214

214

214

214

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

16.000

8.000

2.445

2.445

2.445

2.445

51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

16.000

8.000

6.611

6.611

6.611

6.611

52

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

16.000

8.000

4.961

4.961

4.961

4.961

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

12.000

6.000

424

424

424

424

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

65

Alte obiecte de inventar

200530

12.000

6.000

424

424

424

424

66

Deplasări, detasari, transferări (coc

20.06.C1+20.06.02)

2006

4.000

2.000

67

Deplasări interne, detașau transferări

200601

4.000

2.000

73

Pregătire profesionala

2013

12.000

6.000

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia

20.30 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

16.000

8.000

7.000

7.000

7.000

7.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16.000

8.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil
INOSOFl-SICO • PWARIA SAW-MARE

Page 2 of 2


CASA DE CULTURA


Anexa <E


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 30.06.2020 — CASA DE CULTURA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

3.251.000.00

1 900.000,00

1.098.167,00

1.098.167,00

1 098 167,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

12.000,00

10.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

12.000,00

10.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

12.000,00

10.000.00

8.167.00

8.167,00

8.167,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

12.000,00

10.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

7.000,00

6.000,00

7.767,00

7.767,00

7.767,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

5.000,00

4.000,00

400,00

400,00

400,00

62

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

3.239.000,00

1.890.000.00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

63

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

3.239.000,00

1 890.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

72

Subvenții de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

4310

3.239.000,00

1.890.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

73

Subvenții pentru instituții publice

431009

3.239.000,00

1.890.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

209

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

3.251.000,00

1.900.000,00

1.098.167,00

1.098.167,00

1.098.167,00

210

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

12.000,00

10.000.00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

216

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

12.000,00

10.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

228

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

12.000,00

10.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

229

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

12.000,00

10.000,00

8.167,00

8.167,00

8.167,00

237

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

Y331019

7.000,00

6.000,00

7.767,00

7.767,00

7.767,00

243

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

5.000,00

4.000,00

400,00

400,00

400,00

262

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

3.239.000,00

1.890.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

263

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

Y0018

3.239.000.00

1.890.000,00

1.090.000,0C

1.090.000,00

1.090.000,00

269

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

Y4310

3.239.000.00

1.890.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090 000,00

270

Subvenții pentru instituții publice

Y431009

3.239.000,00

1.890.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 3, 4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670306- CAP 67.10.03.06 - CASE DE CULTURA LA DATA 30.06.2020 — CASA DE CULTURA

Page 1 of 2


(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

3.251.000

1.900.000

582.804

582.804

582.804

582.804

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIDNARE(01+79+85)

3.251.000

1.900.000

582.804

582.804

582.804

582.804

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

3.251.000

1.900.000

582.804

582.804

582.804

582.804

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

419.000

219.000

174.113

174.113

174.113

174.113

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

409.800

214.400

170.438

170.438

170.438

170.438

6

Salarii de baza

100101

359.000

184.000

156.672

156.672

156.672

156.672

15

Fond aferent platii cu ora

100111

20.000

15.000

1.000

1.000

1.000

1.000

21

Indemnizații de hrana

100117

30.800

15.400

12.766

12.766

12.766

12.766

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

9.200

4.600

3.675

3.675

3.675

3.675

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

9.200

4.600

3.675

3.675

3.675

3.675

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.832.000

1.681.000

408.691

408.691

408.691

408.691

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

114.000

52.500

42.319

42.319

42.319

42.319

43

Furnituri de birou

200101

10.000

5.000

1.991

1.991

1.991

1.991

44

Materiale pentru curățenie

200102

18.000

6.500

3.760

3.760

3.760

3.760

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

45.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

46

Apa, canal si salubritate

200104

16.000

8.000

6.641

6.641

6.641

6.641

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

25.000

13.000

9.927

9.927

9.927

9.927

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

2.718.000

1.628.500

366.372

366.372

366.372

366.372

89

Reclama si publicitate

203001

100.000

60.000

21.845

21.845

21.845

21.845

92

Chirii

203004

84.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2.534.000

1.526.500

302.527

302.527

302.527

302.527

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


® INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


Page 2 of 2


TEATRU


Anexa 9


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.06.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

13.773.000,00

9.974.450,00

7.392.678,00

7.392.678,00

7.392.678,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

13.756.000,00

9.957.450,00

7.392.678,00

7.392.578,00

7.392.678,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.208.000,00

900.000,00

559.428,00

559.428,00

559.428,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.208.000,00

900.000,00

559.428,00

559.428,00

559.428,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.208.000,00

900.000,00

559.428,00

559.428,00

559.428,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.225.000,00

917.000,00

559.428,00

559.428,00

559.428,00

30

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

1.025.000,00

767.000,00

414.313,00

414.313,00

414.313,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

200.000,00

150.000,00

145.115,00

145.115,00

145.115,00

44

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-17.000,00

-17.000,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-17.000,00

-17.000,00

55

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

12.548.000,00

9.057.450,00

6.833.250,00

6.833.250,00

6.833.250,00

56

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

12.548.000,00

9.057.450,00

6.833.250,00

6.833.250,00

6.833.250,00

62

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

4310

12.548.000,00

9.057.450,00

6.833.250,00

6.833.250,00

6.833.250,00

63

Subvenții pentru instituții publice

431009

12.548.000,00

9.057.450,00

6.833.250,00

6.833.250,00

6.833.250,00

68

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

17.000,00

17.000,00

69

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

17.000,00

17.000,00

70

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

17.000,00

17.000,00

71

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

17.000,00

17.000,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

72

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

3710

17.000.00

17.000,00

73

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

17.000,00

17.000,00


Conducătorul compartiment financiar contabil

PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]_ - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 30.06.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17.000

17.000

13.773.000

9.974.450

5.906.212

5.906.212

5.906.212

6.189.650

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

13.756.000

9.957.450

5.906.212

5.906.212

5.906.212

6.188.159

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

13.756.000

9.957.450

5.906.212

5.906.212

5.906.212

6.188.159

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

11.008.000

7.911.650

5.101.660

5.101.660

5.101.660

5.346.918

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

10.758.500

7.731.550

4.996.813

4.996.813

4.996.813

5.237.276

6

Salarii de baza

100101

9.253.500

6.647.350

4.439.452

4.439.452

4.439.452

4.652.924

21

Indemnizații de hrana

100117

518.400

374.200

220.348

220.348

220.348

219.999

23

Alte drepturi salariale in bani

100130

986.600

710.000

337.013

337.013

337.013

364.353

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

249.500

180.100

104.847

104.847

104.847

109.642

39

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

249.500

180.100

104.847

104.847

104.847

109.642

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.656.000

1.985.000

758.952

758.952

758.952

795.641

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.163.000

800.000

349.853

349.853

349.853

339.069

43

Furnituri de birou

200101

12.000

10.000

44

Materiale pentru curățenie

200102

17.000

10.000

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

175.000

110.000

44.812

44.812

44.812

105.589

46

Apa, canal si salubritate

200104

37.500

25.000

4.683

4.683

4.683

7.415

47

Carburanți si lubrefiantix

200105

26.000

18.000

6.555

6.555

6.555

5.971

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

39.500

28.000

12.408

12.408

12.408

14.510

52

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

856.000

599.000

281.395

281.395

281.395

205.584

53

Reparatii curente

2002

75.000

75.000

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

1.418.000

1.110.000

409.099

409.099

409.099

456.572

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.418.000

1.110.000

409.099

409.099

409.099

456.572

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

92.000

60.800

45.600

45.600

45.600

45.600

173

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

92.000

60.800

45.600

45.600

45.600

45.600

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

17.000

17.000

17.000

17.000

1.491

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17.000

17.000

17.000

17.000

1.491

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17.000

17.000

17.000

17.000

1.491

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

17.000

17.000

17.000

17.000

1.491

343

Alte active fixe

710130

17.000

17.000

17.000

17.000

1.491


Conducătorul compartiment financiar contabil

Page 2 of 2


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

I NxJA'TA H Amt

Anexaz/<9


I

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.06.2020-

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la t.nele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

8 389 135.00

4 921 526 00

2.360.468.00

203 529.00

2.156 939 00

* 783 705 00

576 763,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

8.389.135 00

4.921 526 00

2 360 468.0C

203 529 00

2.156 939.00

' 783 705 00

576 763.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

8 389 135.00

4 921 526 00

2 224.200,00

203 529 00

2.020.671 00

• 647 437 00

576 763 00

g

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

8 389 135 00

4.921.526.00

2 224.200.00

203 529 00

2 020 671.00

• A.17 4 2 7 00

576 763,00

•IO

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

838 906.00

489 991 00

141 093,00

141 093 00

* ’ 093 00

Venituri din proprietaie(ccd

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

838.936 00

489 991 00

141 093 00

141 093 00

!4t 093 00

12

Venituri din concesiun1 si închirieri

301005

771 082 00

450 682 00

139 207,00

139 207 00

•39 207 00

13

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30100530

77* 082,00

460.632 00

'39.207.00

139.207 00

I3f 2C7 00

18

Alte venituri din proprietate

301050

67 824.00

29 309 00

1.886,CC

1.886 CC

• 886.00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35 10+36.10+37.10)

0014

7 55C 229 00

4 431 535 00

2 083 107,00

203 529.00

1.879 578.00

’ 506 344 00

5'6 763,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

5 829 ■ 38 00

3 429 454 00

1 679.104.00

203 529 00

1.475.575.00

• -02 341 30

576 763,00

23

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

531 420,00

308 050 00

75 946 00

75.946.00

75 946 00

24

Venituri din prestări de servicii

331008

150 00

*50 00

27

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

S 202 868 00

3 067 554 00

1 580.456.00

203 529 00

1 376 927,00

1 003 693 00

576 763 00

28

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

150 00

150 CC

29

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

331017

2 050,00

2.050.00

3S

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

92 500 00

51.500 00

22.702 00

22.702 00

22 702 00

41

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

1 716 591 00

997 581.00

401 203.00

401.203 00

401 203 00

43

Alte venituri

361050

- 716 591,00

997 581 00

401.203 00

401.203 00

401 203 00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la fine-.e perioacei m raportare

•            Cun-utote

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

44

Transferuri voluntare, altele decât

subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

4 500.90

2 300,00

2 800.00

2 800 30

45

Donatii si sponsorizări

371001

4 500 00

4 500.00

2 800.CC

2.800.00

2 800 00

48

OPERAȚIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)

0016

•36.268.00

•36 263 00

136 263 00

49

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15)

4010

2.336,00

2.386.00

2.886 00

50

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

401015

2 886.0C

2 886.00

2 886 00

51

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

40101501

2 885.CC

2 886.00

2.886 00

52

Alte operațiuni financiare(cod

41.10.06+41.10.11)

4110

•33 382.00

'33 382 00

133 382 00

53

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

•33382 00

'33 382 00

133 382 90

CorKlucatorul cempartiment financiar 0Djitab4-


6 INDSOrT-SICO • PRIMĂRIA SATU-VtARe

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 40.


DETALIEREA CHELTUIELILOR

E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE LA DATA 30.06.2020 -

[lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

9.098.402

5.630.793

1.866.527

1.355.646

1.355.646

1.326.788

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

9.098.402

5.630.793

1.866.527

1.355.646

1.355.646

1.314.112

3

CHELTUIELI

CUR ENTEi10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

9.098.402

5.630.793

1 866.527

1.355.646

1.355.646

1.314.112

*T

TITLUL । CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01 la 10.03)_______________________________________

10

1.520.001

897.821

306.112

306.112

306.112

261.724

Chelîijieii salariate in bani (cod 10 01.01 la 10.01.16-10 01.30)

1001

1.472.185

868.425

299.495

299.495

299.495

256.084

14

Foro pentru posturi ocupate prin cumul

100110

21.500

16.500

12.572

12.572

12.572

12.572

15

Fcnd aferent plătii cu ora

100111

1.296.885

777.525

268.667

268.667

268.667

232.495

21

Indemnizații de hrana

100117

13.000

6.000

____________1.823

1.823

1.823

1.823

23

Alte dieptun salariate in bani

100130

140.800

68.400

16.433

16.433

16.433

9.194

24

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

4.350

4.350

30

Vouchere de vacanta

100206

4.350

4.350

32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

43.466

25.046

6.617

6.617

6.617

5.640

39

Contribuția asiguralorie pentru munca

100307

43.466

25.046

6.617

6.617

6.617

5.640

41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20,16+20,18 la____________________

20

7.523.401

4.702.972

1.560.415

1.049.534

1.049.534

1.052.388

42

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.507.180

913.830

176.971

140.030

140.030

140.031

43

Furnituri de birou

200101

74.000

39.000

5.000

44

Materiale pentru curățenie

200102

137.500

66.850

22.997

18.022

18.022

18.022

45

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

67.000

38.200

4.700

3.270

3.270

3.270

46

Apa. canal si salubritate

200104

23.900

16.100

3.000

48

Piese de schimb

200108

1.000

49

Transport

200107

70.800

55.800

9.477

2.477

2.477

_________2,477

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, interne!

200108

50.400

29.400

10.460

9.960

9.960

9.960

INDSCFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

179.000

93.000

43.653

29.617

29.617

29.617

52

Al'.e bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

903.580

575.480

77.684

76.684

76.684

76.685

53

Reparatii curente

2002

183.056

149.056

5.000

5.000

5.00C

5.000

54

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4.803.918

2.930.889

1.217.469

787.925

787.925

795.728

55

Hrana pentru oameni

200301

4.803.918

2.930.889

1.217.469

787.925

787.925

795.728

57

Medicamente si materiale sanitare(cod

20.04.01 la 20.04.04)

2004

11.400

6.900

4.000

2.000

2.000

2.000

58

Medicamente

200401

4.700

3.200

1.000

1.000

1.000

1.000

59

Materiale sanitare

200402

2.000

1.000

1.000

61

Dezinfectant’!

2004Q4

4.700

2.700

2.000

1.000

1 boc

1.000

62

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

415.038

319.038

7.858

6.858

6.858

1.908

64

Lenjerie si accesorii de pal

200503

3.000

3 000

65

Alte obiecte de inventar

200530

412.038

316.038

7.858

6.858

6.858

1.908

66

Deplasări, delăsări, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

33.150

21.300

500

67

Deplasări interne, delăsări, transferări

200601

22.150

15.300

500

68

Deplasări in străinătate

200602

11.000

6.000

71

Carii, publicații si materiale documentare

2011

16.200

11 700

500

73

Pregătire profesionala

2013

11.000

8.000

1.000

74

Proiecția muncii

2014

4.000

4.000

1.000

88

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20 30.041-20.30.06+20.30.07f20.30.09+20.30.

2030

538.459

338.259

146.117

107.721

107.721

107.721

89

Reclama si publicitate

203001

500

500

500

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

537.959

337.759

145.617

107.721

107 721

107.721

160

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

55.000

30.000

169

Acțiuni cu caracter științific si socio-cullural

5922

55.000

30.000

200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTAREfcod

51+55+56+58+70+79+85)

12.676

337

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.676

338

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

12.676

339

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

12.676

341

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4.357

342

Mobilier, aparatura birotica si alte active Jcorporale

710103

5.034