Hotărârea nr. 114/2020

HOTĂRÂREA nr. 114/30.07.2020 privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreținere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanțat din Fondul de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 114/30.07.2020
privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreținere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanțat din Fondul de întreținere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32.449/22.07.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 32.450/22.07.2020, raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 32.498/22.07.2020, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 10.543/22.07.2020 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A.,
În conformitate cu prevederile art. 27 lit. aa) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
În temeiul art.10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. 4 lit. f) , alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta:H O T Ă R Â R E

 Art.1. Se aprobă modificarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al Apaserv Satu Mare S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi Apaserv Satu Mare S.A.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

PLAN DE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE Șl DEZVOLTARE FINANȚAT DIN FONDURILE I.I.D. PE ANUL 2020

Denumire lucrare

UM

Cant.

Valoare (LEI)

1

MUNICIPIUL SATU MARE

Total

Propus

1

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect Faza II SM-CL-01 - Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare

buc

1

350,000

350,000

2

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect Faza IISM-CL-01 - Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare

buc

1

465,000

465,000

3

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect regional

buc

1

3,500

3,500

4

Cheltuieli credit BEI

buc

1

3,683,650

3,683,650

5

Cheltuieli credit BERD Satu Mare

buc

1

818,943

818,943

TOTAL I

5,321,093

5,321,093

A

A ALIMENTARI CU APA

A.1.

A1. Extindere rețele apa si branșamente

1

Branșamente apă

buc.

150

180,000

180,000

2

Extindere rețele apă zona Dara-Diana (Ion Popdan, Kafka Margit, Scheffler J, etc)

m.

2100

400,000

400,000

3

Extindere rețele apa str.Curcubeului, Bercu Roșu

m

700

80,000

80,000

4

Extindere rețele apă str. Râtu Mare

m

1000

150,000

150,000

5

Aductiune de apa pentru zona sud-Parc Industrial, terminare 600 m

m

5600

850,000

150,000

6

Extindere rețele de apă Str. Curtuiuș, Busuiocului

m

220

25,000

25,000

7

Extindere rețele apa Bercu Roșu

m

1200

135,000

135,000

8

Conducta de aductiune Dn 700 Strandului-24 Ianuarie

m

250

500,000

500,000

9

Extindere rețele de apa str. Lucian Blaga

m

500

150,000

0

10

Extindere rețele de apa Sătmărel

m

1000

150,000

0

11

Extindere rețele apa str.Haiducilor ,lris

m

500

50,000

0

12

Extindere rețele apa str. Sanzienelor

m

640

15,000

15,000

TOTAL A.1. Extindere rețele apa si branșamente

2,685,000

1,635,000

A.2.

A.2. Lucrări de reparații, reabilitare

1

înlocuire branșamente

buc.

100

240,000

240,000

2

Montare hidranți

buc.

10

40,000

40,000

3

Reabilitare rețele de apa pe străzi modernizate

m

5000

500,000

500,000

4

Reabilitare conducta aductiune Dn 200 apa bruta (put 3- put 5)

m

1000

100,000

100,000

5

Ridicare la cota capace cămine de apă

buc.

10

5,000

5,000

TOTAL A.2. Lucrări de reparații,reabilitare

885,000

885,000

A.3.

A.3. Lucrări de înlocuire, reparatii, modernizări

1

înlocuire aparate de măsură și control Uzina de apă Mărtinești

buc.

10

112,000

112,000

2

înlocuire regulatoare vacum și injectoare la stația de clorinare U Martinesti

buc.

2

62,000

62,000

3

Recipiente clor

buc.

2

45,000

45,000

4

Program eficientizare ANRE, înlocuire pompe sumersibile U Mărtinești

buc.

20

300,000

300,000

5

Lucrări de modernizare si amenajari la Dispecerat front captare

buc

1

310,000

250,000

6

Dublu distiiator Uzina de apă

buc

1

25,000

25,000

7

Centrala electrica fotovoltaica

buc

1

1,000,000

1,000,000

TOTAL A.3. Lucrări de înlocuire, reparatii, modernizări

1,854,000

1,794,000

TOTAL APĂ

5,424,000

4,314,000

B

B. CANALIZARE APE UZATE

B.1.

B 1.Rețele de canalizare si racorduri canal

1

Racorduri de canalizare noi, înlocuiri

buc.

100

80,000

80,000

2

Extindere rețele canal intre str. Curtuiuș - Busuiocului

m

200

40,000

40,000

3

Extindere rețele canalizare str. Râtu Mare

m

1000

150,000

150,000

4

Extindere rețele de canalizare zona Dara-Diana

m

4000

2,500,000

1,000,000

5

Extindere rețea de canalizare str. Spicului

m

1050

130,000

0

6

Extindere rețea de canalizare str. Lucian Blaga

m

400

60,000

0

7

Extindere rețea de canalizare str. Sanzienilor

m

640

30,000

30,000

TOTAL B.1. Rețele de canalizare si racorduri canal

2,990,000

1,300,000

B.2.

B.2. Lucrări de reparatii, reabilitare

1

Guri de scurgere și cămin canal

buc.

100

100,000

100,000

2

Reabilitare colector de canalizare pe str.Rosetti (între B-dul Cloșca și str.Anderco) și subtraversare C.F.

m

800

2,000,000

600,000

3

Ridicare la cota capace cămine si guri de scurgere

buc.

200

150,000

150,000

4

Reabilitare conducta refulare DN 400 Sp. Fabricii, subtraversare C.F

m

400

800,000

800,000

5

Revizii și reparații tehnice la Posturi trafo zidite, Stații de pompare și Stația de epurare

buc.

3

35,000

35,000

TOTAL B.2. Lucrări de reparatii, înlocuiri accidentale

3,085,000

1,685,000

B.3.

B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări

1

înlocuiri Pompe : la Stația de Epurare - Q=1620 mc/h, Hmax.=4 m,- recirculare nămol activ

buc

1

110,000

110,000

2

Reparație generala la centifuge deshidratare-ingrosare St. epurare SM

buc

1

31,000

31,000

3

Bazin de retentie ape pluviale SP Vulturului

buc

1

250,000

0

4

Bazin de retentie ape pluviale SP Fabricii

buc

1

250,000

0

5

Pompă submersibilă apă reziduală compatibilă FLYGT NP 3127 MT,

Flanșa ghidare .autocuplare cu gheară, pentru cot autocuplare cu picior tip FLYGT DN 100 (SP. Ștrand , Fabricii, Unirii)

buc

3

60,000

60,000

6

Pompă submersibilă apă reziduală compatibilă HOMA MX 1339-P102/C,

Flanșa ghidare .autocuplare cu gheară, pentru cot autocuplare cu picior tip Wilo 1 buc, (SP. PARC IND)

buc

1

74,000

74,000

7

Pompă submersibilă apă reziduală compatibilă FLYGT NP 3153.181 LT,

Flanșa ghidare .autocuplare cu gheară, pentru cot autocuplare cu picior tip FLYGT DN 200 (SP. Carpati II, Micro 17)

buc

4

167,000

167,000

8

Reabilitat conducta de refulare ape uzate Dn 500 pod tehnologic SP Sud -SEAU

ml

230

650,000

650,000

9

înlocuiri Pompe : la Stația de Epurare - Q=612 mc/h, Hmax.=12 m,

buc

1

110,000

110,000

10

Refăcut hidroizolatie si etanșeitate metantancuri St de epurare S.M

buc

3

240,000

240,000

11

Pompa nămol exces-Q=65mc/h, Hmax=17m, 9kW Stația de Epurare Satu Mare

buc

1

30,000

30,000

TOTAL B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări

1,972,000

1,472,000

TOTAL B

8,047,000

4,457,000

TOTAL A+B

13,471,000

8,771,000

TOTAL GENERAL

18,792,093

14,092,093


L

VS 3HVW mvs tAHasVdV