Hotărârea nr. 113/2020

HOTĂRÂREA nr. 113/30.07.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 113/30.07.2020
privind instituirea unor măsuri fiscale

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 9423/02.06.2020, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare nr 9424/02.06.2020, raportul de specialitate al Direcției Impozite şi Taxe Locale a Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 9426/02.06.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de:
• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată,
• articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile art. 491 Titlul IX din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
Având în vedere că a fost urmată procedura de dezbatere publică potrivit art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. c) și art.196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.
Art.2. Se aprobă, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale Satu Mare, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.
Art.3. Se aprobă, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.
Art.4. Se aprobă procedura privind acordarea facilităților de la art.1, 2 și 3 din prezenta hotărâre , conform Anexei 1, care face parte integrantă din acesta.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Direcției Impozite şi Taxe Locale şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Anexa nr. 1 la H. C. L. Satu Mare nr. 113/30.07.2020

privind instituirea unor măsuri fiscale

 

PROCEDURA

PRIVIND ACORDAREA FACILITĂȚILOR FISCALE

 

               1) Pentru a putea beneficia de:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu cota de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere;

 

b) de scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARSCoV- 2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 

2) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută mai sus vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice.

 

3) Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la pct.1 o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 

4) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la pct.1 trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;

 

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor

respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

 

5) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la pct. 4 lit. b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

 

6) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la pct.1 vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la pct. 4 lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

 

7) În cazul în care persoanele prevăzute la pct.1 lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

8) În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.

 

9) În cazul în care persoanele prevăzute la pct. 1 lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

10) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile pct. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi

 

 

completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local , asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

 

11) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află suprafaţa o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documentele justificative .

 

 

 

 

 

Șef Serviciu Impunere                              Șef Serviciu Evidența Veniturilor

Constatare Control                                       Urmărire și Executare Silită

    ec. Crișan Sorin                                                       jr. Dan Mirel

 

 

 

 

Director

Ec. Tincu Vasile-Claudiu

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                           Secretar general,

Gáti Ştefan                                                                             Mihaela Maria Racolţa