Hotărârea nr. 111/2020

Hotărârea nr. 111/25.06.2020 privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr.111/25.06.2020
privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în
municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27159/19.06.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 27160/19.06. 2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 27161/19.06.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 27295/22.06.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- Deciziei Civile a Curții de Apel Oradea nr. 257 din data de 03.06.2020 pronunțată în dosar nr. 378/83/2019 prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la adoptarea unei hotărâri de aprobare a vânzării locuinței deținute cu contract de închiriere, către numitul Nicorovici Adrian, în temeiul prevederilor art.16 din Legea privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat nr. 85/1992, cu modificările și completările ulterioare,
- art.7 și art.16 din Legea privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat nr. 85/1992, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art.129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), ale prevederilor art. 139 alin. (2), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art. 1. Se însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. C 1475/25.05.2020loșca nr. 72-74, bl.A, et.II, ap. 31, la prețul de vânzare calculat în conformitate cu dispozițiile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.

Art.3. Prețul de vânzare al locuinței identificate la art. 2, este de 115.658 lei, conform raportului de evaluare însușit la art.1.

 

Art.4. Se împuternicește Viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian
să semneze contractul de vânzare cumpărare.

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare - Albu Adrian, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, domnului Nicorovici Adrian și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0