Hotărârea nr. 110/2020

Hotărârea nr. 110/25.06.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.110/25.06.2020
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire
a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4

 

 


 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 26860/18.06.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr.26861/18.06.2020,
-raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr26862/18.06.2020
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 27093/19.06.2020,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
-documentația cu propunerea de dezlipire a terenului, situat în mun. Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 4, însuşită prin Declaraţia autentificată sub nr. 557 din 18 iunie 2020 dată în faţa notarului public,
Luând în considerare prevederile:
-art. 553 alin 1 și alin. 4, art. 669, art. 879 alin.2, art. 880 și art. 888 din Codul civil,
-art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară, nr. 700/2014, actualizat,
-art. 354 alin. (1), art. 355 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
-Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a terenului în suprafață de 487 mp, aflat în intravilanul municipiului Satu Mare, str.Avram Iancu nr. 4, înscris în CF nr. 174955 Satu Mare cu nr. top 3091 și 3092.


Art.2. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului", vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr.56185/29.08.2019, executată de P.F.A.Farcaș V.M. Sebastian Macedon, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 174955 Satu Mare cu nr. top 3091 și 3092 în suprafața de 705 mp, conform documentației cadastrale menționate la articolul anterior, după cum urmează:
- nr. cad. 182372 - Lot 1, în suprafață de 401 mp,
- nr.top 3092- Lot 2, în suprafață de 304 mp.

 

Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF ale celor aprobate în articolele precedente.

 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cad

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

401.00

loc. Satu Mare, str. Avram lancu, nr. 4

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

174955

SATU MARE

Dezlipire imobil

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

3091

3092

705.00

Cc.

A.

Teren împrejmuit, cu construcție

lot 1

IM,

401.00

Cc.

A.

Teren împrejmuit, cu construcție

lot 2

. 3092

304.00

A.

Teren neimprejmuit

Total

:tns ei

c/Tr atTTa

'       ȚqtșK

>7X

txecUf^t   rca^Șebastia n

Seria SM       ConfiiwFxecularea

gttegon’cweeUludi^H întocmirii țj / C corespoijftnta aceNjz

D^ta ^28^40

CtK 11 r ibA ।     '■<x\

Macsfion

V\

mZșurațprilor în teren, •._• \ âociîtrieri jătiei_ cșdastraiejsl 1&5S0 fealtetea din teren T 1

)GACtiSU|6,ife8|OK t?./

S.R.L.-D      J?/

//

—r-> * o a -----A______________________

| CC» 'BOGDAN^Kt'

Confirm introducerea imobilului®tba^jt^dptgigtegpfia.h5f          ..L

atriBuîrg3"num3rcjlttt-eadasUal—.______°

J\

Semnătură si parafa          /

Data: ......................... .

Stampila BCPI 5^           , 0£      Cj