Hotărârea nr. 11/2020

HOTĂRÂREA nr. 11/30.01.2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural " G. M. Zamfirescu" Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 


HOTĂRÂREA nr. 11/30.01.2020
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural " G. M. Zamfirescu" Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 4379/23.01.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 4381/23.01.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, înregistrat cu nr. 4384/23.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În acord cu:
• prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,
• prevederile Contractului de management nr. 21774/27.04.2017 încheiat între Municipiul Satu Mare și domnul Molnar Gheorghe Aurel Cornel,
Luând act de Raportul final al procedurii de evaluare a activității directorului general al Centrului Cultural "G. M. Zamfirescu" Satu Mare întocmit de Comisia de evaluare numită prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 271/19.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural "G. M. Zamfirescu" Satu Mare şi înregistrat cu nr. 4340 /23.01.2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1 Se aprobă rezultatul final obținut de domnul Molnar Gheorghe Aurel Cornel, director general la Centrul Cultural "G. M. Zamfirescu" Satu Mare, la evaluarea anuală, privind activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, rezultat concretizat prin obținerea notei 9,67.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare şi Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
  Zsók János Csaba                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale