Hotărârea nr. 109/2020

Hotărârea nr. 109/25.06.2020 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr.109/25.06.2020
privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27166/19.06.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 27167/19.06.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi al Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 27168/19.06.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 27306/22.06.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
Luând în considerare prevederile:
- art. 1650 şi următoarele din Codul civil;
- art. 310 alin. (1), (2) lit. a), b), art. 354, art. 355, art. 363 alin.(1), (2), (4) coroborate cu cele ale art. 334 - 346 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
- art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren în suprafaţă de 798 mp, proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare identificat prin CF nr.159720 Satu Mare sub nr. cadastral 159720.


Art.2 Se aprobă documentaţia de atribuire pentru vânzarea terenului identificat la alineatul precedent care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1.


Art.3 Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. JUST EVAL INVEST S.R.L. pentru terenul identificat la art. 1, care constituie Anexa 2 la prezenta.


Art.4. Se constată faptul că valoarea cea mai mare a prețului minim de vînzare este valoarea de inventar.


Art.5. Preţul de pornire la licitaţie este de 74 436 lei, preţ stabilit conform fișei activului fix, nr. inventar 1149T.


Art.6. (1) Se numeşte dl. consilier local Ressler Ștefan ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Satu Mare în comisia de evaluare a ofertelor a cărei componenţă se va aproba prin dispoziţie a primarului.
(2) Se numeşte dl. consilier local Micle Adrian ca reprezentant-supleant al Consiliului Local al municipiului Satu Mare în comisia de evaluare a ofertelor a cărei componenţă se va aproba prin dispoziţie a primarului.


Art.7. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare să semneze în fața notarului contractul de vânzare cumpărare.


Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.


Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

ANEXA  nr.1 la H.C.L. Satu Mare nr. 109/25.06.2020

 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului  în suprafață de 798 mp înscris în CF 159720 Satu Mare, sub nr. cad 159720, situat în Satu Mare, Zona Industrială Sud, ce aparţine domeniului privat

al Municipiului Satu Mare

 

Documentația de atribuire conține:

I. Fișa de date a procedurii;

II. Caietul de sarcini;

III. Formular 1 – Declarație de participare a licitația publică;

IV. Formular 2 – Model de ofertă;

V. Contractul-cadru de vânzare-cumpărare.

 

I.                  Fișa de date a procedurii

Art. 1. Informații generale privind vânzătorul

         Denumirea: Municipiul Satu Mare ...

         Cod fiscal:4038806

         Cont: RO02TREZ54621390207XXXXX

Adresa: Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1, Intrarea M, jud. Satu Mare

         Telefon/fax: 0261807521

         Persoana de contact:Faur Mihaela

 

Art. 2. Obiectul licitației

         Obiectul licitației îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 798 mp, înscris în CF 159720 Satu Mare, sub nr. cad 159720, situat în Satu Mare, Zona Industrială Sud. Terenul în cauză este proprietatea privată a municipiului Satu Mare, este liber de construcții și nu este grevat de sarcini.

Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare este ansambul unui spaţiu delimitat teritorial unde se pot dezvolta activităţi investiţionale, de producţie industrială sau servicii. Terenul poate fi valorificat pentru activităţi precum: obiective industriale ,activităţi industriale productive şi de servicii, spaţii de depozitare. Pentru funcţionare adjudecatarul va obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 3. Oportunitatea vânzării terenului

         (1) Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică vânzarea terenului sunt:

- valorificarea resurselor existente în scopul realizării unei extinderi economice solide a zonei industriale unde se află localizat terenul;

 - dezvoltarea investiţiilor locale prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create;

- activitatea prestată în cadrul unui astfel de obiectiv industrial să creeze un precedent şi să promoveze oraşul nostru ca şi un oraş sigur pentru investiţii, care să atragă noi investitori atât interni cât şi externi în zonă;

- atragerea de venituri la bugetul local al municipiului Satu Mare;

- atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează ocuparea forţei de muncă precum şi ridicarea gradului de civilizaţie şi ale condiţiilor de muncă ale cetăţenilor.

(2) Prin vânzarea terenului, Municipiul Satu Mare urmăreşte ca investiţia care se va realiza de către adjudecatarul licitaţiei să fie în deplină concordanţă cu strategia de dezvoltare economico-socială.

Art . 4. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare

4.1.          Atribuirea contractului de vânzare se va face prin procedură de licitaţie publică, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

4.2.          Anunțul de licitație se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională, într-unul de circulație locală și pe pagina de internet a municipiului.

4.3.          Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice ȋnainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

4.4.          Ȋn vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria instituţiei:

- taxa pentru obţinerea documentaţiei de atribuire în sumă de 20 lei (nereturnabilă);

- garanția de participare ȋn cuantum de 7 744 lei (10 % din valoarea de pornire a licitaţiei)

4.5. Vânzătorul va pune la dispoziţia persoanelor interesate, pe suport de hârtie şi/sau pe suport magnetic, documentaţia de atribuire ȋn cel mult 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acestora.

4.6. (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

(2) Vânzătorul are obligaţia de a răspunde ȋn mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, ȋntr-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4.6 alin. (2), vânzătorul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare ȋnainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(4) Ȋn cazul ȋn care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă ȋn timp util, punând astfel vânzătorul ȋn imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (2), acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare ȋn măsura ȋn care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate ȋnainte de data limită de depunere a ofertelor.

(5) Vânzătorul are obligaţia de a transmite răspunsurile ȋnsoţite de ȋntrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

4.7.  (1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă au fost depuse cel puţin 2 (două) oferte valabile.

(2) Ȋn cazul ȋn care ȋn urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile, vânzătorul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

(3) În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. (2), procedura este valabilă în situaţia în care se vor depune 2 (două) oferte valabile.

(4) Sunt considerate oferte valabile ofertele care ȋndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute ȋn caietul de sarcini al vânzării.

 

 

 

II.               Caietul de sarcini

 

Art. 5. Obiectul vânzării

1.1.          (1) Terenul care urmează a fi vândut este în suprafață de 798 mp,

înscris în CF 159720 Satu Mare, sub nr. cad 159720 și este situat în Satu Mare, Zona Industrială Sud, fiind proprietatea privată a municipiului Satu Mare, liber de construcții și liber de sarcini.

(2)Având în vedere faptul că terenul care face obiectul prezentuluicaiet de sarcini este afectat de un canal ce colectează apele pluviale din zonă,  adjudecatarul licitației se obligă să  păstreze canalul în bune condiții de funcționare.

(3) Vânzarea - cumpărarea se va face prin acte încheiate în formă

autentică.

5.2. Procedura prin care se va face vânzarea este licitaţie publică deschisă, cu ofertă la plic, închis şi sigilat.

Art. 6. Elemente de preț

6.1.(1) Preţul de pornire la licitaţie al vânzării este de 74 436 lei .

(2) Treapta de licitaţie se stabileşte la 100 lei.

6.2.  Plata terenului se va face în perioada de la data adjudecării terenului până la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

6.3.  (1) Garanţia de participare la licitaţie de 10 % din valoarea de pornire a licitaţiei, depusă de ofertantul  câştigător,  se reţine de vânzător  până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată garanţia să constituie avans din preţul de vânzare datorat de cumpărător.

(2) Garanţia de participare la licitaţie se va constitui prin virarea sumei  în contul Municipiului Satu Mare nr. RO 46TREZ5465006XXX 000201deschis la Trezoreria Satu Mare, cod fiscal 4038806, având înscris  la explicaţii ”Garanţie de participare la licitaţie cumpărare 798 mp teren”.

(3) Asupra garanţiei de participare vânzătorul poate emite pretenţii în sensul reţinerii acesteia în cazul în care ofertantul stabilit câştigător nu încheie contractul de vânzare cumpărare în termen de 20 de zile de la comunicarea adjudecării sau nu achită preţul contractului în termenul stabilit.      

(4) Reţinerea garanţiei de participare se va face de către vânzător fără a notifica anterior ofertantul, în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) Garanţia de participare se pierde în cazul în care vreunul din ofertanți îşi retrage oferta sau în cazul în care ofertantul câștigător nu semnează contractul în termen.

Art.7. Desfășurarea licitației

7.1. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1,  la data precizată în anunţul de licitație.

7.2. (1) Participarea la licitaţia publică este permisă persoanelor fizice şi persoanelor juridice române sau străine legal constituite, care au achitat garanţia de participare la licitaţia publică şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

- pentru persoanele fizice – şi-au îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul local și bugetul consolidat de stat;

- pentru persoanele juridice:    

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare;

- societatea şi-a îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi la bugetul consolidat de stat.

         (2) Persoanele  fizice/juridice care nu vor îndeplini condițiile de la alineatul precedent nu vor putea participa la licitație. 

Art. 8. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertei

8.1. (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta ȋn conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.

(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de vânzător. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile, calculată de la data deschiderii ofertelor.

(3) Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1, camera 5  până la data limită precizată ȋn anunţul de licitaţie.

(4) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad ȋn sarcina persoanei interesate.

(5) Oferta depusă la o altă adresă a vânzătorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(6) Ofertele se redactează ȋn limba română.

         8.2. (1) Oferta se transmite în 2 (două) plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii ofertelor, în registrul primăriei, precizându-se data şi ora.

8.3. (1) Pe plicul exterior se va indica obiectul vânzării pentru care este depusă oferta („Vânzare teren în suprafață de 798 mp, situat în Satu Mare, Zona Industrială Sud”, ”A nu se deschide până la data de _____, ora de ____”),  numele şi adresa ofertantului ȋnsoţită de un număr de telefon.

(3) Plicul exterior va conține:

- declarația de participare la licitația publică – Formularul 1 al documentației de atribuire, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

- actele doveditoare privind intrarea în posesia documentației de atribuire (copie de pe chitanţa reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, în sumă de 20 lei)

8.4.  (1) Pe plicul interior se înscriu numele/denumirea ofertantului, precum și domiciliul/sediul social al acestuia.

(2) Plicul interior va conţine oferta propriu-zisă (Formularul 2 al documentației de atribuire) însoțită de următoarele documente de calificare:

 a) Copie de pe cartea de identitate – pentru persoane fizice sau reprezentant legal al persoanei juridice;

b) Acte doveditoare privind garantia de participare la licitaţie – copie de pe chitanţă sau ordinul de plată vizat de bancă;

c) Cazier judiciar - pentru persoane fizice;

d) Certificat de ȋnregistrare CUI – copie conform cu originalul - pentru persoane juridice;

e) Autorizaţie de funcţionare – copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate;

f) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că societatea nu se află ȋn reorganizare sau lichidare judiciară - pentru persoane juridice;

g) cazier fiscal valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

h) certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale  Satu Mare, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al municipiului Satu Mare;

i) contul bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câştigător.

(3) Plicul interior, ȋnchis, sigilat va fi introdus ȋn plicul exterior, alături de documentele de calificare şi se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social.

8.5. Conținutul ofertelor rămâne confidențială până la data stabilită pentru deschiderea acestora, comisia de evaluare urmând a lua cunoștință de acesta numai după această dată.

8.6. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

Art. 9. Procedura de licitație

9.1. După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă condițiile prevăzute la art. 8.1., 8.2., 8.3. și 8.4. din prezenta documentație.

9.2. (1) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute la art. 9.1., iar în caz contrar procedura de licitație este anulată.

(2) Secretarul comisiei de evaluare, după verificarea conținutului plicului exterior, va întocmi un proces-verbal privind rezultatul verificării care va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către toți ofertanții.

(3) După semnarea procesului-verbal de la alineatul precedent, se procedează la deschiderea plicurilor interioare. 

9.3. (1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia ȋntocmeşte un proces-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei, ȋn care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu ȋndeplinesc condiţiile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitaţiei şi o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitaţiei.

(2) Ȋn baza procesului-verbal, comisia de evaluare ȋntocmeşte ȋn termen de o zi lucrătoare, un raport pe care ȋl transmite conducatorului autoritatii contractante.

(3) Ȋn termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează ȋn scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător şi ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele care au stat la baza excluderii.

(4) Raportul procedurii de licitație, prevăzut la alin. (2), se depune la dosarul licitației.

9.4. (1) Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.

(2) Preşedintele comisiei dă citire încunoştinţărilor şi publicaţiilor, condiţiilor vânzării, a listei participanţilor, modului de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare.

(3) Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire la licitaţie şi saltul  de 100lei stabilit prin prezentul caiet de sarcini.

(4) Preşedintele comisiei va creşte preţul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menţionând clar preţul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei.

(5) Imobilul va fi adjudecat aceluia care a strigat ultimul preţ, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de licitaţie.

(6) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare și este obligată a  transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă elementele prevăzute în art. 342 alin. (22) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ.

(7) Participanţii nemulţumiţi de rezultatul licitaţiei  pot depune contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art. 10. Precizări privind anularea licitaţiei

10.1.     Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de vânzare-cumpărare în situația în care sunt constatate abateri grave de la reglementările legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

10.2.     Procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ;

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ.

10.3.  Anularea licitaţiei poate fi acceptată și atunci când:

- nici unul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund prevederilor din documentele licitaţiei,

- se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul concurenţei loiale,

- în cazul unor contestaţii întemeiate, admise.

10.4. Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanţilor comisiei de evaluare şi se va comunica în scris tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

10.5. Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedeşte că a furnizat informaţii false în documentele de calificare.

10.6. Încălcarea prevederilor prezentei secțiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

10.7.  Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Art. 11. Criteriul de atribuire

11.1. Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpărare este „Preţul cel mai mare oferit peste preţul minim de pornire al licitaţiei”.

 11.2. Vânzătorul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire menţionat la alin. (1).

Art. 12 . Încheierea contractului

12.1.  Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de vânzare-cumpărare numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 9.3 alin. (3) din prezenta documentație.

12.2. Predarea-primirea terenului se face prin proces-verbal în termen de cel mult 30 de zile de la data achitării integrale a preţului.

12.3. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.

12.4. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare din vina exclusivă a cumpărătorului, acestuia nu i se restituie garanția de participare.

Art. 13. Dispoziții finale

13.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contract şi ȋn conformitate cu caietul de sarcini.

13.2. Întocmirea documentaţiei legale pentru  evidenţierea şi transcrierea dreptului de proprietate în cartea funciară cade în sarcina cumpărătorului.

 

 

III.           Formular 1 – Declarație de participare a licitația publică

 

Declaraţie de participare la licitaţia publică

 

I.                  Subsemnatul/Subsemnaţii _________, reprezentant/reprezentanţi legali al/ai __________________________ care va participa la procedura de licitaţie publică organizată de Municipiul Satu Mare, în calitate de autoritate contractantă, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele_____________, următoarele:

1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentei declaraţii;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de licitaţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de licitaţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de vânzător.

 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

 

Ofertant,

_________________                                                           

 

 

 

 

 

IV.            Formular 2 – Model de ofertă;

 

FORMULAR DE OFERTA

 

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completa)

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ____________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să cumpărăm terenul în suprafață de 798 mp, înscris în CF 159720 Satu Mare, sub nr. cad 159720, situat în Satu Mare, Zona Industrială Sud, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Satu Mare.  

2. Prin înscrierea la licitație, ne însuțim toate condițiile impuse prin documentația de atribuire, inclusiv prețul minim de pornire la licitație de 74 436 lei.

           3. Ințelegem ca sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai mare oferit peste prețul minim de pornire la licitație.

 

 

Data _____/_____/_____

 

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.                           Contract-cadru de vânzare-cumpărare

Încheiat între,

1. MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de vânzător, având sediul în municipiul Satu Mare  str. 25 Octombrie nr. 1, corp M, cod fiscal 4038806, contul deschis  la Trezoreria Satu Mare RO02TREZ54621390207XXXXX reprezentat prin primar Kereskényi Gábor                                                                      , în calitate de vânzător, pe de o parte şi

Cumpărătorul, persoana juridică (actul constitutiv al agentului economic) _____, cu sediul principal în ____, reprezentat prin _____ având funcţia de ______,  în calitate de cumpărător, pe de altă parte,

 

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII:

1.1.Subscrisul vânzător, vinde cumpărătoarei ____________________ imobilul teren situat în localitatea Satu Mare str. Parc Industrial Sud, judeţ Satu Mare compus din teren intravilan cu nr. cadastral 159720 în suprafaţă din acte şi măsurată de 798 mp,  înscris în CF 159720  Satu Mare şi consimte ca dreptul de proprietate asupra terenului mai sus descris să se înscrie în cartea funciară în favoarea cumpărătoarei de mai sus, iar dreptul său de proprietate referitor la acest imobil să se stingă pe cale de consecinţă, în condiţiile legii şi ale prezentului contract.

1.2.  Noi, părţile prezentului contract, declarăm că imobilul teren ce face obiectul prezentului contract s-a vândut prin licitaţie publică potrivit Procesului verbal de adjudecare încheiat în data de____________.

1.3. Subscrisa cumpărătoare înţege să cumpere de la susnumitul vânzător imobilul mai sus arătat la preţul şi în condiţiile prevăzute în prevăzute în prezentul contract cu al cărui conţinut se declară de acord, consimţind la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea sa, conform legii.

 

CAP. II. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

2.1. Preţul stabilit de noi părţile contractante este de ................... lei, sumă pe care vânzătorul recunoaşte că a primit-o în întregime de la cumpărător, înaintea semnării prezentului act, iar eu cumpărătorul declar că am achitat-o în mod real, conform chitanţei /OP pentru creanţele bugetelor locale seria .......  nr. ................... din data de ...................... .

2.2. Subsemnatul cumpărător înţeleg să cumpăr de la susnumitul vânzător imobilul mai sus arătat la preţul şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conţinut mă declar de acord.

2.3. Subscrisul vânzător recunosc că am primit de la cumpărător în întregime preţul mai sus descris, înaintea semnării prezentului act, iar eu cumpărătorul(ea) recunosc că am achitat vânzătorului integral preţul  stabilit.

2.4. Totodată noi, părţile, am luat la cunoştinţă prevederile art. 1660 din Noul Cod Civil potrivit căruia preţul vânzării trebuie să fie serios şi sincer determinat, iar conform art. 1665 vânzarea este anulabilă dacă preţul este fictiv ori derizoriu, faţă de care condiţii declarăm pe propria noastră răspundere că preţul de vânzare susarătat corespunde valorii bunului vândut, aşa cum am stabilit noi, asumându-ne răspunderea în acest sens, inclusiv din punct de vedere fiscal. De asemenea, noi părţile, declarăm că am luat la cunoştinţă prevederile Codului Fiscal şi ale Legii pentru Prevenirea şi Combaterea Evaziunii Fiscale nr. 241/2005 cu modificări ulterioare, precum şi ale Legii nr.656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.

 

CAP. III . PREDAREA IMOBILULUI

3.1. Predarea către vânzătoare a imobilului conform  art. 1685 din Codul Civil, împreună cu tot ce este necesar pentru exercitarea liberă şi neîngradită a posesiei, are loc pe bază de proces-verbal de predare primire încheiat la data semnării prezentului contract dată de la care cumpărătorul suportă toate cheltuielile cu privire la folosinţa bunului.  

 

CAP IV. TRASMITEREA DREPTULUI PROPRIETATE

 4.1. Transmisiunea proprietăţii cu toate atributele sale conf. art.1673 din  Codul Civil şi predarea imobilului conf. art. 1685 Noul Cod Civil, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei imobilului s-a efectuat la data  de ......................................, conform Procesului Verbal de predare - primire nr. ..............................................., încheiat sub semnătură privată.

Transmiterea proprietăţii cu toate atributele sale conform art .1673 din Codul Civil are loc la data autentificării contractului.

 CAP V. DECLARAŢII ŞI GARANŢII

5.1. Subscrisul vânzător declară că nu este nicio piedică pentru vânzare întrucât imobilul ce se vinde este în domeniul privat al municipiului   Satu Mare, se află în circuitul civil,  nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu este inalienabil, nici insesizabil, nu este în litigiu, nu este revendicat, nu are sarcini şi nici interdicţii, nu este constituit vreun drept real în favoarea altor persoane, nu a fost promis spre vânzare nici unei alte persoane fizice sau juridice, este în stăpânirea sa continuă şi legală de la data dobândirii. Vânzătorul declară că imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară.

5.2. Subscrisul vânzător garantez pe cumpărător contra evicţiunii şi a viciilor imobilului conform prevederilor art. 1695 şi art. 1707 Noul Cod Civil. A fost îndeplinită de către cumpărător obligaţia de verificare a stării în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligaţia să le remedieze de îndată, precum şi eventualele vicii ascunse.

5.3. Subsemnatul cumpărător declar că am luat la cunoştinţă de situaţia de drept şi de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de vânzător şi nu am descoperit vicii aparente pe care vânzătorul are obligaţia să le remedieze de îndată.

5.4. Subsemnatul cumpărător cumpăr, în condiţiile stabilite prin acest contract, imobilul descris mai sus, pe care l-am inspectat, am luat la cunoştinţă că acesta este liber de sarcini şi ştiu că este în proprietatea vânzătorului de mai sus şi am cunoştinţă de situaţia de drept şi de fapt a imobilului.

          5.5. Subsemnatul cumpărător declar că am luat la cunoștință că imobilul descris mai sus este afectat de un canal ce colectează apele pluviale din zonă, și mă oblig să-l  păstrez în bune condiții de funcționare.

5.6. Subsemnatele părţi declarăm că nici unul dintre noi nu se află în vreuna din situaţiile de incapacitate de a vinde sau cumpăra prevăzute în art.1654 şi 1655.
Noi, părţile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidenţele fiscale în termenul cerut de lege, la autorităţile financiar-fiscale competente.

5.7. Noi, părţile prezentului contract declarăm că am luat la cunoştinţă prevederile Codului fiscal, potrivit cărora orice persoană care dobândeşte sau înstrăinează un imobil are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data dobândirii sau înstrăinării.

 

CAP VI.  CHELTUIELI

             6.1. Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în sarcina căruia se află şi cheltuielile de înscriere în cartea funciară.

 

CAP VII.  DISPOZIŢII FINALE

           6.2.  Prezentul contract prin care se transmite un drept real imobiliar, se va înscrie în cartea funciară prin grija notarului public, conform art. 54 din Legea nr. 7/1996.  

 6.3. Subsemnatele părţi declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal şi am înţeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinţei şi condiţiilor stabilite de noi părţile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos, fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001.

 

           

 

 VÂNZĂTOR,                                                                 CUMPĂRĂTOR,

 

 

                       Șef Serviciu Patrimoniu Concesionări Închirieri

                                              Mihaela Faur

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                            Secretar general,

Crăciun Ciprian Dumitru                                    Mihaela Maria RacolțaRAPORT DE EVALUARE

4722 / 19 iunie 2020

Teren intravilan

ADRESA PROPRIETATII:

Mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud, jud. Satu Mare

PROPRIETAR:

ORASUL SATU MARE, drept de proprietate dobandit in baza Act notarial nr. 4904/05.11.2010

CLIENT:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Adresa:

Mun.Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr. 1, jud. Satu Mare, cod poștal 440026;

DESTINATAR:

C. L. al Mun. SATU MARE

Evaluator: Plastin Nicoleta Mariana legitimația ANEVAR: 15271 - valabilă 2020

SINTEZA EVALUĂRII

Executant raport de evaluare

SC JUST EVAL INVEST S.R.L.

Reprezentant legal

Bojan Nicolae - Emanoil

Data predării raportului:

19 iunie 2020

Data de referință a evaluării / Data inspecției proprietății

3 iunie 2020

r?                       Semnătura

L '         M            Și

Ștampila ei.

fffcf C.U.I. V\\

M 31041834  £

\\^\J27145Or2O12/- II

Prin evaluator autorizat

Plastin Nicoleta Mariana Nr. leg. 15271 -valabilă 2020

Evaluatorul care a participat la inspecție

Plastin Nicoleta Mariana, leg. 15271 / 2020

Imobil evaluat, identificat în

Nr. CF / localitate

CF 159720 / Satu Mare

Cadastral / topografic

Cad: 159720 Satu Mare

Adresa

Mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud, jud.

Satu Mare

Proprietar conform CF

ORASUL SATU MARE, drept de proprietate dobandit in baza Act notarial nr.

4904/05.11.2010

Client

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Utilizator / Destinatar raport          C. L. al Mun. SATU MARE

Tipul valorii: Valoarea de piață conform SEV 104 - Tipuri ale valorii:

„Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere”.

Descrierea raportului

Prezentul raport de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, adoptate de ANEVAR, cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la SEV 103 Raportare (IVS 103).

Prezentul raport poate fi identificat sub nr. 4722 / 19 iunie 2020 în baza de date a evaluatorului. Raportul este identificat (în forma electronică - pdf), cu semnătura electronică a evaluatorului.

CARACTERISTICILE IMOBILULUI EVALUAT

Imobil

Identificare scriptică :

conform CF

Teren intravilan în suprafață de 798 mp .

Identificare faptică :

conform inspecție

Conform CF

Dreptul de proprietate evaluat

Integral (deplin)

Amplasare în localitate :

zon a periferică

Denumire cartier

Parc Industrial Sud

Vecinătăți:

industriale

Calitatea vecinătăților :

bună

CMBU        :

actuală/viitoare

Teren intravilan - construibil

Caracteristici teren

Intravilan / extravilan :

conform CF

intravilan

Categoria de folosința

conform CF

Curti constructii

Suprafața :

mp/ha

798 m2

Utilități la front stradal :

energie electrică, apă, gaz, canalizare

Tipul drumului de acces la terenul evaluat :

asfaltat

Calitatea/starea drumului de acces :

bună

Front stradal :

ml

~20 ml

Caracteristici construcții (amenajări)

Tip :                         R;I;C;A etc

Abordări/Metode/Tehnici explorate

Metoda comparației directe Extracția de pe piață

Metoda alocării

Metoda reziduală

Metoda capitalizării rentei funciare

Analiza parcelării și dezvoltării

Abordări/Metode/Tehnici utilizate

Metoda comparației directe

Cursul de schimb leu - € folosit pentru transpunerea calculelor în evaluare: 1 € =4.8419 lei

Valoare de piață

13.406 € echivalent a 64.911 lei 16,8 € / mp

Cuprins

 • 1 Termenii de referință ai evaluării

 • 1.1 Identificarea și competența evaluatorului

 • 1.2 Identificare/Descrierea raportului

 • 1.3 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

 • 1.4 Scopul evaluării

 • 1.5 Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării (obiectul evaluării)

 • 1.6 Tipul valorii

 • 1.7 Data evaluării

 • 1.8 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

 • 1.9 Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 1.10 Ipoteze - Ipoteze speciale

 • 1.11 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Condiții limitative

 • 1.12 Reglementări / Conformitatea cu standardele de evaluare

 • 2 Prezentarea datelor

 • 2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

 • 2.2 Identificarea bunurilor mobile evaluate ( componenta nonimobiliară)

 • 2.3 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

 • 2.1 Informații despre amplasament. Descriere fizică

 • 2.2 Date privind impozitele și taxele

 • 2.3 Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente

 • 3 Analiza pieței

 • 3.1 Analiza cererii

 • 3.2 Analiza ofertei

 • 3.3 Echilibrul pieței

 • 4 Cea mai bună utilizare

 • 5 Evaluare

 • 5.1 Comparația directă

 • 5.2 Tehnici (metode) alternative

 • 6 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

 • 7 Anexe

 • 7.1 Documente ale proprietății

 • 7.2 Prezentarea evaluatorului

RAPORT DE EVALUARE

1 Termenii de referință ai evaluării

1.1 Identificarea și competența evaluatorului

Identificarea evaluatorului1:

 • SC JUST EVAL INVEST SRL

 • Autorizație Membru Corporativ ANEVAR - 0366

 • Asigurare profesională - 500.000 €

 • Adresa evaluatorului - date de corespondență o Mun. Arad

o Strada: Cozia, nr. 8, Corp A, ap. 3, jud. Arad

o Telefon: 0744.871.229

o Fax: +40.257.338.429

o E-mail: arad@justeval.ro

 • Reprezentant legal: Bojan Nicolae Emanoil - administrator

Prin Evaluator Autorizat - Membru Titular ANEVAR:

Plastin Nicoleta Mariana, 15271 - valabilă 2020

Certificare

 • Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor

deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte;

 • Certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate

sunt limitate numai de ipotezele - ipotezele speciale prezentate și sunt analizele, opiniile și concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional;

 • Certificăm faptul că nu avem niciun interes prezent sau de

perspectivă cu privire la imobilele care fac obiectul prezentului raport și niciun interes sau influență legată de părțile implicate;

 • În elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii

care au influență asupra valorii, nefiind omisă în mod deliberat nicio informație;

 • Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului

raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori sau interval de valori (din evaluare) care să favorizeze clientul/destinatarul sau a altor persoane care au interese legate de client/destinatar sau de proprietatea evaluată, și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior din partea evaluatorului;

 • Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează

pe solicitarea obținerii unei anumite valori, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări;

 • În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență

semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara evaluatorului care semnează raportul acesta respectând Codul Deontologic al profesiei de evaluator;

 • Certificam faptul că JUST EVAL INVEST SRL, nu se află

sub incidența unor sancțiuni din partea ANEVAR, nu există o

1 1 În anexa raportului este prezentat evaluatorul

condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție iar evaluatorul care semnează prezentul raport nu se află în situația de conflict de interese cu clientul / utilizatorul / destinatarul raportului.

1.2 Identificare/Descrierea raportului

Identificare raport / Tip raport:

 • Prezentul raport poate fi identificat sub nr. 4722 / 19 iunie 2020 în baza de date a evaluatorului;

 • Prezentul raport de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, adoptate de ANEVAR, în vigoare, cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la SEV 103 Raportare (IVS 103).

 • Raportul este identificat (în forma electronică - pdf), cu semnătura electronică a evaluatorului.

1.3 Identificarea clientului și a oricăror alti utilizatori desemnați

3                                     3                                                       3

Client

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Adresa clientului

Mun.Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr. 1, jud. Satu Mare, cod poștal 440026;

Destinatarul raportului

C. L. al Mun. SATU MARE

Utilizatorul raportului

C. L. al Mun. SATU MARE

1.4 Scopul evaluării

Evaluare pentru informarea utilizatorului

1.5 Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării (obiectul evaluării)

Proprietate imobiliară:

Teren intravilan, înscris în CF  159720/Satu Mare, nr.

Top/Cad: Cad: 159720/Satu Mare

Descriere:

 • Teren intravilan în suprafață totală de 798 m2, în CF

159720/ Satu Mare

 • CMBU actuală și/sau viitoare teren pentru dezvoltare

construcții

Adresa proprietății:

Mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud, jud. Satu Mare

Proprietar:

ORASUL SATU MARE, drept de proprietate dobandit in baza Act notarial nr. 4904/05.11.2010

Dreptul de proprietate evaluat:

Considerat dreptul absolut (integral) de proprietate înscris în CF 159720/ Satu Mare, nr. Top/cad: Cad: 159720 Satu Mare.

Alte mențiuni ale

Evaluatorul a avut la dispoziție o copie a extrasului de carte

evaluatorului:

funciară, eliberat conform cererii 29736 / 18.06.2020 , pus la dispoziție de către client, din care s-au extras datele mai sus prezentate, - anexat prezentului raport și considerat parte integrantă. Conform extrasului de carte funciară prezentat proprietatea imobiliară este liberă de sarcini;

 • Valoarea proprietății a fost determinată în ipoteza că

proprietatea este liberă de sarcini;

 • Imobilul nu este grevat de contracte de concesiune /

închiriere, conform declarației clientului;

 • Evaluatorului nu i s-a adus la cunoștință existența unui titlu definitiv și executoriu care să știrbească integritatea dreptului de proprietate (nu sunt sarcini asupra proprietății care să ducă la executare silită).

1.6 Tipul valorii

Recomandări

Conform scopului evaluării, s-a apelat la estimarea “valorii de piață” așa cum este definită în SEV 104 Tipuri ale valorii.

Definiție:

„ Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ

sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere’ ’.

Ipoteză:

Opinia finală a evaluării este prezentata în € și lei. Exprimarea în € a opiniei finale este adecvată doar atât vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.).

Curs de schimb:

Cursul de schimb leu - €  folosit pentru transpunerea

calculelor în evaluare a fost 1 € = 4.8419 lei.

Modalități de plată:

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral în ipoteza unei tranzacții fără a lua în calcul condiții de plată deosebite (rate, leasing) etc.

1.7 Data evaluării

Data predării raportului:

■  19 iunie 2020

Data inspecției

Inspecția proprietății a fost efectuată de către evaluator Plastin Nicoleta Mariana, leg. 15271 / 2020 în prezența

reprezentantului proprietarului d-na Loga Monica la data de 3 iunie 2020

Data de referință a evaluării:

■  3 iunie 2020

1.8 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

Documentarea:

În vederea identificării proprietății evaluatorul a avut la

dispoziție: extras de carte funciară;

 • Inspecția proprietății (accesul) a fost asigurata de către d-na Loga Monica și au fost vizualizate toate componentele proprietatii, cu excepția părților care, prin natura lor, sunt ascunse sau ne-vizibile;

 • În vederea documentării și colectării datelor despre vecinătate și zonă, precum și a celor despre localitate, evaluatorul a avut acces la toate informațiile considerate relevante;

Restricții

Nu a fost cazul

1.9 Natura și sursa informațiilor utilizate

Informații primite de la client / proprietar:

 • Situația juridică a proprietății imobiliare, suprafața terenului;

 • Proprietarul / solicitantul - pentru informațiile legate de proprietatea imobiliară evaluată (situație - precizată prin extras de carte funciară, documente ale proprietății (anexate prezentului raport);

 • Istoricul proprietății

 • Scopul evaluării

Informații colectate de evaluator:

 • Informații privind piața imobiliară specifică (prețuri, etc.);

 • Baza de date a evaluatorului;

 • Informații existente pe site-urile de specialitate (ex: www.imobiliare.ro;www.olx.ro;www.blit-imobiliare.ro   ;

www.remax.ro etc;

 • Date preluate din baza de date a Institutului National de Statistica (http://www.insse.ro/cms/).

Comparabile selectate în analiza finală:

Comp 1 : https://www.olx.ro/oferta/teren-industrial-puz-

IDc9MIi.html#5f0abfe287

Comp. 2 : https://www.olx.ro/oferta/teren-2-850mp-satu-mare-

strada-magnoliei-IDdnBxR.html#ab1df79d4a

Comp 3 : https://www.olx.ro/oferta/teren-5-200mp-satu-mare-

strada-aurel-vlaicu-IDcw7Ds.html#3b3d9685d2

1.10 Ipoteze - Ipoteze speciale

Ipoteze:

Raportul de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze, inclusiv a celor care pot să apară în raport:

Evaluatorul nu își asumă nici o răspundere pentru descrierea juridică pusă la dispoziție sau pentru chestiuni legate de considerente juridice sau de proprietate. Titlul/Dreptul de proprietate se presupune valabil și tranzacționabil; Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie titlul/dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul/dreptul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. În cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe

baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil).

 • Proprietatea este evaluată fără ipoteci sau datorii (dreptul integral (absolut) de proprietate);

 • Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • Evaluatorul a examinat documentele privitoare la proprietate anexate și a identificat proprietatea împreună cu d-na Loga Monica. Evaluatorul nu este topograf/topometrist și nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de proprietar și descrise în raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale;

 • Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descrisă în raport în ipoteza în care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate/cadastrale.

 • Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimată pentru proprietatea identificată în raport. Dacă eventuale lucrări topografice cu referire la proprietatea evaluată vor invalida aceste măsurători, evaluarea va trebui reconsiderată.

 • Evaluatorul nu are nicio informație privitoare la faptul că proprietatea/terenul evaluat este traversat de rețele magistrale de utilități sau zone de restricționare care ar limita dezvoltarea/construirea acestuia altele decât cele descrise în raport; în urma inspecției pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o astfel de restricție; evaluatorul nu a făcut nicio investigație suplimentară pentru a descoperi aceste restricții și nici nu are abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă terenul este afectat de o astfel de restricție sau nu.

  Alte ipoteze:


 • Evaluatorul nu are cunoștință de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăți care să afecteze proprietatea evaluată; Nu au fost luate în considerare astfel de ipoteze;

 • Informația furnizată de către terți este considerată de încredere dar nu i se acordă garanții pentru acuratețe; Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte, surse indicate în raportul de evaluare. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți;

 • Previziunile, proiecțiile sau estimările conținute în raport se bazează pe condițiile curente de pe piață, pe factorii cererii și ofertei, prețul materialelor și lucrărilor de construcție anticipate pe termen scurt și pe o economie stabilă în timp. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbării condițiilor viitoare;

 • Presupunem că nu există nici un fel de contaminanți și

costul activităților de decontaminare nu afectează valoarea; nu am fost informați de nici o inspecție sau raport care să indice prezența contaminanților sau a materialelor periculoase; Din informațiile deținute de către evaluator și din discuțiile purtate cu reprezentantul proprietarului nu există nici un indiciu privind existența unor contaminări naturale sau chimice la data evaluării care afectează valoarea terenurilor (nici terenul supus evaluării nici în zona de amplasare). Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe teren sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate

Ipoteze speciale:


 • Nu au fost

1.11 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Condiții limitative

Restricții:

 • Acest raport de evaluare este destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului / destinatarului. Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară; Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin contractul de prestări servicii întocmit între evaluator și client, (pentru informarea clientului). Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat.

 • Datele și informațiile din raport sunt confidențiale;

 • Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane nu atrage după sine răspunderea evaluatorului;

 • Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea față de terți în afara clientului / destinatarului evaluării, nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice terț, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, se aplică numai la programul de utilizare stabilit, aceasta nu poate fi utilizată în combinație cu nicio altă evaluare; în caz contrar nu este validă;

Condiții limitative:

 • Evaluatorul nu va acorda despăgubiri clientului sau altor persoane ca urmare a unor greșeli în executarea prestărilor de servicii (din culpa sa, a serviciilor sale), decât în limita asigurării de răspundere profesională pe care evaluatorul o are încheiată conform reglementărilor în vigoare;

 • Eventualele despăgubiri prevăzute la alin. anterior sunt aplicabile numai în cazul în care culpa evaluatorului este dovedită conform legislației în vigoare;

 • Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere

în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune.

1.12 Reglementări / Conformitatea cu standardele de evaluare

Standarde de evaluare:

Prezentul raport de evaluare s-a întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, adoptate de ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România), în vigoare la data de referință a evaluării

 • SEV 100 - Cadrul general

 • SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării

 • SEV 102 - Implementare

 • SEV 103 - Raportare

 • SEV 104 - Tipuri ale valorii

 • SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

Ghiduri metodologice

 • GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile.

Reglementări:

 • Prezentul raport de evaluare a fost realizat în concordanță cu reglementările standardelor de evaluare menționate anterior, cu normele și cu metodologia de lucru recomandate în materie de evaluare, și cu ipotezele cuprinse în prezentul raport;

 • Prezentul raport de evaluare este realizat cu respectarea propriilor proceduri interne de calitate. JUST EVAL INVEST SRL  are  implementat și  menținut  un  SISTEM  DE

MANAGEMENT AL CALITATII în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015, pentru domeniul de activitate COD CAEN 7022 - Activități de

consultanță pentru afaceri și management - certificat seria Q Nr. 195);

 • Atât JUST EVAL INVEST SRL cât și evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare au încheiată asigurarea de răspundere profesională.

2 Prezentarea datelor

2.1 Identificarea proprietății imobiliare subiect. Descrierea juridică

Identificarea:

 • În extrasul CF 159720/ Satu Mare, Cad: 159720/Satu Mare

 • Proprietatea evaluată Teren intravilan este situată în Mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud, jud. Satu Mare, această adresă se află în zona periferică a localității, Parc Industrial Sud . Accesul la imobil se face astfel: din B-dul Lucian Blaga, pe partea dreaptă în direcția de mers spre Ardud, se intra pe Str. Parc Industrial Sud, proprietatea subiect fiind prima parcela pe partea stanga.

Descrierea juridică

 • Descrierea imobilului, „Teren intravilan”, categoria de folosință Curti constructii, în suprafață de 798 m2 construibil, nr. cadastral/nr. topografic: Cad: 159720 Satu Mare, cuprins în extrasul de carte funciară CF 159720/ Satu Mare

 • Conform extrasului de CF menționat anterior, dreptul de proprietate aparține ORASUL SATU MARE, drept de

Ipoteza:

proprietate   dobândit   in   baza   Act   notarial   nr.

4904/05.11.2010,    iar    conform    înscrierii    privind

dezmembrămintele dreptului de proprietatea, drepturilor reale de garanție și sarcini proprietatea este liberă de sarcini

Valoarea proprietății a fost determinată în ipoteza că proprietatea este liberă de sarcini;

2.2 Identificarea bunurilor mobile evaluate ( componenta nonimobiliară)

Bunuri mobile:

 • Prezenta  evaluare   nu   include   nicio  componentă

nonimobiliară;

 • Terenul supus evaluării, dacă prin descrierea fizică prezintă amenajări (căi de acces, ziduri de sprijin, terasări pe porțiuni, canale, etc.), acestea nu au fost considerate componente nonimobiliară, prin definiție, astfel proprietatea evaluată a fost evaluată fără a lua în considerare componente nonimobiliare.

2.3 Date despre zonă, oraș, vecinătăți și amplasare

Zona de amplasare

 • Proprietatea este situată în Mun. Satu Mare, Parc Industrial

Sud, jud. Satu Mare, zona periferică, Parc Industrial Sud ;

 • Localitatea Satu Mare este o localitate urbană, importantă,

de dimensiuni medii, cu un număr (aproximativ) de 102.000 locuitori. Veniturile medii realizate de locuitori sunt la nivelul mediei pe țară;

 • Raportat la contextul național, localitatea are o economie

mediu dezvoltată, relativ diversificată din punct de vedere al industriilor;

 • Zona în care se află amplasat imobilul evaluat este o zonă industrială.

Caracterul zonei de amplasare:

În zonă sunt amplasate terenuri intravilane,  proprietăți

industriale;

Utilități edilitare:

În zonă se află:

 • Rețea urbană de energie electrică: existentă; la teren;

 • Rețea urbană de apă: existentă; la teren;

 • Rețea urbană de termoficare: inexistentă; -;

 • Rețea urbană de gaze: existentă; la teren;

 • Rețea urbană de canalizare: existentă; la teren;

 • Rețea urbană de telefonie/cablu intern: existentă la teren;

Gradul de poluare orientativ (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor)

 • Poluare fonică            ^ scăzută;

 • Poluare   cu   noxe     ^ scăzută

auto:                       ^ fără;

 • Poluare chimică:

Concluzii generale privind zona de amplasare

 • Proprietatea este amplasată în Parc Industrial Sud , Mun. Satu Mare, Parc Industrial Sud, jud. Satu Mare.

 • Zona este caracterizată ca una cu potențial mediu de dezvoltare - mixtă, preponderent industrială, fiind bine

localizată.

 • Distanța față de centrul localității: mare;

 • Densitatea construcțiilor în zonă: 25%-50%;

 • Infrastructură: bună;

 • Economia zonei: în dezvoltare;

 • Șomaj: stagnare;

2.1 Informații despre amplasament. Descriere fizică

Parcelă de teren înscrisă în CF 159720/ Satu Mare, Cad: 159720 Satu Mare, în suprafață totală de 798 m2, categoria de folosință Curti construcții.

Tipul:

 • Teren intravilan;

 • Categoria de folosință: Curti constructii;

 • Cota: exclusivă;

 • Drept de proprietate: Deplin;

 • Front stradal (acces): da, suficient;

 • Forma: regulată;

 • Topografie: Amplasamentul este plan. Nu se cunosc probleme legate de condițiile de fundare ale terenului.

Amenajări:

 • Parțial împrejmuit

 • Ziduri de sprijin:                                   Nu

 • Terase pe porțiuni:                            Nu

 • Stare teren: Terenul este fără denivelări și impedimente de relief care să-i afecteze utilizarea. Nu necesită cheltuieli de adecvare.

Regim economic:

Categoria de folosință - teren liber construibil.

Vecinățăți:

 • N - Str. Parc Industrial Sud;

 • E - DN 19A;

 • S - canalul Homorodul Vechi ;

 • V - proprietate privata;

Restricții de construire

(Limitări legale ale dreptului de proprietate prevăzute de reglementări legale sau speciale):

 • Nu există rețele sau conducte care traversează terenul sau alte servituți și sarcini, care au putut fi identificare vizual cu ocazia inspecției, sau din actele puse la dispoziția evaluatorului, nu au putut fi observate suprafețe de teren afectate de restricții de construire.

Astfel:

 • Păstrarea integrității mediului: Nu este cazul;

 • Zonă (areal) natural protejat: Nu;

 • Patrimoniu arheologic: Nu;

 • Zonă protejată conform normelor de igienă și sănătate publică: Nu;

 • Zonă de protecție și siguranță pentru obiectivele cu riscuri tehnologice limitări impuse de:

o Sisteme de alimentare cu energie electrică: Nu;

o Conducte de gaze: Nu;

o Instalații de alimentare cu apă: Nu;

o Infrastructuri publice: Nu;

Zonă expusă la riscuri naturale:

o Alunecări de teren: Nu;

o Zonă inundabilă: Nu.

Amplasamentul este schițat în zona de amplasare astfel:


Impozite


Taxe:

Ipoteza:


 • În conformitate cu prevederile privind CODUL FISCAL cu NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE;

 • În conformitate cu prevederile HCL;

 • Idem Impozite

 • Fără

2.3 Istoric, incluzând vânzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente

Istoric, incluzând vânzările anterioare

Necunoscut. Conform ultimei înscrieri din CF;

Oferte sau cotați i curente:

Conform analizei de piață.

3 Analiza pieței

Considerente generale:

 • Piața reprezintă mediul în care se tranzacționează bunurile și serviciile, între cumpărători și vânzători, printr-un mecanism al prețului. Conceptul de piață presupune că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între participanți (cumpărători și vânzători).

 • Participanții reacționează la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului, precum și la propria ei înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • Pentru a estima prețul cel mai probabil care ar fi plătit pentru o proprietate imobiliară, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acea proprietate s-ar comercializa. Prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și al vânzătorilor de pe o anumită piață, la data evaluării.

Tipul proprietății, identificarea pieței proprietății subiect:

Caracteristicile și elementele proprietăților evaluate duc la identificarea segmentului de piață a proprietății de tipul Teren intravilan, piață   locală, amplasată în zona periferică a

localității, cartier Parc Industrial Sud .

Arealul analizat:

Zona de amplasare a proprietății și zone similare ca dezvoltare din localitatea de amplasare.

 • 3.1 Analiza cererii

Cererea reflectă în cea mai mare măsură nevoile, cerințele materiale în strânsă concordanta cu puterea de cumpărare, precum și preferințele consumatorilor. Factorii importanți analizați:

Populația din “aria” proprietății

dezavantaj

____ neinfluentabil

X

avantaj

Venitul pe gospodărie ___ < med. națională   X

~ med. națională ___ > med. națională

Puterea de cumpărare1  ___ < med. națională   X

~ med. națională ___ > med. națională

Rata vânzărilor2

în scădere

X

stagnare         ___

în creștere

Accesul în zonă

dezavantaj

X

neinfluentabil     ____

avantaj

Politici publice zonale

dezavantaj

X

neinfluentabil     ____

avantaj

Creșterea economică a zonei

dezavantaj

X

neinfluentabil     ____

avantaj

în cazul în care proprietatea ar fi expusă pe piață în vederea vânzării ei, cu respectarea condițiilor din definiția valorii de piață, aceasta ar suscita un interes Concluzii    considerat mediu din partea potențialilor cumpărători;

potențiali cumpărători există, sau pot fi atrași în aria de piață definită, numărul acestora fiind considerat mediu;

 • profilul potențialului cumpărător este, cel mai probabil, ”persoană juridică cu venituri medii (putere economică normală)”, în vederea achiziționării / dezvoltării proprietății.

 • 3.2 Analiza ofertei

Oferta competitivă se referă la „producția” și disponibilitatea produsului imobiliar.

Factorii importanți analizați:

Disponibiliate proprietați similare

Mare

X

Medie

Mică

Tendița prețului

scădere

stagnare

X

Creștere

Costuri de construire

scădere

X

stagnare

Creștere

Condiții si circumstanțe economice speciale:

a. Condițiile politice

favorabile

Ț

neinfluentabile

dezavantajoase

b. Condițiile juridice

favorabile

Ț

neinfluentabile

dezavantajoase

c. Condițiile econom. generale

favorabile

Ț

neinfluentabile

dezavantajoase

d. Condițiile sociale

favorabile

Ț

neinfluentabile

dezavantajoase

Impactul administrativ / reglementari locale         | X | Favorabil |     nefavorabil

Disponibilitatea de finanțare /creditare      |   | mică     | X | medie       | mare

 • există proprietăți similare în zona de amplasare a proprietății evaluate, nivelul fiind considerat "mediu";

 • în aria de piață definită, există proprietățile similare calitativ cu cea evaluată, disponibilitatea fiind considerată medie;

  Concluzii


 • proprietățile „disponibile” predominante în aria de piață sunt atât terenuri intravilane cât și extravilane cu posibilitate de construire /dezvoltare;

 • tendința de utilizare probabilă în mod rezonabil spre utilizări alternative cu o fezabilitate și o productivitate ridicată (față de utilizarea teren pentru dezvoltare): Nu există

 • 3.3 Echilibrul pieței

O caracteristică de bază (generală) a piețelor imobiliare este aceea în care cererea și oferta de proprietăți imobiliare nu se afla în echilibru. În momentul evaluării cât și pe termen scurt evaluatorul consideră activitatea și tendința pieței proprietății subiect astfel:

Nu

Piața activă:

Caracterizată de o cerere în creștere, un decalaj corespunzător în ofertă și o creștere a prețurilor

DA

“Echilibru relativ”

Caracterizat prin decalaj minim între cerere și ofertă o ușoară creștere a prețurilor unitare față de perioada precedentă, număr relativ mic de tranzacții

Nu

Piață în declin:

Scăderea cererii este însoțită de o ofertă relativ excedentară și o scădere a prețurilor

Nu

Piață a cumpăratorului

O piață în care cumpărătorii sunt în avantaj ( atunci când prețurile de piață sunt relativ scăzute datorită unui surplus de proprietăți sau un număr redus de cumpărători potențiali)

Da

Piață a vânzătorului

O piață activă, în care vânzătorii (dezvoltatorii) de proprietăți similar disponibile pot obține prețuri mai mari decât cele obținute în perioada imediat precedentă. O piață în care puținele proprietăți disponibile sunt solicitate la preturi predominante de către mai mulți utilizatori și potențiali utilizatori. Marjele de profit ale dezvoltatorilor peste media pe economie.

Schițat, se pot desprinde următoarele observații:

Nivelul cererii

Nivelul ofertei

Scăzut

Scăzut

X

“Echilibru relativ”

„Echilibru relativ”

X

Peste ofertă

Peste cerere

Val. de piață a prop. similare în zonă  |   | În creștere | X | „Echilibru relativ”

|    | În scădere

Perioada de marketabilitate

____ < 6 luni

X  6 -12 luni

>12 luni

Lichiditate

___ Mică

X  Medie

Mare

Interes la cumpărare

___ Mare

X  Mediu

Mic

Interes la închiriere

___ Mare

Mediu

X

Mic

4 Cea mai bună utilizare

C.M.B.U. reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare.

C.M.B.U. - este definită ca “Utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal si fezabilă financiar.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

o  cea mai bună utilizare a terenului liber

o  cea mai bună utilizare a terenului construit.

Terenul analizat: intravilan, categoria de folosință Curti construcții, cu posibilitate de dezvoltare -construcții.

Cea mai bună utilizare a terenului liber este aceea de dezvoltare cu construcții, fiind fezabilă financiar.

Terenul intravilan construibil, este amplasat în zona periferică a localității, Parc Industrial Sud . Având în vedere aceste aspecte, împreună cu caracterizarea zonei, dacă amplasamentul ar fi construit la data evaluării, el ar prezenta interes maxim pentru o dezvoltare și putem afirma că amplasamentul analizat se află în CMBU a sa, fără a fi nevoie de o altă validare a fezabilității financiare- teren pentru dezvoltare.

Conform analizei zonei de amplasare, piața nu face distincție între terenurile cu destinație industrială , funcțiuni comerciale sau servicii profesionale, în aria de piață delimitată, oricare ar fi destinația de dezvoltare a terenului aceasta se află în CMBU.

Practic, ținând cont de amplasament, cea mai bună utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat pentru proprietatea evaluată este cea de proprietate imobiliară teren intravilan cu destinație dezvoltare. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

o este permisibilă legal;

o îndeplinește condiția de fizic posibilă.

o este fezabilă financiar

o este maxim productivă se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații)

 • 5 Evaluare

În evaluarea terenului liber se pot utiliza șase metodele de (uneori numite și tehnici): comparația directă, extracția, alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Atunci când nu există suficiente vânzări /ofertări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

 • 5.1 Comparația directă

Metoda comparațiilor directe este o metodă care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere - ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare.

Valoarea de piață se bazează pe teoria economică convențională, care susține existența unui preț unic conducător la punctul în care oferta este egală cu cererea, pe o piață concurențială.

Conceptele anticipării și schimbării, care fundamentează principiile cererii și ofertei, substituției și echilibrului, precum și cel al condițiilor externe sunt esențiale în abordarea prin comparația directă.

Metoda este cea mai utilizată și preferată atunci când există date comparabile. Prin această metodă, prețurile referitoare la loturi similare sunt analizate, comparate și ajustate în funcție de asemănări sau diferențieri. Metoda se bazează pe valoarea pe metru pătrat a terenurilor libere tranzacționate sau expuse pe piața imobiliară locală.

Elementele de comparație luate în considerare sunt de obicei cele specifice tranzacțiilor, condițiile pieței (timpul) și elementele specifice proprietății (caracteristici fizice, utilizare, etc).

Criteriile și elementele de comparație ale comparabilelor finale luate în calcul, au fost:

Criterii și elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri de comparație

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Preț vânzare / ofertare - total

450.000 €

35.000 €

100.000 €

Prețul de vânzare / ofertare unitar

13,00 €/mp

12,28 €/mp

19,23 €/mp

Tipul comparabilei

oferta

oferta

oferta

Elemente specifice tranzacției

Drepturi de proprietate transmise

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Restrictii legale

intravilan/medii

intravilan/medii

extravilan/medii

intravilan/medii

Conditii de finantare

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Conditii de vanzare

nepărtinitoare

similare

similare

similare

Cheltuieli imediat după cumpărare

fara

fara

da

fara

Condițiile pietei

prezent / data evaluarii

data evaluarii

data evaluarii

data evaluarii

Elemente specifice proprietatii

Localizare

Parc Industrial Sud

Zona Parc Industrial Sud

Str. Magnolia

Str. Aurel Vlaicu

Caracteristici fizice

Suprafața totală teren:

798 m.p.

10.000 m.p.

2.850 m.p.

5.200 m.p.

Forma:

regulata / construibil

regulata / construibil

regulata / construibil

regulata / construibil

Front stradal - aprox:

~ 20,0 ml|

~ 50,0 ml

~ 15,0 ml

~ 36,0 ml

Raport front / adâncime:

8/16

4/16

1/16

4/16

Topografie:

plan

plan

plan

plan

Acces

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

Utilitati

Energie electrică (distanta):

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Apă (distanta):

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Canalizare / fosa septică (distanta):

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Gaz metan (distanta):

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Utilizare

teren dezv. const.

similar

similar

similar

Grila de piață se prezintă astfel:

Elementul de COMPARAȚIE

Proprietatea subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Identificare

Parc Industrial Sud

Zona Parc IndustriaJ.

Str. Magnolia

Str. Aurel Vlaicu

Suprafața

798 m.p.

10.000 m.p.

2.850 m.p.

5.200 m.p.

Preț vânzare / ofertare - total

450.000 €

35.000 €

100.000 €

Prețul de vânzare / ofertare unitar

13,00 €/mp

12,28 €/mp

19,23 €/mp

Tip comparabilă

oferta

oferta

oferta

Marja negociere (%) / total

-3%   |   -0,4 €

-3%   |   -0,4 €

-3%    |  -0,6 €

Preț de vânzare ajustat

13,0 €

11,9 €

18,7 €

Ajustări specifice tranzacționării

I.Drepturi de proprietate transmise

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Deplin (integral)

Ajustare (%) / total

0%    |  0,00 €

0%   I   0,0 €

0%    I  0,0 €

Preț ajustat -drepturi de proprietate transmise

13,00 €/mp

11,91 €/mp

18,65 €/mp

2.Restricții legale - coeficienti urbanistici

intravilan/medii

intravilan/medii

extravilan/medii

intravilan/medii

Ajustare (%) / total

0,0%   I  0,00 €

0,0%  |   0,0 €

0,0%   |   0,0 €

Preț ajustat Restricții legale - coeficienti urbanistici

13,00 €/mp

11,91 €/mp

18,65 €/mp

3. Condiții de finanțare

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Obiective/numerar

Ajustare (%) / total

0,0%   I  0,00 €

0,0% I   0,0 €

0,0%   I   0,0 €

Preț ajustat Condiții de finanțare

13,00 €/mp

11,91 €/mp

18,65 €/mp

4. Condiții de vânzare

nepărtinitoare

similare

similare

similare

Ajustare (%) / total

0%    I  0,00 €

0%   I   0,0 €

0%    I  0,0 €

Preț ajustat Condiții de vânzare

13,00 €/mp

11,91 €/mp

18,65 €/mp

5. Cheltuieli imediat după cumpărare

fara

fara

da

fara

Ajustare (%) / total

0%    |  0,00 €

8%   |   1,00 €

0%    I 0,00 €

Preț ajustat cu ch. Imediat după cumpărare

13,00 €/mp

12,91 €/mp

18,65 €/mp

6. Condiții ale pieței (timpul)

prezent / data evaluarii

data evaluarii

data evaluarii

data evaluarii

Ajustare (%) / total

0%    I  0,00 €

0%   I   0,0 €

0%    I  0,0 €

Preț ajustat Condiții ale pieței

1300 €/mp

12,91 €/mp

18,65 €/mp

Ajustări specifice proprietății

7. Localizare

Parc Industrial Sud

Zona Parc Industrial Sud

Str. Magnolia

Str. Aurel Vlaicu

Ajustare (%) / total

0,0%

0,00 €

15,0%

1,9 €

-10,0%

-1,9 €

Preț ajustat Localizare

13,00 €/mp

14,85 €/mp

16,79 €/mp

8. Caracteristici fizice

a Mărime ( dimensiune) și formă

798mp / regulata /

10000mp / regulata /

2850mp / regulata /

5200mp / regulata /

Ajustare (%) / total

15,0%

1,95 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

b Front stradal / raport front adâncime

~ 20,00 ml  |  8/16

~ 50 ml

4/16

~ 15 ml

1/16

~ 36 ml

4/16

Ajustare (%) / total

0,0%

0,00 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

c Topografie

plan

plan

plan

plan

Cheltuieli totale adecvare planeitate

0,0 €

0,0 €

0,0 €

Ajustare (%) / total

0,00%

0,00 €

0,00%

0,0 €

0,00%

0,0 €

d. Acces

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

principal / asfalt

Cheltuieli adecvare acces

0,0 €

0,0 €

0,0 €

Ajustare (%) / total

0,00%

0,00 €

0,00%

0,0 €

0,00%

0,0 €

Ajustare caracteristici fizice (%) / total

15,0%

2,0 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

Preț ajustat caracteristici fizice

14,95 €/mp

14,85 €/mp

16,79 €/mp

9. Utilități

a. Energie electrică

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Diferență distanță branșament

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Cost total diferență branșament

cost unitar |25 €

0 €

750 €

0 €

Ajustare (%) / total

0,00%

0,00 €

1,77%

0,3 €

0,00%

0,0 €

b. Apă

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Diferență distanță branșament

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Cost total diferență branșament

cost unitar |20 €

0,0 €

600,0 €

0,0 €

Ajustare (%) / total

0,00%

0,00 €

1,42%

0,2 €

0,00%

0,0 €

c. Canalizare / fosa septică

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Diferență distanță branșament

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Cost total diferență branșament

cost unitar 115 €

0,0 €

450,0 €

0,0 €

Ajustare (%) / total

0,00%

0,00 €

1,06%

0,2 €

0,00%

0,0 €

d. Gaz metan

~ 0,0 ml

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Diferență distanță branșament

~ 0 ml

~ 30 ml

~ 0 ml

Cost total diferență branșament

cost unitar |0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

Ajustare (%) / total

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,0 €

Total cost diferență branșament

0,0 €

1.800,0 €

0,0 €

Ajustare utilitati (%) / total

0,0%

0,00 €

4,3%

0,63 €

0,0%

0,00 €

Preț ajustat utilitati

14,95 €/mp

15,48 €/mp

16,79 €/mp

10. Utilizare

teren dezv. const.

similar

similar

similar

Ajustare (%) / total

0,0%

0,00 €

0,0%

0,0 €

0,0%

0,0 €

Preț ajustat Utilizare

14,95 €/mp

15,48 €/mp

16,79 €/mp

Preț ajustat (rotund)

15,0 €/mp

15,5 €/mp

16,8 €/mp

Ajustare netă (%) / total

15%

2,0 €

30%

3,6 €

-10%

-1,9 €

Ajustare totală brută

€ 1,95

€ 3,57

€ 1,87

Ajustare bruta procentuala

15%

30%

10%

Număr ajustări negative

0

0

1

Număr ajustări pozitive

1

5

0

Total număr ajustări

1

5

1

Suprafața

798 m.p.

Opinie unitara

16,8 €/mp

Valoare estimată

13.406 €

echivalent a

64.911 lei

Curs valutar folosit 1 euro =

4,8419 lei

la data de

iun.-2020

Explicarea ajustărilor:

Au fost aplicate atât ajustăr cantitative cât și calitative.

S-au ajustat comparabilele ofertate datorită faptului ca aceste proprietati sunt ofertate si nu tranzacții. Din analizele de piață efectuate și din informațiile de piață obținute (interviuri) rezultând că prețul final de tranzacționare al proprietăților de acest fel este mai mic în comparație cu prețul de ofertă

Drepturi de proprietate

Nu au fost necesare ajustari, toate comparabilele avand dreptul de proprietate deplin (integral)

Restricții legale - coeficienti urbanistici

Nu au fost necesare ajustari, comparabilele avand coeficienti urbanistici asemanatori

Condiții de finanțare

Nu au fost necesare ajustari, conditiile de finantare fiind numerar / obiective atat la proprietatea subiect cat si la comparabile

Condiții de vânzare

Nu au fost necesare ajustari, neexistand motivari ale cumparatorului sau vanzatorului -constrangeri privind tranzactia

Cheltuieli imediat după cumpărare

Cheltuieli cuprinzând costul construcții demolabile, cheltuieli adecvare a terenului, costul de adevare (modificare) a zonării, costul de eliminare a contaminării

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Constructii demolabile

~ 0 mp

~ 0 mp

~ 0 mp

Cost unitar demolare

0,00 €/mp

0,00 €/mp

0,00 €/mp

Total cost demolare

0 €

0 €

0 €

Adecvare teren

~ 0 mp

~ 2.850 mp

~ 0 mp

Cost unitar adecvare

0,00 €/mp

1,00 €/mp

0,00 €/mp

Total cost adecvare

0 €

2.850 €

0 €

Aria afectata contaminanti

~ 0 mp

~ 0 mp

~ 0 mp

Cost unitar decontaminare

0,00 €/mp

0,00 €/mp

0,00 €/mp

Total cost decontaminare

0 €

0 €

0 €

Total costuri

0 €

2.850 €

0 €

Condiții ale pieței (timpul)

Nu au fost necesare ajustari, comparabilele fiind valabile la data evaluării

Localizare

Ajustari aplicate comparabilelor situate in zona mai bine/slab cotate, ajustare rezultata din analiza zonelor de amplasare

Caracteristici fizice

Mărime ( dimensiune)

S-au aplicat ajustari comparabilelor pentru suprafata mai mica, respectiv mai mare. Ajustarile rezultate din analiza datelor secundare / analiza de piata a evaluatorului (proprietatile de dimensuni mai reduse fiind si cele mai tranzactionate in momentul de fata al pietei)

Front stradal / raport front adâncime

Nu au fost necesare ajustari

Topografie

Nu au fost necesare ajustari

Acces

Nu au fost necesare ajustari.

Utilitati

Energie electrică Apă

Canalizare / fosa septică Gaz metan

Nu au fost necesare ajustari

Utilizare

Nu au fost necesare ajustari, atat proprietatea subiect cat si comparabilele avand cea mai buna utilizare similara

Valoarea estimată a fost asimilabilă valorii cu cele mai puține ajustari (ajustarea brută procentuală cea mai mică)

 • 5.2 Tehnici (metode) alternative

Extracția de pe piață este o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare, din anumite localizări. Metoda alocării nu este recomandată atunci când există informații suficiente privind tranzacții cu terenuri comparabile libere.

Metoda reziduală poate fi utilizată în estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului ca fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie;

 • b) venitul anual net din exploatare generat de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat;

 • c) pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru construcție; d) dacă există autorizație de construire.

Aplicabilitatea metodei reziduale este limitată deoarece pe piața internă, în prezent, există puține informații despre chirii pentru terenuri și despre rate de capitalizare numai pentru teren și, respectiv, numai pentru clădiri.

Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta funciară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de piață a dreptului de proprietate asupra terenului arendat/închiriat, adică adreptului de proprietate afectat de locațiune.

Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată, utilă numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate în parcele mai mici și vândute cumpărătorilor sau utilizatorilor finali; metoda este utilizată pentru evaluarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare, prin analiza fluxului de numerar actualizat (analiza DCF); Metoda parcelării și dezvoltării este utilizată în studii de fezabilitate și în evaluări în care tranzacțiile/ofertele de loturi mari comparabile sunt rare.

Tehnicile ( metodele) alternative menționate anterior nu au fost folosite în prezenta evaluare fiind considerate neaplicabile sau nerelevante în cazul proprietății evaluate.

6 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii

Având în vedere rezultatele obținute prin relevanța și precizia acesteia, informațiile de cantitatea informațiilor) și scopul evaluării, în c a proprietății imobiliare descrise este:

Valoarea

13.406 € echiva 16,8

Valoarea nu cuprinde TVA

Valoarea a fost determinată prin

aplicarea metodei de evaluare (adecvarea), piață care au stat la baza aplicării (inclusiv opinia evaluatorului valoarea de piață estimată

de piață

lent a 64.911 lei

E / mp

- metoda comparațiilor directe

Evaluator

Plastin Nicoleta Mariana

tw \3».

JUST EVAL INVEST SRL

C.u.1. V\\ ta 31041884 k \\<)\j2yl450/2012/- II
7 Anexe

Oferte si tranzactii teren (Oferte verificate telefonic /Interviu)

Comparabila 1: https://www.olx.rO/oferta/teren-industrial-puz-IDc9MIi.html#5f0abfe287


Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan


Intravilan


Suprafata utila 700 000 m2

Punem bazele unui nou parc industrial in Satu Mare, clientii nostri fiind multumiti de investitia facuta, avem deja in derulare constructia de hale pe terenurile achizitionate de la noi! De vanzare loturi pers fizica/juridica! Teren intravilan cu suprafata totala de peste 70 ha cu PUZ aprobat pentru PARC INDUSTRIAL! Terenul are 3 cai de acces. Situat in Satu-Mare zona Aeroportului! centura orasului va fi fix la delimitarea terenului, ideal pentru benzinarii sau reprezentante auto.

Certificat de urbanism, PUZ obtinut pentru o parte din teren.Parte din teren este deja dezmembrat cu loturi de la 1-5ha la 10-20 ha! Puteti sa va alegeti parcelele si loturile dorite. Utilitati in zona. Ideal pt investii si constructii hale industriale

Comparabila 2 : https://www.olx.ro/oferta/teren-2-850mp-satu-mare-strada-magnoliei-

IDdnBxR.html#ab1df79d4a

Teren 2.850mp Satu Mare / Strada Q < Magnoliei

35 000 €7.1 Documente ale proprietății

oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară satu Mare


ANCEI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nf. cerere

Luna Anul


29736 18 Ob 2020


Carte Funciara Nr. 159720 Satu Mare


Cod venficore

iiiiiniiiiiiiiiiii


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Lor Satu Mare. |ud, Satu Mare

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

159720

798

B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

2822 / 25/01/2011____________________________________________

Act Notarial nr. 4904. din 05/11/2010 emis de 0NP PETRUCA ECATERINA SUSANA:

82

Intabulate, drept de PROPRIEIATEcumparare in seria rangului încheierii cf     10537/1909,3623/2005,comasare, încheiere nr.

31984/2007 sl lotizare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) ORAȘUL SATU MARE

OBSERVAT//. poziție transcrisa din CF 158942/Satu Mare. înscrisa prin încheierea nr. 42608 din 08/11/2010:

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr 677/2001

Pagina J din 3Crt

Categorie folosință

Intra wilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

4

curți construcții

DA

798


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<“ (ni)

1

2

9.074

2

3

8.032

3

4

40.548

4

5

12.909

5

6

7.564

6

1

50.736


 • • • Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * •• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șl realității Informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificate este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 18/06/2020, 11:17

Document care conține date cu caracter personal. prote)ate de prevedenle Legii nr «77/2001.                    Pagina 3 din 3

 • 7.2 Prezentarea evaluatorului

JUST EVAL INVEST SRL societate cu obiectul principal de activitate consultanta pentru afaceri și management (7022), a fost înființată de către evaluatori autorizați - membrii titulari ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și experți contabili C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).

JUST EVAL INVEST S.R.L. funcționează ca membru corporativ ANEVAR în baza autorizației nr. 0366, emisă în conformitate cu art.20 din Ordonanța Guvernului 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea 99/2013.

Pentru promovarea eficientei si calității precum si pentru acoperirea tuturor regiunilor țării, JUST EVAL INVEST SRL, își desfășoară activitatea cu personal colaborator societăți comerciale și persoane fizice - evaluatori autorizați ANEVAR.

Departamentul evaluare este format din grup de evaluatori autorizați ANEVAR, colaboratori atestați pentru secțiunile

 • Evaluari de întreprinderi, de Fond de Comert si alte Active Necorporale

 • Evaluari de Bunuri Imobile;

 • Evaluari de Bunuri Mobile

 • Evaluari de Actiuni si alte Instrumente Financiare.

Experiența în domeniul evaluării personal / colaboratori:

Întocmirea unui număr de peste 4.000 lucrări din care peste 3.500 lucrări (terenuri libere, apartamente, case, spații comerciale și industriale, mijloace de transport și utilaje specializate) destinate garantării împrumuturilor pentru o serie de bănci, evaluări destinate cuprinderii în situațiile financiare a UAT sau societăților comerciale, evaluări pentru impozitare etc. Practica în evaluare a personalului colaborator, peste 2.500 lucrări de evaluare

Atât personalul practicant (evaluatorii) cât și societatea au încheiate polițe asiguratorii de răspundere profesională.

JUST EVAL INVEST SRL are implementat și menținut un SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015, pentru domeniul de activitate COD CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management - certificat seria Q Nr. 195;

Date de contact:

Administrator: Bojan Nicolae Emanoil         Director General: Drăgan Larisa

Telefon: 0744 871 229;                      Telefon: 0745 555 823

arad@justeval.ro                            larisa.dragan@justeval.ro

Tel. Fix/Fax: 0257 338 429

site: www.justeval.ro

Rapoartele de evaluare realizate de JUST EVAL INVEST S.R.L. sunt realizate cu respectarea standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR, în vigoare, și a Codului Deontologic al Profesiei de Evaluator adoptat de către ANEVAR.

1

Procentajul din venitul gospodariei disponibil cheltuit pentru diverse categorii de achizitii

2

Rata de reportare a vanzarilor din aria comerciala